En relasjonsbyggende menighet
med Jesus i hjertet

Forsiden>Støtt kristne som utsettes for vold og diskriminering! 
Støtt kristne som utsettes for vold og diskriminering! 

Støtt kristne som utsettes for vold og diskriminering! 

Oppfordring fra Norges kristen råd om støtte til kristne som forfølges og diskrimineres.

Oppfordring til menighetene i Norges Kristne Råds medlemskirker, 

 

Støtt kristne som utsettes for vold og diskriminering! 

 

Mange av våre kristne trossøsken rundt omkring i verden utsettes for vold og diskriminering. Trosfriheten er en av de menneskerettighetene som er under sterkest press i dagens verden. I flere land, også i vår del av verden, ser vi en økende tendens til at religion misbrukes for politiske formål, og religiøs, etnisk og nasjonal identitet knyttes sammen slik at minoritetsgrupper skvises. Dette rammer i dag også kristne, særlig i enkelte land med muslimsk majoritetsbefolkning, men også i land hvor hinduisme, buddhisme, jødedom og ateisme er dominerende. Også kristne trakasserer hverandre – og andre. Og der hvor kristne minoriteter diskrimineres og utsettes for overgrep, rammer dette som regel også andre religiøse minoriteter. Dessverre er det slik at alle de store religionene opp igjennom historien har blitt brukt for å diskriminere og forfølge dem som har trodd og tenkt annerledes. 

 

Mange betaler en høy pris for sin tros skyld. Det koster å forkynne et budskap om menneskeverd, likeverd og nestekjærlighet i autoritære samfunn, og det er krever mot å fastholde alles rett til tros- og livssynsfrihet når religion og makt kobles sammen for å utestenge religiøse minoriteter fra fellesskapet. 

 

Det er grunnleggende i vår kristne tro at alle mennesker er like mye verd, og at vi støtter alle som er i nød, uavhengig av hva de tror på og hvilken gruppe de tilhører. Vi skal arbeide for at alle mennesker får sine grunnleggende menneskerettigheter ivaretatt, inkludert trosfriheten. 

Samtidig har vi som kristne et særlig ansvar når våre trossøsken lider. Vi er lemmer på samme Kristi legeme, og når ett lem lider, lider hele kirken.  

 

Våre kristne søstre og brødre som opplever urett og vold, i Midtøsten og andre deler av verden, minner oss ofte om at martyriet er en del av de kristnes kår i verden. Kristne blir drept for sin tros skyld, de blir utsatt for vold og overgrep eller får sine gudshus ødelagt. Andre former for overgrep oppleves gjennom systematisk diskriminering gjennom lovverk eller på ulike samfunnsarenaer, for symbolsk diskriminering knyttet til religiøse tradisjoner, helligsteder og –tider.  

 

Norges Kristne Råd oppfordrer menigheter i alle medlemskirker til å støtte kristne trossøsken som diskrimineres og forfølges. Dette kan gjøres ved å: 

 

  • Be for kristne som diskrimineres og forfølges. 

  • Holde fast ved at alle mennesker er like mye verd, og at alle har lik rett til trosfrihet og trosutøvelse. Dette gjelder i konfliktområder, men også i Norge. 

  • Sende solidaritetshilsen og kondolanser til menigheter som opplever terror og overgrep. 

  • Støtte lokale kirkers arbeid, skoler og helseinstitusjoner.  

  • Støtte organisasjoner som arbeider for trosfrihet. 

  • Lytte til hva utsatte kristne selv ber oss bidra med for å støtte dem. 

  • Skaffe kunnskap fra troverdige kilder og ta til motmæle mot usaklig bruk av religion for politiske formål. Delta i offentlig debatt om trosfrihet og forfulgte kristne. 

  • Arrangere temamøter o.l. i menigheter og lokalsamfunnet. Informere om kirkers og kristne organisasjoners engasjement for sårbare kristne rundt om i verden. 

  • Støtte en raus asylpolitikk, hvor Norge gir tilflukt til mennesker som forfølges på grunn av sin tro og overbevisning, eller som har skiftet tro og risikerer forfølgelse om de returneres til sine opprinnelsesland. 

 

Vår forbønn og solidaritet betyr mye for kristne som rammes av urett, og sammen med dem skal vi frimodig fastholde håpet som oppstandelsen gir oss om at freden og rettferdigheten vil bryte fram! 

 

Oslo, 20. september 2017 

 

Terje Aadne     Berit Hagen Agøy     Knut Refsdal 

Leder                Nestleder                 Generalsekretær 

Powered by Cornerstone