METODISTKIRKEN I FREDRIKSTAD

HVA ER METODISTKIRKEN

På denne siden finner du litt generelt stoff om Metodistkirkens lære og teologi

Hva skiller oss fra andre kirker

Hva skiller Metodistkirken fra andre kirkesamfunn Artikkelen er hentet fra Metodistkirken i Porsgrunn

Hva skiller oss fra andre?

Enhver metodists skrekk er de stadige spørsmål:
Hva er forskjellen på metodister og kristne? -eller normale kristne? eller vanlige kristne?

Metodister er normale og nokså vanlige i sin tro og sitt kristenliv, og det finnes mer som vi har felles med andre kristne enn som skiller oss fra dem. De som stiller spørsmålet tenker helst på metodismens forhold til luthersk kristendom,
slik vi finner den i Den norske kirke (Dnk). Her er noen stikkord om forskjeller:

1. Metodistkirken er en frikirke, mens Dnk er en statskirke. Staten har ikke noe å ha sagt om Metodistkirkens indre liv og virksomhet. For eksempel velger kirken selv sine biskoper. Likevel mottar Metodistkirken midler fra staten i form av tilbakebetaling av medlemmenes kirkeskatt. Dette gjelder alle som er døpte (juridiske) medlemmer av kirken.

2. Metodistkirken er en internasjonal kirke, mens Dnk er en nasjonal kirke. Dette betyr bl.a. at en metodistprests ordinasjon er gyldig hvor som helst i verden. Båndene til utlandet er viktige for metodister og forhindrer at kirken blir provinsiell og innadvendt.

3. Metodistkirken har sine teologiske røtter i engelsk (og amerikansk) kristendom, mens Dnk har sine i tysk kristendom. Dette har forskjellige utfall, f.eks. at det legges mindre vekt på systematisk teologi og rett lære, at bekjennelsesskrifter er mindre viktige, og at salmevalg og gudstjenesteformer er annerledes.

4. John Wesley levde 250 år etter Martin Luther, og selv om han sto på Reformasjonens grunn, kunne han se hvordan Luthers teologi var for ensidig på noen punkter. Wesley var åpen for impulser fra oldkirken og fra den østlige strøm i kirkens tradisjon, og i England er det Calvins (reformerte) form for protestantisme som har dominert, ikke Luthers. Enkelte eksempler nevnes i de følgende punkter.

5. Metodistkirken har et litt annet syn på sakramentene, som delvis kommer av påvirkning fra den reformerte og anglikanske tradisjonen som Wesley sto i. Det understrekes at Gud ikke er bundet av sine sakramenter, og at udøpte barn ikke går fortapt, hvis de dør. (Den lutherske Confessio Augustana derimot fordømmer dem som lærer at "barna kan bli salige uten dåp".) Metodister tror at Kristi nærvær i nattverden ikke er begrenset til brødet og vinen, men at han er åndelig tilstede i hele handlingen - og at nattverden er en converting ordinance, et nådemiddel der søkende mennesker kan finne frelse.

6. Metodistkirken lærer at frelse er mer enn bare rettferdiggjørelse (tilgivelse for synder). Frelsen omfatter også helliggjørelse - en prosess der Gud bearbeider og forvandler vårt liv. Wesley brukte en tankegang fra østlig kristendom: At frelsen er prosessen der Gud gjenoppretter sitt bilde i oss. (Frelsen har også videre perspektiver: At Gud gjenoppretter samfunnet (shalom/fredsriket) og hele skaperverket (den nye skapelsen).

7. Metodistkirken har et dobbelt medlemskap. Alle som er født og døpt inn i kirken betraktes som døpte medlemmer (eller menighetsbarn). Disse nyter medlemskapets goder, uten dets forpliktelser. Når man begynner å bli voksen - i noen tilfeller i forbindelse medkonfirmasjon, men som oftest et par år senere - og får et bevisst og personlig kristen tro, kan man bekjenne sin tro og bli opptatt som et bekjennende medlem av kirken (eller). Man lover å støtte menigheten, får stemmerett ved menighetskonferansen og er valgbar til alle verv i menigheten.

Vår tro

Korset og flammen

Metodistkirkens varemerke
En redigert artikkel av Ole-Einar Andersen i Metodistkirken i Trondheim

I Norge er det ca. 12.500 metodister som er organisert i 48 menigheter.

Metodistkirken i Norge er en del av The United Methodist Church (UMC), et av verdens største protestantiske kirkesamfunn med ca. 10 millioner medlemmer.

UMC er tilsluttet World Methodist Council som omfatter en rekke metodistkirker med til sammen omkring 70 millioner medlemmer. Det er omtrent like mange metodister som lutheranere i verden.

Metodistkirken i Norge og Den norske kirke inngikk i 1997 en avtale hvor de to kirkene gjensidig anerkjenner hverandre. Avtalen, som har tittelen «Nådens Fellesskap»,  innebærer fullt sakramentfellesskap og at metodistprester kan preke og forrette dåp og nattverd i den norske kirke – og omvendt.

SAMLINGSMERKE OG MERKEVARE

«Korset og flammen» er det internasjonale samlingsmerket for over ti millioner metodister i United Methodist Church som Metodistkirken i Norge er en del av. For metodister er denne logoen en minst like sterk merkevare som Coca Cola, Nike, Sony etc.

Arbeidet med å finne et samlende symbol for kirken, var en del av prosessen da United Methodist Church ble dannet i 1968 som en følge av sammenslutningen mellom The Methodist Church and the Evangelical United Brethren Church.

I løpet av prosessen ble det lansert et tjuetalls forslag - men «korset og flammen» var symbolet som utvilsomt fenget mest. I tillegg til at det skal være en påminnelse om John Wesleys erfaring da hans ”hjerte ble forunderlig varmt”, symboliserer det selvfølgelig Jesu død og oppstandelse - og Den Hellige Ånd. Den todelte flammen (to flammetunger) representerer dessuten de to kirkene som sluttet seg sammen i 1968.

Symbolet er tatt i bruk av UMC-kirker og menigheter over hele verden. Det fås som flagg og smykker. Det preger T-skjorter og kaffekopper. Ja, du kan også få kjøpt bilskilt med symbolet.

Korset og flammen er et registret og patentert varmemerke.

 

Powered by Cornerstone