En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Metodistkirkens høringsuttalelse om den nye ekteskapsloven

Metodistkirkens høringsuttalelse om den nye ekteskapsloven

26.09.2007
Metodistkirken i Norge gir ikke sin støtte til den nye ekteskapsloven. Les hele høringsuttalelsen med begrunnelser her.


Høringsuttalelse fra Metodistkirken i Norge vedrørende forslag om endringer i ekteskapsloven mv.

- Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede parMetodistkirken i Norge kan ikke støtte departementets forslag til ny ekteskapslov slik det nå fremkommer. Vi støtter og slutter oss til høringsuttalelsen fra Norges Kristne råd og vil derfor uttale følgende:.1.    Ekteskap mellom en kvinne og en mann.
Metodistkirken i Norge, som en del av den verdensomspennende United Methodist Church, har den oppfatning at ekteskap som en ordning i samfunnet er et forpliktende og bindende forhold mellom en kvinne og en mann. Vi vil fremheve at ekteskap mellom en kvinne og en mann har en sentral og grundig teologisk og moralsk begrunnelse i den kirkelige lære og tradisjon. Ekteskap mellom en mann og en kvinne har gjennom årtusener vært et vesentlig trekk i vårt og de fleste nasjonale samfunns kultur. Ved å omdefinere ekteskapet til også å gjelde andre samlivsformer enn mellom mann og kvinne, undergraver man den særstilling ekteskapet alltid har hatt som en trygg ramme om dette samlivet.

Metodistkirken har i de senere år arbeidet mye med spørsmålene som forslagene til ny ekteskapslov omhandler. Våre synspunkter er utdypet i Metodistkirkens Sosiale Prinsipper (SP) som følger vedlagt. Av disse fremgår det bla:

-    Vi hevder ekteskapets ukrenkelighet. Det kommer til utrykk i kjærlighet, gjensidig støtte, personlig hengivenhet og gjensidig trofasthet mellom mann og kvinne. Vi tror at Guds velsignelse hviler over et slikt ekteskap, med eller uten barn. Vi avviser sosiale normer som forutsetter ulike vilkår for kvinner og menn i ekteskapet. Vi støtter lovgivningen i det sivile samfunn som definerer ekteskapet som en forening av en mann og en kvinne. ( SP §161.2.C)2.    Homofiles behov for juridiske rammer.
Vi anerkjenner samfunnets behov for å gi homofile par mulighet til gode juridiske rammer for sitt samliv.  Det er imidlertid uheldig og unødvendig at dette gjøres på en måte som innebærer en grunnleggende endring i forståelsen av hva ekteskap er.


-    Alle mennesker har visse grunnleggende friheter og menneskerettigheter. Vi vil engasjere oss til støtte for disse rettighetene for homofile, og for oss er det innlysende og beskytte deres rettmessige krav. Dette gjelder situasjoner hvor homofile deler økonomi, pensjon, formynderrolle. Det gjelder ved advokatbistand og andre lovmessige rettigheter som inngåelse av kontraktsforhold ved felles bidrag, ansvar, forpliktelser, så vel som lik lovbeskyttelse. Videre støtter vi tiltak for å stoppe vold og andre former for undertrykkelse av homofile og lesbiske. Vi forplikter oss også til å motarbeide undertrykkelse og marginalisering av tidligere homofile. (SP 162.3.H)3.    Hensynet til barna
Vi deler departementet anliggende om vekt på barns behov for trygge og forutsigbare rammer.

Vi mener samtidig at det ikke er nødvendig av hensyn til verken de barna som vokser opp med likekjønnede par eller hensyn til barn generelt, å omdefinere hva et ekteskap er. Vi er også sterkt kritiske til å endre bioteknologiloven slik at lesbiske kvinner i parforhold gis rett til assistert befruktning ved sæddonasjon på linje med gifte heterofile kvinner.  

Ved å gjøre dette institusjonaliserer man en ordning som i utgangspunktet er tenkt som en unntaksordning innenfor rammen av et forhold der befruktning av medisinske grunner ikke kan finne sted, til et forhold der befruktning er en naturgitt umulighet. Dette handler altså ikke om å frata en gruppe muligheten til å få barn. Dette er en mulighet de aldri har hatt, fordi det er biologisk umulig innenfor et likekjønnet forhold.
Dette blir derfor å trekke likestillingsargumentet for langt. Hensynet til barns beste og hensynet til hva man vet om adoptivbarn og identitet, tilsier en varsomhet. Vi mener det er uheldig at dette spørsmålet behandles opp mot en endring i ekteskapsloven. Spørsmålet burde været gjenstand for bredere utredning, ikke bare fra en bioteknologisk tilnærming.

-    Vi tror at familien er det grunnleggende menneskelige fellesskap hvor den enkelte blir oppfostret og støttet i gjensidig kjærlighet, ansvar, respekt og trofasthet. Vi hevder viktigheten av at alle barn både har mødre og fedre. Vi mener at familiebegrepet ikke bare omfatter kjernefamilien men også storfamilien, familier med adopterte barn, aleneforeldre, fosterfamilier og par uten barn. Vi understreker betydningen av delt foreldreansvar for kvinner og menn og oppmuntrer til sosiale, økonomiske og religiøse tiltak som styrker familierelasjonene, slik at hvert familiemedlem kan få hjelp til å utvikle egen personlighet. (SP 161.2.A)


-    ..Når det er mulig og ønskelig oppfordrer vi til en åpen adopsjon, slik at barnet kan få tilgang på all den informasjon det trenger for å bli kjent med dem de har en relasjon til, både medisinsk og slektsmessig.(SP 161.2.L)
4.    Kirkens rolle i ekteskapsinngåelsen.
Kirkenes rolle i ekteskapsinngåelsen, også med offisiell juridisk vigselsrett, viser at dette er et område hvor kirkene har spilt en stor rolle her i landet. Det gjelder både definisjon og tilrettelegging av ekteskap som samfunnsinstitusjon. Det er på denne bakgrunn helt uforståelig og svært uheldig at Metodistkirken og andre kirker og trossamfunn ikke ble trukket mer aktivt med i forarbeidet til et lovforslag av en så omfattende og dramatisk forandring for vårt samfunn og våre medlemmer.
Vi beklager også at vår kirke i første omgang ikke ble satt opp som høringsinnstans, dette på tross av at listen over høringsinstanser var lang. Vi er urolige for at dette er et uttrykk for at regjeringen ikke har villet ta motargumenter seriøst inn i sitt arbeid.  

Vi vil også gjøre departementet oppmerksom på at Metodistkirkens regelverk ikke tillater at våre prester utfører vigsler eller vigselslignende seremonier for likekjønnede par. Våre kirker kan heller ikke brukes til slike seremonier.

En innføring av ny ekteskapslov slik departementet foreslår, vil måtte føre til at Metodistkirken i Norge vurdere om det er hensiktsmessig for oss som trossamfunn å ha en rolle i forhold til den sivilrettslige siden av en ekteskapsinngåelse.Oslo/ Stavanger 15.09.07

Metodistkirken i Norge


Vidar Sten Bjerkseth                                                 Øyvind Helliesen
Tilsynsmann                                                              Tilsynsmann
NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone