En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Et lys for eldre og pleietrengende

Et lys for eldre og pleietrengende

20.02.2008
Kabinettet har besluttet å oppfordre våre menigheter til å gjøre en spesiell markering søndag 2.mars 2008 i forhold til eldre og pleietrengende i vårt samfunn.
Et lys for eldre og pleietrengende
Tilsynsmann Vidar S. Bjerkseth vil sammen med kabinettet at vi som menigheter og kirke markerer de eldre og pleietrengende søndag 2. mars.Kabinettet ønsker at det i alle menighetene blir tent et lys i gudstjenesten 2. mars for samfunnets eldre og pleietrengende. Kabinettet har sendt ut et eget brev som de ønsker opplest i gudstjenesten ved lystenningen. Det er også sendt ut forslag til brev som kan sendes til kommunens politiske ledelse og til lokalaviser i sakens anledning.

Konkret henvendelse
Til Brobyggeren sier tilsynsmann Vidar S. Bjerkseth at foranledningen til initiativet er en konkret henvendelse fra en enkeltperson.
- Vi har som kirkesamfunn mange eldre blant oss og De sosiale prinsippene fremhever denne gruppen spesielt. Det er mange eksempler på at eldre og pleietrengende ikke får den hjelp de trenger, selv i vårt velferdssamfunn sier Bjerkseth.

Til alle som vil høre
Initiativet retter seg mot alle som er villige til å høre og delta. Metodistkirkens engasjement retter seg mot samfunnet som helhet. Samtidig er det en sterk påminnelse om vårt eget ansvar som menigheter. Vi trenger en fungerende besøkstjeneste og et fornyet ansvar for hverandre som kristne søsken.

Bred deltakelse
Bjerkseth tror alle menighetene i Metodistkirken vil delta i markeringen. Han håper også at menighetene vil benytte seg av muligheten til å henvende seg til lokale myndigheter og media. Metodistkirken vil på sentralt hold henvende seg til stortinget.

- Vi tror at vi ved å sette fokus på de eldre og pleietrengende på en slik måte kan være med og påvirke både enkeltmennesker og samfunnet som helhet, avslutter Bjerkseth.


Nettsiden gjengir her brevet som er sendt til menighetene i sin helhet. Det inneholder oppfordringer og anbefalinger til oss som enkeltmennesker, som menigheter og som samfunn.TENN ET LYS FOR SAMFUNNETS ELDRE


Vi utfordrer Metodistkirkens menigheter til å tenne et lys i gudstjenesten søndag 2. mars 2008, og slik markere vår støtte og solidaritet med de eldre og pleietrengende i landet vårt.

Som medlemmer i Metodistkirken bekrefter vi vår tro på det enkelte menneskes uendelige verdi. Vårt utgangspunkt er at hvert menneske er skapt av Gud og elsket av Jesus Kristus. De rettigheter og privilegier et samfunn tildeler eller fratar sine innbyggere, sier noe om hvordan et samfunn vurderer enkeltmennesker og grupper.

Gjennom media blir vi ofte minnet om at ikke aEt lys for eldre og pleietrengendelle eldre mottar den hjelp og omsorg de har krav på i forhold til lovpålagte rettigheter. Vi kan nevne reportasjer om syke og pleietrengende som sendes hjem til tomme boliger, sykehjemspasienter som legges på rom som ikke er beregnet til dette, og eldre som dør i ensomhet.

Vi erkjenner at de fleste får den hjelp de har krav på, men problemet er stort for den gruppen som ikke får nødvendig hjelp blant annet på grunn av underdekning av sykehjemsplasser. Det synes som de innskrenkninger mange kommuner har måttet gjøre i sine budsjetter, ofte har rammet gruppen av eldre mennesker unødvendig sterkt.

Vi vil derfor oppfordre både nasjonale og lokale myndigheter til et ekstra krafttak for å gi eldre og pleietrengende det tilbud de har krav på og bør kunne forvente i vårt moderne velferdssamfunn. Vi utfordrer alle de politiske partiene til å følge opp med konkrete tiltak de løfter som er gitt i partiprogram og valgtaler overfor samfunnets eldre.

Samtidig vil vi minne våre menigheter og hver enkelt på ansvaret vi alle har for å vise omsorg og ta vare på våre eldre. Vi må aldri bli likegyldige til de behov for kontakt, besøk, praktisk hjelp og oppfølging som finnes rundt oss og blant våre eldre. Vi vil derfor utfordre våre menigheter til å styrke besøkstjenesten og tilbudet til denne gruppen medlemmer og andre.

I Metodistkirkens Sosiale Prinsipper heter det bl.a. om "Eldres rettigheter":

Vi støtter sosiale tiltak som integrerer de eldre i samfunnslivet, gir dem tilstrekkelig inntekt, økt mulighet for tilpasset arbeid, utdanning og støttetiltak, tilfredsstillende medisinsk behandling og bolig i vanlig boligområder. Vi støtter politiske tiltak som særlig vektlegger eldre kvinners og etniske minoriteters situasjon og som sikrer de eldre den respekt og verdighet de har rett til i samfunnet. 


•  Vi oppfordrer med dette våre menigheter til å tenne et lys i gudstjenesten for at vi kan minne hverandre og styresmaktene på det ansvar vi har for å vise omsorg for de svakeste i vårt samfunn.

•  Vi ber at de eldre i menigheten og menighetens lokalsamfunn tas med i forbønnen i gudstjenesten sammen med de som arbeider blant denne gruppen.

•  Vi oppfordrer også den enkelte til å tenne et lys i dag og sette det i vinduet i sitt eget hjemØystein Olsen          Øyvind Helliesen        Vidar Sten Bjerkseth
Biskop                    Tilsynsmann              Tilsynsmann

NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone