En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Solid flertall for endringsforslagene til konstitusjonen

Solid flertall for endringsforslagene til konstitusjonen

19.06.2009
Forslagene til endringer i konstitusjonen til Metodistkirken på verdensplan ble vedtatt med mer enn det nødvendige 2/3 flertall.
Solid flertall for endringsforslagene til 
konstitusjonen


Utdeling av stemmesedler for den konstitusjonelle avstemningen.


Med mer enn 2/3 flertall stemte delegatene for de fremlagte endringsforslagene til Metodistkirkens konstitusjon.

32 endringsforslag
Det var oversendt 32 forslag til endring av konstitusjonen til Metodistkirken fra Generalkonferansen. Forslagene er vedtatt med 2/3 flertall i Generalkonferansen og for å bli gjeldende må forslagene få 2/3 flertall i årskonferansene i hele United Methodist Church. Stemmetallene sendes inn fra årskonferansene til biskopsrådet for opptelling.

Forslagene kunne deles i tre hovedgrupper:

Medlemskriterier
Ett forslag gikk på å forenkle medlemsparagrafen. I dag står det at alle kan delta i gudstjenester, delta i aktiviteter, motta sakramentene, bli døpt og ved å avgi løftene bli medlemmer av Metodistkirken, uansett rase, hudfarge, nasjonalitet, status og økonomi. Ingen deler av kirken kan diskriminere noen medlemmer på grunn av rase, hudfarge, nasjonalitet, status og økonomi.

Forslaget ønsket å stryke presiseringene i kursiv for å understreke bredden av Guds nåde og at vi er kalt til å tjene alle mennesker.

Det er også et forslag om at alle organer i kirken må utarbeide et policydokument vedrørende etikk og interessekonflikt for å sikre ansvarlighet og integritet.

Organisatoriske endringer
En rekke forslag har til hensikt å endre kirkens struktur slik at kirken i USA og resten av verden skal bli behandlet likt. I dag er Generalkonferansen også Sentralkonferanse for kirken i USA. Det gjør at konferansen behandler en stor mengde saker som kun angår kirken i USA. Det gir en langvarig og tungrodd konferanse som i år hvor det var 1600 forslag til behandling.

Ved en slik endring skal Generalkonferansen bli et rent overordnet organ som kun behandler saker som gjelder for den verdensvide Metodistkirken, konstitusjonen og våre læresetninger.

På grunn av at utrykket "sentral" er et belastet navn i USA, blant annet siden dette var navnet til den tidligere segregerte fargede konferansen i USA, er det også foreslått å endre navnet til Regionalkonferanse.

Stemmerett
Den siste gruppen forslag omhandlet hvem som har stemmerett ved valg av pastorale og diakonale delegater til General, Jurisdiksjons- og Sentralkonferanser.

Uro
I forkant av konferansen var det sendt ut e-poster med bekymring for at endringene var drevet frem av liberale lobbyister i generalkonferansen for å fremme homofiles rettigheter i kirken. En av delegatene siterte poengene i en av e-postene til konferansen, og la vekt på det at mange av de afrikanske delegatene var reist fra konferansen da disse spørsmålene ble behandlet. Stemmetallene var få stemmer over det nødvendige 2/3 flertallet. Han tvilte på om dette hadde vært resultatet dersom afrikanerne hadde vært tilstede.

Pastor Peder Borgen advarte mot å ikke kunne utelukke noen fra kirkens organer. Det er ifølge Borgen en utfordring og press for religionsblanding i Afrika. Han minnet også om politisk og ideologisk infiltrasjon som en mulig utfordring for kirken. Han ønsker derfor at kirken skal ha mulighet til å utelukke medlemmer og enheter fra kirken. Han fant formuleringene i endringsforslaget så tett opp til en beskrivelse av en folkekirke at den kan undergrave berettigelsen til vår kirke her i Norge.

Også en legdelegat fra Bergen mente denne endringen åpnet for at alle kunne bli medlem av kirken. Han holdt frem at vi i dag kan utelukke for alle andre forhold enn de som er spesifikt nevnt.

Tilsynsmann Vidar S. Bjerkseth understreket at denne endringen ikke fratok den lokale pastor det ansvaret som menighetspastoren har ved opptak av nye medlemmer.

Legdelegaten fra Stavanger mente vi måtte se medlemsparagrafen som en inkluderingsparagraf og holdt denne frem som kirkens misjonsbefaling. Han anbefalte derfor endringen.

Pastor Hilde Sanden minnet konferansen om at Jesus inkluderte de menneskene som de rettroende ekskluderte. Hun mente vi måtte se de to paragrafene i sammenheng og anbefalte endringen.

Pastor Kjell Werner Rødder nevnte i sitt innlegg blant annet at vi som kirke ikke må være opptatt av å stenge for mennesker og lage nye barrierer.

Mer byråkrati?
Noen var redd for at innføringen av regionalkonferansen ville medføre et ytterligere kirkelig byråkrati. Dette avviste både biskopen og tilsynsmannen. Bjerkseth mente endringen ville gi mindre byråkrati, siden USA-spesifikke saker nå ble tatt ut av Generalkonferansen.
Det ble også bemerket at dette kan gi en mindre USA-dominert kirke som i større grad vil preges av sin internasjonale karakter.
Et poeng som ble reist var mangelen på en konsekvensanalyse for en slik omfattende endring. Det var det flere som sluttet seg til, selv om det ikke ble holdt frem som en grunn til å avstå fra endringen.

Det var ingen debatt om endringene knyttet til de ordinertes stemmerett.

Biskopen informerte om at på grunn av avstemningsreglene ville avholdne stemmer bli regnet som en stemme mot forslaget.

Stort flertall
Ved avstemningen fikk forslaget til endring av medlemsparagrafen 72 stemmer for og 29 stemmer mot. Med 101 gyldige stemmer var det fem stemmer over det nødvendige 2/3 flertall. De andre forslagene fikk enda større tilslutning.


NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone