En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- Takknemlig og litt frustrert

- Takknemlig og litt frustrert

07.06.2012
Øyvind Helliesen og Audun Westad har levert sin rapport fra Generalkonferansen til Årskonferansen. Du finner den på siden til Årskonferansen, men kan også lese den her.
- Takknemlig og litt frustrert


Bilde fra den enorme forhandlingssalen der våre delegater var plassert helt bakerst. Foto: Audun Westad.Rapport til Metodistkirkens Årskonferanse 2012 fra Generalkonferansen 24.04-04.05.2012


Vi har valgt å bygge opp rapporten i tre deler. Det begynner med en innledning som sier noe om omfang av konferansen og annen fakta som er grei å vite. Videre vil vi så si noe om sakene som vi føler bør løftes frem og hvordan konferansen forløp, før vi avslutningsvis kommer med våre betraktninger av konferansen og gjør noen oppsummerende betraktninger.

Innledende faktaopplysninger
The United Methodist Church (UMC) holdt sin Generalkonferanse i Tampa, Florida, fra 24. april til 4. mai 2012. Generalkonferansen samler omkring 1000 stemmeberettigede delegater, ca 500 reservedelegater, ca 150 biskoper, og mange av kirkens øvrige organisasjon, som f.eks. fra utdanningsinstitusjoner, forlagsvirksomheten, misjonsarbeidet m.m.. I tillegg kommer det også noen tusen andre som er frivillige, gjester, interesseorganisasjoner, lobbyister og journalister.

UMC består av 12,3 millioner mennesker på verdensbasis. De siste årene har veksten hovedsakelig vært i Afrika, hvor kirken har vokst med 1 million medlemmer de siste 4 årene og teller nå totalt 4,4 millioner medlemmer av UMC. Grunnet kirkens vekst på dette kontinentet skjer det også en forskyvning i representasjonen på Generalkonferansen, hvilket gjør at disse landene får mer innflytelse. Dette går hovedsakelig på bekostning av amerikansk representasjon.

Engelsk er det språket som brukes mest, men oversetting skjer til mange språk; fransk, portugisisk, swahili og tysk for å nevne noen.

Tema for årets Generalkonferanse var «Make disciples of Jesus Christ to transform the world».

I rapporten Jørgen Thaarup og Emilie Just Petersen skrev til den danske årskonferansen har de beskrevet Generalkonferansen slik:
«Konference i metodismens tradition er gudstjeneste og arbejde i konstant vekselvirkning fra første til sidste dag. Morgen og aften var præget af gudstjeneste, der inspirerede og udfordrede med et rigt indhold over dagens tema og i en udførsel med musik og drama, gammel og ny liturgi og forkyndelse i ord, billeder og symbolhandlinger. Der var nye kor ved hver gudstjeneste og i pauserne

Underveis i konferansen fikk vi også mye informasjon fra organisasjoner og institusjoner tilknyttet kirken vår: jubileum, æresutnevnelser, måloppnåelse og generelle oppdateringer ble det mye av. En av opplysningene vi festet oss mest ved var vedrørende kampanjen «Nothing but net», som er arbeidet mot spredning av malaria i Afrika. Etter kampanjen startet er antall dødsfall blant barn grunnet malaria halvert!

Sakene
Hvis du legger alle sakspapirene vi fikk utdelt i en bunke vil de måle ca 18 cm i høyde. Med det som utgangspunkt, forstår du at det ikke er alle saker vi har full kontroll over.
Før sakene kom opp i plenum ble de behandlet i «Legislative Committees», som er noen mindre arbeidsgrupper med ca 60-90 medlemmer. Utfallet av saksbehandlingen her har mye å si for hvordan saken går videre i plenum. Det må også nevnes at selv «Legislative Committees» deles opp i mindre grupper for å komme gjennom alle sakene. Selv ikke da er det sikkert at alle saker vil bli behandlet.

Sakene vi diskuterte er fra de minste småting; skal det hete «lay speaker» eller «lay servant», til de store tingene; vedta budsjett på $ 603 millioner (ca 3,6 milliarder kroner).
Mange av sakene vi behandlet er også særpreget amerikanske, eller har størst innvirkning på kirken i USA. Et eksempel på dette er avgjørelsen om at prester ikke lengre er garantert utnevnelse. I Norge vil ikke denne bestemmelsen har særlig stor innflytelse, da våre prester også er beskyttet av arbeidsrettslige lover. Men som flere påpekte med litt galgenhumor etter forslaget ble stemt gjennom «så var det nok mange som mistet jobben sin gjennom dette vedtaket», da kirkene i USA nå står mye friere til å kvitte seg med en pastor de ikke liker.

Omstrukturering
En av de store sakene, på forhånd, var arbeidet Connectional Table og biskopsrådet hadde lagt ned i forslaget «Call to action» Dette forslaget handlet om å bruke mer ressurser på å vitalisere kirkens menigheter, og å forenkle den topptunge sentrale organisasjonen. Forslaget ble imøtegått av flere alternative forslag, og enden på det hele var at ingen av disse forslagene ble tatt med videre fra sin «Legislative Committee», hvilket skapte en del oppstyr. I kjølevannet av dette kom det et tredje alternativ, «Plan UMC», som ble tatt opp i plenum.

«Plan UMC» var, i likhet med de to andre forslagene, omstridt og inneholdt flere momenter som ville være med å gjøre europeisk innflytelse i UMC betraktelig mindre. Men «Plan UMC» fikk flertall og ble stemt gjennom. På Generalkonferansens siste dag hadde Juridisk råd, hvor Øyvind Helliesen ble valgt til vararepresentant, hatt møte og funnet ut at «Plan UMC» var ulovlig i henhold til Kirkeordningen, og ble derfor kjent ugyldig. Dette sendte Generalkonferansen ut i en tilstand av vantro og oppgitthet; mange av Generalkonferansens vedtak var tuftet på at «Plan UMC» var retningsgivende for hvordan kirken vår skulle se ut fremover.

Med avgjørelsen fra Juridisk råd ble det ikke noen særlig omorganisering for kirken vår i denne omgang, kun noen styrer og råd som fikk noe færre representanter.

Homoseksualitet
En stor sak er, og var, spørsmålet rundt kirken og homofili. Dessverre er dette også en sak som er med på å ødelegge en del av den vanlige saksgangen i Generalkonferansen. De to store partene som står mot hverandre i denne saken, de konservative og de progressive, er så redd for å gi hverandre «delseiere», at en kan tidvis oppleve at de minste «filleting» som behandles på Generalkonferansen, behandles ut fra et ståsted om at dette har noe å si vedrørende kirken og homofili. Det er trist å se at så mange ikke kan separere dette spørsmålet fra resten av vår virksomhet som kirke. Dette resulterte for eksempel i at dette måtte en plenumsavstemning til for å avgjøre om vi mener at Jesus elsker alle.

Underveis i Generalkonferansen var det mange små, lovlige demonstrasjoner fra de progressive meningsholderne. To større demonstrasjoner, hvorav en var klart ulovlig og en i grenseland, kom også. Den største av dem sendte oss ut i pause i 2 timer for å få ryddet lokalene slik at vi kunne fortsette saksbehandlingen.

Men over til selve forslagene: de var mange, men ofte hadde de samme fellestrekk: de var svært sidetunge. Unntaket var Mike Slaughter og Adam Hamilton som kom med et gjennomarbeidet og godt forslag til Generalkonferansen i dette spørsmålet. Dette var langt på vei det eneste forslaget i saken som hadde som mål å forene kirkens delte syn i saken, hvilket gjorde at forslaget fikk støtte fra mange hold. Saken ble stemt ned, 46 % - 54 %. Kirkeordningens nåværende tekst om homofili i «De sosiale prinsipper» ble til slutt vedtatt med over 60 % flertall.

Israel og «Disvestment»-saken
Saken om at UMC skulle trekke ut sine investeringer fra selskaper som tjener penger på den ulovlige Israelske boligbyggingen på okkupert grunn ble en het potet blant noen metodister i Norge, spesielt etter en mangelfull og klart farget fremstilling av saken i avisen Dagen.
Også på Generalkonferansen var denne saken en «snakkis», spesielt siden dets forkjempere var aktive og synlige i lobbyvirksomheten. Saken ble stemt ned i plenum, men også her var minoriteten på noen og førti prosent.

Representasjon
Spørsmålet om representasjon kom flere ganger de første dagene, og dette er også en sak som i stor grad knyttes opp til spørsmålet rundt homofili – ingen vil ikke gi sine meningsmotstandere noe mer innflytelse i kirken.
Saken om representasjon er i all hovedsak et spørsmål om representanter fra USA og Afrika. Europa og Filippinene kommer i så å si alle forslag ut som taperne når saken tas opp. Å oppleve at ens egen kirke sitter og behandler ulike måter og innskrenke vår innflytelse på er ingen god opplevelse. Derfor er det viktig at de europeiske delegatene står samlet i disse spørsmålene slik at vår stemme blir hørt. Av ulike forslag vedrørende representasjon finner en forslag som vil at:
  • provinsielle konferanser kun skal få sende 1 delegat til Generalkonferansen , da uten stemmerett
  • representasjon bestemmes ut fra biskopsområde, ikke årskonferanse
Hovedbegrunnelsen i de fleste forslag som omhandler representasjon er at representasjon må avgjøres ut fra medlemstall. Dette til tross for vi som kirke ikke har et enhetlig system for hvordan å telle medlemmer, hvilket igjen gjør at mange også stiller spørsmålstegn ved medlemstallene enkelte afrikanske sentralkonferanser fremlegger. Mange av forslagene inneholder ingen minimumsrepresentasjon for oss som ikke har så mange medlemmer, hvilket igjen gjør at hvis disse forslagene går gjennom vil den europeiske innflytelsen i kirken vår synke betraktelig.

Sverige
Dette ble altså Metodistkyrkan i Sverige sin siste Generalkonferanse for denne gang. Vedtaket ble fattet og Metodistkyrkan i Sverige opphører nå å eksistere og går inn i den nye kirken Gemensam Framtid. Lasse Svensson, metodistprest og kommende leder av den nye kirken, var med på Generalkonferansen og overbrakte hilsen under seansen som feiret den nye kirken. Gemensam Framtid vil ha status som affiliert medlem av Generalkonferansen og vår Sentralkonferanse.

Våre vurderinger
Etter endt Generalkonferanse sitter en igjen med en noe blandet følelse: takknemlighet for å tilhøre en verdensvid kirke og frustrasjon over alle småting som er med å fjerne fokuset fra vårt hovedoppdrag som er å forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres! Det er særlig bekymringsfullt å se hvor politisert den amerikanske delen av UMC er blitt. Dette, kombinert med en parlamentarisk debattform (Roberts rules of order) som kjennes fremmed for de fleste av oss som ikke er fra USA, og som er lett å utnytte av de som vil sabotere de gode debattene, gjør at det er vanskelig å fatte gode beslutninger.
Spørsmålet vedrørende representasjon er et vi har festet oss ved og vi mener det er svært viktig at fremtidige delegasjoner til Generalkonferansen er godt informert om og forberedt på dette emnet, da mange av endringene som foreslås vil være med å frata oss nesten all innflytelse vi har i vår egen kirke.

Vi regner også med at spørsmålet om å forenkle kirkens «sentrale» struktur vil komme tilbake. Dagens organisering koster for mye, den er ikke egnet til å holde et samlet fokus, og det tar for lang tid å fatte viktige beslutninger når det er nødvendig. Skal kirken vår vokse er det også viktig at mer av våre totale ressurser kanaliseres til menighetene.
Det skal bli spennende å se hva som hender videre med vedtakene som er gjort om kirkens globale struktur og om en verdensvid kirkeordning som skal inneholde det viktigste av det som binder oss sammen som kirke. (Samtidig som det åpnes for egne regionale kirkeordninger som mer tilpasset sentralkonferansenes virkelighet). Vi frykter at det er lettere å snakke om betydningen av «a global church», enn det er å fatte vedtak som kan rokke ved de gjeldene maktstrukturer.

Til sist vil vi takke for den tillitt som er blitt oss vist ved at vi fikk delta på Generalkonferansen som delegater for Metodistkirken i Norge.

Med vennlig hilsen
Øyvind Helliesen     Audun Westad
Pastoraldelegat          LegdelegatNYESTE ARTIKLER

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone