En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Mulighetenes Gud

Mulighetenes Gud

12.06.2012
Metodistkirken er mennesker. Med den setningen vil tilsynsmennene starte sin tale til Årskonferansen 2012. Nå kan du for første gang lese den her før konferansen.
Mulighetenes Gud

Tilsynsmann Steinar Hjerpseth (Nordre), biskop Christian Alsted, tilsynsmann Øyvind Helliesen (Østre) og tilsynsmann Svein J. Veland (Sørvestre).


Metodistkirken er mennesker.  Ved inngangen til dette året var vi 12301 ulike mennesker i følge den offisielle statistikken.  Hun eller han som du nettopp så i speilet er et av de menneskene som er Metodistkirken.  De som sitter rundt deg er Metodistkirken.  Når vi på denne konferansen skal snakke om visjon, oppdrag, strategier og muligheter så handler det om mennesker. Det handler om alle oss som sammen er Metodistkirken, og det handler om alle de menneskene som vi sammen har fått et oppdrag å være kirke for.  Metodistkirken er ingen folkekirke, men vi er en kirke for folket.

I 1744, da metodistvekkelsen i England enda var i sin begynnelse, samlet John Wesley de første metodistpredikanter til konferanse og samtale.  Dagsorden for det vi i dag regner som kirkens første årskonferanse bestod av 3 punkter: Hva skal vi forkynne og undervise, hvordan skal vi gjøre det og hvordan skal vi praktisere vår kristne tro? I den påfølgende samtalen ble helliggjørelse et sentralt tema.  De snakket om hvordan Gud er mulighetenes Gud, om hvordan han forvandler menneskers liv. De snakket om hvordan mennesker som er forvandlet kunne være med å forvandle andre menneskers liv. Hellighet og helliggjørelse var for dem konkrete ord. Det handlet om personlig fromhetsliv og etterfølgelse av Jesus, og om sosial hellighet; det ansvar de som kristne hadde for samfunnet og for mennesker i nød.  Dypest sett var det en samtale om hva det ville si å være en trosbevegelse og en kirke,  om å være relevant i den tid og det samfunn de levde i.

Vi tror at samtalen omkring de tre spørsmålene fortsatt må være sentrale i våre konferanser og i våre menigheter.  Ordene og språket vi bruker i samtalen er endret i årenes løp, og utfordringene som Metodistkirken møter i dag er andre enn i bevegelsens første tid.  Fremdeles handler det om hva Gud kan og får gjøre i våre liv. Det handler om hvordan vi lever og praktiserer vår tro, og det handler om en bevissthet om at hver enkelt av oss er Guds gave til våre medmennesker.  Vi er Jesu kropp i verden, det er mennesker som oss som sammen utgjør kirken.

Visjon, oppdrag og mål
Med dette som bakgrunn har kirkens kabinett og hovedstyre i løpet av det siste året hatt mange samtaler om hva Metodistkirken er og skal være i tiden som kommer. Vi har forsøkt å tegne et bilde av hva vi ønsker skal kjennetegne Metodistkirken i Norge, og vi har formulert dette i følgende visjon:


Mulighetenes Gud


En visjon skal gi retning, energi, og motivasjon.  Vårt håp er at den vil utfordre den enkelte av oss i vårt møte med andre mennesker.  Den skal hjelpe oss å holde fokus på hva skal vi forkynne, undervise og praktisere som kirke. Til visjonen er det knyttet et oppdrag. Oppdraget  har vi sammen med hele den verdensvide Metodistkirken.


Mulighetenes Gud


Trosopplæringsplanen; «Tro som bærer», som i morgen presenteres for Årskonferansen er nøye knyttet til dette oppdraget.  Å «forme disipler» er en livslang  prosess, og den begynner med at troen formidles til barna og de unge.  Vi som opplever å ha en bærekraftig tro må bevisstgjøres på vårt ansvar for å gi troen videre.

Ordet i 5 Mosebok er stadig like aktuelt: «Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp».
De fire fokusområdene som har vært styrende for oss de siste 4 årene hjelper oss fremdeles til å gi vårt oppdrag innhold og bredde, og de er med og styrer våre mål og prioriteringer:
 

Mulighetenes GudSom ledere i kirken er det vårt særlige ansvar hele tiden å  løfte fram kirkens visjon og oppdrag,  det er vårt kall  å bidra til at kirken holder  fokus på det som er viktigst.  De første metodister var opptatt av å «reise opp et hellig folk for Gud» og de så «hele verden som sitt sogn».  Vi tror at Metodistkirken i Norge fremdeles har et oppdrag og en oppgave, vi tror at Gud er mulighetenes Gud, og at Jesus er kirkens Herre. Vi tror at landet vårt, folket vårt, og den verden vi lever i trenger det folk som kalles metodister.  Derfor våger vi også å sette oss følgende hovedmål for årene som ligger foran:
 

Mulighetenes GudVed forrige årskonferanse stilte vi spørsmålet «Hvordan står det til med Metodistkirken i Norge?». Vi presenterte en statistisk analyse som fortalte om medlemsutvikling, økonomi og kirkens personalsituasjon. En slik analyse forteller selvfølgelig ikke alt om kirken, men den har hjulpet oss å se hva som fungerer bra og hva som kan bli bedre, og den viste oss at det er noen områder hvor vi trenger å gjøre konkrete tiltak. Samtalen i konferansen, og en rekke samtaler i menighetene det siste året har gitt oss et enda større bilde av kirkens situasjon.

De 6 delmålene i strategiplanen tar utgangspunkt i hva analysen sier om utfordringene våre, og de er målbare ledd i en nødvendig prosess for å gjøre kirkens hovedmål til en realitet. 
 

Mulighetenes Gud  • Det første delmålet er å snu utviklingen i minst 8 menigheter som er motivert for endring.  Vi tenker her på menigheter som kan kategoriseres som røde eller gule ut fra kriteriene i analysen fra 2011.  Menigheter som har behov av en forandring for å utvikle seg til å bli sunne og voksende menigheter.  Det vil være menigheter som viser vilje og evne til å arbeide for endring, og som er i stand til å sette fokus for virksomheten utenfor menighetens indre kjerne.

  • Det andre delmålet er at minst 4 velfungerende menigheter skal være med å ta et ansvar ut over sin egen menighet.  Det kan skje gjennom å være undervisningsmenigheter, ta fadderansvar og delta i planting av nye menigheter.  Fra vårt ståsted kan vi se at det finnes menigheter i alle deler av landet som har potensiale til å bli slike «blå» menigheter.


  • Det tredje delmålet er å iverksette 6 menighetsplantingsprosjekter, hvorav minst 3 utvikler seg til selvstendige menigheter innen 2016.  I denne forbindelsen er det jo veldig gledelig å kunne ønske velkommen en ny menighet i årskonferansen i år!!  IMCO ble etablert som selvstendig menighet 1.pinsedag, og vi gleder oss over at dette prosjektet har lykkes så godt!  Fortsetter den positive utviklingen på Sotra utenfor Bergen så plantes det kanskje en ny menighet der neste år.
 
Mulighetenes Gud


  • Det fjerde delmålet er å styrke tilgangen til diakon- og prestetjenesten.  Vi vet fra fjorårets analyse at over 40 % av pastorene i aktiv tjeneste i dag vil være pensjonert om 8 år.  Vi har satt som et mål at 2-3 personer under 30 år starter på en presteutdannelse hvert år.  Vi har også som mål at 2-3 personer skal gå inn i tjeneste som lokalpastorer hvert år.  Vi vet at det tar tid å utdanne pastorer, og det vil utvilsomt være et behov for at flere kan ta ansvar i menighetene våre uten å ha en fullverdig presteutdannelse. Ekstra gledelig er det at vi ved denne årskonferansen kan innvie 2 nye diakoner og 1 ny prest, samtidig som vi mottar 1 prest fra Sverige og utnevner 1 som nå har fullført MF og masterstudier.

  • Det femte delmålet går på utvikling av gudstjenesten.  I løpet av to år ser vi for oss en økning i gudstjenestebesøket på 10 %.  For årene 2014-2016, har vi satt en økning på 20 % på gudstjenestedeltagelse i forhold til dagens tall.  For noen menigheter vil dette være et lavt mål, for andre vil det være noe å strekke seg etter.  Utvikling i gudstjenestebesøket kommer uansett ikke av seg selv.  Derfor har vi foreslått at menighetene skal etablere gudstjenesteteam, og at pastor tilstreber å bruke halvparten av sin arbeidstid på forkynnelse og gudstjenestearbeid.  Det vil  være viktig å utvikle arbeidet med sang og musikk, samtidig at vi får gudstjenester som kommuniserer med unge mennesker.   Vi vil understreke betydningen av at hver menighet finner sin måte å utvikle seg på.  Vi har to ferske eksempler på menigheter som har erkjent at de ikke er i stand til å holde alle aktiviteter gående som før. Harstad og Kristiansand menigheter har valgt å holde Alphakurs og har i liten grad hatt annen virksomhet i kirken det siste året.  Begge steder har dette gitt gode resultater, og nye mennesker har kommet inn i fellesskapet og bidratt til en ny og positiv utvikling!  
Det gjennomsnittlige gudstjenestebesøket på landsbasis økte fra 44 til 47 sist år, noe som er en økning på ca. 7 %.
  • Det sjette delmålet er å øke antallet døpte og bekjennende medlemmer fra 160 i 2010 til 320 årlig.  Det kan kanskje se mye ut å ville fordoble antallet, men i realiteten handler det om at hver menighet opptar dobbelt så mange som de gjorde året før. Mange steder er det fullt mulig. Det er hyggelig å trekke fram at tallet for 2011 er steget til 180.  Vi vet at statistisk rapport enda forteller om en liten nedgang i kirkens totale medlemstall, men vi velger å holde fokus på de nye menneskene som kommer til hvert år.  Det betyr et større fokus på medlemsopptakelse i menighetene.  At dette skal være noe det snakkes og holdes informasjonssamlinger om. Vi anbefaler at menighetene setter av to faste dager for medlemsopptakelse hvert år.  Medlemskap i kirken er også et viktig mål i trosopplæringsplanen.

Strategi
Til hvert av de 6 delmålene har vi utarbeidet ulike strategier som skal hjelpe oss å nå målene. Det blir for omfattende å gå dypt inn i disse i denne talen, men la oss kort presentere dem:
 
 
 Mulighetenes Gud
 
 
 
Mulighetenes Gud
Mulighetenes GudMulighetenes Gud

 
 

 


Mulighetenes GudMulighetenes Gud

 
 

Mulighetenes GudMulighetenes Gud
Mulighetenes GudMulighetenes Gud
Mulighetenes GudMulighetenes GudDet har vært interessant på våre besøk i menighetene og oppleve at analysen og strategiplanen har skapt engasjement.  Vi har fått mange spørsmål om hvordan dette nå skal følges opp.  Hvordan skal utvelgelsen skje av de menighetene som nå skal prioriteres, og hva slags form for støtte kan man forvente?

 

Mulighetenes GudKabinettet har påtatt seg et ansvar for implementeringen av strategiplanen og å holde fast ved planens målsettinger.   Vi vil utfordre menighetene til å utvikle en plan for å skape endring, som også viser vilje og evne til å sette i gang tiltak for å få dette realisert.  Om det blir flere enn de 12 som evner å skape en endring så er ikke noe bedre enn det.   Vi har påtatt oss et ansvar for å støtte arbeidet gjennom lederutvikling, menighetsplantingsprosjekt og utvikling av materiell.  I tillegg har vi også sagt at vi som tilsynsmenn vil prioritere ekstra oppfølging av lederskapet i menighetene så langt det er praktisk mulig.  Vi har allerede begynt prosessen med å prioritere økonomi og ressurser i forhold til utnevnelser for inneværende år.  Noen menigheter får pastor utnevnt i større stilling enn de normalt vil ha økonomi til, nettopp som et ledd i å bygge opp under en positiv utvikling. Strategiplanen er et redskap som vi i kirkens ledelse ønsker å gjennomføre i dialog og samarbeid.  Den er utarbeidet som en samlet målsetting som vi utfordrer kirkens menigheter og ulike instanser til å videreutvikle i egne strategiplaner.
Vi vil også uttrykke glede over at Hovedstyret har gitt en ekstra bevilgning til lønnsmidler, slik at de pastorene som kommer inn i tjeneste kan få utnevnelser i full stilling.  Siden vi vil ha stort behov for nye pastorer i løpet av få år, er det viktig at vi bevarer engasjementet hos de som kommer inn, også gjennom å kunne tilby fulle stillinger fra første dag.

For oss er det viktig at strategiplanen er levende. Det vil si at den er målbar og kan endres og evalueres underveis.


En relevant, åpen og vital kirke
Hva vil det si å være en relevant kirke slik som vi skriver i visjonen vår.  Ordet relevant kommer fra det latinske ordet relevare som betyr løfte og høyne.  En relevant kirke er en kirke som løfter blikket mot fremtiden, og er stadig opptatt av at den betyr noe for de mennesker og det samfunn hvor den skal forkynne og tjene.

Det handler om å være kirke i vår tid – og for alle. Det handler om mangfold og kvalitet tilpasset ulike aldersgrupper og livsfaser. Skape fellesskap som bidrar til at man kan vokse i troen og utrustes til tjeneste.  Målet er å være en livsnær og relevant kirke for dagens mennesker.

Vi trenger hele tiden å styrke og utvikle menighetenes kvalitet og vitalitet for å nå våre mål – her er blant annet ”naturlig menighetsutvikling” et godt redskap. Det som allerede er satt i gang må styrkes og utvikles ytterligere, og flere menigheter trenger å arbeide med utviklingen av menighetens vitalitet.

 I strategiplanen har vi fokusert på betydningen av at gudstjenesten skal være et relevant og sentralt møtested for menigheten.  Samtidig må vi huske at menighetene har mange flere møtepunkt i løpet av uka. Vi vil utfordre den enkelte menighet til å se mulighetene og ressursene som finnes i eget lokalmiljø, og om hvilke behov den kan være med å møte. Skal vi være relevante må vi utfordre mennesker både i og utenfor på hva som er deres ønsker og behov. Metodistkirken er ingen folkekirke, men vi er en kirke for folket.  Om den første kristne menighet ble det sagt at «de var godt likt av hele folket». Folk la merke til at de levde et annerledes liv, de delte det de eide med de som trengte det mest. Menigheten betydde noe for folket.

I et intervju vedrørende det å være relevant, sa pinsevennen Andreas Hegertun: «Det minner meg om en svensk pastor jeg kjenner. En søndag kjørte han forbi IKEA.   Pastoren spurte sin ikke-kristne venn i passasjersetet om hvorfor det alltid var kø utenfor IKEA på søndager, men ikke utenfor kirken. Vennen svarte: «Lurer du virkelig på det? Når folk drar på IKEA kommer de alltid hjem igjen med bilen full av alle slags nyttige ting de har bruk for i hverdagen. I kirken snakker de bare om seg selv og synger gamle salmer». Selv om det er forferdelig å si det, burde kirken være litt mer som IKEA.»
 
Det er når folk opplever at kirken betyr noe for dem at den er relevant.
Vi i METODISTKIRKEN må vise i ord og handling at kirken er relevant for moderne mennesker. Vi tror at det først handler om at våre holdninger endres og så kommer handlingene.

22. juli
Den hverdag som vi normalt opplever som trygg og sikker, ble plutselig rystet av den voldsomme bombeeksplosjonen som skjedde i Regjeringskvartalet i Oslo fredag 22. juli, og av den ufattelige massakren på Utøya. Vi så bilder og hørte historier om hendelser som vi ikke trodde kunne skje i Norge. Unge mennesker på Utøya har vært utsatt for opplevelser så skremmende at det vil prege dem for alltid. Mange er skadet, og familier over hele landet har mistet kjære familiemedlemmer og er påvirket av det som har hendt.   De behøver fremdeles all den støtte, omsorg og forbønn som vi kan gi.  Også i flere av våre menigheter ble mennesker direkte rammet, og vi vet at både prester og legfolk gjorde et betydelig arbeid og satte inn mange ressurser. Takk til alle som har bidratt til å lette sorgen for andre ved å åpne kirkens rom for dem!
Det vi opplevde, var et angrep på det flerkulturelle og multireligiøse Norge. Derfor var det flott å se hvordan det økumeniske fellesskapet samhandlet, også med de som hadde en annen tro eller et annet livssyn. Dette ble ivaretatt på en forbilledlig måte, både i møte med media og i møte med pårørende. Vi er stolte av å bo i et land hvor fellesskapet sammen kunne formidle tro, håp og kjærlighet.

21. mai
21. Mai endret stortinget grunnloven.  Dette er den største grunnlovsendringen som er gjort etter at loven ble vedtatt. Grunnlovsendringene har lange linjer bakover i arbeidet for like rettigheter for alle trossamfunn. "Norge skal ikke lenger ha en statsreligion”.  Lovendring og beslutningen i stortinget er en historisk og prinsipielt svært viktig forfatningsendring.  Det vi har fått i den nye grunnloven, er at vi får et felles verdigrunnlag for det norske folk. Metodistkirken har i alle år siden vi ble etablert i Norge vært opptatt av at myndighetene skal likebehandle alle trossamfunn. Vi arbeidet i mange år for å endre dissenterloven og det stigmatiserende dissenterbegrepet, og for å få en mer konfesjonsnøytral religionsundervisning i skolen. Derfor hilser vi endringene velkommen.

I et speil, i en gåte
Vi startet denne sesjonen med å se oss selv i speilet. En påminnelse om at kirken er mennesker og at forandring begynner med oss selv. Som ledere i kirken tror vi på mulighetenes Gud, og vi vil gjerne lede kirken i en retning som gjør at vi når flere mennesker med evangeliet, at flere får erfare mulighetenes Gud, og at kirken dermed vokser både i størrelse og kvalitet. Samtidig er vi også bevisst at det er Jesus som er kirkens Herre, og at det kun er han som fullt ut kjenner veien som ligger foran oss. Vår kunnskap er begrenset, og vi forstår og taler stykkevis. Vi kan godt kjenne oss igjen i Paulus ord i 1 Korinterbrev 13.12; «Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.»

Det kommer en dag da kirken og hver enkelt av oss skal se Jesus ansikt til ansikt, da vi alle forenes med han som er menighetens Herre. Inntil det skjer er det vårt kall og vårt oppdrag å bygge Guds menighet og å synliggjøre det Guds rike som allerede er her. I 1. Peter 2.9 utrykkes det slik:

Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap,
 et hellig folk, et folk som Gud har vunnet
for at dere skal forkynne hans storverk.


Christian Alsted       Øyvind Helliesen       Steinar Hjerpseth       Svein J. Veland
        Biskop                    Tilsynsmann                 Tilsynsmann                Tilsynsmann
                                         NYESTE ARTIKLER

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone