Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>#HentBarnaVåreHjem

#HentBarnaVåreHjem

Ledelsen i Metodistkirken støtter initiativet fra Religions- og livssynslederforumet i STL om å hente IS-barna hjem til Norge.

Vi oppfordrer regjeringen om hente hjem de norske barna, og deres mødre. Disse barna trenger hjelp nå. De juridiske og sikkerhetsmessige utfordringene i saken må løses etter at barna er sikret medisinsk hjelp, forsvarlig ernæring og anstendige boforhold her hjemme i Norge. Dette sier Religions- og livssynslederforumet i STL. Metodistkirken har tidligere i år kommet med en klar uttalelse om saken:

 

Det er med sorg vi den siste tiden har fulgt det offentlige ordskiftet om norske barn i flyktningleirer i Syria og Irak. Som ledere i Metodistkirken etterlyser vi handling fra myndighetene som ivaretar disse barnas rettigheter.

Metodistkirken anerkjenner barnas ukrenkelige verdi uavhengig av deres foreldres handlinger, noe også Metodistkirkens sosiale prinsipper er tydelige på:

«Barn, som før ble ansett som voksnes eiendom, anerkjennes nå som fullverdige mennesker i seg selv, men også som individer som voksne og samfunnet for øvrig har visse særskilte forpliktelser overfor […]. Barn har videre rett til mat, husly, klær, helse- og velferdsordninger og emosjonell trygghet på samme måte som voksne, og vi anerkjenner disse rettighetene som ukrenkelige uavhengig av foreldres eller foresattes handlinger eller manglende handlinger. Barn må særlig beskyttes fra økonomisk, fysisk, emosjonell og seksuell utnyttelse eller misbruk.»

Det er etter Metodistkirkens syn ingen handlinger fra foreldre, selv ikke deltakelse i den type krigføring som IS har ført, som kan frata barn deres grunnleggende rettigheter.

Vi anser det derfor som vår plikt som kristne og som samfunnsborgere å ta vare på disse barna og å gjøre vårt ytterste for at de får den hjelp og omsorg de trenger og fortjener.

Vi vil oppfordre alle dem som er i kontakt med barna, det seg være via menigheter og organisasjoner eller som privatpersoner, å være inkluderende medmennesker og ta dem godt imot.

De norske barna i flyktningleirene har vi et felles ansvar for. Derfor vil vi til sist også komme med sterke oppfordringer til norske myndigheter om å hjelpe disse barna og dermed sikre at deres rettigheter ivaretas.

 

Christian Alsted                         Audun Westad                         Ingull Grefslie                  Knut Refsdal

Biskop,                                          Leder i Hovedstyret, MiN       Tilsynsprest, MiN            Tilsynsprest, MiN

Metodistkirken i Norden og Baltikum

Nytt fra Molde og Metodistkirken
Den årlige samlingen for partnerne i vårt landsbyutviklingsprogram "Partnership in Development" er i gang her i Norge. Les mer
Bli fadder!
26.09.2019
Internutlysning på deltidstilling på hovedkontoret. Les mer
Ti dager i bønn
10.05.2019
Nasjonalfest
10.05.2019
HVA SER DU?
08.03.2019
Powered by Cornerstone