En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Arbeid med Naturlig Menighetsutvikling i Drammen metodistmenighet

Denne artikkelen forsøker å gi et innblikk i hvordan vår menighet har arbeidet med verktøyet Naturlig Menighetsutvikling (NaMu) som en prosess gjennom flere år. Generell informasjon om Naturlig Menighetsutvikling kan du finne på namunorge.no

Arbeid med Naturlig Menighetsutvikling i Drammen fra 2000 og fram til i dag

Først litt om bakgrunnen
I år 2000 var Drammen metodistmenighet blitt en ganske så sliten og motløs menighet. Vi hadde hatt en turbulent periode bak oss, med hyppig prestebytte. I perioder hadde vi også vært uten fast prest, og menighetsrådet hadde jobbet og slitt i motbakke i lengre tid for å holde hjulene i gang. 

Da den nye presten som vi fikk fra høsten 2000, etter hvert begynte å gjøre oss kjent med begreper som «av seg selv» - «hvile i tjenesten» - «overlate til Gud», ble det nesten som om når du etter å ha vandret i ørkenen i lengre tid, plutselig oppdager en oase. Det ble derfor ganske lett å få menigheten engasjert i arbeidet med Naturlig menighetsutvikling. 

Presten brukte først en del fordypningskvelder til å undervise menighetens medlemmer om de grunnleggende bibelske prinsippene i Naturlig menighetsutvikling, før vi etter hvert også ble presentert for selve verktøyet, og først i 2002 gjennomførte vi vår første menighetsprofil. En menighetsprofil er en slags tilstandsrapport som dannes på bakgrunn av et spørreskjema som menighetens aktive medlemmer besvarer.

1. Profil, gjennomført i 2002 (snitt 43)
Den første profilen viste oss det vi jo allerede visste: Nemlig at det ikke sto så bra til med menigheten vår. Samtidig gav den oss også noe konkret vi kunne gripe fatt i, for å snu den vanskelige situasjonen.

Profilen viste oss at den korteste planken i tønna vår var nådegavebasert tjeneste, og derfor konsentrerte vi oss aller først om å forsøke å gjøre noe med dette. Flere av de aktive medlemmene våre gjennomførte Nådegavetesten samtidig med at vi fikk undervisning om nådegavebasert tjeneste, og hvorfor dette var viktig. Vi jobbet også noe med kvalitetene engasjert trosliv og livsnære grupper, og begynte arbeidet med å komme fram til en felles visjon for menigheten vår, og vi startet også Alphakurs, etterfulgt av smågrupper.

Allerede i 2002 ble det enda et nytt prestebytte i menigheten, noe som skapte en del uro med tanke på den gode utviklingen som vi følte vi nettopp hadde kommet i gang med gjennom å ta i bruk Naturlig menighetsutvikling som arbeidsredskap. Hvordan ville den nye presten virke inn på dette arbeidet? Her fikk vi oppleve noe av det fine med å jobbe med menighetsprofiler og Naturlig menighetsutvikling. Svaret på profilen hadde samlet menigheten i felles arbeidsmål, og den nye presten kunne gå inn i menighetens strategi for å nå de mål som allerede var definert. En stor fordel var det selvfølgelig at den nye presten også kjente til Naturlig menighetsutvikling på forhånd, og prestebyttet ble gjennomført nesten umerkelig, og uten at arbeidet stoppet opp.

I denne perioden dannet vi også en egen komité som skulle jobbe med Naturlig menighetsutvikling. Denne komiteen jobbet i nært samarbeid med K-Vekst (nå NaMu Norge) og vår veileder Ommund Rolfsen. Gjennom telefonmøter med veileder flere ganger i året fikk vi viktige råd i arbeidet.

2. Profil, gjennomført i 2004 (snitt 53)
Etter to års jobbing var vi klare for å gjennomføre vår andre menighetsprofil. Vi var selvfølgelig spente på resultatet og håpet at vi skulle få se framgang på de områdene vi hadde jobbet mest med, noe vi også gjorde. Men til vår store glede viste det seg at vi også hadde hatt framgang på ALLE de åtte kvalitetene. ”Av seg selv”?  

Denne gangen viste profilen at det var engasjert trosliv vi måtte jobbe mer med, og vi forsøkte blant annet å motivere medlemmer av menigheten til å dra på Emmausvandring. Videre erstattet vi den tradisjonelle gudstjenesten med kveldsmøter en gang i måneden, der sang og personlige vitnesbyrd sto sentralt. Nådegavebasert tjeneste var også fortsatt ganske lavt, og vi arbeidet videre med å legge vekt på nådegaver, både i forkynnelsen og i den praktiske fordelingen av oppgaver i menigheten.

3. Profil, gjennomført i 2005 (snitt 60).
Svaret på den 3. profilen viste på nytt vekst på alle nivåer bortsett fra utrustende lederskap, der gikk vi noe tilbake, men siden denne fortsatt var ganske sterk, valgte vi å ikke legge for mye vekt på det. Fortsatt var det engasjert trosliv som hadde det laveste tallet, og vi fortsatte derfor å jobbe videre med dette. Vi hadde fordypningskvelder der bl.a. bønn og bibellesning var tema. Vi arrangerte bønneuke, som ble avsluttet med gudstjeneste og bønnevandring, og alle menighetens faste aktiviteter hadde bønn som tema denne uken.

4. Profil, gjennomført i 2008 (snitt 63) 
I april 2008 gjennomførte vi vår fjerde menighetsprofil. Også denne gangen hadde vi hatt vekst. Spesielt merket vi oss med glede den tydelige veksten i nådegavebasert tjeneste. Det målrettede arbeidet hadde gitt resultater, en økning fra 31 til 69 på seks år. Engasjert trosliv var fremdeles vårt svakeste punkt, og dette jobbet vi også videre med. Men det var verd å merke seg at tallet på dette som hos oss nå var det svakeste av de åtte kvalitetene, var eksakt likt tallet som den høyeste kvaliteten hadde hatt da vi gjennomførte vår første profil i 2002.

Naturlig menighetsutvikling hadde gitt oss et arbeidsverktøy som fungerte godt for vår menighet, og vi takket Gud for at Han fortsatte å velsigne det arbeidet vi gjorde. Siden vi startet arbeidet i 2000 hadde vi tatt opp flere nye medlemmer og medlemsbarn, gjennomsnittlig gudstjenestebesøk var mer enn fordoblet, gjennomsnittsalderen hadde gått kraftig ned, søndagsskolen vokste, ungdomsarbeidet vokste, koret vokste, og den enkelte opplevede også personlig vekst.

Fra å være en motløs og sliten menighet for bare få år siden, opplevde vi nå å være en levende og glad menighet i stadig fremgang, der Gud stadig overrasket oss med å legge ting til rette og åpne for nye muligheter der vi kanskje aldri ville tenkt oss det selv. Nye mennesker dukket opp, trivdes og ble, mens de som hadde vært med en stund, fikk nytt engasjement. Gudstjenestebesøket fortsatte å øke, og kjærligheten og gleden over å få være en del av denne menigheten, ble tydeligere hos hver enkelt.

5. Profil, gjennomført i 2011 (snitt 61)
I 2008/2009 ble av flere årsaker prestestillingen først redusert til 75% deretter til 50%, noe som stilte helt andre krav til menighetens frivillige lederskap, og vi kan i ettertid se at dette fikk et større utslag enn det vi hadde forventet. Menigheten valgte i denne perioden også å bruke noen av midlene vi sparte på reduserte lønnsutgifter på et større musikk-prosjekt som endte ut i en svært vellykket oppsetning av musikalen «Det gode landet» høsten 2009. De fleste av menighetens medlemmer var engasjert i dette musikk-prosjektet på en eller annen måte, og selv om selve musikalen ble en stor suksess, kostet det mye krefter fra veldig mange, og resultatet ble at arbeidet med NaMu havnet litt i bakleksa i denne perioden.

Høsten 2009, fikk vi igjen et nytt prestebytte, og fikk da samtidig tilbake prest i 100% stilling. Fokuset på NaMu ble etter hvert gjenopptatt. Den nye presten var fra før ikke kjent med verktøyet, men var heldigvis villig til å bruke en del tid på å sette seg inn i det, og fikk ganske raskt en god forståelse av hva dette handlet om.

Da vi gjennomførte profilen i 2011, så vi imidlertid at den mer enn to-årige «pausen» fra NaMu-arbeidet dessverre også hadde gitt utslag på profilen vår. Denne viste nå en nedgang på nesten alle punkter. Engasjert trosliv som fortsatt var den laveste, hadde falt fra 51 til 45, mens snittet var blitt redusert fra 63 til 61. Nedgangen gjenspeilte seg også i en svak nedgang i gudstjenestebesøket, noe som gjorde det enda tydeligere for oss at disse tingene henger nøye sammen.

Vi jobbet derfor målrettet videre med fokus på Engasjert Trosliv. Vi gjennomførte blant annet Metodistkirkens studieopplegg «Et rikere liv» som omhandler de fem fokusområdene Bønn, Nærvær, Gaver, Tjeneste, Vitnesbyrd. Når man blir opptatt som medlem i Metodistkirken lover man nemlig å støtte kirken med sine bønner, sitt nærvær, sine gaver, sin tjeneste og sitt vitnesbyrd. Samtidig som det er viktig å forstå at engasjementet på disse områdene ikke er en sur plikt, men en mulighet til å vokse i tro og kjærlighet, og nettopp dette satte studieopplegget fokus på. Vi hadde også «stille onsdager» gjennom hele fastetiden, hvor vi gjennomgikk Jesu lidelseshistorie.

6. Profil, gjennomført i 2013 (snitt 62)
Etter å ha gjennomført enda en ny NaMu-profil i 2013, så vi igjen at arbeidet hadde gitt frukter. Resultatet viste en fremgang fra 45 til 49 på engasjert trosliv, og snittet hadde igjen økt noe. Fremdeles var engasjert trosliv det laveste, og det vi måtte fortsette å arbeide mest med. Samtidig så vi at menighetens økonomi var på vei til å bli faretruende og krevde tiltak, noe som også gjorde oss mer bevisste på at engasjement og giverglede ofte henger sammen.

Juni 2014 arrangerte vår lille menighet, hele Metodistkirkens Årskonferanse, og planleggingen av dette hadde da pågått i lengre tid. Arrangementet ble vellykket over all forventning, og vi kjente oss veldig stolte av menigheten vår og hva vi faktisk hadde klart å få til. Selv om forberedelser og gjennomføring hadde vært slitsomt, gav det oss samtidig en energi-boost.

NaMu anbefaler oss å bruke det vi er gode på, når vi skal arbeide med det vi er dårligst på, og etterhvert ble vi mer oppmerksom på dette. Vår menighet scorer spesielt høyt på Varme relasjoner (i 2013 var tallet på 77), og det ble derfor viktig for oss å finne ut hvordan vi kunne bruke våre varme relasjoner til å skape et enda større engasjement blant våre medlemmer. I et forsøk på å avdekke våre medlemmers interesser og engasjement, tilbød vi alle medlemmer en medarbeidersamtale med prest og legleder, og rundt ti samtaler ble gjennomført i løpet av våren 2014.

Høsten 2014 satte vi i gang med «Prosjekt Nabolag» for å tenke høyt sammen om hva vi som menighet kunne gjøre for nærmiljøet vårt. Vi innledet i 2015 et samarbeid med den kommunale helse- og omsorgstjenesten i området, hvor vi nå samarbeider om å arrangere seniortreff for hjemmeboende eldre på et bo- og servicesenter i nærheten. Omtrent samtidig delte vi ut et postkort i alle postkassene rundt i nabolaget med tilbud om besøkstjeneste. Vi startet også med sinnsrogudstjenester en gang i måneden, tenkt som et tilbud til mennesker som sliter med en eller annen form for avhengighet. Høsten 2016 startet vi en Internasjonal kvinnegruppe, med bakgrunn i ønsket om at vi som scorer spesielt høyt på varme relasjoner også kan bidra til å skape varme og gode relasjoner mellom kvinner som bor i kirkens nabolag. Vi håper etter hvert også å få til en tilsvarende gruppe for menn.

NaMu anbefaler i utgangspunktet at det gjennomføres en menighetsprofil minimum annet hvert år, men allikevel har vi av ulike grunner denne gangen bevisst valgt å vente noe. Vi føler oss nå endelig klare for å gjøre en ny helsesjekk av menigheten, og har blitt enige om å gjennomføre en ny menighetsprofil i løpet av høsten 2017 eller senest våren 2018, og vil da få se om de tiltakene vi har gjort i løpet av de siste fire årene, har gitt ønskede resultater, samtidig som det også vil gi oss svar på hva vi må arbeide videre med.

Grafisk oversikt over resultatet av de seks menighetsprofilene vi har gjennomført så langt.

Powered by Cornerstone