Varm - inkluderende - nær
og disippelgjørende

Forsiden>Om oss>Dette Tror vi på

 

 

Dette tror vi på

Metodistkirkens lære

Helt fra begynnelsen av livet virker Gud i oss med sin kjærlighet. Metodistene kaller dette Guds forutgående nåde. Det vil si den nåde som virker i oss før vi har noen som helst form for tro eller på noen måte har tatt imot Jesus.

Vi har behov for at Gud kommer oss i forkjøpet med sin nåde, ellers ville vi aldri få øynene opp for Ham. Vi ville aldri innse at det er noe galt med oss. Vi er syndere. Vi tenker og handler egoistisk mye mer enn vi handler til gagn for andre. Slik har det alltid vært med oss mennesker. Dette har gått i arv fra slekt til slekt. Det er noe grunnleggende hos oss, en makt som vi ikke klarer å bryte med. Denne makten er årsaken til de handlinger som gjør oss skyldige overfor Gud. Det er Guds nåde som får oss til å innse at denne situasjonen er uholdbar og ødeleggende for oss.

Møte med Jesus

Men det er håp for oss. Og håpet ligger i Jesus Kristus og hans død og oppstandelse. Jesus Kristus har båret straffen for våre synder - tatt konsekvensene av dem. Derfor kan vi få tilgivelse for våre synder ved å tro på ham.

Dette kalles frelse. Etter metodistisk forståelse er frelsen både noe Gud gjør for oss her og nå, og noe Gud gjør i oss ved Den Hellige Ånd. Det første kalles rettferdiggjørelse. Det andre kalles helliggjørelse.

Rettferdiggjørelse er begynnelsen til et bevisst, personlig forhold til Jesus, hvor han har tilgitt oss og gitt oss nytt liv.

Helliggjørelsen er livet sammen med Jesus. Det nye livet vokser seg sterkere i oss. Hans kjærlighetsmakt i våre liv blir sterkere, mens syndens makt blir mindre.

Å være en kristen vil si at man lever et liv hvor troen er virksom i kjærlighet - kjærlighet til Gud og til medmennesker. Det er en stadig utvikling. Målet er at Guds kjærlighet skal være den rådende makt i våre liv. Det kalles å bli fullkommen i kjærlighet.

I forbindelse med Gud

Vi trenger hjelp for å kunne leve som kristne. Denne hjelpen gir Gud oss gjennom nådemidlene: Bibelen, Bønnen, Menigheten, Dåp og Nattverd. Dåp og nattverd står i en særstilling og kalles sakramenter.

Bibelen

Bibelen forteller oss hvordan mennesket er, og hvor rik Gud er på nåde og kjærlighet. Den forteller om Guds vilje til å frelse oss. Vi får innblikk i Hans plan med oss. Derfor er Bibelen en enestående veiledning og hjelp for oss. Gjennom den lærer vi Gud å kjenne, og får en bedre forståelse av oss selv og andre mennesker. Gud taler til oss gjennom sitt Ord.

Bønnen

Bønn er den måten vi kan kommunisere med Gud på. Bønn er et personlig møte med Gud - en samtale mellom oss og Gud. Gjennom bønnen forteller vi Gud hva vi føler, ønsker og vil, enten bønnen er forbønn (for oss eller andre), takk ellertilbedelse/lovprisning. Men bønn er også å være stille og lytte til Gud og vente på hans svar. Bønnen er et middel som hjelper oss til å lytte etter og gjøre Guds vilje.

Menigheten (de helliges samfunn)

Jesus lærer oss at de kristne skal være sammen og dele troen og livet med hverandre. Derfor samles vi i kirken for å lytte til Guds Ord, for å be, lovsynge og tilbe. Den Hellige Ånd virker i dette fellesskapet, og der samles vi for å be for hverandre, for å styrke og oppmuntre hverandre. I fellesskapet tjener vi hverandre med de evner og gaver som Gud har gitt oss. Og ut fra fellesskapet sender så Gud oss som kristne til tjeneste i verden.

Sakramentene (dåp og nattverd)

Sakramentene dåp og nattverd er særskilte hellige handlinger som Jesus har innstiftet (bedt oss om å holde fast ved). De er ytre tegn på at Gud virker i oss mennesker. Samtidig minner de oss om Guds kjærlighet og hans ønske om å frelse oss. Bruk av sakramentene styrker vår tro.

Metodistene døper barn fordi ethvert barn er Guds barn. Dåpen er det synlige og virkekraftige tegnet som gjør Guds kjærlighet nærværende og tydelig. Dåpen forteller at Gud kjennes ved oss på grunn av Jesu Kristi frelsesverk. Dåpen forteller oss at vi mennesker hører sammen med Gud, at Han tilgir oss og gir oss nytt liv. Ved dåpen blir barnet innlemmet i Guds kirke på jord, og opptatt i det metodistene kaller forberedende medlemskap i menigheten.

Hver gang vi feirer nattverd blir vi minnet om at Jesu død og oppstandelse er årsaken til at vi og alle mennesker kan få tilgivelse for våre synder nå og alltid.

I nattverden er Jesus nærværende på en særlig måte gjennom brødet og vinen, for å gi enhver som deltar i nattverden sin tilgivelse, velsignelse og kraft. I nattverden blir det Jesus har gjort for oss levende og tydelig. Nattverden er uttrykk for et dypt og mystisk fellesskap mellom Gud og oss.

Vil du vite mer? Ta kontakt med prest Albert Andersen Gjøstøl. 

 

 

Powered by Cornerstone