En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Støtteordninger

Dette er en samleside med informasjon om støtteordninger for menigheten, grupper og enkeltpersoner.

Trenger du/dere støtte til menighetsarbeidet, finnes det flere støtteordninger enn de fleste kanskje er klar over.
Her er en liten oversikt over hvor det kan være penger å hente til arbeidet:

 

Støtteordninger i kirken

Kompetansemidler: prester, diakoner og legfolk kan søke støtte til studier, organisasjons- og ledelsesutvikling, utdannelse eller styrking av kompetanse  innen menighetsutvikling, sjelesorg og barne- og ungdomsarbeid.

Se for øvrig mer utfyllende tekst i Håndbok for menighetene under Ressurser.
 

Rådet for nasjonalt arbeid. Prosjekter, kurs, seminarer, aktiviteter. Husk å søke i forkant av prosjektet.  

Husk: egne søknadsskjema og søknadsregler. Disse finnes lenger ned på siden.


Regler for tilskudd fra Metodistkirken Nasjonalt Arbeid, MNA.

Søknadsfrister
• Det er 2 årlige søknadsfrister for oppstart eller videreføring av prosjekter, 1. oktober og 1. april. Det kan søkes for inntil to halvår under ett.
• Søknader på opp til kr 5 000,- vedrørende deltagelse på kurs, seminarer og lignende behandles fortløpende.
• MNA avgjør prosjektsøknadene etter innstilling fra Kabinettet.

 

Forutsetninger
• Metodistkirkens menigheter, samt grupper og enkeltpersoner innen Metodistkirken, kan søke tilskudd fra MNA.
• Det kan søkes støtte til nye prosjekter og aktiviteter, kurs, seminarer o.l.
• Tiltak av ekspansiv art vil bli prioritert. Prosjekter som har overføringsverdi til andre menigheter vil også bli prioritert.
• Det er en forutsetning at prosjektene/aktivitetene det søkes om tilskudd til er forankret i menigheten(e). Søknader skal derfor fremmes gjennom menighetsrådet. Som hovedregel skal det søkes i forkant av et prosjekt.
• Søknaden skal beskrive tiltaket og den ekspansjonseffekt man håper å oppnå.


Økonomi
• Budsjett og finansieringsplan skal følge søknaden. Det forventes at søker selv tar ansvar for en del av finansiering av prosjektet/kurset.
• Tilskudd til reiser gis med utgangspunkt i det rimeligste alternativ om ikke annet er avtalt på forhånd.
• Det skal alltid oppgis om det søkes støtte fra andre steder, både i vår egen kirke og/eller annet sted.
• Tilskudd som ikke benyttes til det som det ble bevilget til, skal returneres til MNA.

 

Rapportering
• Rapport og regnskap for prosjekter det er gitt støtte til, skal sendes MNA senest 2 måneder etter årsskiftet.
• MNA forbeholder seg retten til å legge rapporten ut på sin nettside som informasjon til andre.

 


 

Søknads- og rapporteringsskjema:

Søknadsskjema for kompetansemidler

Finansieringsplan

Rapporteringsskjema

Søknadsskjema

 

K-stud ( tidligere Frikirkelig studieforbund) www.k-stud.no
Minstekrav for å få tilskudd:
• Minst 8 kurstimer ( 75 % oppmøte)
• Minst 1 deltaker må fullføre
• Deltakeren må være minst 14 år
• Studieplan/kursmateriell må være godkjent på forhånd
• Komplett frammøteliste
Søk elektronisk på www.k-stud.no under statsstøtte
Papirsøknad er også mulig

VOFO www.vofo.no
 

Global Info www.globalinfo.no
Som medlem i Norges Kristne Råd kan vi søke midler til informasjonsarbeid i Norge knyttet til globale spørsmål som klima, utvikling, fred, fattigdom, menneskerettigheter, og hiv og aids.

Andre steder du kan få støtte:
-    Tilskuddsportalen.no
-    Lnu.no/stotteordninger/nor/mangfold-og inkludering
-    Legater. For eksempel www.eckbos-legater.no
-    Fonds, banker og aviser

Husk at det som regel er faste skjema hos givergruppen, slik at dere benytter disse.
Noen ganger må en lage søknaden fra bunnen av, da kan det være lurt å alltid ha en god, standard søknad med den viktigste informasjonen liggende. Denne tilpasses etter hvert som det er behov.
Husk søknadsfristene.
Tenk ordbruk! Ofte kan ett ord være avgjørende for å få støtte eller ikke.
Er du usikker, spør før du søker.


 
 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone