En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Innvandrerkvinners møte med Metodistkirken
Pastor Ingull Grefslie har skrevet en masteroppgave om et spennende og tidsrelevant emne.
Les mer
På bakgrunn av mitt møte med tolvtrinnsprogrammet og mennesker som har gått inn i en prosess med dette programmet, har jeg valgt å skrive en oppgave om hvilken betydning den åndelige dimensjonen har hatt for den enkelte i prosessen. Spesielt i møte med enkeltmennesker har det vært svært interessant og få innblikk i hvilken betydning det å åpne seg for en åndelig dimensjon har hatt for den enkelte.
Les mer
Er det plass til postmoderne menigheter i Metodistkirken?
Pastor Per Bradley har skrevet en spennende masteroppgave om Emerging Churches i forhold til Metodistkirkens strukturer.
Les mer
Jeg har gjort en intervjuundersøkelse for å få innsikt i menigheters sorgarbeid i forbindelse med dødsfall, og spesielt sett på hvordan menigheter støtter og følger opp de sørgende.
Les mer
Utgangspunktet for denne oppgaven var å granske Johannesevangeliets fremstilling av Jesu død.
Les mer
Har “Purpose Driven Youth ministry” noe å tilføre ungdomsarbeid i Metodistkirken?
Les mer
Metodistkirkens diakonale teologi slik den presenteres gjennom Charles Wesleys salmer.
Les mer
En kvalitativ intervjuundersøkelse av smågrupper i menigheten
Les mer
Pakten og nåden -en studie av the United Methodist Church' diakonat sett i lys av John Wesleys teologi.
Les mer
Hvorfor slo metodismen rot i Bergen rundt 1880?
Les mer
Innholdet i den kontemplative tenkning beskrives ved gjennomgang av tre sentrale begrepsområder: "forening med Gud", "det sanne selvet" og "kjærlighetslengsel".
Les mer
Den underliggende hypotesen i avhandlingen er at et godt trent, godt strukturert og velfungerende lederskap er en av de viktigste enkeltfaktorer for å lykkes med menighetsplanting.
Les mer
En sjelesørgers primære oppgave er å møte mennesker der de er. Det er å lytte til og identifisere seg med deres fortellinger og smerte slik at konfidentene ikke forblir alene i det vonde.
Les mer
Oppgaven handler om Kontemplativ bønn, bønnen uten ord, som var en sentral del av menneskers personlige bønneliv i kirken helt fram til 1600-tallet.
Les mer
Oppgaven er en historisk gjennomgang av Metodistkirkens rolle og selvforståelse i det felleskirkelige samarbeid i Norge
Les mer
En komparativ fremstilling av John Wesley's og Thomas à Kempis' forståelse av helliggjørelsen.
Les mer
Oppgaven handler om det nådemidlet som John Wesley kalte "Christian Conferencing"
Les mer
Hvordan forholder mennesker seg til religiøsitet? Hvordan kan kirkens budskap akutualiseres og oppleves troverdig i vår tid? Har metodistiske betoninger noe særskilt å bidra med i dagens samfunn?
Les mer
Hva mener Metodistkirken om nattverden i dag etter dokumentet This Holy Mystery?
Les mer
Både bibelske perspektiver, det samfunnsengasjement vår kirke har i sin historie, og den menneskelige erfaring og innsikt er med på å forme teologien
Les mer
– en motivasjonsfaktor til frimodig evangelisering?
Les mer
Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?
Les mer
Jeg har gjort en intervjuundersøkelse for å få innsikt i menigheters sorgarbeid i forbindelse med dødsfall, og spesielt sett på hvordan menigheter støtter og følger opp de sørgende.
Les mer
 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone