Balanserapport
METODISTKIRKEN I NORGE LARVIK MENIGHET
996350398
Regnskapsår 01.01.2020 - 31.12.2020

Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Ved
periodens
begynnelse
Endring Ved
periodens
slutt
EIENDELER

 

Omløpsmidler

1500 
Kundefordringer

0,00

25 500,00

25 500,00

1509 
Ikke reskontroførte kundefordringer

118 447,00

-19 178,00

99 269,00

1910 
Kasse

3 000,00

0,00

3 000,00

1920 
Driftskonto 2510.09.55078

432 741,46

18 048,47

450 789,93

1925 
Faste gaver 2510.07.08518

1 527,62

1,02

1 528,64

1940 
Plasseringskonto 2510.14.28713

1 272 464,72

11 330,50

1 283 795,22

1950 
Skattetrekkskonto 2510.56.10567

36 345,69

24,18

36 369,87

1 864 526,49

35 726,17

1 900 252,66

 

SUM EIENDELER

1 864 526,49

35 726,17

1 900 252,66

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital (innskutt og opptjent)

2050 
Annen egenkapital

-1 503 570,84

0,00

-1 503 570,84

 

Udisponert resultat

Udisponert resultat

0,00

-9 159,71

-9 159,71

 

Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)

-1 503 570,84

-9 159,71

-1 512 730,55

Gjeld

Avsettning forpliktelser

2170 
Avsetning rep. og vedlikehold

-90 000,00

50 000,00

-40 000,00

2180 
Gave til bygg/inventar

-115 062,11

-41 000,00

-156 062,11

-205 062,11

9 000,00

-196 062,11

 

 

Kortsiktig gjeld

2400 
Leverandørgjeld

0,00

-96 369,50

-96 369,50

2409 
Ikke reskontroført leverandørgjeld

-40 446,83

70 127,83

29 681,00

2600 
Forskuddstrekk

-20 927,42

-13 418,30

-34 345,72

2690 
Andre trekk

0,00

-11 472,00

-11 472,00

2770 
Skyldig arbeidsgiveravgift

-16 897,00

15 755,06

-1 141,94

2785 
Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn

-9 595,00

-1 686,05

-11 281,05

2940 
Skyldige feriepenger

-68 027,29

-8 879,50

-76 906,79

2960 
Annen påløpt kostnad

0,00

10 376,00

10 376,00

-155 893,54

-35 566,46

-191 460,00

 

Sum gjeld

-360 955,65

-26 566,46

-387 522,11

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

-1 864 526,49

-35 726,17

-1 900 252,66

Saldo

0,00

0,00

0,00

Utskrevet av Jan Bjønnes 25.01.2021 16:23:44 Visma eAccounting