Byens fyrtårn - med Jesu kjærlighet til alle

Medlemsskap i kirken

Hvorfor bli medlem?

STYRKE

Vi får ikke fyr i ovnen med bare en vedkubbe, det må minst to til(prøv). Sammen blir vi sterke. Fellesskap med andre kristne blir derfor viktig. “Der hvor to eller tre er samlet”, sa Jesus. (Matt.18,20) Menigheten er gitt oss for at vi skal holde “varmen” og bli bevart i troen. Menigheten er også en viktig hjelp for familien i å oppfylle ønsket om at barna skal lære Jesus å kjenne.

GUDS MØTEPLASS

En Kristen har fått nytt liv inne i seg, og det livet trenger næring og gode vekstvilkår. For å vokse har Gud gitt oss hjelpemidler eller møteplasser. Disse er bibelen, bønnen, dåpen, nattverden og menigheten. Menigheten er Guds forsamling, eller Jesu Kristi kropp, som kommer sammen for å tilbe Gud, lytte til hans ord og bli utrustet til all god gjerning.

MENIGHETENS HENSIKT

Hensikten med menigheten er:

1) Gi oss et forpliktende fellesskap hvor vi blir styrket og bevart i troen

2) Et sted å se og kjenne Kristi nærvær

3) Istandsette oss til å tjene Kristus i hverdagen

4) Lar oss ta del i et fellesskap som lovpriser og tilber Gud.

 

Hvorfor akkurat Metodistkirken?

 Ved å bli et bekjennende medlem av Metodistkirken blir du med i

 • et kirkesamfunn som er kalt av Gud til å forkynne de gode nyhetene om Jesu frelse for den den som tror, og som vil spre bibelsk hellighet.
 • En kirke som legger vekt på det personlige hjerteforholdet til Gud.
 • En kirke som ser at den har et sosialt og diakonalt ansvar i verden.
 • En kirke med høyde under taket, og som i forhold til andre kristne mener at disse ordene: “Tenk selv, og la andre tenke!” er en sunn holdning.
 • En kirke som legger vekt på økumenikk og samarbeide med andre kristne.
 • En kirke hvor du har mulighet til å påvirke, og til å tjene Gud med de gaver og evner han har gitt deg, enten du er mann eller kvinne.
 • Et forpliktende fellesskap hvor det er bruk for deg.

 Hvem kan bli medlem?

Alle, uansett rase, hudfarge, nasjonal opprinnelse, eller økonomiske vilkår, har rett til å søke medlemsskap.

Betingelsene er

 • at du bekjenner Jesus Kristus som din personlige Herre og Frelser
 • At du bekjenner deg til innholdet i den apostoliske trosbekjennelsen
 • At du er døpt i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn
 • At du har fått undervisning om innholdet i den kristne tro og hva Metodistkirken star for. I undervisningen får du kjennskap til hva medlemsskapet innebærer, og du får vite mer om menigheten, visjon, verdier og strategi.

 

Det er i følge norsk lov, ikke mulig å være medlem av Metodistkirken og samtidig være medlem av et annet kirkesamfunn. Derfor må den som tilhører et annet kirkesamfunn, først melde seg ut før en blir tatt opp som medlem i Metodistkirken. Etter fylte 15 år kan du bli medlem.

 Hvordan skjer det?

Det skjer i nærvær av menigheten, gjerne på en gudstjeneste, og ved å svare ja på følgende spørsmål:

 • Vil du bekjenne din tro på den treenige Gud?
 • Vil du være lojal mot Kristus gjennom kirken, og vil du støtte menigheten med dine bønner, ditt nærvær, dine gaver, din tjeneste og ditt vitnesbyrd?

Etter forbønn med håndspåleggelse, ønskes nye medlemmer formelt velkommen inn i fellesskapet.

 Vil du vite mer? Ta kontakt med menighetens idar.halvorsen@metodistkirken.no

Powered by Cornerstone