En relevant og åpen menighet, hvor mennesker finner tro og føler seg hjemme.

For ukentlige oppdateringer, følg oss på Facebook

 

Om kristendom

I denne spalten vil vi presentere vår kristne tro. Det vil vi gjøre i form av tekster og kunnskapsstoff som står sentralt i kristendommen. Vi starter med stoff som er kjent fra barneskolen og kirkebesøk, og som er viktig i vår kristne arv. Etter hvert vil vi "bygge på" med stoff som har med ulike sider av kristendommen å gjøre. Det er nærmest uendelige mengder med bilder av, og skriftlig materiale om, Jesus Kristus. Hans plass i historien, og i menneskers tilværelse, er så sentral at alle bør ha kunnskap om hans liv og virksomhet.

GUD FADER

Faderen, eller Gud Fader, er i de dominerende retninger innen kristen teologi en av de tre personene i Den hellige treenighet., og for alle kristne et navn på Gud.

I kristendommen har idéen om Gud som far en helt spesiell posisjon. I tillegg til å være den som skapte verden og opprettholder den, er han også Jesu Kristi far. Gjennom Kristus oppfattes han av de fleste kristne også som en far i personlig forstand.

I Evangeliet etter Matteus 11, 27 sier Kristus: « Ingen kjenner Sønnen uten Faderen; heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.»

Dette tolkes i de dominerende retninger innen kristen teologi som et tegn på at farskapet er en iboende del av Guds natur, og et evigvarende forhold. Dette farsforholdet ble styrket gjennom bønnen Jesus lærte disiplene, Fader vår, hvor man henvender seg til Gud først og fremst som en farsskikkelse.

JESUS KRISTUS

Om kristendom

  

 

 

Dette er en deesis-ikon, dvs. et motiv hvor Maria og Døperen Johannes står i bønneposisjon vendt mot Kristus. Ikonet er fra Katarinaklosteret i Sinai. 12.århundre
 

Historisk person

Jesus Kristus var en historisk person, en jøde fra Nasaret, og Guds sønn ifølge Det nye testamente og i trossamfunn innen kristendommen. Han ble dømt til døden og henrettet i Jerusalem av romerne ved korsfestelse i begynnelsen av det første århundre.

Han inngår i de aller fleste varianter av kristendommen i Den hellige treenighet sammen med Gud Fader og Den Hellige Ånd. Jesu liv og forkynnelse er grunnlag for Det nye testamente, særlig for de fire evangeliene. 

(Bildet og tekstene ovenfor er fra det frie leksikon Wikipedia)

Jesus i tiden før sin offentlige virksomhet
Jesus ble ifølge Bibelen født i Betlehem, eksakt tidspunkt er omdiskutert . Hans mor var Maria. Ifølge Bibelen skal hun ha blitt gravid ved Den Hellige Ånd. Josef, Marias mann, hadde ingen kjødelig forbindelser til Jesus, men virket som en oppdragende farsfigur.

Jesus hadde fire brødre og minst to søstre. Hans «far» Josef arbeidet som håndverker, og familien virker å ha anstrengt seg for å bevare de jødiske tradisjonene. For eksempel hadde Jesu brødre alle jødiske navn og familien besøkte Jerusalem hver påske, noe som må ha vært en dyr reise på den tiden.

Det finnes lite informasjon bevart om Jesu liv i tiden før hans offentlige virksomhet. Evangeliene gir oss to korte fortellinger: I Matteus-evangeliet (2. kap.) fortelles det at Maria og Josef måtte flykte med den nyfødte Jesus til Egypt for en tid. Og i Lukas-evangeliet (2. kap.) møter vi Jesus som tolvåring i tempelet i Jerusalem.

Jesus var fortrolig med de hellige jødiske skriftene skrevet på hebraisk og talte folkespråket arameisk og sannsynligvis litt gresk som var verdensspråket på den tiden.

 

Om kristendom

 

Bebudelsen. Erkeengelen Gabriel kommer til Maria. Freske i Dominikanerklosteret i Firenze.

 

Malt av Fra.Angelico (1387-1455)

(Tekst og bilde fra det frie leksikon Wikipedia)


 

Jesu offentlige virksomhet

 

Om kristendom


Jesu offentlige virksomhet begynte med at han lot seg døpe av Johannes Døperen. Etter dette trakk han seg for en kort stund tilbake for å faste i ørkenen (der Jesu fristelse fant sted), før han begynte sin virksomhet. Han samlet en del tilhengere rundt seg, blant annet tolv disipler.

 

Hans liv og lære stod i offerets tegn, og han brukte lignelser, paradokser og undergjerninger for å forklare og understreke sitt budskap. På grunn av sin store medynk med folket, begynte han å helbrede syke og trøste fattige. Han rettet krasse angrep mot de rike, de lettvinte, de umoralske og de selvtilfredse fariseerne. Hans lære, som enkelte mener blir oppsummert i Fadervår, forteller om en barmhjertig Gud.
 

Jesus døpes. Russisk ikon.

Jesu offentlige virke regnes vanligvis for å ha vart i ca. 3 år, og pågikk for det meste i Galilea med Kapernaum som hovedplass, men Jesus reiste også til Judea og Jerusalem.

Jesus begynte sin forkynnelse da han var rundt 30 år gammel, og fortsatte til han ble henrettet, 33 år gammel.

(Tekst og bilde fra det frie leksikon Wikipedia)

Jesu død

 

Om kristendom

 

Jesus døde om våren, på påskedagen den 14. nisan (abib) ifølge den jødiske kalender. (Mat. 26:2; Joh. 13:1–3; 2.Mos. 12:1–6; 13:4) Dette året falt påsken på den sjette dagen i uken (fra solnedgang torsdag til solnedgang fredag, etter jødenes måte å regne døgnet på). Dette framgår av Johannes 19: 31, som sier at «denne sabbaten var en stor høytidsdag». Dagen etter påskedagen var alltid en sabbatsdag, uansett hvilken ukedag den falt på. (3.Mos. 23: 5–7) Men når denne spesielle sabbaten falt sammen med den vanlige sabbaten (ukens sjuende dag), ble den kalt en «stor» sabbat/høytidsdag. Jesus døde således fredag den 14. nisan, omkring kl. 15. (Lu 23:44–46)Ifølge den kristne tradisjon ble Jesus naglet til et kors (to bjelker som krysser hverandre). Men Bibelen bruker imidlertid det greske ordet «staurós» når det skriver om Jesu henrettelsesredskap. Mange bibler oversetter dette ordet med «kors». Men den opprinnelige betydningen av ordet «staurós» er lik det gammelnorske ordet «staurr», altså en påle eller pæl.

I Galaterne 3:13 skriver Paulus følgende: «Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.» Her siterer Paulus fra 5. Mosebok 21:22,23, hvor det klart er tale om en pæl/tre, ikke et kors.

Dette er noe som også kan ses i Vatikanmuseet i Roma. Tidlig kunst skildrer Jesus henrettet på en pæl, mens de litt nyere bildene bruker korset.

Mange kristne retninger velger å holde på den kristne tradisjonen, og bruker korset som symbol for Jesu død.

(Tekstutsnitt fra det frie leksikon Wikipedia. Krusifikset er et håndmalt ikon i Metodistkirken, Lillestrøm)

HERRENS BØNN.

(Matteus kapittel 6, versene 9-13)
 

Om kristendom


 

 

I den nye oversettelsen av Det nye testamentet (2005) er ordlyden i Fader Vår endret en del. Det tar sikket lang tid å innarbeide den nye teksten, men språket er enklere og vil nok gradvis bli tatt i bruk i kirker, skoler og privat. 

Her er den gamle utgaven:

Fader vår, du som er i himmelen!

La ditt navn holdes hellig.

La ditt rike komme.

La din vilje skje på jorden som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød.

Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.

Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.

For riket er ditt, og makten og æren i evighet.

Amen.

Her er nye utgaven:

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.

For riket er ditt, og makten og æren i evighet.

Amen

 

Om kristendom

 


 

TROSBEKJENNELSEN

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse og det evige liv.

Amen

DE TI BUD

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.

2. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn

3. Du skal holde hviledagen hellig

4. Du skal hedre din far og din mor

5. Du skal ikke slå i hjel

6. Du skal ikke bryte ekteskapet

7. Du skal ikke stjele

8. Du skal ikke vitne falskt mot din neste

9. Du skal ikke begjære din nestes hustru

10. Du skal ikke begjære noe som hører din neste til

(Moses tar i mot lovtavlene. Maleri av Marc Chagall)

Velsignelsen

 

Om kristendom

 

 

 


 

 

 

 

 

  (Ikon. Jesus m/velsignelsestegn i høyre hånd) 
Herren velsigne deg og bevare deg ! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig ! Herren løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred !

Amen

Salme 121

1. En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra?

2. Min hjelp kommer i fra Herren, himmelens og jordens skaper

3.Han skal ingenlunde la din fot vakle din vokter skal ingenlunde slumre

4. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter.

5. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd

6. Solen skal ikke stikke deg om dagen ei heller månen om natten

7. Herren skal bevare deg fra alt ondt han skal bevare din sjel

8. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå av og til til evig tid.

Amen

Menighetens adresse

Eidsvoldsgangen 3, 2004 Lillestrøm

Menighetskontoret

E-post: lillestrom@metodistkirken.no 

Telefon: 46727599

Powered by Cornerstone