Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Ressurser>Støtteordninger

Støtteordninger

Johnsen, Cathrine
2017-05-10

LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs Arv

LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs Arv er en helt ny støtteordning hvor organisasjoner kan søke om mellom 50.000 og 400.000 kroner til prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge. 

Støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs Arv skal bidra til utvikling av nye frivillige aktivteter rettet mot barn og unge. 

Hvem kan søke om støtte?

Denne støtteordningen er for alle nasjonale og regionale organisasjoner som driver frivillig virksomhet for barn og unge. Organisasjonen som søker om støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Med regionale organisasjoner, mener vi for eksempel fylkeslag i nasjonale organisasjoner, hvor fylkeslaget selv er regisrert i Frivillighetsregisteret. En regional organisasjon kan også være en organisasjon som er registrert i flere fylker, men som ikke har aktivitet over hele landet. Det organisasjonsleddet som skal søke om støtte gjennom denne støtteordningen må ha eget organisasjonsnummer. 

Lokallag i nasjonale organisajoner og lokale idrettslag kan ikke søke om støtte. 

Registrer en bruker

Alle søknader skal leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. For å levere søknad må du ha en formell bruker i LNUs systemer. Hvis organisasjonen som søker om støtte ikke har det fra før, må dere registrere dere via dette skjemaet.

Etter at dere har fått registrert en bruker, kan dere gå videre til LNUs søknadsportal og begynne på søknaden. 

Hva kan man søke om støtte til?

Organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter, det vil si et definert tiltak i organisasjonen som inneholder noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Barn og unge må utgjøre minst 50 prosent av målgruppen for tiltaket. 

Videre vil barn og unges innflytelse i arbeidet vektlegges, samt prosjekter som bidrar til økt mangfold i organisasjonen. Samarbeidsprosjekter på tvers av flere organisasjoner eller grupper vil være positivt i vurderingen av søknaden. 

Eksempler på tiltak som kan motta støtte er tilrettelegging av allerede eksisterende aktivitet for å inkludere flere barn og unge i aktivitetene, prosjekter for å rekruttere og få med nye mennesker som tidligere ikke har vært representert i organisasjonen eller organisasjonens aktiviteter, og utprøving av nye konsepter. 

Hvor mye penger kan vi søke om?

Organisasjonen kan søke om mellom 50.000 og 400.000 kr i prosjektstøtte til frivillig aktivitet.

Søknadsfrister 2017

Den første søknadsfristen for å søke om støtte fra LNU aktivitetsstøtta - Herreløs Arv er 1. mars 2017. 

Det åpnes for søknader i midten av januar. Dere kan forvente svar på søknaden cirka fire uker etter at søknadsfristen har gått ut. 

Hva er egentlig Herreløs Arv?

Herreløs arv er arv fra dødsbo der den avdøde ikke har arvinger, eller ikke har skrevet et testamente. Tidligere har denne typoen arv gått direkte til staten. I 2015 ble det bestemt at disse pengene heller skal fordeles til frivillige organisasjoner som driver virksomhet til fordel for barn og unge. Dette har resultert i støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs Arv, som vi i LNU forvalter på vegne av Kulturdepartementet. 


LNU Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. 

Formålet med støtteordningen er å stimulere barn og unge til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet og hvordan de på egne premisser kan bidra til økt inkludering og utfordre diskriminering og fordommer i samfunnet. Målet til prosjekter som får støtte skal være å oppmuntre til bred deltakelse i aktiviteter i lokal miljøer og organisasjoner, og at barn og unge selv kan være med å utvikle og videreformidle nye metoder og aktiviteter for inkludering. 

Søknadsfrister: 

- 1. mars 

- 1. juni 

- 1. oktober

Prioriterte prosjekter

Mangfold og inkludering er en prosjektstøtteordning og man kan ikke søke støtte til ordinøre aktiviteter eller drift. Søknader som inneholder følgende element vil bli prioritert: 

- Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/eller diskriminering

- Prosjekter som bidrar til forebygging av radikalisering og ekstremisme

- Prosjekter i lokalmiljøer med tydelig fokus på mangfold, holdninger og deltakelse

- Prosjekter som er nyskapende og tar sikte på å dele kunnskap og erfaringer

- Prosjekter som er med å utvikle etablerte organisasjoner innen mangfold og inkludering

Demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljøer i Norge kan søke på støtteordningen. Barn- og unge skal selv stå bak idé og gjennomføring av prosjektet. 

LNU mottar tilskuddet til støtteordningen fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) som setter de økonomiske rammene og overordnede retningslinjene for tildeling til prosjekter. Støtteordningen har rundt to millioner kroner til fordeling. 

Registrer dere her om dere ikke har en brukerkonto. 

Hvordan søke?

Mangfold og inkludering har tre tildelinger i året og søknadsfristene er 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Behandlingstiden er cirka én måned. Hvert prosjekt kan få innvilget støtte med inntil 75.000 kroner. Tildelingsutvalget for mangfold og inkludering fatter vedtak om støtte ut ifra retningslinjene og prioriteringene som er satt av BLD. Les nøye gjennom retningslinjene før du søker for å gjøre deg godt kjent med kravene til at en søknad kan godkjennes. 

For å søke på denne støtteordningen må gruppa eller organisasjonen ha en brukerkonto i LNUs søknadsportal. Dersom organisasjonen/gruppen ikke har en brukerkonto må dere registrere dere her. Dere vil da få tilsendt brukernavn og passord for å logge inn i søknadsportalen. Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen.


K-Stud

Alle kurs og seminarer, studiegrupper, studieturer og sang- og musikkgrupper som er tilsluttet en av våre medlemsorganisasjoner eller samarbeidspartnere kan få tilskudd!

Det er enklere å få tilskudd enn du kanskje tror!

1. Pass på at opplegget deres er godkjent før dere starter

2. Dere må ha minst 8 kurstimer

3. Minst en deltaker må fullføre opplæringen (vi anbefaler at dere starter opp med minst 5 personer)

4. Før frammøtelister underveis

5. Fyll inn noen enkle opplysninger om kurset/gruppa

Merk at det er arrangøren som godkjenner lærer/instruktør. Det må være mulig for oss å ta kontakt med vedkommende ved en eventuell internkontroll, derfor må alle opplysninger om lærer fylles inn i søknaden. 

Deltakerne må dokumenteres med navn, adresse, fødselsår og avkrysning for frammøte på samlingene. 

Kurset/gruppa skal være åpen og tilgjengelig for alle interesserte innenfor målgruppen. Dere må oppgi i søknaden hvordan dere har informert om det (nettside, menighetsblad, talerstol på offentlig møte, plakater, annonse). 

Deltakerne skal få tilbud om kursbevis. Dere kan generere ferdige kursbevis fra den nettbaserte søknadsportalen vår.

En fullstendig oversikt over tilskuddsordningene og regelverket finner du i dokumentet nederst på denne nettsiden.

Hvordan søke?

Dere er velkomne til å sende inn søknader via nettportalen MineKurs.

Ta kontakt med oss hvis du ikke har mulighet til å søke elektronisk, så sender vi deg et papirskjema. 

Dere må kunne dokumentere kurset/gruppa med troverdig dokumentasjon. I det du sender inn søknaden, signerer du på kurset og bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at aktiviteten er gjennomført etter reglene. 

Administrasjonsavgift ved innsending av papirsøknader

I utgangspunktet må alle søke via den elektroniske søknadsportalen fra og med 2015. De som ikke har mulighet til å kunne søke elektronisk, og ikke har noen andre til å hjelpe seg, kan likevel sende inn papirsøknad. For K-studs arbeid med å legge inn søknaden i vårt system, trekker vi en administrasjonsavgift på 10 % ved tilskudd over 1000 kr. 

Søknadsfrister studieplan

Hvis dere lager deres egen studieplan, må dere søke om godkjennelse av planen i god tid før kurset eller gruppen starter. Ved ferietider må dere være tidligere ute med søknaden enn ellers i året. 

Søknadsfrister tilskudd

Søknadsfrist for tilskudd er 3 måneder etter avsluttet kurs/gruppe, men senest 15. januar året etter for kurs/grupper som slutter etter 30. september. 

I utgangspunktet søker man om tilskudd etter avsluttet tema/studieplan. Eksempelvis søker konfirmant/tentro grupper etter at de har avsluttet opplæringen før konfirmasjonsdagen. Sang- og musikkgrupper søker i utgangspunktet for hvert semester, eller hele skoleåret under ett hvis man bruker det samme reporoaret hele skoleåret. 

Når kommer tilskuddet?

Vi utbetaler tilskudd den første uka i måneden etter at søknaden er ferdig behandlet. I januar - mars og i ferieperioder kan det ta en til to måneder lenger tid før tilskuddet sendes ut. Jo før du sender inn søknaden etter at kursperioden eller semesteret er avsluttet, desto fortere kommer tilskuddet!


Sparebankstiftelsen DNB

Stiftelsen eier rundt 9 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter. 

"Vi utløser gode krefter" er vår visjon. Vi ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennekser, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Vi driver med filantropi - ikke sponsing. 

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt omlag 4 milliarder kroner til allmennyttige formål. 

Du kan søke om støtte til tiltak innenfor alle våre fire gaveformål:

Kunst og kultur

Vi vil øke interessen for kunst og kultur ved å: 

- Bidra til at kunst og kultur av høy kvalitet er tilgjengelig i Norge. 

- Støtte formidlingstiltak som skaper forståelse og begeistring. 

- Styrke møteplassene der publikum møter kunsten. 

Kulturminner og historie

Vi vil bidra til å ta vare på kulturminner og formidle historie ved å:

- Bidra til å skape interesse for vår egen fortid. 

- Overføre kunnskap og kompetanse. 

- Bevare håndverkstradisjoner. 

Friluftsliv og naturkunnskap

Skape mestring og læring ved å:

- Øke forståelsen for sammenhengene i naturen. 

- Stimulere naturopplevelser og aktiv bruk av naturen. 

- Inspirere til nysgjerrighet og skaperkraft. 

Nærmiljø, idrett og lek

Fremme samhold og egen utvikling ved å:

- Støtte aktive fellesskap i lokalmiljøer. 

- Skape gode møteplasser for felles opplevelser. 

- Legge til rette for fysisk aktivitet. 

Prøv sjekklisten for å se om du kan søke til ditt prosjekt. 

Hvordan søke?

Det søkes direkte fra nettsidene. Søknadskjemaet blir tilgjengelig cirka åtte uker før hver søknadsfrist. Du får tilgang til søknadsskjemaet i menyen, eller ved å gå igjennom sjekklisten for  åse om du kan søke støtte. 

Her finner du en veiledning til søknadsskjemaet. 

NB! Begynn tidlig - ikke vent til siste frist. Søknadsskjemaet kan lagres underveis. 

Søknadsfrist

Søknadsfristene er 1. februar og 1. september. Søknaden må være sendt innen midnatt disse datoene. 

NB! Det er lurt å ikke vente til siste frist fordi det kan oppstå treghet i systemet. Søknadsskjemaet kan lagres underveis i søknadsporsessen. 

Når får jeg svar?

Alle søkere får svar enten i fprm av brev eller e-post. For vårens søknader (med frist 1. februar) blir det gitt svar i løpet av mai og for høstens søknader (med frist 1. september) får man svar i løpet av desember. 

Vi får inn mange tusen søknader årlig og hver og en skal behandles grundig. Alle avgjørelser om hvem som får støtte tas av styret i Sparebankstiftelsen DNB. 


Eckbos Legat

Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. i 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter som faller inn under legatets formpl. 

Det prioriteres ikke støtte til:

- Nybygg, oppgradering av bygninger, innkjøp av utstyr o.l.

- Prosjekter/arrangementer i regi av privatpersoner. 

- Arrangementer som allerede er gjennomført. 

- Personlige reiseutgifter

Se formål og prioriteringer her. 

Søknader til Eckbos Legat sendes via vårt nettbaserte søknadsskjema. 

- Søkeren sender frivillig inn opplysninger omfattet av personopplysningsloven, og samtykker til at disse behandles av Eckbos Legat (Les mer om behandling av personopplysninger)

- Søkeren er selv ansvarlig for å skanne og laste opp alle vedlegg, inkludert signert søknadsbekreftelse innen 15 dager (det er ikke lenger mulighet for å sende dokumenter med ordinær post). 

Frister og behandlingstid

Det er ingen søknadsfrister og søknader behandles løpende gjennom hele året i tilknytning til styremøter i legatet. 

Svar på søknad kan normalt forventes innen seks måneder og alle søkere vil få tilsendt skriftlig tilbakemelding så snart søknaden er behandlet

Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Møtested Sarpsborg
13.01.2021
Gudstjeneste på nett søndag 17. januar. Nå også med YouTube link! Les mer
Powered by Cornerstone