VI BRYR OSS 
- FORDI KRISTI KJÆRLIGHET UTFORDRER OSS TIL TJENESTE

Beredskapsplan

Beredskapsplan for Metodistkirken i Norge - Porsgrunn menighet

Beredskapsplan ved anklage/mistanke om seksuelle krenkelser

Merk: Dette dokumentet er et utdrag av «Retningslinjer ved anklage/mistanke om seksuelle krenkelser» gjeldende for Metodistkirken i Norge, Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU) og Metodistkirkens Speiderkorps (MS).

En fullstendig utgave av retningslinjene finnes her: https://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser

Definisjoner: Vi bruker i dette dokumentet begrepet seksuelle krenkelser som et fellesbegrep for det som betegnes som grenseoverskridende seksuell atferd og seksuelle overgrep. 

En seksuell krenkelse er misbruk av makt i form av fysisk eller psykisk utnytting av et annet menneskes seksuelle integritet; ofte utført i en relasjon av tillit, trusler eller tvang. Slik atferd kan være straffbar etter straffeloven.  

Seksuelle krenkelser kan dreie seg om hele spekteret av seksuelle handlinger, fra krenkende ordbruk til påført samleie og/eller tilsvarende handlinger. Dette kan også gjelde seksualisert innhold som blir formidlet via sosiale medier, sms, epost etc.

Meldeplikt: Seksuelle krenkelser vil uansett være etisk uakseptabelt. Den som får kjennskap til seksuelle krenkelser, skal så raskt som mulig melde disse til sin ansvarlige leder. Dersom meldingen er rettet mot ansvarlig leder, gjelder egne rutiner. (Se liste med «kontaktinformasjon til saksbehandlere» som da skal kontaktes). Taushetsplikten må ikke være til hinder for å melde sin bekymring.  

Kirkens verdier: Metodistkirken i Norge skal ivareta den enkeltes menneskeverd og kirken har nulltoleranse overfor seksuelle krenkelser. Menigheten forplikter seg til å ivareta menneskeverdet og respekten hos både den utsatte og anklagede.  

Anklage/mistanke om seksuelle krenkelser skal behandles uansett partenes alder, sosiale og økonomiske status, etniske tilhørighet eller seksuelle identitet. Hensynet til krenkede skal alltid være prioritert.  

Rekruttering og opplæring: Menighetsrådet samt Barne- og ungdomsrådet (BUR) i tilfeller som gjelder ledere i barne- og ungdomsarbeidet, har ansvar for rekruttering, ledelse og opplæring av ansatte og frivillige ledere. Saksbehandlere (se under) har etter samråd med menighetsrådet og BUR myndighet til å frata oppgaver.

Egnethet: Å være frivillig leder er ingen rettighet, men forutsetter en grunnleggende tillit. Ikke alle er egnet til å være ledere i frivillig arbeid. Dette gjelder spesielt i arbeidet med særlig sårbare personer. Det er viktig at alle ansatte og frivillige ledere er seg bevisst denne tematikken.

Samtale og oppfølging: Det skal gjennomføres en samtale med nye frivillige ledere og tillitsvalgte hvor fokuset er på verdier, maktforhold og tillit, og hvor de gjøres kjent med retningslinjene mot seksuelle krenkelser. Det skal gjennomføres en årlig gjennomgang av disse retningslinjene og andre relevante dokumenter på ledersamling, menighetsmøte e.l.

Referanser og politiattest: Alle ansatte og frivillige ledere i barne- og ungdomsarbeidet som er fylt 15 år, skal levere forenklet politiattest. Personer over 18 år kan søke elektronisk.

Personer under 18 år må ha underskrift av foresatt på søknaden, og sende søknaden pr post (se informasjon på søknadens side 2).

Det kan om mulig innhentes referanser fra tidligere verv.

Daglig leder/prest er ansvarlig for at dette følges opp i samarbeid med ansvarlig leder for aktiviteten.

Skriftlig avtale med frivillige: Menigheten bør inngå en skriftlig avtale med sine frivillige ledere hvor det blant annet fokuseres på tematikken om og retningslinjene mot seksuelle krenkelser.

Rapportering: Når det foreligger mistanke eller anklage om seksuelle krenkelser, skal det alltid rapporteres oppover i organisasjonen.

  • Gjelder det en leder i speideren, skal saken rapporteres til korpsleder og tilsynsprest.
  • Gjelder det en leder i det øvrige barne- og ungdomsarbeidet, skal saken rapporteres til MBU-leder og tilsynsprest.
  • Gjelder saken det øvrige menighetsarbeidet, skal saken rapporteres til tilsynsprest.

Tilsynspresten har, i samarbeid med MBU-leder eller korpsleder, ansvar for saksbehandlingen.

Orientering: Saksbehandler skal orientere den lokale presten og er også kontaktperson overfor pressen.

Kontaktpersoner i menigheten:

Leder av menighetsrådet:                                                   Elisabeth Moe Skreosen  tlf. 902 24 602

Prest:                                                                                   Silje Marie Halvorsen       tlf. 466 27 075

Leder av barne- og ungdomsrådet:                                     Vidar Sten Bjerkseth         tlf. 413 38 999

 

Kontaktinformasjon til saksbehandlere:

Leder Metodistkirkens Speiderkorps:                                 Ole Martin Andreassen  tlf. 916 35 934

Leder Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund            Sunniva Marie Eriksen Hustoft   tlf. 483 39 472

Tilsynsprest Nord-Vestre distrikt                                         Ingull Grefslie                 tlf. 997 32 119

Tilsynsprest Østre distrikt                                                    Knut Refsdal                  tlf. 996 38 969

Vedtatt av Metodistkirkens hovedstyre 26.04.2021

Vedtatt av menighetsrådet Porsgrunn 08.06.2021

Kontaktinformasjon oppdatert 17.08.2022

 

Varslingsrutiner for Metodistkirken i Norge: Varslingsrutiner (2022).pdf

 

Siste nytt fra Metodistkirken
Angrepet i Oslo
25.06.2022
Metodistkirkens ledelse har sendt ut følgende kommentar om hendelsene i Oslo i natt: Les mer

Metodistkirken i Norge

Porsgrunn menighet

Prest og ansvarlig redaktør for nettsiden:

Silje Marie Halvorsen

silje.marie.halvorsen@metodistkirken.no

Tlf 466 27 075

Kontakt

porsgrunn@metodistkirken.no

Tlf 412 44 006

Postadresse: Boks 107, 3901 Porsgrunn

Besøksadresse: Jernbanegata 1, Porsgrunn

Org. nr. 996 890 732

Bankkonto 3000 34 44283

Vipps 118446

Husk å merke hva beløpet gjelder

Se under "Gi en gave" for mer informasjon

Powered by Cornerstone