Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Kort om Metodistkirken

 

 

Kort om Metodistkirken Metodismen

· Kirken finnes ca. 130 land med vel 75 mill døpte.

· Kirken driver aktiv misjon i alle verdensdeler

· Kirkens styres de fleste steder av biskoper og kirkemøter

 

 

 

Metodistkirken i Norge

· Kirken teller snaut 12 500 døpte.

· Kirken har 48 menigheter fra Hammerfest i nord til Lista i sør.

· Kirken har sin opprinnelse i en vekkelsesbevegelse innfor den engelske kirke på 1700 tallet og regner John Wesley som sin grunnlegger.

· Kirkens teologiske særtrekk er sterk vektlegging på Guds nådes frelsende og forvandlende kraft

· Metodister døper sine barn fordi små barn ikke er unntatt fra fra dåpsbefalingen og fordi de er omsluttet av Guds kjærlighet fra unnfangelsen av.

· Metodistkirkens nattverd er åpen for alle.

· Metodister skiller ikke mellom kvinner og menn i preste og diakontjeneste.

· Metodister er av prinsipp økumeniske

  

 

Organisering


Norden har felles biskop, for tiden Christian Alsted fra Danmark.

· Under biskopen er det i Norge to tilsynsmenn.

· Hver menighet har menighetsråd og ulike komiteer til å administrere arbeidet. En gang i året er det menighetskonferanse med valg og rapporter. 

· Der velges også hvert 4.år delegater til Metodistkirkens Årskonferanser som består av alle       prestene og legdelegater fra alle menighetene. 

· Metodistkirken drives av frivillig innsats, og gaver fra medlemmer og venner av menigheten. Vi får refundert det medlemmen betaler i "kirkeskatt" fra kommune og stat.

 

Skoler

Våre prester og diakoner  får  sin utdannelse gjenom Metodistkirkens teologiske seminar samarbeid med Menighetsfakultetet i Oslo 

· Betanien sykepleierhøgskole , Bergen som nå  er en del av VID


 

Tidsskrifter


· Månedsmagasinet brobyggeren 

· Andaktshefte "I DAG"  ( økumenisk)

 

 

Misjon

Misjonsselskapet er lite, men står ansvarlig for et bredt arbeid i Angola , Liberia, Zimbabwe, Ukraina og India. Kirkens misjons innsats skjer alltid på oppdrag fra Metodistkirken i de aktuelle landene.

 

Kirkens diakoni

Skjer i den lokale menighet , Diakonifaglig råd og Stiftelsen Betanien i Bergen , Skien og Oslo.

Kirken driver sykehus / hospital i Skien og Bergen.

 

For barn og ungdom

 

Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund er paraplyorganisasjon for all innsats på barne og ungdomssektoren . 

Kirken har ulike leirtilbud på vinter og sommertid

 

Du kan lese mer på disse sidene

 

Powered by Cornerstone