ca 10-13 år. Lite forberedelse

Vanskeligheter og gleder ved å tjene Jesus. Den nye pakts herlighet/ En super avtale

Del 1 av 4
Rønning, Vigdis-Merete
2012-08-15
Hva er egentlig en pakt? Og herlighet, er det et vanlig ord? Mulig man må definere dette litt først. Kanskje kunne overskriften vært: En super avtale! Undervisningen krever lite forberedelse og lite materiell. Det er foreslått flere aktiviteter slik at du kan utvide leksjonen slik at den passer ditt formål. Denne leksjonen er del 1 i en serie på 4 leksjoner. Leksjonen kan med fordel også brukes til eldre.

Bibelleksjoner som krever lite forberedelse og materiell

”Den nye pakts herlighet”

Denne bibelleksjonens basisversjon krever lite forberedelse og lite materiell. Det er foreslått flere aktiviteter slik at du kan utvide leksjonen slik at den passer ditt formål. Den er beregnet for søndagsskole eller annet kirkelig barnearbeid.
Denne leksjonen er del 1 i en serie på 4 leksjoner med tittelen: ”Vanskeligheter og gleder ved å tjene Jesus Kristus”. Det er en studie av 2. Kor. kap. 3 og 4.

Leksjonens tittel: ” Den nye pakts herlighet”
Bibeltekst: 2. Kor. 3, 7-18
Målgruppe: ca 10-13 år
Tidsramme: Ca. 30 min.

Minnevers:
For hadde den tjeneste som fører til fordømmelse, en herlig glans, så må den tjeneste som fører til rettferdighet, stråle med en enda rikere glans. (2. Kor. 3,9)

Hovedtanke: Selv om Den gamle pakts herlighet var stor, er det ingenting i forhold til Den nye pakt. Derfor proklamerer Paulus dristig og åpent budskapet om Den nye pakt. ( Red. anm. Enkelt forklart kan en si at GT er den gamle pakt og NT den nye pakt. En pakt er en bindende, gjerne høytidelig avtale. En avtale gjelder to parter og er gyldig når begge parter godtar den)

Herlighet kan kanskje forklares med at noe er helt supert, men det er så mye mer enn det. Herlig er prektig, utmerket osv. For litt større barn kan en samtale litt rundt ordene, hva betyr det egentlig, og kanskje finne nye ord. For mindre barn, bør en finne andre ord. Red. anm)(

Forbindelse til evangeliene: Paulus anvender evangeliene svært direkte i dette avsnittet. Fordi Kristus kom, døde og stod opp igjen, er vi blitt renset fra vår synd og har fått adgang til Gud.

Læringsmål: Etter denne leksjonen skal barna kjenne til og kunne forklare de fantastiske sannhetene som ligger i Den nye pakt. Se Læringsutbytte – test, under.

Dette trenger du:
• Utskrift av denne leksjonen.
• Tavle eller flip-over til minneverset. Skriv det ut på forhånd. Vurder også å skrive ut hele avsnittet for å gjøre det lettere for barna å følge med.
• Papirark og skrivesaker.
• Diagram over tabernakelet og Det aller helligste (Søk Google, bilder)
• Vindu med tykk nok gardin til å hindre utsyn.
• De valgfrie aktivitetene på slutten kan kreve tilleggsmateriell, så les igjennom dem før du begynner leksjonen.

Andre ting å merke seg: I leksjonen skal ord i kursiv leses høyt. Den vanlige teksten er instruksjon til læreren. Bibelteksten står med uthevet kursiv og er hentet fra Bibelselskapets bokmålsutg. 2011

 

>>>>> Basisleksjon <<<<<

Forklar bakgrunnen for avsnittet:
Si: Sammen skal vi studere kapittel 3 og 4 i 2. Kor.

En mann som het Paulus skrev dette brevet til den kristne menigheten i byen Korint. Bøkene i Det nye testamentet forteller oss at de troende som delte evangeliet om Kristus, stadig møtte forfølgelser og vanskeligheter. Vi skal prøve å tenke oss hvordan det var på den tiden Paulus levde og virket.

Lytt mens jeg leser 1. Kor. 4, 11-13:

"Helt fram til nå har vi både sultet og tørstet; vi mangler klær, blir mishandlet, er hjemløse og må streve for å livberge oss med våre egne hender. Når vi blir utskjelt, velsigner vi. Når vi blir forfulgt, holder vi ut. Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet. Vi er blitt som utskudd i verden, som avfall for alle – til denne dag."

Tenk deg at du ble utskjelt og gjort narr av, ja til og med hatet av mange hver eneste dag! Hvis du levde midt i noe sånt, hvordan ville du føle det? Hva ville du tenke? ( Gi rom for respons)

Si: Å vite hva som foregikk der og da på den tiden Paulus skrev dette brevet er viktig for helt å forstå det han sier i kap. 3 og 4 i 2. Kor.

Paulus bruker kap. 3 til å minne menigheten om Den nye pakt i Kristus.

Vi har nå begynt på et bibelstudium som heter ”Vanskeligheter og gleder ved å tjene Kristus”.Før vi ser nærmere på vanskelighetene og gledene, må vi først forstå hva det vil si å tjene Kristus. Hvordan lever vi i tjeneste for Kristus? ( Gi rom for respons) En viktig del av det å leve i tjeneste for Kristus er å dele evangeliet, som også blir omtalt som Den nye pakt. La oss finne ut hva Den nye pakt handler om!

Les bibelavsnittet. Få noen til å lese avsnittet høyt. Det er kopi av dette avsnittet på slutten av leksjonen.

Gjennomgang:

• Samle barna ved vinduet med gardinene trukket for.


Si: Se igjen på vers 7 og 13. Da Gud ga Moses de 10 bud, var Moses i nærvær av Guds herlighet. Dette fikk ansiktet hans til å skinne med en så sterk avglans av Guds herlighet at han måtte dekke ansiktet sitt for resten av folket ( 2. Mos. 34, 29-35). Folket kunne ikke tåle Guds herlighet på grunn av sine synder. Dekket over ansiktet til Moses hindret dem fra fullt ut å se og oppleve Guds herlighet.


Si: Når vi prøver å se gjennom et vindu der gardinene er trukket for, så ser vi ikke klart, eller kanskje ikke i det hele tatt. La barna prøve å se gjennom gardinen. Selv om vi ser litt, så er alt mørkere. I Den gamle pakt hvilte Guds herlighet over tabernakelet, i Det aller helligste, men det var et skille mellom Guds herlighet og folket. I Den gamle pakt var det bare ypperstepresten som hadde lov til å gå inn i Guds nærhet i Det aller helligste bare én gang i året, og kun etter at det hadde vært et blodoffer for å sone for hans og folkets synd.(Heb. 9)


• Send rundt skissen over tabernakelet og forklar kort om de ulike delene.


Si: Alle andre enn prestene kunne bare komme inn i de ytre forgårdene i tempelet. Deres synd og Guds store hellighet gjorde det umulig for dem å kunne være i nærheten av Gud. Forhenget inn til Det aller helligste gjorde at Guds herlighet var skjult for folket.


• Les versene 8-11 på ny. Be så en om å lese 2. Mos. 19, 18-19. Si: Disse skriftstedene gir oss et fantastisk syn av Guds herlighet i Det gamle testamentet. Enda så stor Guds herlighet blir vist oss i disse versene, så forteller Paulus oss i vers 8-11 i 2. Kor. at herligheten i Den nye pakt langt overgår dette.


• Be en om å lese versene 14-18 igjen. Si: I Den nye pakt er dekket/forhenget borte (dra fra gardinene) Ser dere den enorme forskjellen? Gjennom glasset ser vi allting klart. På samme måtet er dekket fjernet mellom oss og Gud. Alle og enhver kan nå få adgang til Gud på grunn av Kristus. Vi kan se og erfare hans herlighet fullt ut. Ingenting blir holdt tilbake fra oss fordi Jesus renser oss fra all vår synd både i fortid, nåtid og framtid. Vi kan komme til Gud hvor som helst og når som helst; vi kan ha fellesskap med Ham. Vi trenger ikke å bringe offer, fordi Jesus Kristus var vårt fullkomne offer og er nå vår yppersteprest.


Si: Dette er Den nye pakt, og det er dette vår tjeneste for Kristus handler om. Lidelsene vi hører om hos de første kristne, holdt de ut fordi de ønsket å fortelle hele verden at de kan bli løst fra sin synder gjennom Kristus og kan erfare Guds herlighet. Hvis ikke Kristus hadde tatt på seg våre synder og dødd som det fullkomne offer, hadde dekket fremdeles vært der.


• Be en om å lese versene 13-15 igjen. Si: Mange mennesker fortsatte å leve under Den gamle pakt, selv etter at Paulus og andre hadde spredt nyhetene om Kristus. Inntil et menneske tar imot Jesus, er det som et dekke over hjertet deres. De er ute av stand til å se og erfare Gud slik Han virkelig er. De er ute av stand til å ha samfunn med Ham og kjenne Ham personlig. At vi sprer evangeliet om Den nye pakt er helt nødvendig for at andre skal bli kjent med Jesus Kristus slik at Gud kan få fjerne dekket de har over hjertene sine , slik at de kan lære å kjenne og erfare Ham.

Læringsutbytte – test:
• La barna skrive ( eller tegne) hvordan livet deres ville vært i dag om Kristus ikke hadde kommet og vi fremdeles var under Den gamle pakt. La noen av barna få dele sin respons med de øvrige.


• La dem så skrive ( eller tegne) hva som nå er mulig fordi Kristus kom og lot oss få tilgang til Gud. Gi tid for å dele respons.


Si: Tenk nå på mennesker du kjenner som fremdeles har dette dekket over hjertene sine. Hvis du har tatt imot Jesus og ditt dekke er blitt fjernet, så kjenner du vår store Gud. Fordi vi kjenner Ham så kan vi ha frimodighet til å dele sannheten om Den nye pakt med alle vi kjenner (v. 12). Be sammen om mot til å dele nyhetene om Den nye pakt; evangeliet.

Forbindelse til evangeliene:
Si: Vår synd skiller oss fra Gud og plasserer et dekke/forheng over våre hjerter. (2. Mos. 19, 18-25) Da Kristus døde ble dette dekket revet i stykker ( bokstavelig- Mark. 15, 38) fordi Han var det fullkomne offer for våre synder. Når vi mottar Jesus Kristus som vår frelser og Herre, blir vi satt fri fra våre synder og blir rettferdiggjort. Gud fjerner dekket fra våre hjerter. Guds Ånd bor nå i oss, og derfor kan vi være i Hans nærhet og erfare Hans herlighet bestandig.

>>>>> Valgfrie aktiviteter: <<<<<
De følgende forslag kan hjelpe deg med å tilpasse og utvide basisleksjonen

Minnevers:  Bruk ulike metoder for å memorere versene. Se lenke til creative methods

Popcorn-leksjon: Du kan bruke linken The aroma of Christ object lesson* for å legge til en multisensorisk dimensjon til denne leksjonen.
Fargeleggingsark: For å tilpasse denne leksjonen til yngre barn, kan du f. eks. bruke linken til  Greatest commandment coloring page* for å snakke om hvordan de kan respondere på herligheten i Den nye pakt.

(* Red. anm. Disse sidene vil bli oversatt etterhvert. Dersom noen oversetter dem, vennligst gi oss beskjed)

>>>>> Hjelpemateriell <<<<<

2. Kor. 3, 7-18
"7 Selv dødens tjeneste, som bygde på bokstaver hugget i stein, var omgitt av en slik herlighet og glans at israelittene ikke klarte å se på ansiktet til Moses. Så klart strålte det, enda glansen tok slutt.  8 Hvor mye klarere stråler ikke da glansen fra Åndens tjeneste? 9  For hadde den tjeneste som fører til fordømmelse, en herlig glans, så må den tjeneste som fører til rettferdighet, stråle med en enda rikere glans. 10 Ja, det som den gang strålte så klart, har nå helt mistet sin glans. For nå stråler en herlighet som er så uendelig mye klarere. 11 Men når det som tok slutt, strålte så herlig, hvor mye herligere er ikke da glansen av det som består?
    12 Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. 13 Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen bleknet og tok slutt. 14 Likevel ble deres sinn forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt, og det blir ikke fjernet, for det er i Kristus det blir tatt bort. 15 Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven. 16  Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. 17  Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. 18 Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd."


 Powered by Cornerstone