En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- Vi er på vei, vi er på Guds vei

- Vi er på vei, vi er på Guds vei

28.01.2016
Les hva lederen av Metodistkirkens Misjonsselskap, Aart Huurnink, sier ved Misjonsdagen 2016.
- Vi er på vei, vi er på Guds veiKvinner i Zimbabwe får håp for fremtiden gjennom vann-prosjekt. Foto: Øyvind Aske


Dette sa biskop Yambasu da han fortalte om den innsatsen Metodistkirken i Sierra Leone sammen med andre kirker og trossamfunn har gjort for å spre informasjon om hvordan smitte med Ebola sykdommen kan forebygges. Vi er imponert over den innsatsen som er gjort av Metodistkirken i Liberia og Sierra Leone og vi er veldig glad og takknemlig for at Ebola epidemien er stoppet.

Metodistkirken i Sierra Leone, Liberia og Zimbabwe er en viktig del av samfunnet. Bl.a. gjennom våre samarbeidsprosjekter (Partnership in Development) har Metodistkirken fått tillit hos store befolkningsgrupper og vi har bidratt til at gode prosjekter ønsket av lokalbefolkningen er satt i gang og er blitt gjennomført på en god måte.
Dette ble også bekreftet i evalueringen i Zimbabwe som ble gjennomført i oktober -2015. - Vi er på vei, vi er på Guds veiAart Huurnink

Jeg vil si det sånn: Partnership in Development programmet er en del av Guds misjon i dag, fordi det bidrar til å gi et bedre liv i mange landsbyer i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe og det bidrar til en økt bevissthet om hva misjon kan være i en verden som har endret seg.

Samtidig er denne form for samarbeid ikke selvsagt.
For det første fordi her er mange personer og instanser involvert:
Lokalsamfunnet med sine oppfatninger, tradisjoner og forskjellige kirker og trossamfunn med sin særegen historie.
Menighetene i Metodistkirken er både en del av lokalsamfunnet og som medlemmer i Metodistkirken har vi vår egen organisasjon med en felles tro, og felles kirkeordning, men med mange forskjellige uttrykksformer og tilpasninger til den lokale konteksten, både i vårt land og i våre samarbeidsland.  Det gjøres et stort og viktig arbeid i mange menigheter.  
Samarbeidet mellom vår kirke og våre søsterkirker skjer alltid via biskopen. Vi jobber sammen, på en måte som kan sammenlignes som et samarbeid mellom kommuner, og vi vet fra vårt land at det er mange meninger om det.
Samarbeidet er også et samarbeid mellom Metodistkirkens Misjonsselskap og de lokale kirkekontorer (med ansvar for Codevpro, Chabadza, og CELAD) i de forskjellige land.


Kompetanseutvikling

Som misjonsråd er det vår oppgave å gi råd, å styre og evaluere det arbeidet som Metodistkirken i Norge gjennom Misjonsselskapet gjør.
Både de ansatte og styremedlemmene trenger fortløpende kompetanseøkning for å kunne være gode og pålitelige samarbeidspartnere. Dette gjelder også våre samarbeidspartnere. Gode relasjoner er en forutsetning for å få til et godt samarbeid.
Derfor er det viktig med møteplasser hvor vi er lydhøre, utfordre hverandre og utvikler et felles plattform med god kompetanse. Noen av nøkkelordene er bærekraft (sustainability), god styring-bade i forhold til menneskelige og finansielle ressurser (accountability), åpenhet og gode rutiner for å unngå korrupsjon (transparency) og å dele vår tro. Gjensidig respekt, ærlighet og ydmykhet står sentralt.

I september var det et kompetanseseminar i Norge, og neste seminaret planlegges i år i Sierra Leone.
For misjonsrådets medlemmer vil det være en mulighet å øke styrets kompetanse og styrke våre relasjoner. Vi får da også en mulighet til å bli inspirert og for å lære mer om hva det betyr å delta i Guds misjon, som har som hensikt å gi liv og overflod (Joh 10,10).

Blir ressursene brukt på riktig måte?

Svaret er ja. Gjennom revidert regnskap og gjennom evalueringer, både interne og eksterne vet vi at pengene blir brukt på riktig måte.
Samtidig må vi regelmessig gå gjennom våre rutiner, og det er alltid rom for forbedring.
Vi har sett at PID prosjektene har en svært god struktur og vi ønsker i framtiden å bruke tilsvarende retningslinjer i størst mulig grad i våre andre prosjekter. For å kunne gjøre det, kreves det at vi er godt nok kjent med alle faser i et prosjekt og kan stille gode spørsmål og få gode svar.  Også dette medfører at vi må øke vår egen kompetanse i nært samarbeid med våre partnere.  På den måten kan vi være en støttespiller og et styre for misjonsselskapet og våre partnere. Relasjoner basert på tillit er et godt utgangspunkt, men for å få gjennomført en aktivitet hvor penger og tjenester er involvert trenges det tydelige retningslinjer for å støtte og beskytte alle involverte.


Ikke reduser bistandsbudsjettet

Høsten 2015 har det vært en politisk debatt om bistand. For oss var dette en svært viktig debatt.

Jeg vil nevne noen av våre argumenter:

For det første er vårt samarbeid basert på langsiktighet og forutsigbarhet. Gjennom støtten vi får fra bistandsbudsjettet (via Digni) til Partnership in Development programmet er det mulig å legge til rette for et bedre liv i mye større omfang enn uten denne støtten.
Vi er derfor svært glad for at Digni (vår samarbeidsorganisasjon), KRF og Venstre har stått på for å unngå en reduksjon i bistandsbudsjettet (for året 2016).

For det andre: det å være samarbeidspartnere betyr også at vi ikke må løse våre egne problemer med å ta penger fra samarbeidet med våre partnere.

For det tredje har dette å gjøre med kjernen i vårt samarbeid: hva betyr det å være en del av Guds misjon i verden. Som misjonsråd har vi spurt biskopene om det og de svarer entydig: fortsett med det arbeidet vi gjør i felleskap: vi er på riktig vei, vi er på Guds vei.

Aart Huurnink

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone