En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Tilsynsmennenes tale til årskonferansen 2016

Tilsynsmennenes tale til årskonferansen 2016

20.06.2016
Nå er tilsynsmennenes tale lagt ut her.
Tilsynsmennenes tale til årskonferansen 2016Dirigentbordet 2015: Landslegleder Per-Endre Bjørnevik, biskop Christian Alsted og tilsynsmann Øyvind Helliesen.

Metodistkirken – mennesker med åpne hjerter, sinn og dører


Tilsynsmennenes rapport til Årskonferansen 2016


Vi er samlet til Årskonferanse under temaet: Gledens Herre! Han gir LIV, LEK og LATTER! Vi ser: Gud er god! Et tema som bærer i seg mye av glede og håp. Vi tror og håper at det skal bli innholdsrike og inspirerende dager for oss alle. Det er en veldig sentral del av kirkens budskap at vi har en Herre som har skapt oss til kjærlighet, fellesskap og glede. Mon tro om ikke det er noe av grunnlaget for hele Guds skapelse!

Samtidig har følgende spørsmål blitt reist i forberedelsene til denne konferansen: «Går det an å arrangere en Årskonferanse med et slikt tema, i en tid hvor verden rundt oss er preget av uro og utfordringer på mange områder?» Det er et viktig spørsmål å stille. Vi trenger alltid å ha en sterk bevissthet om våre prioriteringer og hva vi setter i fokus for vårt engasjement. Svært mange mennesker er på flukt i vår tid, en dramatisk situasjon som har kommet oss alle mye nærmere inn på livet i løpet av det siste året. Terrorhandlinger inntreffer hyppigere også i vår del av verden. Samtidig vet vi at naturkatastrofer forårsaker sult og nød mange steder. Like fullt er det vår mening at nettopp i tider som har mye uro i seg, så er det viktig at vi holder fast i det som løfter oss opp og som strekker seg utover alle de utfordringer som vi står midt oppe i. Hvis vi skal kunne ha noe å tilføre av nytt håp, nytt liv og ny tro – så trenger vi å være grunnfestet i den dype glede og fred som troen på vår Herre Jesus Kristus gir oss. La oss huske Jesu egne ord til de som ville hindre kvinnen som ønsket å salve ham med kostbar olje, for heller å selge salven og gi pengene til de fattige; «De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» Det finnes aldri gode unnskyldninger for ikke å være til hjelp for mennesker som er fattige, sultne, eller som kjemper for sine liv på en eller annen måte.  Samtidig er det ikke et hinder for og samles i glede, håp og framtidstro. Vi trenger kraften i kjærlighetens dype glede om vi skal ha noe å gi til menneskene som vi lever blant.

I kirkens oppdrag heter det at vi ønsker å «forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres.» Om det skal kunne bli en virkelighet så trenger vi å være rotfestet i den glede og det håp som troen på Jesus Kristus gir. På denne bakgrunn legger vi kirkens strategiplan og de 4 fokusområdene til grunn for vår rapport.

I tjeneste med fattige:

«Vi vil være med og bekjempe fattigdom og ta diakonalt og sosialt ansvar i relasjon til mennesker i nød.»

Vi ønsker å rette et fokus på det store og viktige arbeidet som gjøres spesielt gjennom våre to fagråd på dette feltet. Alle de små og store misjonsprosjektene som våre menigheter er med på gir praktisk hjelp og nytt håp til mange mennesker i våre samarbeidsland. I misjonsrådets strategidokument defineres følgende tre mål: 1.Støtte globale og lokale tiltak for et mer bærekraftig jordbruk. 2.Støtte bygging av skoler. 3.Myndiggjøre kvinner til å delta i praktiske og politiske prosesser. I strategiplanen er følgende mål nedfelt: Vi vil bidra til at alle våre menigheter innen2019 har et lokalt arbeid for flyktninger og andre mennesker i nød.
Stadig flere menigheter har også prosjekter knyttet direkte mot flyktninger og her har vi grunn til å tro at utfordringene bare vil vokse i tiden som kommer. Som et godt eksempel kan vi nevne menigheten her i Stavanger som har et verdifullt prosjekt med norskundervisning.  Kabinettet  besøkte i høst, sammen med Norges Kristne Råd, flyktningemottaket på Refstad og helsesenteret for papirløse, samt møtte organisasjoner som arbeider med flyktninger. Dette ble gjort både for å vise støtte og å øke vår kunnskap.  Kanskje er det nettopp det arbeidet vi gjør overfor mennesker i utsatte livssituasjoner som er med å fornye vår eksistensberettigelse som kirke i vår tid.  Om vi klarer å skape nytt håp, nytt liv og ny glede blant mennesker som kjemper for å finne mening, livsmot og tro på sin egen framtid, ja så er det i sannhet å være en del av Kristi kropp i vår verden i dag.

Bistandsbudsjettet

I forbindelse med regjeringens forslag om reduksjon i Bistandsbudsjettet for å få nok penger til å håndtere flyktningkrisen engasjerte kirkens og misjonens ledelse seg ved å sende uttalelser både til pressen og politikerne. Vår uttalelse sluttet med følgende setning: Metodistkirken i Norge protesterer på det sterkeste mot å rasere bistandsbudsjettet slik regjeringen har foreslått. Flyktningene som kommer til Norge skal ha en god og verdig mottakelse og oppfølging, men midlene skal ikke tas fra verdens fattige! Engasjementet førte frem, slik at reduksjonene i budsjettet ikke ble så store som foreslått.

Helse og livsvilkår

Vi vil arbeide for å gi mennesker bedre helse og livsvilkår, og bekjempe globale dødelige sykdommer som særlig rammer de fattige.

Det er kirkens misjonsråd som tydeligst har formulert målene for dette fokusområdet. De ønsker i samarbeid med våre partnerkirker å støtte bygging av lokale klinikker, bidra til boring av brønner som gir rent vann, bidra til økt infrastruktur og fokusere på sammenhengen mellom globalt og nasjonalt miljøvernarbeid.

De konkrete resultatene som av dette arbeidet blir først og fremst synlige i våre samarbeidsland. Klinikker, rent vann, bedre infrastruktur og miljøvernarbeid gir mennesker bedre helse og livsvilkår og er med å bekjempe dødelige sykdommer.
Samtidig har dette fokusområdet vært med å fornye menighetens misjonsengasjement, og har skapt engasjement på tvers av generasjonene. I følge Misjonsrådets rapport har nå 35 menigheter tatt ansvar for konkrete prosjekter som bygging av skoler, klinikker, brønner etc. Metodistkirkens Barne og ungdomsforbund har også engasjert seg sterkt i dette, både lokalt og gjennom leirarbeidet.

Som en del av The United Methodist Church, og sammen med våre norske partnere som Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd er vi også med i kampen for å bekjempe dødelige sykdommer som HIV/Aids og Malaria.

Kirkens Nasjonale arbeid (MNA) har også løftet fram dette fokusområdet gjennom å legge til rette for at våre menigheter lokalt har et avhengighetsforebyggende arbeid. Her er arbeidet med Treffpunkt Recovery og Sinnsrogudstjenester særlig viktig. I flere av menighetene våre er sinnsrogudstjenestene blitt en voksende arbeidsgren som samler nye grupper av mennesker. Fellesskapet i sinnsrogudstjenesten tilfører også våre etablerte menighetsmiljøer viktige impulser for engasjement overfor menneskene i lokalmiljøet. Treffpunkt Recovery arrangerte også et vellykket seminar på MF 2.mai i år. Det dannet et godt utgangspunkt for videre arbeid med å trekke sinnsrogudstjenestene inn i en økumenisk sammenheng.

Metodistkirken i Norge har også meldt seg inn i Arbeidslivets kompetansesenter for Rus og avhengighetsproblematikk. (AKAN)

Metodistkirken har vært aktiv i nettverksgruppen om seksuelle overgrep som Norges Kristne Råd har tatt initiativ til. Denne gruppen har nå utarbeidet nytt materiell som vi kan benytte av oss når vi skal styrke arbeidet for å forebygge mot at seksuelle overgrep skjer, og når vi skal oppdatere våre egne retningslinjer omkring dette. Vår egen arbeidsgruppe har derfor satt arbeidet litt på vent, men vil nå fullføre dette i løpet av neste år.


Moderne slaveri

I dag finnes det rundt 27 millioner mennesker som tvinges og trues til arbeid uten lønn, som utsettes for vold og som ikke kan komme og gå som de vil. Det tilsvarer dobbelt så mange slaver som ble fraktet på slaveskipene under hele den transatlantiske slavehandelperioden. Moderne slaveri finnes omtrent overalt hvor det finnes tilbud og etterspørsel. Tilfeller avdekkes innenfor produksjon av mat, klær, i byggebransjen, i produksjon av gull og edelstener, helsearbeid, sex-industri, restaurantbransje, blant hushjelper (Au pair) og organhøsting.

I høst vil vi sette fokus på dette i forbindelse med Global Uke. Som etterfølgere av John Wesley som gjorde kampen mot slaveriet til en av metodistenes viktigste saker har vi et særlig ansvar.

I april fikk norske kirkeledere et innblikk i dette gjennom en temadag da vi fikk møte de som daglig arbeider med dette i Bymisjonen, Frelsesarmeen, Rosa prosjektet og politiet. De utfordret oss tydelig til å engasjere oss fordi vi kan, fordi vi har kompetanse og fordi vi har nettverk. Mye av arbeidet på gateplan må overlates til de profesjonelle, men alle kan vi skape gode lokale nettverk og menighetsmiljø hvor det er rom for dem som er rammet og utsatt. Vi kan bidra med frivillige og vi kan bruke våre internasjonale nettverk (misjon) til å forhindre at nye mennesker blir offer for slaveri og menneskehandel. På temadagen ble det fortalt at flere av de nigerianske prostituerte i Oslo er bekjennende kristne. De er tvunget inn i prostitusjon, men  samtidig å være med i en kristen menighet gir dem håp, verdighet og trygghet midt i den vanskelige hverdagen. Som bymisjonen sier «Ingen er bare det du ser».


Institusjoner

Metodistkirken har stiftet 3 flotte Betanien-institusjoner som bidrar til at mange mennesker får bedre helse og livsvilkår.

Betanien i Skien er et spesialistsykehus blant annet innen reumatisme og øyesykdommer, de driver også med utstrakt forskning.

Betanien i Oslo har fokus på barn, ungdom og familier. De driver et flott arbeid innen barnevern og de bygger nå førstehjemsboliger for ungdom på Furuset.

Betanien i Bergen er den største institusjonen, de er et stort sykehus som tilbyr tjenester innen psykiatri og somatikk, rehabilitering og sykehjem. De driver også barnehage.

Metodistkirkens alders og sykehjem (MASH) som ble stiftet av 1. Metodistkirke og Centralkirken i Bergen er et vitalt og godt hjem. De har aldershjemsplasser og sykehjemsplasser. Institusjonen står nå overfor nye utfordringer ved omlegging og utbygging.


Homoseksualitet og Brobyggersamtaler

Det blir sagt og skrevet mye om spenningene, kanskje likefrem konfliktene i forbindelse med oppfattelsen av homoseksualitet i Metodistkirken, men det er faktisk mye vi er enige om. Metodistkirken er en forkjemper for like borgerrettigheter for homoseksuelle. Så tidlig som i 1972 ble det vedtatt en resolusjon som støttet homofiles og lesbiskes borgerrettigheter. Det var samme år som Metodistkirken vedtok uttalelsen om at homoseksuell praksis ikke er i overensstemmelse med kristen lære. Selv om nettopp denne formulering er en snublesten for mange, er det vesentlig å være oppmerksom på at Metodistkirken aldri har fordømt noen for deres seksuelle orientering. Vi debatterer årsaken til og betydningen av vår seksuelle orientering, og i kirken er det utbredt uenighet om dette, likesom det er uenighet om fortolkningen av bibelens lære om seksualitet, men vi er tydelige og enige når vi sier at alle mennesker har hellig verdi.

Vi bekrefter at seksuell orientering i seg selv ikke er avgjørende for om man kan bli medlem i kirken. Det er samtidig alltid opp til den enkelte prest å avgjøre når et menneske er klar til å bli medlem av den enkelte menighet. Noen menigheter er mer åpne enn andre, men det er ikke noe i kirkens ordning som hindrer homofile i å være aktive og ledende legfolk i sine menigheter.


Brobyggersamtalene

Kabinettet har sagt ja til å være med å lede den dialogprosess om den menneskelige seksualitet som vi etter initiativ fra Årskonferansen har hatt i kirken dette året. Deltagerne i samtalene har et felles utgangspunkt i en dyp og inderlig tro på Jesus Kristus, og en inderlig kjærlighet til alle mennesker.  Dette felles utgangspunktet viser at det tross stor uenighet er mulig å lytte til og tale med hverandre på en respektfull måte. Vi vil senere i denne konferansen følge opp disse samtalene.
Spenningene frem mot denne generalkonferansen var nok større enn noensinne. Det var en grad av fortvilelse og håpløshet i forhold til hele situasjonen. Det var da generalkonferansen ba biskopene om å lede kirken igjennom denne vanskelige tid. Dermed ble ingen forslag vedrørende seksualitet behandlet, men i stedet ble arbeidet overlatt til en kommisjon som skal være bredt sammensatt (teologisk, geografisk, aldersmessig etc.) og rapportere tilbake til generalkonferansen enten i 2020 eller til en ekstraordinær generalkonferanse. Vi forstår godt dem som er utålmodige i den ene eller andre retningen og presser på for en avgjørelse, men vi mener det er riktig å ta tid til å finne veien frem. Vi tror Den Hellige Ånd kan og vil lede oss inn i fremtiden - og at den fremtiden kan komme til å se helt annerledes ut enn det du og jeg kan forestille oss. Det er en vei frem i enhet, det er opp til oss om vi velger å gå den sammen.


Menighetsutvikling og menighetsplanting

Vi vil skape nye trosfellesskap og arbeide for å fornye våre menigheter.

Det gledelige er at i året som har gått har kirken fått på plass et rådgivningsteam av både lønnede og frivillige medarbeidere. Vi har nå et team bestående av ett årsverk og et team av frivillige med stor og bred kompetanse under oppbygging. I brevs form fikk derfor alle menighetene tilbud om å være med, og det er mange menigheter som ønsker dette velkommen. Så langt er det 17 menigheter som har startet eller ønsker å komme i gang. Det at det er noen som kommer utenfra og som kan se på det arbeidet som drives med andre øyne er sundt. Det betyr ikke at det arbeidet som drives bør være dårlig eller at de som er ledere i menigheten ikke gjør en god jobb, når man sier ja til menighetsveiledning. Tanken er at dette skal være til hjelp for å videreutvikle menigheten, få hjelp til å tenke og fasilitere prossesen. Utfordringen er ofte at vi ikke helt vet hvor vi skal starte, selv om vi ønsker både endring og utvikling. Tilbudet som rådgivningsteamet gir er et møte hvor man sammen kan finne fram til en ”nå-situasjon” og legge strategi og planer til hjelp for videre menighetsutvikling.

Så langt har kan vi ikke si noe om resultatene, men de tilbakemeldingene vi får er positive. For det er nå en gang slik at det er på menighetsplanet utviklingen skjer, men at kirken legger til rette med gode og riktige ressurser.
Det er viktig at vi som kirke tenker over hvem vi er og hvilken rolle vi har i samfunnet. Vår kirkeordning understreker at det først og fremst er den lokale menighet som er den strategiske basen og det er fra menigheten vi sendes ut i samfunnet, (KO§201,202). Det er menighetens ansvar å tilegne seg kunnskap om hvordan være Jesu etterfølgere i sitt nærområde.


Barn og ungdom

Vi har grunn til å glede oss over det særdeles gode og viktige arbeidet som gjøres gjennom Metodistkirkens Barne-og Ungdomsforbund. MBU har nylig gjennomført et vellykket Landsmøte sammen med Korpstinget for speiderkorpset. Mange unge dyktige ledere er villige til å ta ansvar og være med å bruke tid og ressurser i arbeidet for kirkens barn og unge. I særdeleshet er det leirarbeidet som utgjør en svært viktig del av virksomheten. Økende antall deltagere på MBU`s leire er med på å bidra til at kirken må se seg om etter et nytt sted for Sommerfesten. Likeledes har vi et pågående trosopplæringsarbeid og ikke minst Timoteus-kurs som dette året har vært arrangert for 7. gang, med 19 deltakere!

Samtidig som det er mye å glede seg over, er det også en kjensgjerning at mange av menighetene våre sliter med å holde gående et aktivt barne-og ungdomsarbeid. Et fast arbeid fra uke til uke på lokalt plan er ressurskrevende på en helt annerledes måte enn leire og større arrangement. Det er et faktum at fra 2012 og til i dag er det 4 færre menigheter som har et registrert barne-og ungdomsarbeid. I 2012 var det 30 menigheter, i dag er det 26. I samme periode er det blitt 5 færre aktive speidergrupper.
Vi vet at barne-og ungdomsarbeidet alltid har vært viktig for engasjement og rekruttering i kirkens arbeid. Vi mener derfor det er av svært stor betydning at menighetene har denne situasjonen klart for seg når de arbeider med strategier og planer for tiden som kommer.

Vi vil i løpet av neste konferanseår ta et initiativ til en samtale med landsstyret i MBU om hvordan vi sammen kan styrke barna og ungdommens plass i menighetene.


Menighetsplanting

Vi har ikke nådd målet med 6 nye menighetsplantinger innen 2016. 2 nye menigheter er dannet og det er positivt at det er tatt initiativ for å utvikle trosfellesskap på Furuset i Oslo og blant studentene i Troms. Det er beklagelig at prosjektet med å etablere nye trosfellesskap som kabinettet initierte i Osloregionen ikke har lykkes. Osloregionen er det stedet i Norge hvor det bor flest mennesker, og det er også et sted hvor stadig nye mennesker flytter til. Kabinettet vil derfor i samarbeid med menighetene som allerede er der, ta nye initiativ som kan gjøre at kirken når ut til flere mennesker. Vi vil fremdeles se på muligheten for å danne nye trosfellesskap der folk bor, og vi vil støtte prosesser som fører til at kirken kan bli enda mer relevant, særlig for yngre generasjoner. Vi gleder oss samtidig at 4 av de menighetene som tar opp flest nye medlemmer i år finnes i Oslo.

I Norge er Metodistkirken med i Sendt, (tidligere DAWN som har bestått i 20år)  som er et felles initiativ, hvor 15 ulike kirkesamfunn og bevegelser har gått sammen om å plante 400 livskraftige menigheter innen år 2025. Tanken er å plante nye menigheter som har et utfokus og som reproduserer seg selv.

For Metodistkirken betyr det at vi skal styrke det nasjonale lederteamet for menighetsplanting. Vårt nasjonale lederteam skal ha ansvar for å støtte og oppmuntre lokale team som ønsker å utvikle og plante nye trosfellesskap.


Lederutvikling

Vi vil utvikle kristne ledere som kan være med og fornye og omskape kirken og verden.

Da vi vedtok strategiplanen i 2012 formulerte vi dette hovedmålet: «Styrke tilgangen til diakon- og prestetjenesten. Vårt mål er at 2-3 personer under 30 år starter på presteutdannelse årlig, samt en årlig tilgang på 2-3 lokalpastorer.»

At hovedmålet for lederutvikling har vært så sterkt knyttet til diakon og prestetjenesten har sammenheng med at analysen som ble gjort forut for strategien viste at det var her kirken hadde de største utfordringene. De fleste tiltakene har handlet om behovet for prester og diakoner, om å skape meningsfulle stillinger og å styrke kirkens arbeidsvilkår. I forrige tale til konferansen redegjorde vi mer grundig for dette.

I fireårsperioden som ligger bak har vi fått 5 nye eldste i full forening, og 2 blir ordinert/opptatt denne konferansen. 3 diakoner er ordinert/ opptatt, og 1 diakon er i prøvemedlemsskap. 1 er innviet til lokalpastor, og 1 innvies til lokalpastor i år.

For øyeblikket er det 3 som er godkjent som kandidater til ordinert tjeneste (prest), og ytterlige 4 (3 prest, 1 diakon) er anbefalt av menighetene og forventes å bli godkjent i år. Metodistkirkens Teologiske Seminar har registrert 8 teologistudenter og 1 som studerer diakoni, og har for øyeblikket en liste med like mange potensielle kandidater. Vi vil i denne sammenheng gi en honnør til Tjenesterådet for det viktige arbeidet de utfører med å følge opp de som er på vei til ordinert tjeneste.

Vårt samarbeid med Menighetsfakultetet fungerer godt. Ny studieplan er utarbeidet for metodistkirkens studenter. Den nye høyskolen VID har også tatt med i sitt formål at de skal utdanne prester og diakoner til Metodistkirken.

Det kan synes som om vi langt på vei har lykkes i å styrke tilgangen til diakoni og prestetjenesten. Dette kombinert med at noen velger å fortsette å stå i tjeneste etter oppnådd pensjonsalder (67), gjør at vi for øyeblikket ser noe lysere på personalsituasjonen de neste 4-5 årene. Samtidig vet vi at antallet pensjoneringer vil øke i årene som kommer, og at vi fremdeles må ha et høyt fokus på dette området. Vi vil samtidig arbeide for at personer med annen kompetanse enn prest og diakon skal kunne være menighetsledere, både fordi det ikke vil være nok prester/diakoner, og fordi vi ser det verdifullt at personer med annen bakgrunn og erfaring kan gjøre slik tjeneste. Vi utfordres også av at flere menigheter ikke har økonomi til prest i 100% stilling, og dette vil også medføre endringer i prestetjenesten.

Det har skjedd og skjer samtidig mye mer knyttet til lederutvikling. Flere lekfolk, prester og diakoner har benyttet seg av mulighetene kirken gir for kompetanseutvikling og videreutdanning, inkludert utdanning på mastergradsnivå. Kompetansemidlene som er stilt til rådighet via Betanien Diakoniråd har vært viktige.  I år har vi etter en arv opprettet et fond i Asta og Leif Sevres navn hvor midlene skal gå til kompetanseutvikling for prester og diakoner. Alle våre prester og diakoner er ifølge kirkens regler forpliktet til å arbeide med egen utvikling gjennom studier, veiledning og åndelig fordypning. Det er en prioritert oppgave for kirken å legge til rette for at dette kan skje, både gjennom økonomi og ved å legge til rette for studiepermisjoner.

Den årlige landssamlingen og de halvårlige fagdagene som nå er innført er viktige for å styrke den faglige og praktiske kompetansen for våre ansatte. Det er et mål at alle prester/diakoner som har ansvar for menigheter skal ha Arbeidsveiledning for å kunne profesjonalisere seg i møte med andre mennesker.

Hovedsatsningen på utdanning av kirkens legfolk har vært gjort gjennom de såkalte lokalpredikantkursene. Siste år ble det gjennomført kurs i Metodistisk Teologi på Østlandet, og i Bibelteologi i Bergen med til sammen ca. 25 studenter, og det planlegges videre kurs i Bergen og i Nord-Norge. Det gis også tilbud om 3 årlige retreater både for legfolk og prester/diakoner.

Vi er også stolte av at Sentralkonferansen i år har kunne gi ut en egen bok Metodistisk Identitet: Nordic Perspectives on Methodism. En ny bok med et diakonalt utgangspunkt er under arbeid. Godt materiell en viktig forutsetning for lederutvikling.
Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund gjør en stor og viktig innsats når det gjelder lederutvikling. 118 unge har nå deltatt i lederkurset Timoteus, og vi ser nå flere av dem som ledere i lokale menigheter, i kirkens styrer og råd, som ledere på leir –og som studenter på vei mot kirkelig tjeneste. Vi utfordres alle til å ta ansvar for at unge ledere får plass og rom i kirken. En viktig ledertrening skjer også gjennom leirarbeidet og gjennom speiderkorpsets ledertrening. Speidernes systematiske trening av ledere i alle aldersgrupper er forbilledlig!

Begge fagrådene (Nasjonalt og Misjon) arbeider også med rekrutering og lederutvikling. MNA avholder kurs og utvikler opplæringsmateriell, og har uten enda uten å lykkes forsøkt å få på plass en ettårsarbeidertjeneste i kirken. Misjonen har inkludert lederutvikling i sine partnerskapsavtaler, og holder egne kurs sammen med partnerne, samt støtter utdanning av ledere for kirke og samfunn i de land man arbeider.
I den reviderte strategiplanen for 2016-20 vil vi konkretisere flere mål, særlig knyttet til lederutvikling av kirkens legfolk.


Ja til fortsatt studiemangfold

I forbindelse med høstens statsbudsjett ble kirkens ledelse kontaktet av studenter fra IMCO. De fortalte at regjeringens budsjettforslag ville føre til at afrikanske studenter ville få vanskeligheter med å studere i Norge. Vi sendte derfor en uttalelsen til presse og politikere hvor vi protesterte mot utfasingen av kvoteordningen i studiefinansieringen. De 1100 utenlandske studentene som hvert år får mulighet til å studere i Norge gjennom denne ordningen beriker norske studiemiljøer og kirken.

Vi gleder oss over at studiefinansieringen ikke ble vesentlig endret.


Strategi og visjon

Kirkens strategiplan er en overordnet strategiplan for Metodistkirkens i Norge. Denne er styrende for våre prioriteringer.

Vårt felles oppdrag er å forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres. Vårt lederoppdrag er å utruste og forandre. Vi blir stadig minnet om hvordan verden trenger å bli forandret. Senest fikk vi en grusom påminnelse om hva hat og menneskeforakt kan forårsake i skyteepisoden i Orlando forrige uke. Vår verden trenger i sannhet det radikale budskapet om fredsfyrsten som har åndskraft til å skape nytt liv og nytt håp. Vi ønsker å utfordre alle våre menigheter til å se stort på det arbeid de er en del av. Det å formidle Kristus inn i vår verden er i sannhet det mest meningsfulle vi kan være med på. La oss sammen løfte visjonen slik at våre hjerter og sinn virkelig er åpne for menneskene og samfunnet i vår tid, og at dørene våre kan være åpne slik at både vi kommer oss ut – samtidig som vi inviterer mennesker inn.

Sammen med alle lederne i kirken forplikter vi oss til å være: Kristussentrert, ansvarlige og kvalitetsbevisste, samarbeidende og teamorienterte, ærlige og troverdige, ydmyke og lyttende.

Vi vil at kirken vår skal kjennetegnes ved: Radikal gjestfrihet, levende og relevante gudstjenester, målrettet trosopplæring, modig misjon og tjeneste, og generøsitet.

Kirkens visjon er: En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere.


Christian Alsted      Øyvind Helliesen      Svein J.Veland      Steinar Hjerpseth

 


Østre Distrikt


Tilsynsmann Øyvind Helliesen


Det er spennende og utfordrende å få være tilsynsmann på distriktet. Menighetene arbeider jevnt og godt, og vi har mange gode frivillige og ansatte medarbeidere. Medlemstallet på distriktet er gått ned siste året, selv om det finnes et klart ønske og en vilje i mange menigheter om å arbeide for å snu utviklingen. 10 menigheter arbeider med kirkens menighetsrådgivere eller har andre utviklingsavtaler med kabinettet.

For distriktet ser tallene slik ut. Total metodistbefolkning er 6429, en nedgang på 186, og antallet bekjennende medlemmer er 2449, 42 færre enn året før.

Antall nye bekjennende medlemmer er 46 (66), og døpte er 31 (40).

Det er i Oslomenighetene at det tas opp flest nye medlemmer. Også i år er det IMCO som tar opp flest medlemmer (15), fulgt av Bjølsen(7), Grünerløkka(7) og Centralkirken (6). Centralkirken, Petrikirken og Larvik er de tre menighetene med høyest gudstjenestebesøk. Vi merker oss at ingen av menighetene på distriktet har over 100 i gjennomsnitt, men det er positivt at hele 14 menigheter har en økning i gudstjenestebesøket. Her er det Fredrikstad som har den største økningen med fra 62 til 74 (+12).
Personalsituasjonen på distriktet er tilfredsstillende, og alle menighetene har pastoral betjening. 11 menigheter har pastor i full stilling, i de øvrige menighetene er stillingsstørrelsen tilpasset menighetsstørrelse og økonomi. Det er bekymringsfullt at 3-4 av menighetene som i dag har 100% stillinger har gitt signaler om at de ikke lenger vil klare det uten lønnstilskudd fra felleskassen.

Tilsynsmennene har dette året innhentet informasjon om behov for vedlikehold av kirkens eiendommer på distriktet. Noe av denne informasjonen er tatt med i menighetsoversikten, førøvrig vil det bli utarbeidet en samlet rapport til kirkens hovedstyre.
Menighetene (Tallene i parentes gjelder Bekjennende medlemmer/Metodistbefolkning/Gjennomsnitt gudstjenestebesøk)


DRAMMEN (105/288/38).
«En levende og inkluderende menighet med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket.» Dette har vært menighetens visjon siden 2005. Nå virkeliggjøres visjonen gjennom flere prosjekter rettet mot nabolaget. En gruppe møter på Strømsø sykehjem og arrangerer treff for nabolagets eldre, det er tilbud om besøk og praktisk hjelp til kirkens naboer, og det er tatt initiativ til familie og nabodag på Bangeløkka. En kveld i måneden inviteres det til Sinnsrogudstjeneste. Arbeider etter prinsippene i «NaMu»1 Menighetens prest er sterkt engasjert i økumenisk arbeid og religionsdialog. Det finnes en solid speidergruppe og en ungdomsklubb. Bygningene ivaretas godt, men det er fremdeles store vedlikeholdsoppgaver som gjenstår. Misjonsprosjekt i Litauen. Menighetens økonomi er anstrengt. Utnevnt prest i 100% stilling.


ELVERUM (8/24/17)
Distriktets minste menighet med kun 8 medlemmer, men med et gudstjenestebesøk som er 2-3 ganger så høyt. Gjennomsnittsalderen i menigheten er stadig høyere, men det finnes en vilje og et ønske om å fortsette arbeidet. Menighetens økonomi er god og «Elim» blir godt vedlikeholdt. Pastor på honorarbasis.


FREDRIKSTAD (153/495/74)
«Jeg øver på Jesus og nevner ditt navn» har vært et gjennomgående tema i forkynnelsen siste år. Gudstjenesten er menighetens viktigste møtested, og det er flott å se at det bevisste arbeidet med gudstjenestene gir resultater i økt kirkesøkning. Andre viktige møtesteder er «Gå gruppa», Speideren, Foreningslivet, og Barne- og ungdomsarbeidet. Menighetens konfirmantarbeid er sterkt med voksende konfirmantkull. 1 nytt medlem og 2 dåp. Misjonsprosjekt i Zimbabwe. Menigheten har ansvaret sammen med Petrikirken å arrangere Sentralkonferanse i oktober. Ønsker å starte diakonale tiltak rettet mot flyktninger. Kirken vedlikeholdes og menighetens økonomi er noe bedret. Pastor i 100% stilling.


HALDEN (97/288/50)
De siste 10 årene har menigheten tatt opp 32 nye medlemmer, 5 av dem siste år. I tillegg ble 3 døpt. Den 150 år gamle menigheten har også et sterkt barne- og ungdomsarbeid og er gode på å utvikle nye ungdomsledere. I 2015 startet to nye tiltak, «Etter Skoletid» og Småbarns sang. Har misjonsprosjekter i Sierra Leone. Samarbeider med frivillighetssentralen om arbeid rettet mot flyktninger.
1. Naturlig menighetsutvikling
Arbeider etter prinsippene i «NaMU». Har brukt mye penger på vedlikehold, men har fortsatt store uløste oppgaver. På tross av mange nye medlemmer så sliter man med gudstjenestebesøket og menighetens økonomiske situasjon er vanskelig. Prest i 100% stilling, og barne og ungdomsarbeidere i til sammen 30% stilling. Bevilget utviklingsmidler 2016: kr 150.000      

                                                                                                                                                          
HAMAR (31/85/24)
Menigheten er liten, og gjennomsnittsalderen er økende. Dette året fyller den 150 år. Gudstjenestene og formiddagstreffet er de viktigste møtestedene. I vår er det startet et lite barnekor, noe som har ført nye barn og foreldre til kirken. Planene om å rive kirkebygget for å bygge nytt sammen med eksterne samarbeidspartnere er skrinlagt. Misjonsprosjekt i Liberia. Kirkebygget vedlikeholdes og økonomien er etter forholdene bra. Prest i 30% stilling.


HORTEN (123/308/57)
Året som ligger bak beskrives som et «annerledes år» ettersom pastor har vært ute av tjeneste pga. sykemelding og permisjon. Prestevikar har vært pensjonert prost Asbjørn Bårnes, og ellers har menighetens mange frivillige gjort en stor innsats. Menigheten ønsker å være en åpen kirke i byen, og har mange møtepunkt både i kirken og i kirkens bakgård. Frivillige sørger for at kirken er åpen for mennesker som søker stillhet, bønn og fellesskap flere dager i uken. Har søndagsskole og speiderarbeid, 2 sanggrupper og startet i høst opp igjen «Salsaklubben» for ungdom. Beskriver seg selv som et inkluderende og fargerikt fellesskap, og opplever økt gudstjenestebesøk og at nye mennesker finner plass i fellesskapet. 2 nye medlemmer. Har misjonsprosjekt i Kenya. Bygningene vedlikeholdes godt og økonomien er god. Prest i 100% stilling og prosjektmedarbeider i 20%. Bevilget utviklingsmidler 2016: Kr 120.000


HVITTINGFOSS (45/119/37)
Fikk ny prest dette året, som de deler med Skien. Er bygdas kirke, og kirken brukes av bygdefolket til mange anledninger. Er opptatt av å nå ut til folk, og å gjøre en diakonal innsats – noe som ble særlig aktuelt da 120 flyktninger kom til bygda. 1 barn ble døpt. Arbeider nå med å fornye visjon og oppdrag. I pinsen tok menigheten initiativ til pinsestevne sammen med menighetene i Buskerud, Vestfold og Telemark. Kirkebygget er i god stand og vedlikeholdes fortløpende. Økonomien er brukbar god. Har prest i 50% og ungdomsarbeider i 20%


HØNEFOSS (60/131/51)
Gudstjenesten og smågruppene er menighetens hovedaktiviteter, og det er gledelig at gudstjenestebesøket er økende, Arbeider etter prinsippene i «NaMU». 4 ble døpt. Har tilbud for barn på torsdager og søndager. Misjonsprosjekt i Zimbabwe. Det er investert mye i nytt AV utstyr i kirken, og det er tilrettelagt for utleie, noe som betyr mye for kirkens økonomi. Bygningen er i god stand. Har prest i 60% stilling. Er bevilget kr: 80.0000 fra felleskassen.


KJØLBERG (170/612/91)
Petrikirken ønsker å være en menighet som lever i Jesu misjonsoppdrag, og som er varm, inkluderende og Jesus-begeistret. Menigheten har en viktig plass i bydelen, og hver dag skjer det mange aktiviteter for barn, ungdom, voksne og eldre. Speidergruppa som er den største i Metodistkirken betyr mye. Har de to siste årene arrangert Alpha kurs med god deltakelse. 2 nye medlemmer ble tatt opp. Er særlig opptatt av hvordan menigheten kan møte nabolaget og nye generasjoner. Misjonsprosjekt i Zimbabwe. Arrangerer Sentralkonferanse i oktober, sammen med Fredrikstad. Trenger å styrke økonomien. ER en av de få menighetene hvor dugnadsinnsatsen fremdeles er stor, og kirkebygget vedlikeholdes derfor godt. Har 2 prester, hver i 50%, ungdomsarbeider, musikkmedarbeider og utnevnt frivillig diakon.


KONGSBERG (22/128/22)
Kongsberg er en liten menighet preget av mye glede og optimisme. Gudstjenestene og familietreffene er de viktigste møtepunktene. Dette året lyktes man å få malt kirken utvendig. 1 ny lokalpredikant ble innviet, slik at menigheten nå har 3. Menigheten tar også ansvar for kirkens medlemmer på Rjukan. Misjonsprosjekt i Sierra Leone. Kirkebygget er stort og vil kreve mye vedlikehold også i kommende år. Økonomien er brukbar. Prest i 25 % stilling og Daglig leder i 20%. Er bevilget kr 70.000 fra felleskassen.


KONGSVINGER (21/48/15)
Menigheten på Kongsvinger er også liten, men den har en viktig plass i byen og i det felleskristne arbeidet. De viktigste samlingene er gudstjenester og formiddagstreff.
I februar begynte en speidergruppe å leie kirkens kjeller, dette har ført til nye kontakter – og det har vært speidergudstjeneste både i kirken og på Finnskogen. Kirkebygget krever mye vedlikehold, og da kjel og varmepumpe måtte skiftes ble det nødvendig med ekstra støtte fra eiendomsfondet på kr.60000, og et tilsvarende lån. Prest i 15% stilling og Daglig leder i 15% frem til årsskiftet. Er bevilget kr.60.000 fra felleskassen.


KRAGERØ OG BAMBLE (55/109/32)
Menigheten har startet strategiarbeid i samarbeid med kirkens menighetsrådgivere fordi de erkjenner at det er nødvendig med endringer om de skal være en livskraftig menighet fremover. Bønn og lovsang er viktige bærebjelker i menigheten, og det arbeides mye for å gjøre gudstjenesten relevant. Støtter misjonsprosjekt i Litauen. Økonomien er anstrengt og menigheten søker nå støtte fra felleskassen. Kirkebygget er vedlikeholdt, men det er behov for diverse ombygginger for å gjøre kirken mer brukervennlig. Pastor i 75% og Daglig leder i 25% stilling.


LARVIK (189/430/74)
Larvik er en stor menighet i vår sammenheng. Den arbeider målbevisst og har gudstjenesten, relasjoner, vise praktisk nestekjærlighet og barne- og ungdomsarbeid i fokus. Medlemmene har stort engasjement, noen som bla viser seg i Metodistkirkens best besøkte menighetskonferanse Fortsetter å arrangere leir for barn i samarbeid med kommunen. Har 9 cellegrupper. Har i vår gjennomført en Menighetsanalyse/Kulturanalyse som skal være med å legge grunnlaget for fremtidig arbeid. Misjonsprosjekt i Sierra Leone og Tanzania. Er opptatt av å utvikle arbeidet med innvandrere både i Larvik og Tønsberg. Kirkebygget fremstår som et av de flotteste i Metodistkirken, Økonomien er god. Prest i 100% stilling.


LILLESTRØM (94/222/42)
Handlingsplanen som ble vedtatt i 2013 er menighetens styringsverktøy. Her prioriteres gudstjenesteliv, foreningsliv og barne- og ungdomsarbeid, diakoni og misjon og ledelse.
Høsten 2015 startet man et korprosjekt som har gitt positive ringvirkninger. Misjonsprosjekt i Sierra Leone. Restaureringen av kirken er fullført og menigheten har fått gode og hensiktsmessige lokaler. Økonomien er god. Prest i 50% stilling.


MOSS (69/193/39)
Menigheten gleder seg over 3 dåp og 1 nytt medlem, pluss et økende gudstjenestebesøk. Menigheten beskriver seg selv som en diakonal virksomhet, og er opptatt av å være en åpen kirke og et godt møtested for ulike mennesker. Menighetens kor betyr mye og er sentralt i gudstjenestelivet. Kirkebygget vedlikeholdes godt og økonomien har bedret seg. Prest i 80% stilling.


MYSEN (18/78/25)
Metodistkirken, for at mennesker skal få møte Gud. Hverdagsnær, Jesusnær og åpen! Slik beskriver menigheten seg selv – og drømmene for fremtiden er mange. Derfor var det ekstra gledelig når 3 nye medlemmer gikk inn i menigheten denne våren. Hadde 1 dåp i 2015. Menigheten har mange aktiviteter, nytt av året er at speidergruppen har startet opp igjen – og at ungdommen har startet «Snart et band». Menigheten feiret også «Thanksgiving» med 70 tilstede. Er nå i samtaler med kirkens menighetsrådgivere om menighetens videre fremtid. Kirkebygget er godt ivaretatt, men menigheten er også avhengig av store økonomiske tilskudd. Prest i 80%. Er bevilget 200.000 fra utviklingsmidler og 200.000 i felleskassetilskudd.


OSLO CENTRALKIRKEN (300/600/91)
Målt i antall bekjennende medlemmer er menighetens landets største. Har tydelige målsettinger, og ønsker å bygge Guds rike midt i Oslo by. Menigheten ønsker å gi rom for mangfold og å vise åpenhet og toleranse for hverandre. Gledelig er det å se at menigheten har klart å bygge et godt miljø/tilbud til unge som studerer i Oslo. To nye satsninger er startet opp: «Damenes aften» og Sinnsrogudstjenester. 2 dåp og 6 nye medlemmer. Misjonsengasjementet er sterkt, og i år arrangerte man ungdomsleir i Liberia. Menigheten har også et engasjement for flyktninger i Oslo. Økonomien er god og kirkebygget er i god stand.
Fa nyttår fikk menigheten ny prest, slik at det nå er 2 prester i 100% stilling. Diakonstillingen i 50% opphørte fra mars 16. I tillegg er det ansatt 2 ungdomsarbeidere, musiker og diverse administrativt personal.


OSLO GRÛNERLØKKA (126/346/46)
I årsrapporten gis denne beskrivelse av menigheten: «Vilje til å gå nye veier, felleskap som gir åndelig vekst, vi ser nye mennesker, jevnt over lite barn og ungdom- men de er på speidergruppas møter, høy gjennomsnittsalder og menighetskultur preget av omgjengelighet og godt humør». Menigheten tok opp 7 nye medlemmer. Samarbeidet med Betanien om Grünerløkka kirkesenter er nå avsluttet og menigheten har overtatt hele ansvaret. På Furuset driver menigheten en samtalegruppe som man håper kan utvikle seg til et nytt trosfellesskap. Dette prosjektet er støttet med ca 50.000 fra kirkens utviklingsmidler.
Har misjonsprosjekt i Zimbabwe. Menigheten er i storpastorat med IMCO og har prest i 50% stilling.


OSLO INTERNATIONAL METHODIST CHURCH. (98/112/45)
Forkortelsen «BEAM» beskriver IMCOs visjon: «Brotherhood, Experience God, Affected by Holy Spirit, Meeting Jesus Christ”. Menigheten fortsetter sin positive utvikling, og tok dette året opp 15 nye medlemmer og hadde 2 dåp. Prestebytte sist sommer gikk fint. Gudstjenestene er fremdeles den viktigste samling, i tillegg er det startet cellegrupper, søndagsskole og ungdomsprogram. Menigheten har eget kor og lovsangs gruppe. 2 kandidater til ordinert tjeneste tilhører menigheten, i tillegg er en stor gruppe afrikanske prester som studerer i Norge aktive i menigheten. Menigheten er i storpastorat med Grünerløkka og har pastor 40% stilling. I tillegg er det ansatt menighetsarbeider i 100% stilling. Er bevilget 100.000 kr i utviklingsmidler og 265.000 i felleskassetilskudd.


OSLO BJØLSEN (126/277/54)
Bjølsen menighet vokser, i år er det økning i bekjennende medlemmer, totalt antall medlemmer og i gudstjenestebesøk. 7 nye medlemmer og 2 dåp. Menigheten er opptatt av å være en kirke for dagens mennesker, og ønsker å være «kirken på hjørnet» som har god kontakt med nabolaget i et område med mye psykisk og sosial nød. Derfor har menigheten også en tydelig diakonal profil. Dette året har hatt både barnemusikal og et korprosjekt inspirert av Bob Dylans musikk. Eget musikkstudio er bygd i kirkens «bomberom». B 12, kirkens leiegård var planlagt solgt i 2015. Dette ble det ingenting av, derfor tenkes det nå alternativt omkring nødvendig ombygging, særlig av kirkens lokaler. Menighetsleder/Diakon i 50% stilling, musikalsk leder i 50% stilling og barne- og ungdomsarbeider i 25% stilling.


PORSGRUNN (188/564/64)
Menigheten vil være livsnær, inkluderende, utadvendt, engasjert og for alle generasjoner og arbeider målbevisst for å virkeliggjøre dette. Gudstjenestene er varierte og får gode tilbakemeldinger. Samtidig sliter man med å få bygge et godt barne- og ungdomsarbeid. Har tilbud om Sinnsrogudstjenester sammen med Den norske Kirke. Menighetens kontaktflate er stor, noe man bla ser når 30 barn kommer på julefest. 4 barn ble døpt. Misjonsarbeidet skaper stort engasjement, totalt ble det samlet inn nærmere 200.000 kr til misjonsprosjektet i Liberia og andre prosjekter. Det er ikke oppdaget nye setningsskader på kirkebygget, men
man har brukt mye tid på å komme fram til enighet omkring erstatningsoppgjøret. Økonomien i menigheten er solid, og kirkens eiendommer vedlikeholdet godt. Prest i 100% stilling.


SARPSBORG OG TUNE (134/369/62)
En aktiv menighet med tilbud til mange mennesker med ulike behov. Noen finner Sinnsrogudstjenestene meningsfylte, folk fra ulike nasjoner beriker fellesskapet med sin kultur, mat og måte å leve livet på. I ungdomsklubben Rafiki kommer i hovedsak ungdommer fra muslimske familier, og Myldredagen er et diakonalt lavterskeltilbud. Tirsdagsforening, formiddagstreff og kor samler mange. Søndagens gudstjenester er menighetens viktigste samling. 4 nye medlemmer og 1 dåp. Menigheten og i særdeleshet presten bidrar aktiv til byens 1000 års feiring dette året. Kirken er godt vedlikeholdt og økonomien er forbedret.
Virksomheten på Tune, i Wesley kapell, er også en del av virksomheten. Her holdes årlig 12-14 gudstjenester, og ungdomsklubben «Tro og Håp» som drives sammen med Den norske kirke samler 14-15 ungdommer fra lokalområdet. Dette året skal samarbeidsavtalen mellom Sarpsborg og Tune evalueres. Pastor i 100% stilling, og pensjonert frivillig pastor med ansvar for Tune.


SKIEN (74/290/36)
Menigheten fikk ny prest i større stilling – som de deler med Hvittingfoss, og har nå tatt nye initiativ for å utvikle menigheten videre. Har hatt møte med menighetsrådgiverne. Arbeidet med barn og unge, speiderarbeid, Sang og Lek og Treffpunkt, og arbeidet rundt sang, musikk og korarbeid er prioritert. Menighetens ledere preges av optimisme og fremtidstro. Kirkens eiendommer blir godt ivaretatt og menighetens økonomi er god. Prest i 50 % stilling


TISTEDAL(76/174/32)
Under temaet «Ny menighetsutvikling» har menigheten satt i gang en prosess med mål å bli mer relevant, og skape en virksomhet som kan nå flere mennesker enn de man når i dag. Kirkens menighetsrådgivere er en del av denne prosessen. Gudstjenestene, cellegruppene og Onsdagsklubben for barn og unge er særlig viktige. Menigheten har vennskapsmenighet i Haapsalu, Estland og misjonsprosjekt i Sierra Leone. Kirken er godt vedlikeholdt og økonomien er forbedret. Prest i 50% stilling.


ØSTÅSEN (67/139/36)
Menigheten vil være et møtested for livsglede og håp. Denne visjonen ligger til grunn når man satser på nærmiljø, På tvers av generasjoner, Recovery og livsnære smågrupper. «Kunsten å leve» er blitt et begrep i Oppegård og trekker mange mennesker til kirken. Menigheten arbeider mye med gudstjenesten, og har 4 aktive cellegrupper. Har regelmessige Sinnsrogudstjenester. Menigheten har avsluttet sitt samarbeid med NaMu og har nå innledet samarbeid med kirkens menighetsrådgivere. Kirken vedlikeholdes godt og økonomien er forholdsvis god. Prest i 100% stilling og frivillig utnevnt diakon. Er bevilget kr 80.000 i utviklingsmidler for 2016.
Når det gjelder Betaniens stiftelser i Oslo og Skien, samt Metodistkirkens Teologiske Seminar så henvises det til egne rapporter til Årskonferansen.


ØVRIG TJENESTE
Tilsynsmannens kontor er primært i Fredrikstad. Jeg har også kontorplass ved hovedkontoret i Oslo. Alle menighetene har i løpet av året hatt 1-2 besøk, noen steder har jeg vært flere ganger bla for å gjennomføre kurs for pastoral/personalkomiteer.
Medarbeidersamtaler med utnevnte til menighet gjennomføres i hovedsak i vårhalvåret, og samtaler med utnevnte i særstillinger om høsten. Fagdager for alle ansatte er gjennomført i Øståsen og Porsgrunn.
Jeg har talt ved gudstjenester i Halden, Horten, Petrikirken, Grünerløkka, IMCO, Porsgrunn, Skien, Mysen, Hamar og Moss og deltatt i ordinasjon av Maria Pedersen i Avaldsnes kirke.
Jeg underviser årlig i Metodistkirkens Lære og Kirkeordning ved Metodistkirkens Teologiske Seminar og ved lokalpredikantkurs og har i tillegg undervist ved Menighetsutviklingsskolen i Tallin og ved kurs for menighetsrådgivere.
Våren 2016 har jeg ledet kirkens brobyggersamtaler om likekjønnet ekteskap og homofili. Samtalegruppen møttes 3 ganger.
Tilsynsmannskomiteen har hatt 1 møte.

Styrer og råd:
I stillings medfør: Metodistkirkens Hovedstyret og Arbeidsutvalg, Misjonsrådet, Det teologiske seminaret, Betanien Oslo og Skien, Betanien Diakoniråd, Rådet for Ordinert Tjeneste, Hovedkomite for Sentralkonferansen

Økumenisk: Norges Kristne Råd, Rådsmøte for Norges Kristne Råd, Bibelselskapets representantskap og samarbeidsgruppen Nådens Fellesskap. Kirkeledermøtet.
Internasjonalt: Styringsgruppen for World Methodist Council, Metodistkirkens Europaråd, Sentralkonferansens Råd/Biskopskomite og Areakabinett, Arbeidsgruppe under Connectional Table vedr. Årskonferansene. Jeg ble ved Generalkonferansen 2016 valgt til kirkens Juridiske Råd for 8 år. Det betyr at jeg ikke lenger kan være delegat til Sentralkonferansen, medlem i Sentralkonferansens Råd eller ha andre tillitsverv på generalkonferansenivå.
Representasjon og andre møter: Tilsynsmannsmøte i Braunfels, Tyskland. Equmeniakyrkans Årskonferanse i Stockholm, Undertegning av samarbeidsavtale mellom Equmeniakyrkan og Sentralkonferansen i Malmø. Besøk med Areakabinettet til kirkens styrer og råd i USA. Bibelselskapets 200 års jubileum.

Etterutdanning: Jeg har selv ikke tatt noen etterutdanning dette året, bortsett fra obligatorisk fagutvikling og profesjonalisering gjennom deltakelse i «veiledningsgruppe for veiledere»
Arbeidsveiledning: Som ansvarlig for arbeidsveiledningen i Metodistkirken har jeg deltatt på og holdt foredrag ved landskonferansen for ABV og ved samling for veilederne i Borg Bispedømme. Vi har avtale med Den Norske Kirke om at våre ansatte kan delta i deres ABV grupper. Jeg er engasjert som veileder for en gruppe ansatte i Stavanger Bispedømme, for prostene i Møre bispedømme, og for stab i Ski kirke. Jeg mottar selv fast individuell veiledning i tjenesten, samt deltar i veiledningsgruppe for frikirkeledere.

 

 Sør Vestre distrikt


Tilsynsmann Svein J. Veland


Arbeidet som drives på distriktet er godt. Det arbeidet våre ansatte, frivillige medarbeidere og ledere legger ned uke etter uke gjør at jeg er opptemistisk på kirkens vegne. en fantastisk flott jobb. Flott er det også å se misjonsengasjementet til alle menighetene. Det er fint å merke den iveren og positiviteten som er tilstede og ikke minst det engasjementet som vises, blandt annet med alle de misjonsengasjementene som drives på det lokale plan


Tall og statistikk.
Alle menighetene på distriktet arbeider målbevisst med å ha gode gudstjenester og mange menigheter har et fokus på det å være misjonal, med et tydelig utfokus. Det er inspirerende både å se å høre om arbeidet og hva hver enkel menighet prioriterer og om alle de menneskene de får en relasjon til. På distriktet tar de fleste menigheten opp nye medlemmer, totalt 28, kun 1 menigheter tok ikke opp noen nye bekjennende, eller noen ny i det hele tatt (bekjennende/døpte). Gudstjenestebesøket er størst i Flekkefjord (123) en økning på 25%. . Det er 4 av menighetene som har et gjennomsnitt på over 50 gudstjenestedeltagere. Ut i fra det arbeidet som gjøres er det et stort potensiale til å øke både gudstjenestedeltagelsen og å nå nye mennesker med evangeliet.


Personal og eiendom
Personal: Personalsituasjonen er tilfredsstillende, og alle menighetene har pastoral betjening. Takk til alle frivillige som stiller opp og gjør en tjeneste.
Eiendommene: Det er mange utfordringer ved å eie et kirkebygg. Det stilles støøre og større krav fra myndighetene (spesielt innen brannvern) som medfører store kostnader. Menighetene er flinke til å holde regelmessig vedlikehold, noe som gjør at de har god kontroll med utgiftene. De fleste menighetene har laget en oversikt over vedlikehold og hva det medfører av kostnader.


Menighetene
(Utdrag/stikkord hentet fra rapportene til menighetskonferansene. Tallene i parentes er hentet fra statistisk rapport 2015 og viser til bekjennende medlemmer/total metodistbefolkning/ gjennomsnittlig gudstjenestebesøk)


FØRSTE METODISTKIRKE I BERGEN (152/503/43)
Året 2015 har på mange måter vært et spennende år for Første Metodistkirke i Fyllingsdalen. Det er en av de menighetene som har tatt opp flest medlemmer. De har måttet gjøre utbedringer på bygget ifm. for stor radonverdier. Menigheten har et stort potensial bare i kirkens nærområder. Menigheten har tatt opp 8 bekjennende medlemmer og døpt 2 barn. Har prest i 100% stilling


CENTRALKIRKEN I BERGEN (289/1113/86)
Menigheten er den største i Norge rent tallmessig. Den har følgende fokusområder som den styrer etter. Tjene mennesker, Vinne nye, Inkludere alle, vokse videre. Gudstjenesten er menighetens hovedsamling og det kommer stadig nye gudstjenestedeltagere til og mange nye mennesker finner sin plass i fellesskapet og blir medlemmer. Menigheten har tatt opp 9 bekjennende medlemmer og døpt 4. Centarlkirken menighet har prest i 100% stilling og diakon i 100% stilling.


SOTRA (20/39/41)
Menigheten driver på samme måte som tidliger med myldredag, gudstjenester og husfellesskap. De har engasjert seg i Hallovenn og godhet Sotra i samarbeid med med DNK. De ønsker å ha et utpersktiv på sin virksomhet. Menigheten har tatt opp 3 bekjennende medlemmer.
Menigheten har prest i 50% stilling.


HAUGESUND ( 73/289/32)
Menigheten var en av pioneren i å arbeide med inkludereing og internasjonal kvinnegruppe har vært og er et av de viktigste fokusområdene i menigheten. De har I også har de et stort misjonsengasjement. Menigheten arbeider målrettet, med strategi og handlingsplan. Menigheten har hatt en dåp.
Menigheten har prest i 25% og menighetsrådgiver i 30% stilling.


STAVANGER ( 270/943/69)
Menigheten ønsker å være en inkluderende, åpen og livsnær, legge vekt på inspirerende gudstjenester, varme relasjoner. De har ansatt en menighetsarbeider som også har fokus på barne og ungdomsarbeidet, slik at de kan utvikle det fine arbeidet som er i gang. Menigheten har tatt opp 4 bekjennende medlemmer og døpt 3.
Menigheten har prest i 100 % og menighetsarbeider i 100% stilling.


SANDNES ( 66/198/34)
Menigheten har laget en ny strategiplan hvor hovedmålet er: En sunn og levende menighet for og med alle aldersgrupper. De har en visjon som er: «Møteplass med Jesus i Sentrum» . Menigheten har tilbud til både de voksene og de unge. Den ønsker at mennesker skal komme til sentrum for å være sammen med hverandre og på den måten skape en møteplass for befolkningen i Sandnes.
Menigheten har prest i 100 % stilling.


EGERSUND (35/78/25)
Menigheten har fokus på felleskap, samhold og hvordan den kan støtte og hjelpe de som kommer til kirken og hverandre. De opplever at de er kalt til å tjene i Egersund. De har regelmessige gudstjenester, er flerkulturell og driver et allsidig arbeid. De har startet med menighetsrådgivningen som Metodistkirken tilbyr. Menigheten har tatt opp 2. bekjennende medlemmer og døpt 1.
Menigheten har prest i 25 % stilling


FLEKKEFJORD ( 230/468/123)

Menigheten arbeider målrettet med sin visjon som sier: vi skal være ” en relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet” Menigheten ønsker å fremelske følgende verdier: Jesus fokusert, bibeltro, inkluderende, misjonerende. Flekkefjord er en allsidig menighet med mange fangarmer i lokalsamfunnet. Menigheten ønsker å være en utrustende menighet, noe de bidrar med at sangfesten er eksportert de andre menigheter. Menigheten driver en variert virksomhet med et særlig fokus på barn, unge,familier og musikk. Menigheten har tatt opp 4. bekjennende medlem og døpt 2.
Menigheten har prest i 60% stilling, ungdomsprest i 100 % og musikkarbeidere i 150% stilling.


LISTA (5/18/70)

Egen menighet. Antallet medlemmer er få, men fredagsmøtene (aftenmisjon) samler fortsatt fulle hus. I tillegg har det vært møter hver 2. uke, som også har samlet mange.


KRISTIANSAND ( 50/176/11)

Menigheten opplever at stadig nye mennesker kommer. Menigheten var tidlig ute med å tilby norskundervisning av flyktninger. De ser at det er verdifullt og det er flott å se det arbeidet som utføres av frivillige. I tillegg har menigheten fokus på bibelundervisning, retreat og bønn. Menigheten har tatt opp 1 bekjennende medlem.
Menigheten har prest i 50% stilling.


ARENDAL (124,331,80)
Arbeidet med ny kirke har tatt tid, gitt menigheten utfordringer, men også håp og syn for framtiden. Nå er alt klart og byggingen har startet. Menigheten regner med å innvie kirken i februar 2017. Nå arbeider menigheten med innholdet i menigheten og hvilken plass den skal ha i nærmiljøet. De ønsker å være en nærkirke hvor kirken kan fylles med hverdagsaktiviteter for alle. Menigheten har døpt 2.
Menigheten har prester i 50% og 25% stilling.


BETANIEN BERGEN OG METODISKIRKENS ALDERS OG SYKEHJEM:
Det henvises til egne rapporter til årskonferansen.


Øvrig tjeneste:
Menighetene: Alle menigheter har i løpet av året hatt 2 besøk, og noen steder har jeg vært flere ganger.
Ansatte: Medarbeidersamtaler er gjennomført, også med de som er ansatt i særstillinger. Vi har hatt 2 fagdager for kirkens ansatte på distriktet. Jeg har undervist ved menighetsutviklingskolen i Tallin og vært med i utviklingen av menighetsrådgivnings tilbudet som MNA har.
Styrer og råd: Jeg har sete i følgende styrer og råd:
Metodistkirken i Norge: Hovedstyret, Metodistkirkens Nasjonale Arbeid (MNA), Kontakt for kirkens menighetsplantingsutvalg, Betanien Bergen, Metodistkirkens Alders og Sykehjem, Betanien Diakoniråd,
Økumenisk: Norges Kristne Råd - religionspolitiske utvalg. Rådsmøtet for Norges Kristne Råd.
Internasjonalt: Areakabinett.
Representasjon og andre møter: Tilsynsmannsmøte i Braunfels, Tyskland, Besøk med Areakabinettet til kirkens styrer og råd i USA. Deltat i samtalene med KFUK/KFUM om overtakelse av Soltun.
Utvalgsarbeid: Tilsynsmannskomiteen har hatt 2 møter. Jeg var med i utredningsgruppa for Soltuns økonomi og framtid.
Arbeidsveiledning: Jeg har avtale om individuell veiledning i tjenesten, samt deltar i veiledningsgruppe for frikirkeledere

 


Nordre distrikt


Tilsynsmann Steinar Hjerpseth

 

Menighetene på nordre distrikt står i et jevnt godt arbeid som i stor grad kan tilskrives den  store trofasthet og innsatsvilje fra mange frivillige, sammen med våre ansatte .  Til tross for sårbarhet i forbindelse med at det er få å dele oppgavene på, er det også et positivt engasjementet og en innsatsvilje som det står stor respekt av.  Av endring fra tidligere år er særlig å nevne at driften av Soltun folkehøgskole er overtatt av KFUK/KFUM. Det skaper en ny situasjon på distriktet da Soltun alltid har vært det naturlige samlingspunkt for våre menigheter. Vi har imidlertid en avtale om å få benytte folkehøgskolen til Nord-Norgeskonferansen også videre. Vi har også inngått en avtale mellom menigheten i Skånland og Folkehøgskolen om å benytte kapellet på Soltun til gudstjenester og øvrige aktiviteter.

Det var Skånland menighet som hadde ansvaret for Nord-Norgeskonferansen sist hør.  Tema var «Alle er prester».  Vi hadde inspirerende og gode samlinger hvor vi igjen fikk kjenne på styrken og gleden ved å komme sammen.
En annen vesentlig endring er også at kirken vår i Ålesund er solgt til Kirkens Bymisjon, Møre. Menigheten i Ålesund vil likevel fortsette å eksistere som et husfellesskap.

 

HAMMERFEST  (51,93,31)

Menigheten preges av et sterkt samhold mellom trofaste medlemmer i ulik alder.  Menigheten opplever også at nye mennesker kommer til og finner sin naturlige plass i fellesskapet.  Menigheten har pastor i full stilling.  Gudstjenesten er det naturlige samlingspunktet for alle aldre, samtidig som Formiddagstreffet samler mange også utenfor menighetens kjerne. De utgjør en sentral del av et godt økumenisk arbeid i byen, hvor både Alpha-kurs og ungdomsmøter står sentralt.

Tilskudd på 133.000 fra Felleskassen.  Kr 100.000,- til utvikling.


TROMSØ (37,108,15)

Menigheten har jevnlige gudstjenesteaktivitet, 2 ganger i mnd.  Pastor Ole Jakob Vestvik besøker menigheten hver måned og da holdes det også sinnsrogudstjeneste i tillegg til den ordinære. Sinnsrogudstjenestene samler en god gruppe mennesker også utenfra menighetens egne. Prosessen i forhold til et eventuelt salg av kirkehuset til Domkirkens menighet er avsluttet. Kirken leies ut på fast basis til arbeid for innvandrere og kulturell opplæring for barn. For kommende år vil det bli store utskiftinger i menighetsrådet, men vi har grunn til å glede oss over at nye mennesker vil være med å ta ansvar. En deltaker med på lokalpredikantkurs.  


FINNSNES (106,213,85)

Menigheten viderefører sitt store og gode arbeid spesielt blant barn og ungdom. Gudstjenesten er det naturlige samlingspunkt som preges av mye sang og musikk, og har et høyt gjennomsnittlig besøk.  For kommende år vil Roy-Frode Løvland bli utnevnt som lokalpastor i 75% stilling. Han har deltatt på lokalpredikantkurs. Menigheten har stadig utfordringer knyttet til ledersituasjonen i de ulike underavdelinger.

Tilskudd fra Felleskassen på 40.000,- kr.


HARSTAD/NARVIK (35,116,35)

Menigheten driver et aktivt og godt arbeid og opplever en tilstrømning av nye mennesker. I tillegg til gudstjenester er det speiderarbeidet, samtalegrupper og Alpha, samt sinnsrogudstjenester som står sentralt. I tillegg til dette har man også det siste året avholdt en meget vellykket sangfest. Kirken er gjennom de senere årene meget godt vedlikeholdt. Med en liten pastorstilling på 15% er det hele båret av stor frivillig innsats.


SKÅNLAND   (12,15,21)

Husfellesskapet er fortsatt den bærende samlingen samtidig som det regelmessig feires gudstjeneste. Fellesskapet preges fortsatt av et sterkt økumenisk samhold. Fellesskapet er høyt prioritert og har stor betydning for de som deltar. Samarbeidet med DnK om ungdomsklubb har også dette året vært videreført.  Kommende år vil den pastorale betjeningen fortsatt være på timebasis.          

     
SVOLVÆR  (16,32,21)

Menigheten har opprettholdt gudstjenesteaktiviteten hver 14.dag.  Det arrangeres også kveldssamlinger.  Stor trofasthet preger kjernen av de som er med å bærer ansvaret. De er få og derfor sårbare. Lokalpastor i ulønnet stilling, utgjør en bærebjelke i virksomheten. Det er gledelig at menigheten har en deltaker med på lokalpredikantkurs.


BODØ (23,66,13)

Menigheten samles til gudstjeneste med nattverd en gang i måneden når pastor er i byen. Øvrige arrangement også tar menigheten selv ansvar for.  Formiddagstreffet driver godt og samler en trofast flokk.  For kommende år vil pastoral betjening være på timebasis.  


TRONDHEIM  (113,296,40)

Menigheten er inne i en veldig positiv utvikling! 2 barnedåp og 3 unge opptatt som medlemmer på takkedagen ! Myldredagen som inneholder middagstilbud og ulike aktiviteter særlig innen sang og musikk har blitt veldig godt etablert. Det samme gjelder middagen for studenter som har blitt populær. Jon Løvland fortsetter i deltidsstilling i Trondheim pluss at pastoral betjening for kommende år vil være en deltidsstilling.

 

MOLDE  (60,157,36)

Menigheten holder fast i og ha gudstjeneste annenhver uke.  Soul Children utgjør en viktig del av menighetens utadrettede arbeid, og når fram til barn og unge i byen. Menighetens eksport av Soul Children til Litauen har blitt svært godt mottatt!  Pastor i 50% stilling.  


ÅLESUND (21,129, -)

Kirkebygget er solgt til Kirkens bymisjon. Menigheten har ikke hatt fast aktivitet det siste året, utover en misjonsgruppe som samles i hjemmene.  Menigheten ønsker å fortsatt eksistere som et husfellesskap.

 

Representasjon og annen deltakelse


-    Landssamling for prester og diakoner

Valgte tillitsverv:
-    Styremedlem: Metodistkirkens Personalkasse
-    Styremedlem: Senralkonferansens juridiske råd

I stillings medfør:
-    Metodistkirkens Hovedstyre
-    Landsstyret i Metodistkirkens Barne-og ungdomsforbund
-    Styret for stiftelsen Soltun Folkehøgskole
-    Areakabinett
-    Besøk til kirkens sentrale organer i USA
-    Tilsynsmannskomite
-    Regelmessig arbeidsveiledning

 

 

 

NYESTE ARTIKLER
Lignende artikler
Kabinettet har laget dette på bakgrunn av det som skjedde på årskonferansen i år. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone