En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Fredagen er i gang

Fredagen er i gang

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
24.06.2016
På årskonferansen er vi godt i gang med dagens samlinger og forhandlinger.
Fredagen er i gangPaneldebatt om kirkens ståsted og fremtid. Fra venstre ser vi tilsynsmann Steinar Hjerpseth, daglig leder ved hovedkontoret Johanna Lundereng, landslegleder Per-Endre Bjørnevik, MBU-leder Audun Westad, tilsynsmann Øyvind Helliesen, biskop Christian Alsted, leder av kvinneforbundet Tove Synnøve Tveit, tilsynsmann Svein Veland og Bjørn Olav Hammerstad.

Dagen startet med en bred paneldebatt der kirkens ledelse ble intervjuet av Bjørn Olav Hammerstad. Utgangspunktet var rapportene fra tilsynet og landslegleder. Du kan se videoen fra samtalen HER.

 

Nå er det påvirkningstorg. Fagpersonene som skal stå på de ulike postene introduserer hva som er fokus og hva de ønsker tilbakemelding på. Når de er ferdige vil konferansen dele seg opp og delta i smågrupper. Konferansen gjenopptar forhandlingene etter lunsj kl. 13.30. Vi kommer tilbake da med løpende oppdateringer.

Noen tilbakemeldinger:

Hovedstyret

Strategiplanen bærer litt preg av at den er topptung. Den har sin utgangspunkt i ledelsen og manglet i starten forankring i grunnplanet. Slike planer trenger tid, lang tid. Viktig ha tolmodighet. Språkbruken oppleves av noen som litt vel preget av et merkantilt språk.

Oversendelsesforslag til Hovedstyret:
1. Studietur for unge ledere til diakonale prosjekt i UMC for fattige/utstøtte i USA.
2. Få på plass konkrete mål i kirkens strategiplan for fattige i Norge og for flyktninger.

Det ble en debatt om behandlingen av rapportene. Konferansen ønsker å avslutte behandlingen ved gjennomgangen.

Misjonen

Det kom mange gode tilbakemeldinger. Særlig er det hvordan Partnership in Development fungerer som oppleves meningsfullt og engasjerende. Mange ønsker å utvide samarbeidet med nye prosjekter når en er ferdig. Det ble rettet en takk til misjonsrådet og hovedstyret. Oversendelsesforslag: Noen i hver menighet kan formidle misjonsinformasjon til alle underavdelinger, for å skape nærhet og eierskap til prosjekt. Det er viktig å gjenta slik informasjon regelmessig til alle aldre.

Betanien

Tre rapporter fra de tre Betanien institusjonene. Hvordan forankrer en arbeidet i en åndelig verdi. Hva er fremtiden for diakonene i Metodistkirken? Kan Betanien gi meningsfullt arbeid? Diakoni er for utydelig i strategiplanen. Diakoni er også klima og miljø. Prosjektet på Furuset i Oslo er et godt eksempel på dette. Betanien har stor omstillingsevne. Kan Betanien hjelpe menighetene til utadrettet arbeid for innvandrere? Hvordan oppfatter brukerne den åndelige dimensjonen i institusjonene? Dette er det ingen systematiske rutiner for i dag.

Den nye styrelederen i Stiftelsen Betanien Bergen, Philip Rygh ble presentert for konferansen.

Nasjonalt arbeid

Menighetsrådgiverne. Det ble gitt informasjon om prosessen og hva MNA kan bidra med. Det ble tatt opp mange felt som menighetene kan arbeide mer med, blant annet besøk hos syke, annet diakonalt arbeid og arbeid for innvandrere.

Det kom frem et ønske om en bredere teologisk profil blant og flere kvinner som menighetsrådgivere.

Kvinneforbundet

Hva gjør MK attraktivt for dagens kvinner? En god samtale, der kvinner i alle aldre deltok. Det kom frem at det fortsatt er et behov for et kvinneforbund og tydelighet. Det trengs kanskje andre typer møtearenaer enn før, behovene er til dels nye. Det er viktig at de eldre ikke avskriver seg selv. Godt voksne kvinner har mye å bidra med, også i møte med yngre generasjoner. Kvinneforbundets bidrag til strategiplanen ble debattert. Det har vært vanskelig å få gjennomslag for MKs synspunkter.

Barne- og ungdomsforbundet

Det er noen menigheter som ikke er med i MBU. Tilstedeværelsen i menighetene. Inspirasjonssamlinger for ledere. Oppfordring til å bli medlem av MBU-Banken. Det gir handlingsrom for tiltak mot ledere. Speiderkorpset vil arrangere seminarer for menigheter som lurer på om de skal starte speiderarbeid. Oppfordring til å få flere til å delta på trosopplæringkonferanser.

Trosopplæringsarbeidet

Det er et arbeid i startfasen. Det kom inn en del ønsker for hva en skal finne av ressurser på nettsiden.

 

Med det er alle rapportene som var på påvirkningstorget avsluttet. Regnskapene for de samme ble godkjent oversendt til desisjonskomiteen.

 

Det ble gitt informasjon om Sommerfesten 2016.

 

Stiftelsen Soltun Folkehøgskole

Styreleder Per-Endre Bjørnevik ga ordet til medlem av styret og skolestyret Paul Dahlø. Han rapporterte om en god utvikling for folkehøgskolen. Det vil med all sansynlighet føre til at Metodistkirken forsvinner helt ut av stiftelsen, men formålet til stiftelsen vil være fornyet og oppfylt. Dahlø oppsumerte de senere års utvikling frem til i dag. Det er i dag 74 elever tatt opp på skolen etter at KFUM-KFUK overtok driften.

Det ble foreslått at konferansen takket hovedstyret for arbeidet og ønsket KFUM-KFUK. Det ble stilt spørsmål om det hadde vært noen diskusjon i styret rundt navneendringen til Folkehøgskolen Nord-Norge. Det har vært en del raksjoner på navnet fra de andre folkehøgskolene i landsdelen. Styret svarte at de ikke har lagt seg opp i navneendringen som det nye skolestyret har gjort.

Vedtak:

1.    Rapport mottatt og regnskap oversendt Desisjonskomiteen.
2.    Årskonferansen er meget tilfreds med at det i tråd med rapport til ÅK 2015 er fullført avtale med KFUK/KFUM  om at de går inn som ansvarlige drivere av Stiftelsen Soltun Folkehøgskole. Årskonferansen vil berømme Stiftelsens styre og Hovedstyret for at de ved å ha fått avtalen i havn med KFUK/KFUM vil sikre framtidig folkehøgskoledrift ved skolen.
3.    Årskonferansen forutsetter at også arbeidet med endringer av vedtektene for skolen snarest kan sluttføres.
4.    Årskonferansen forutsetter at de økonomiske sidene ved KFUK/KFUM’s inntreden så snart som mulig avklares
5.    Årskonferansen vil uttrykke de aller beste ønsker til KFUK/KFUM med den videre skoledrift.

 

Hovedstyrets rapport

Vi er tilbake i Hovedstyrets rapport, kapittel 3, punkt 4. Til og med punkt 8 mottatt.

Det kom et spørsmål om ikke de gamle midlene som ble samlet inn i menighetene til de diakonale institusjonene kan overføres og brukes til diakonale tiltak i menighetene i dag.

Det kom spørsmål om prosessen rundt salget av kirkebygningen i Ålesund. Hovedstyret bekreftet at det ble en uenighet om prosessen og at det førte til at menightens representanter trakk seg. Det beklaget hovedstyret, men det var viktig å sluttføre prosessen. Menigheten fortsetter i dag som et husfellesskap.

Under melding om lån (9 D) ble det ønsket at beløpene blir satt opp med tall også for forutgående år.

Kapittel 3 mottatt.

Kapittel 4:

Punkt 1: Basisavtalen for ansatte ved hovedkontoret er godkjent i legfolkets sesjon.

Basisavtalen for pastorer og diakoner i menighetstjeneste ble godkjent, med et tillegg om at hovedstyret og de ansattes representanter vil vurdere hvordan og hvor basisavtalene skal sluttbehandles. Det er uenighet om dette i dag. Hovedstyret ønsker at avtalen sluttbehandles i årskonferansen, mens prestenes og diakonenes representanter ønsker at sluttbehandlingen skal være i hovedstyret.

Pensjonsavtalen til kirken ble vedtatt endret. Det innebærer at innskuddet økes fra 22% av G til 7% av lønnen. Ansatteinnskuddet endres fra 7% av G til 2% av lønn. Det vil få stor betydning for de ansattes kommende pensjon.

 

Metodisme-Historisk Selskap

Rapporten mottatt.

 

Metodistkirkens Personalkasse

Det ble understreket at alle som er ansatt i menighetene skal rapporteres til personalkassen.

Rapporten mottatt.

 

Da er vi tilbake i Hovedstyrets tilleggsrapport.

Det ble en diskusjon om konferansens åndelige innhold. Harald Olsen ønsker mindre underholdning og forretningsorden, og mer vekt på åndelig inspirasjon. Han understreket at det ikke gjaldt som en kritikk av nåværende arrangør.

Forslaget lød: Årskonferansen ber Hovedstyret å arbeide med en modell for gjennomføring av Årskonferansen som i større grad legger til rette for åndelig påfyll, inspirasjon og lederskap.

Forslaget falt.

På forespørsel fra konferansen ble tilsynsmennenes lønn offentliggjort. De avlønnes i lønnstrinn 62 og 63.

 

Kapittel 6 i Hovedstyrets rapport. Regnskap

Regnskapene ble tatt opp en av gangen og godkjent.

Revisor gjenvalgt.

 

Kapittel 7 Budsjett

Budsjettene ble tatt opp en av gangen og godkjent.

 

Kapittel 8 Innstillinger

Innstillingene ble godkjent.

 

Kapittel 9 Statistisk rapport

Det ble tatt opp 89 bekjennende medlemmer. Snittet har i de ti siste årene vært 100.

Aldersgjennomsnittet er 59 år. Det er likt som i fjor.

Det ble døpt 56, det er også under snittet.

Det totale antallet medlemmer er nå 11.802. Det er ned 342. Det skyldes blant annet en opprydding i forhold til dobbeltregistreringer mot Den norske kirke. De har ligget i statistikken siden 2008, uten at vi har hatt noen mulighet til å gjøre noe med det før nå. Det er likevel vært en nedgang i antallet metodister.

Det kom en rekke kommentarer til statestikken. En ting som er ønsket er en måte å rapportere annen aktivitet enn gudstjenestebesøket.

Statestikken ble mottatt.

 

Da er forhandlingene avsluttet for ettermiddagen.

 

 

NYESTE ARTIKLER
Lignende artikler
Vi minner om at det må nomineres til viktige verv i årskonferansen. Få oversikten her. Les mer
Strategidag
2020-01-31

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone