En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Forhandlingene på sentralkonferansen

Forhandlingene på sentralkonferansen

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
22.10.2016
Her oppdateres forhandlingene på sentralkonferansen.
Forhandlingene på sentralkonferansenDelegatene synger en engelsk oversettelse av Jon Løvland sin nye sang "Åpne hjerter"

Artikkelen oppdateres. Trykk F5 for å få med de siste behandlingene.

 

Du finner sakspapirene HER.

 

 

Biskopenes tale

Denne ble behandlet og mottatt fredag.

 

Lekfolkets tale

Gruppene anbefalte begge talene mottatt. Bildet med toget og fokuset på kvinners posisjon i kirken ble trukket fram.

Sergei Kim fra Russland tok ordet for å foreslå en endring i Audun Westad sin tale. Han ønsket å fjerne henvisningen til LGBTQ-grupper. Det ble stilt spørsmål om det var mulig å endre en avgitt tale og hvorfor ikke dette kom gjennom fokusgruppen. Det ble ikke gitt mulighet til å endre talen, men det er mulig å tillegge en kommentar. Sergei Kim sa det ikke var tid til å diskutere saken i full utstrekning i gruppen. Biskopen krevde et skriftlig forslag for å kunne behandle det.

Talene ble mottatt.

Det ble vedtatt at begge talene skulle sendes ut til alle menigheter for videre studier.

Et forslag som takket Audun Westad for å løfte frem kvinnenes stilling i kirken ble vedtatt.

Det ble vedtatt at sekretariatet kan redigere talene for best mulig å kunne presentere dem til menighetene.

Sergei Kim la ikke frem noe skriftlig forslag.

Da er behandlingen av talene avsluttet.

 

Biskopens personlige rapport

Christian Alsteds rapport ble mottatt. Noen kommentarer fra fokusgruppen:

En takk for hans mange menighetsbesøk i konferansene. Han fikk også ros for hans behandling av de ordinerte. Forslaget om forlengelse av periodene for tilsynsmenn viser et behov mer mer fokus på ledertrening av ordinerte. Dette ble skriftlig overlevert til konferansen.

 

Økonomi

Regnskapene fra Nord-Europa ble mottatt og godkjent. Regnskapet for Eurasia ble anbefalt oversendt til sentralkonferansens råd for nærmere undersøkelser. Det mangler offisiell revisjonsrapport og noter til regnskapet for de tre siste årene. Fokusgruppen mente derfor den ikke var i stand til å vurdere regnskapene. Biskopskontoret informerte at revisjonen og notene er overlevert til kontoret, men at de ikke er lagt med i sakspapirene. Det ble understreket fra gruppen at revisjonsrapporten var skrevet på et vanlig papir uten firmaopplysninger. Biskopskontoret kunne informere at det kun gjaldt den engelske oversettelsen. Den russiske originalen var mottatt til kontoret komplett på offisielt papir. Regnskapene ble vedtatt oversendt til sentralkonferansens råd for godkjennelse.

Budsjett for sentralkonferansen ble godkjent. Det ble bedt om at om fremtidige budsjett viser et underskudd, skal det gis en fyldigere forklaring. Tallene må i fremtiden også stå i euro.

 

Resolusjon om migrasjon

Det ble foreslått en redaksjonell endring, ellers ble resolusjonen anbefalt. Det ble etterlyst en tilknytning til Det Europesike Metodistrådet sin uttalelse om migrasjon.

Resolusjonen ble godkjent med endringen.

 

Reolusjon om overgrep

Ble anbefalt godkjent. Vedtatt.

 

Biskopens personlige rapport

Biskop Eduard Khegay sin rapport ble anbefalt godkjent og lagt til referatet.

 

Det Europeiske Metodistrådet

Rapporten ble anbefalt godkjent. Vedtatt. Det ble bedt om at informasjon om den neste europeiske metodistfestivalen ble formidlet tidlig og godt til alle menighetene.

 

Community of Methodist and Wesleyan Churches in Europe

Avtalen ble anbefalt godkjent. Vedtatt.

Dermed er vi ett skritt nærmere et mer forpliktende samarbeid mellom de ulike metodistkirkene i Europa.

 

European Board on Drug and Alcohol Concerns

Rapporten ble mottatt med tillagt materiale og lagt til referatet.

Det ble applaus for Ole-Martin Andreassen som er ny leder av rådet.

 

Sentralkonferansens råd

Rapporten ble mottatt og lagt til referatet. Det ble mange spørsmål rundt flyttingen av grensene til konferansen på Krim i forbindelse de politiske endringene. Konferansen var urolig for å anerkjenne de grenseendringene som har skjedd i området. Dette spørsmålet ble henvist til sentralkonferansens råd. Rådet møttes i pausen og foreslo at biskop Khegay, i samråd med konferansene i Ukraina, Moldova og Sør-Russland, fikk tillatelse til å flytte menigheter mellom konferansene. Eventuelle endringer skal rapporteres tilbake til sentralkonferansen. Det ble vedtatt.

 

Resolusjon om klimaendringer

Resolusjonen ble anbefalt godkjent, men at den må viderearbeides i de ulike konferansene for å gi kulturell tilhørighet og mulige tiltak. Vedtatt.

 

Gjennom dagene ser vi videopresentasjoner fra de mange årskonferasnene i vår enorme sentralkonferanse. Informativt og en spennende ny vri på forhandlingene.

 

Forslag om hvor mange vi er

Forslaget ble foreslått avvist. Dette ser ut til å være et forslag som dreier seg om spesielt norske forhold. Gruppen er positiv til å oppfordre alle konferansene til å være nøye i tellingen av medlemmer. Vedtatt.

 

Danmark

Det  ble godkjent at Danmark fortsetter som egen årskonferanse, selv om de er falt under kravet om antallet ordinerte.

 

Methodist e-Academy

Rapporten ble mottatt og lagt til referatet.

 

Konferansen tar en pause og lunsj frem til 13.00.

 

Vi åpnet igjen med et foredrag fra Jon Løvland om det å finne og trene våre etterfølgere. Gi stafettpinnen videre! Det var en forkortet utgave av det seminaret han holdt på Sommerfesten. Det var en sterk oppfordring til å fokusere på ledertrening og utvikling!

 

Rapportene fra årskonferansene

Rapportene ble mottatt og lagt til referatet. Bruken av video i konferansen ble berømmet. Det ble også anbefalt å innkludere noen foto i rapportene for å illustrere den. Vedtatt.

 

Statistisk rapport

Mottatt og lagt til referatet. Det ble bedt om at det benyttes mer grafiske fremstillinger for å vise endringer over tid.

 

Rapporten fra generalkonferansen

Rapporten ble mottatt, men det bl ettelyst at det ble gitt en rapport fra begge biskopsområdene for å innkludere ulike erfaringer og kontekster.

 

Resolusjon med støtte til biskopenes arbeid for å finne en "A Way Foreward" (4.2.2.1)

Det ble anbefalt å vedta resolusjonen. Jørgen Thaarup foreslår en endring. Følgende bisetning i syvende avsnitt strykes: "...and that steps that further the divisions in our church have been taken at several Jurisdictional Conferences in the United States". Hans grunngivelse er at dette er en kritikk av en juridisk konferanse i USA. Det bør vi ikke gjøre. Per-Endre Bjørnevik, som er en av forslagsstillerne, anbefalte også endringen. Ullas Tankler fra Estland talte mot endringen. Jan-Markus Jeromaa fra Finland snakket mot endringen. Sergei Kim fra Østre Russland snakket mot endringe, da han mente en slik endring ville endre innholdet i resolusjonen. Thomas Risaker fra Danmark snakket for endringen. Det stemmes.

Det stemmes over endringen først. Det er så likt at det må telling til. 27 for, 31 mot. Endringen ble avvist.

Ole Birch foreslo en ny endring: Samme setning: "Jurisdictional Conferences in the United States." endres til "ulike nivå i kirken". Jørgen Thaarup fra Danmark støttet forslaget, fordi det reduserer opplevelsen av kritikk av andre konferansen. Leif S. Jacobsen anbefalte ikke endringen, da den ble for uklar og åpen for tolkning. Hilde-Marie Øgreid talte for endringen. Aleksandr Vecherskiy fra Øst-Russland anbefalte å avvise endringen. Sergei Kim fra Øst-Russland snakket mot forslaget. Mark Lewis snakket for forslaget. Ole Birch fra Danmark snakket om at vi alle i større eller mindre grad er med og øker avstanden i kirken.

Det stemmes. Endringen ble vedtatt.

Jan Markus Jeromaa fra Finland forlangte telling av stemmene. Ny avstemning. 37 for av 64 totalt. Det ble krevet telling av nei-stemmer og. Det stemmes. 25 stemmer mot. 1 avstår.

Endringen er dermed endelig vedtatt.

Sergei Kim fra Øst-Russland foreslår å stryke hele avsnitt syv. Jørgen Thaarup anbefaler endringen. Jan-Markus Jeromaa fra Finland snakket mot endringen. Leif S. Jacobsen tok til orde for endringen, men ønsket at den siste setningen blir beholdt. Han ønsker at vi fortsatt skal be for biskopene. Sergei Kim godtok ikke dette.

Det stemmes. Forslaget falt.

Nå er det selve resolusjonen som skal opp til avstemning. Resolusjonen, med endringen, ble vedtatt med overhveldende flertall.

 

Resolusjon med støtte til ordinasjonen av Karen Oliveto

Ingen tok ordet for å diskutere resolusjonen. Gruppen anbefalte å avvise resolusjonen. Resulosjonen ble avvist uten noen stemmer for.

 

4.4.1 Sentralkonferansens råd

Ble anbefalt vedtatt. Det ble den.

 

4.1.2 Introduksjon til sentralkonferansens kirkeordning

Anbefalt godkjent. Vedtatt.

 

4.1.3 Valg og innvielse av biskoper

Endringer ble godkjent med en endring.

 

4.1.4 Limitations on Years of Service

Tilsynsmennenes tjenestelengde. Gruppen anbefaler å avvise forlaget. Det ble lagt frem et forslag der det ble gitt mer fleksibilitet ut fra konferansenes størrelse, og der det opprinnelige forslaget er en av de to mulighetene. Den andre muligheten er den gjeldende teksten. Se referatet for den fulle teksten. Dermed må saken opp i den enkelte årskonferanse å velge en av de to mulighetene. Ullas Tankler fra Estland stiller spørsmål om det er mulig at den enkelte konferanse på en slik måte kan begrense sin biskops valgmulighet. Andrei Khen Su Kim fra Nordvestre-Russland snakket mot forslaget. Han ønsket at vi har samme regel i alle konferansene. En snakket mot. Hilde-Marie Movafagh snakket for forslaget. For en konferanse som Norge er det viktig at ansvaret fordeles på flere ordinerte. Det er sunt å innvolvere flere i kirkens ledelse.

Det stemmes. Vedtatt med stort flertall.

 

4.1.5 Composition

Ingen diskusjon. Forslaget ble vedtatt.

 

4.1.6 Conference Agencies

Foreslås sendt tilbake til sentralkonferansens råd. Gruppen har fått tilbakemelding fra ungdomsforbundene at de ikke har blitt forespurt og at saken må forberedes bedre. Ullas Tankler snakket mot å overføre den. Forslaget vedtatt.

 

4.1.9 Other Central Conference Work

Foreslås sendt tilbake til sentralkonferansens råd med samme begrunnelse som 4.1.6.

 

4.1.7 NEECCC

Fåreslås vedtatt. Vedtatt uten stemmer mot.

 

4.1.8 Church Property

Tilbakesendes til sentrlkonferansens råd for språkvask. Jørgen Thaarup snakket for å vedta forslaget om det kun er redaksjonelle problemer. Leif-Göte Björklund fra Finland uttrykte at det er mer enn språklige problemer. Det ble presisert at rådet kan føre det inn i kirkeordningen når arbeidet er gjennomført.

 

4.1.10 Apportionment

Vedtatt

 

4.1.11 General board of Ordained Ministry

Forslaget om å fjerne kravet om kvinner i tjenesterådene foreslås strøket. Ullas Tankler la frem at det var utfordringer for små konferanser å finne etniske minorteter og kvinner til å tjenestegjøre i rådet. Mark Lewis snakket mot forlaget. Han støttet ideen i forlaget, men at den var for restriktiv for små konferanser. Han foreslo å gå tilbake til den originale teksten. Hilde-Marie Øgreid snakket mot dette. Hun fastslo at enhver konferanse kan finne en lek kvinne til å sitte i rådet, selv om de ikke har kvinnelige ordinerte. Leif-Göte Björklund snakket for endringene fra gruppen. Elisabeth Flinck spurte om rådet også måtte innkludere menn? Den kommentaren ble godt mottatt i konferansen, Sergei Kim snakket mot gruppens endringer. Han ønsket en mindre fleksibel tekst.

Mark Lewis trakk sitt forslag.

Ullas Tankler kom med et nytt forslag. Første bisetning: "The bord memebership shall include both men and woman and pay attention to the demografic constituence of the conference,"

Dette ble vedtatt.

Hele forslaget med endring ble vedtatt.

 

4,1,12 Educational standards

Vedtatt

 

4.1.13 Certified Lay Speaker

Vedtatt

 

4.1.14 Addition to the Historical Statement

Anbefales overført til sentralkonferansens råd. Gruppen anså at deler av historiebeskrivelsen som "mer fantasi enn fakta". Dokumentet må viderearbeides. Jørgen Thaarup støttet forslaget og kom med en presisering av at beskrivelsen av historien i Ukraina må korrigeres.

Vedtatt.

 

Audun Westad takket gruppen for arbeidet og spesielt Jon Løvland for det fokuset han har satt på ledertrening.

 

 

Valg

 

6.1 Central Conference Council


Central Russia: Sergei Pugachev (lay)

Denmark: Clergy: Ole Birch Lay: Maria Thaarup Antorini Substitutes: , Jørgen Thaarup (1), Bettina Pedersen (2)

East Russia & Central Asia: Yulia Starodubets (cl)

Estonia: Meeli Tankler (lay) & Taavi Hollmann (cl)

Finland-F: Pasi Runonen (cl, sick leave) Jori Brander (cl)

Finland-S: Leif-Göte Björklund (cl).

Latvia: Edgars Sneiders (cl) Gunta Grina-Sologuba (cl, substitute)

Lithuania: William H. Lovelace (cl)

North-West Russia: Elena Kitaeva (lay)

Norway: Clergy: Steinar Hjerpseth & Hilde Mari Ø Movafagh Lay: Per-Endre Bjørnevik, Johanna Lundereng Substitutes: Ingerid Hoggen (1), Svein Veland (2), Aart Huurnink (3), Stephanie Bardue (4)

South Russia: Elena Melnikova (cl)

Ukraine & Moldova: Vasylina Babych (lay)


6.2 NEECC Youth Council- Nominations from ACs, see petions 4.1.6 & 4.1.8

Denmark: Nomination will come later

Estonia: Grete Lepa

Finland-F: Säde Loponen (lay)

Finland-S: Jennie McCrea, Hanna Wiik (substitute)

Latvia: Anna Dobele Lithuania: Andrew Erbele (cl),

Laurijana Zimacké (substitute)

Norway: Kristin Tveit

South Russia: Natalia Smirnova (cl)

 

6.3 European Methodist Council

Nominations will come through Central Conference Council after their meeting October 19


6.4 Fund for Mission in Europe

Øyvind Aske (Norway)

 

6.5 NEECC Judicial Court

Denmark: Ove Sørensen (cl,)

Finland-F: Jan-Markus Jeromaa (cl)

Finland-S: Leif-Göte Björklund (cl)

Lithuania: Remigijus Matulaitis (cl), Jolita Pieciaité-Erbele (substitute)

Norway: Steinar Hjerpseth (cl), (substitute: Ivar Granum)

East-Russia: Andrei Kim (cl)

 

6.6 NEECC Committee on Investigation – Nominations from ACs

Central Russia: Sergei Kim (lay)

Denmark: Ove Sørensen (cl)

Finland-F: Jori Brander (cl)

Norway: Jon-Erik Bråthen (cl)


6.7 European Board of Alcohol and Drug Concerns

Ole Martin Andreassen (Norway)

Det er også andre valgt her.


6.8 European Lay Seminar

Vigdis-Merete Rønning (Norway)


6.9 World Methodist Council

Bishop Christian Alsted (funded by the Central Conference Council) Jørgen Thaarup (Denmark) Bishop Eduard Khegay (Russia) Øyvind Helliesen (Norway)

 

Det ble kommentert fra salen at det er svært mange menn som er nominert. Alsted understreket at nominasjonene av disse navnene ble gjort i de respektive årskonferansene.


6.10 The Conference of European Churches (CEC)

Bishop Christian Alsted


6.11 Already Elected by the Council of Bishops:

General Board of Global Ministries: Øyvind Aske (Norway)
Connectional Table: Ole Birch (Denmark) Affirmation by the Central Conference Council

 

 

Sted for neste konferanse:

Tallinn, Estonia

 

 

Da er forhandlingene avsluttet.

 

 

 

 

NYESTE ARTIKLER
Lignende artikler
Uken etter Årskonferansen falt de siste brikkene på plass slik at den norske delegasjonen til rundbordssamtalene i biskopsområdet nå er klar. Les mer
Rådet vil at biskop Alsted skal kunne gjenvelges nok en gang på grunn av "den vanskelige situasjonen" kirken står i. Les mer
Sentralkonferansens Råd har sendt en uttalelse til kirken i de nordiske og baltiske land. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone