En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Vi må endre vår livsførsel

Vi må endre vår livsførsel

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
27.10.2016
Sentralkonferansen vedtok en sterk oppfordring til et personlig og sosialt ansvar for klimaendringer.
Vi må endre vår livsførselIllustrasjonsfoto.

Sentralkonferansen som var samlet i Fredrikstad 19. til 23. oktober vedtok denne resolusjonen:

Dette er en oversatt tekst. Den originale teksten kan leses under.

 

Resolusjon om klimaendring

Verden er en kjærlig gave fra Gud, skaperen og opprettholderen. Han har gitt oss i oppdrag å forvalte verden til Hans ære og til glede for alt liv på jorden nå og for fremtidige generasjoner. Vi er skapt i Guds bilde (1. Mos. 1, 27) og det reflekteres i våre evner, vårt ansvar og vår integritet. Vi er i Den Hellige Ånds kraft kalt til å være Guds medarbeidere, i dialog og pakt med Han til å leve og tjene til det beste for hele skapelsen.
Vi bekjenner at vi har vendt ryggen til vårt ansvar i forsømmelse, egoisme og hovmod. Likevel fortsetter Kristus sitt helende og forsonende verk gjennom sin død og oppstandelse, på tross av all den død og ødeleggelse som vi omslutter skapelsen med. Vi har lært at Guds visjon for sin verden er en full av fred. Gud gir oss en fremtid full av håp (Jer. 29, 11). Denne visjonen har en nåtid og en fremtid i løftet om en ny himmel og en ny jord (Åp. 21, 1-8).

Menneskeskapt klimaendring er et bredt anerkjent faktum, forårsaket av CO2 og andre klimagasser. For dette bærer nasjonene med den sterkeste økonomien det største ansvaret.

Den gjennomsnittlige temperaturen på jorden er forventet å øke med 4 grader ved slutten av dette århundret. Dette vil forårsake heving av havnivået, forsvinnende isbreer, ekstremt vær, tørke og flom som vil dramatisk påvirke livsbetingelsene mange steder på jorden.

Den nåværende utviklingen truer livene og livsgrunnlaget til mange, særlig i de fattige og sårbare landene i verden. Beregninger sier at matmangel og sult vil true 20% flere mennesker innen 2050 på grunn av klimaendringene (Ifølge FN World Food Program).

Grunnlaget for liv på vår planet i dag og i fremtiden er avhengig av bærekraften i vår behandling av jorden. Denne bærekraften er under alvorlig trussel, det er også fremtiden for våre barn, ungdom og fremtidige generasjoner.

Menneskeskapte klimaendringer har dypere etiske og åndelige utfordringer enn kun spørsmålet om forvaltningen av skaperverket. Vi blir utfordret av en gudommelig og profetisk utfordring til å bekjempe sosiale og økologiske behov og urettferdighet. Vi kan ikke kreve at andre skal endre sin adferd, før vi selv gjennomfører en grunnleggende endring av vår livsførsel.

Derfor vil vi som sentralkonferanse:

-    Kalle på våre medlemmer, lokale menigheter, institusjoner og ulike organer til å gjøre en gjennomført innsats for å lære om menneskeskapt produksjon og utslipp av klimagasser. Evaluer deres livsstil og identifisere hvor det kan gjøres en innsats gjennom for eksempel forbedret isolering, oppvarming, bruk av elektrisitet, biler, fly og mer.
-    Vi ber prester og lekpredikanter om å undervise om ansvaret for skapelsen som en del av vårt disippelskap.
-    Vi oppfordrer på det sterkeste at planlegging og konstruksjon av nye bygninger og større ombygginger skal søke å bli klimanøytrale gjennom bruk av solpaneler, vindkraft, grunnvarme, varmepumper, bedre isolering og andre tiltak og teknologier.

- Oppfordre våre lokale menigheter, institusjoner, råd, komiteer og årskonferanser til å gjøre alt de kan for å redusere reising med fly. Vi oppfordrer også til å søke og gjennomføre alternative måter å møtes på ved å ta i bruk ny teknologi, samt benytte klimavennlige måter å reise på som tog og andre kollektivtransportmidler.
-    Oppfordre våre medlemmer og lokalmenigheter til å søke samarbeidspartnere i lokalmiljøet for å arbeide mot dette målet.

Vi oppfordrer videre

-    Våre nasjonalforsamlinger og myndigheter til å kreve reduksjon i utslipp av klimagasser gjennom de mest effektive og kostnadseffektive metoder.

Sentralkonferansen for Metodistkirken i Nord-Europa og Eurasia
Samler delegater fra Metodistkirkene i Norden, Baltikum og nasjonene i den tidligere Sovjetunionen.

 

Den originale teksten:

 

Resolution on Climate change

The natural world is a loving gift from God, the creator and sustainer, who has entrusted it to us for his glory and to the good of all life on earth now and in generations to come. The image of God in us (Gen.1:27) is reflected in our abilities, responsibilities and integrity, and in the power of the Holy Spirit we are called as God’s co-workers in dialogue and covenant with Him to live and serve for the good of creation. We confess that we have turned our backs on our responsibilities in neglect, selfishness and pride. And yet Christ’s redeeming and restoring work through His death and resurrection continues in face of death and devastation embracing all of creation. We have learned that God’s vision for His world is of peace and not disaster offering us a future filled with hope. (Jer. 29:11 CEB) This vision has a present and a future in the promise of a new heaven and a new earth. (Rev. 21:1-8 CEB)

Human induced climate change is a widely recognized fact caused by the emission of CO2 and other greenhouse gasses, for which the strong economies of this world carry the vast responsibility.

The average temperature of the globe by the end of the 21st century is estimated to have increased by 4 degrees Celsius which will result in sea level rise, shrinking glaciers, extreme weather, droughts, flooding which will dramatically affect the sustainability of human life in many areas of the world.

The current development is threatening the lives and livelihoods of many, particularly in the poor and vulnerable countries and regions on the globe and is estimated to put 20 percent more people at risk of hunger by 2050 due to the changing climate. (according to the World Food Program of the UN)

The sustainability of life today and in the future presupposes the sustainability of the world we have inherited and will pass on to the new generations, and as this sustainability is seriously threatened, so is the future of our children, youth and coming generations.

Climate change produced by humans presents an even deeper ethical and spiritual issue than simply caring for God’s creation. We are challenged with a divine prophetic calling to counter social and ecological needs and injustice, realizing that we cannot help the world and ask others to change their ways until we change our own ways of living.

Therefore, be it resolved that as a Central Conference

- We call on members, local churches, institutions and agencies to make a purposeful effort to learn about human production and release of greenhouse gasses to evaluate their lifestyle and to identify areas where reduction in production and emission of greenhouse gasses can be made such as the use of better insulation, heating, electricity, cars, air-travel and more.
- We ask pastors and lay-speakers to preach and teach on the care for God’s creation as part of our discipleship.
- We strongly encourage that when designing new church buildings and facilities or when making major re-constructions every effort should be made to make the building energy neutral through the use of solar panels, wind energy, geothermal heating, heat pumps, better insulation or other relevant means and technologies.
- We call on local churches, institutions, boards, committees and annual conferences to make every effort to significantly reduce air travelling and seriously and purposefully explore alternative means of conducting meetings and consultations through the use of communication technology, and when possible use energy and CO2 efficient means of travel like trains and busses.
- We call on members and local churches to make attempts to educate others outside their church community on the need to take action on these issues and to partner with others who are of the same mind.

Be it further resolved

- That we call on our parliaments and governments to require reductions in greenhouse emissions using the most efficient and cost-effective means.

 

 

NYESTE ARTIKLER
Hva skjer på nett
2020-03-22
Det skjer mye på nettet som du kan følge i disse isolasjonstider. Oppdateres. Les mer
Lignende artikler
Nye datoer er satt for general- og sentralkonferansene, og det utsetter innføringen av vedtak fra siste generalkonferanse. Les mer
Uken etter Årskonferansen falt de siste brikkene på plass slik at den norske delegasjonen til rundbordssamtalene i biskopsområdet nå er klar. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone