En relevant og åpen menighet, hvor mennesker finner tro og føler seg hjemme.

For ukentlige oppdateringer, følg oss på Facebook

 

Hva vi tror

Bibelens budskap er at Gud elsker hvert eneste menneske. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Derfor sendte Han sin Sønn til verden. Mennesket må tro på Ham, det vil si: ha tillit til at det Han sier og gjør, er sant.

Når et menneske begynner å tro på Jesus og lar Ham få innflytelse over livet, er det begynnelsen til et liv som kristen. Da er det ikke lenger spørsmål om hva som er sant. Man er ikke lenger i tvil: Jesus Kristus er sannheten.

Det er slik fordi Jesus er blitt en virkelighet i tilværelsen.

Dette at kristendommen er noe som kan erfares, har alltid vært sentralt for metodistene. Det er det personlige forholdet til Jesus som kjennetegner en kristen. Dåpen alene frelser ingen. Vi blir heller ikke frelst på grunn av det gode vi gjør eller på grunn av gode hensikter. Vi blir frelst ved troen på Jesus. Dette er en personlig tro.

Jesus i sentrum


Vårt håp ligger i Jesus Kristus og Hans død og oppstandelse. Jesus har båret straffen for våre synder - tatt konsekvensene av dem. Derfor kan vi få tilgivelse for våre synder ved å tro på Ham.

Dette kalles frelse. Metodistkirken lærer at frelsen både er noe Gud gjør for oss her og nå, og noe Gud gjør inni oss ved Den Hellige Ånd. Det første kalles rettferdiggjørelse. Det andre kalles helliggjørelse.

Rettferdiggjørelsen er begynnelsen til et bevisst, personlig forhold til Jesus. Han har tilgitt oss og gitt oss nytt liv.

Helliggjørelsen er livet sammen med Jesus. Det nye livet vokser seg sterkere i oss. Hans kjærlighetsmakt i våre liv blir sterkere mens syndens makt blir mindre.

Sakramenter og "nådemidler"

Vi trenger hjelp til å leve som kristne. Denne hjelpen gir Gud oss gjennom nådemidlene:


  • Bibelen
  • Bønnen
  • Menigheten
  • Dåpen

Bibelen

Forteller oss hvordan mennesket er. Bibelen forteller oss hvor rik Gud er på nåde og kjærlighet. Bibelen forteller om Guds vilje til å frelse oss. Vi får innblikk i Hans plan med oss. Derfor er Bibelen en enestående veiledning og hjelp for oss. Gjennom den lærer vi Gud å kjenne - og Han taler til oss gjennom sitt Ord.

Bønnen


Er den måten vi kan kommunisere med Gud på. Bønn er et personlig møte med Gud - en samtale mellom oss og Gud. Gjennom bønnen forteller vi Gud hva vi tenker, føler, ønsker og vil, enten bønnen er forbønn (for oss selv eller andre), takk eller tilbedelse/lovprisning.Men bønn er også å være stille og lytte til Gud og vente på Hans svar. Bønnen er et middel som hjelper oss til å ville det Gud vil.

Menigheten

Jesus lærer oss at de kristne skal være sammen og dele troen og livet med hverandre. Derfor samles vi i kirken for å lytte til Guds Ord, be, lovsynge og tilbe. Den Hellige Ånd virker i dette fellesskapet. Her tjener vi hverandre med de evner og gaver som Gud har gitt oss. Og ut fra fellesskapet i menigheten sender så Gud oss som kristne til tjeneste i verden.

Sakramentene
Dåp og nattverd er særskilt hellige handlinger som Jesus har innstiftet og dermed bedt oss om å holde fast ved. Sakramentene er ytre tegn på at Gud virker i oss mennesker. Samtidig minner de oss om Guds kjærlighet og Hans ønske om å frelse oss. Bruk av sakramentene styrker vår tro.

Dåpen

Metodistene døper barn fordi ethvert barn er Guds barn. Dåpen er det synlige og virkekraftige tegnet som gjør Guds kjærlighet nærværende og tydelig. Dåpen forteller at Gud kjennes ved oss på grunn av Jesu Kristi frelsesverk. Dåpen forteller oss at vi mennesker hører sammen med Gud, at Han tilgir oss og gir oss nytt liv.
Ved dåpen blir barnet innlemmet i Guds kirke på jord og opptatt i det metodistene kaller forberedende medlemskap i menigheten.

Nattverden


Hver gang vi feirer nattverd blir vi minnet om at Jesu død og oppstandelse er årsaken til at vi og alle mennesker kan få tilgivelse for våre synder nå og alltid. I nattverden er Jesus til stede ved Den Hellige Ånd gjennom brødet og vinen, for å gi enhver som deltar i nattverden sin velsignelse og kraft. I nattverden blir det Jesus har gjort for oss, levende og tydelig.

Menighetens adresse

Eidsvoldsgangen 3, 2004 Lillestrøm

Menighetskontoret

E-post: lillestrom@metodistkirken.no 

Telefon: 46727599

Powered by Cornerstone