Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Vi tror på ...

Metodistene bygger på Guds nåde og kjærlighet, og vi tror at Gud er en god far og hyrde for oss. Jesu frelse er en personlig gave som den enkelte må ta imot i tro. Kristenlivet er tro og kjærlighet som omsettes i handling slik at kristenlivet bærer frukt. Bibelen er eneste rettesnor for liv og lære. Vi har den samme trosbekjennelse som andre kristne kirkesamfunn. Vi slutter oss til den apostoliske trosbekjennelsen som lyder slik:

Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens Skaper.

Jeg tor på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet,     fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved den allemktige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de helliges samfunn, syndenes fortlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

 

Metodistkirken legger vekt på det personlige hjerteforholdet til Gud, noe som gjenspeiler seg i et personlig og engasjert gudstjenesteliv. Metodistkirken er samtidig en kirke som har et sosialt og diakonalt ansvar i verden. Menn og kvinner har like rettigheter og muligheter i Metodistkirken.

Se forøvrig også www.metodistkirken.no om både tro og organisasjon.

Vår visjon i Molde

LIK ET TRE PLANTET VED BEKKER MED RENNENDE VANN, DET GIR SIN FRUKT I RETTE TID (Salme 1,3)

Gud har en hensikt med hvert menneske og med vår menighet. Vi vil hvile i løftene Han har gitt og gå etter Hans vilje. Vi vil lovsynge og tilbe Ham. Vi vil invitere våre barn, våre venner, våre naboer til å bli med. Molde skal bli kjent for å tilbe Gud!

 

Vårt motto er: Metodistkirken - Moldes friske kilde.

Image

Kirka vår ligger i Elvegata, ved Molde-elva. Vi i menigheten ønsker å være en frisk, åndelig kilde i Molde. Men det viktigste er at vi ønsker å fortelle om Jesus - Moldes friskeste åndelige kilde!

VERDIGRUNNLAG:

1. Vi verdsetter å uttrykke oss gjennom sang og musikk

2. Vi verdsetter bønn og tilbedelse

3. Vi verdsetter et varmt og inkluderende fellesskap av alle generasjoner

4. Vi verdsetter åpenhet og respekt

5. Vi verdsetter utfordrende, sannog livsnær forkynnelse

6. Vi verdsetterlæring og disippelgjøring

7. Vi verdsetter e pe dør UT til nye mennesker

VÅRT OPPDRAG ER:

"Å gjøre Jesus kjent til tro og etterfølgelse"

 

FIRE VISJONER:

1. Vi ser en menighet med ekte og livsnære relasjoner bygd opp rundt åpne og rause småfellesskap

2. Vi ser en menighet som tilber Gud gjennom bønn og lovsang

3. Vi ser en menighet hvor Guds kraft blir synliggjort gjennom Ordet, nådegavene i bruk og hvor mennesker reises opp

4. Vi ser en menighet som er utadrettet og når alle generasjoner med hovedfokus på unge/voksne

Powered by Cornerstone