pro-thf0iqju.
Illustrasjonsbilde fra protester utenfor Stortinget.

- Hva skjer nå?

Høringssvar fra Metodistkirken.

Metodistkirken ved hovedstyret, har levert en høringsuttalelse til rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Du kan lese hele svaret under.
Til nettsiden sier daglig leder ved Metodistkirkens hovedkontor Emil Skartveit at det har er viktig for Metodistkirken å støtte de generelle konklusjonene og forslagene til tiltak i rapporten. Med bakgrunn i våre sosiale prinsipper og historien fra Trondheim i 1917, er det spesielt viktig for oss løfte frem en bekymring for at rapporten vil forbli ord og ikke føre til konkrete handlinger og endring i storsamfunnets prioriteringer.
- Vi er takknemlige for det omfattende og grundige arbeidet som er gjort. Nå forventer vi at den følges opp med handling, både lokalt og nasjonalt, avslutter Skartveit.
 
Her er hele høringsuttalelsen:

 

Høringssvar til Dokument 19 (2022-2023), Sannhet og forsoning

Metodistkirken i Norge ønsker å takke for det grundige arbeidet som Sannhets- og forsoningskommisjonen har gjennomført og dokumentert i rapporten. Den bør gi et godt grunnlag for å forstå vår historie, samtid og fremtidige interaksjon mellom storsamfunnet og samer, kvener/norskfinner og skogfinner.
Metodistkirken støtter det oppgjøret vi har og må ta med fornorskingspolitikk og urett.
Vår bekymring er at de gode hensikter forblir ord når storsamfunnet skal utføre oppgaver som det anser som viktige, og at minoriteters rettigheter ikke får tillagt nok tyngde i konflikt med tunge markedskrefter og interesser.
De manglende konsekvensene i Fosen-saken gir redusert grunnlag for tillit til myndigheters prioritering.
Vi må alle være villige til å være proaktive og søke handlinger og prosesser som skaper tillit, men de som må sette eksempelet er staten med sitt byråkrati og politiske prosesser. Kommisjonens gode arbeid vil forbli ord i en rapport om det ikke får konsekvenser for handlinger.
Metodistkirkens Sosiale prinsipper sier om minoriteter:
«Vi gleder oss over de gaver som ulike kulturer og tradisjoner tilfører samfunnet. Vi tilskynder og oppmuntrer en selvbevissthet som driver alle raser, etniske minoriteter og undertrykte folk til å kreve likerett og likeverd som samfunnsborgere. Vi krever at samfunnet som helhet og dets ulike organ iverksetter tiltak som gir godtgjørelse for en langvarig og systematisk sosial krenkning av etniske minoriteters rettigheter. Dessuten er lik rett til arbeid og forfremmelse, kvalitetssikret utdanning og opplæring, stemmerett, adgang til offentlige steder og lik rett til kjøp eller leie av hus en rettighet for medlemmer av alle raser og etniske minoriteter.
Det samme gjelder rett til kreditt, pengelån, risikokapital og forsikring, og til ledende stillinger og innflytelse på alle nivå i samfunnet. Vi støtter derfor bruk av kvotering som et virkemiddel til å sette forskjellsbehandling og diskriminering på dagsorden både i kirken og samfunnet.»

Vi takker regjeringen for opprettelsen av Sannhets- og forsoningskommisjonen, og komiteen for sitt grundige arbeid. Vi ser frem til de konkrete tiltakene som kommisjonens arbeid vil få i praktisk politikk og fremtidige vedtak.

Oslo, oktober 2023
Metodistkirken i Norge

 

 

Karl Anders Ellingsen