Strukturen

Fast struktur
Metodistkirken er bygd opp med den samme strukturen i hele verden. Det er en arv vi har med oss fra den aller første tiden da de som var med John Wesley fikk tilnavnet metodister fordi de var så metodiske og grundige i sitt arbeid.

Vi har en Lære- og kirkeordning som inneholder en gjennomgang av hva vi tror og hvordan vår kirke er bygd opp og skal drives. Det finnes noen geografiske og kulturelle forskjeller verden rundt, men grunnprinsippene er de samme.
Du kan laste ned Lære- og kirkeordningen på Ressurssiden.

Fire nivåer
Våre høyeste organer er delt i fire nivåer; menighetsplan, områdeplan, biskopsplan og verdensplan.

Menighetskonferansen
I hver menighet er det en menighetskonferanse hvert år. Her har alle medlemmer stemmerett og forslagsrett. Her godkjennes regnskaper og vedtas budsjetter. Arbeidsplaner for det neste året vedtas og det velges en rekke komiteer med hvert sitt ansvar for menighetens arbeide.
Menighetsrådet er ansvarlig for menigheten mellom konferansene.
Personalkomiteen er ansvarlig for de ansatte i menigheten.
Diakonikomiteen er ansvarlig for menighetens diakonale arbeid.
Det kan være besøkstjeneste hos eldre og syke, grupper for rusmissbrukere og andre.
Misjonskomiteen har ansvaret for at informasjon om samarbeidslandene våre kommer ut til medlemmene og for at det samles inn midler til arbeidet.
Forvaltningskomiteen har ansvaret for vedlikeholdet av kirkebygget og presteboligen.
Barne- og ungdomsrådet velges blant de som er aktive i barne- og ungdomsarbeidet.

Antallet komiteer og deres ansvarsområde varierer etter menighetens størrelse. Noen steder kan noen være slått sammen, men alle ansvarsområdene skal være ivaretatt.

Årskonferansen
Hver menighet velger også delegater til Årskonferansen. Her møter også alle de ordinerte i dette området. Den geografiske størrelsen på en Årskonferanse avhenger av antallet metodister. I Norge er det en Årskonferanse, mens det i flere stater i USA kan være mange.

Til venstre ser du en rekke styrer og råd. De er valgt av Årskonferansen med sine helt egne ansvarsfelt. Du kan lese om den ved å klikke på navnene. Som du ser er det mye som går igjen fra menighetsnivået.

Slik er det også på de to øverste nivåene.

Sentralkonferansen
Sentralkonferansen omfatter et biskopsdistrikt i Metodistkirken. Norge tilhører Nord-Europa. Det består av Norge, Sverige, Danmark, Finland, Finland (svensktalende), Estland, Latvia og Litauen. I tillegg er Russland og Ukraina med. De to har sin egen biskop, men er for små til å være en egen sentralkonferanse så langt. Sentralkonferansen samles hvert fjerde år. Her velges blant annet biskopen av de valgte delegatene.

Generalkonferansen
Det aller øverste nivået er Generalkonferanse. Denne samles hvert fjerde år og har delegater fra Metodistkirken i hele verden. Det er bare Generalkonferansen som kan endre noe i vår Lære- og kirkeordning. Det velges også råd og styrer tilsvarende de andre nivåene.

Viktig faktor
For en metodist betyr dette at en kan komme inn i en menighet hvor som helst i verden og vite hvordan den er bygd opp, hvordan den fordeler ansvaret og hvordan den velger sine tillitspersoner. For mange land hvor demokratiet og organisasjoner utenfor statsapparatet er svakt utbygd, er Metodistkirken en svært viktig faktor i demokratiseringen og oppbyggingen av en kultur for ansvarlig organisering.