6216b5e6-58cc-4ee1-9a6c-f0305d1f7e45
Delegatene og biskop Alsted fra vårt biskopsområde i Charlotte, Nord-Carolina.

Metodistkirken forandrer seg

Stemningen er helt annerledes enn den har vært i årtier. Her er ingen konflikter, ingen harde ord og ingen demonstrasjoner. Denne generalkonferansen er både villig og i stand til å ta store fremadrettede beslutninger og samarbeide om å finne felles løsninger. OPPDATERT

Biskop Christian Alsted rapporterer fra generalkonferansen.

En ny kirke

Metodistkirkens generalkonferanse, som er kirkens øverste myndighet har overraskende, hurtig og med stor majoritet vedtatt en plan for regionalisering. Denne planen endrer kirkesamfunnet fra å være en amerikansk kirke med avdelinger i ulike verdensdeler, til å bli en global kirke hvor alle deler av kirken fungerer på et likeverdig nivå. I et nordisk perspektiv ligger de største endringer i forståelsen av kirken, og i at kirkens generalkonferanse i fremtiden utelukkende vil være fokusert på felles globale anliggender, felles misjon, utdannelse, nødhjelp, økumenikk, teologi, sosial etiske og politiske spørsmål og lignende.  Kirken utenfor USA har allerede lenge hatt mulighet for å tilpasse kirkeordningen til sin kontekst. Fremover vil det være videre rammer og muligheter for tilpasninger vil gjelde i hele kirken.
Det er dog et men, idet endringen innebærer konstitusjonelle endringer, som skal til avstemning i alle årskonferanser, før de er gjeldende. Vi må derfor vente til november 2025, før vi vet, om beslutningen har gått igjennom.

Den menneskelige seksualitet

Generalkonferansen har også truffet en rekke beslutninger, som endrer kirkens oppfattelse av den menneskelige seksualitet, og hvordan vi kan være kirke med alle mennesker.

Konferansen har besluttet:

  • At hver sentralkonferanse har myndighet til å fastsette policy og grenser med hensyn til ekteskap samt ordinasjon og lisens til prester og diakoner, samt at de kan delegere samme myndighet til de enkelte årskonferanser. Det vil dermed kunne være plass til parallelle oppfattelser og praksis.
  • At seksuell orientering ikke lengre vil være en hindring for å bli prest eller diakon i Metodistkirken.
  • At det vil være opp til den enkelte prest å beslutte om han/hun vil foreta en vielse av personer av samme kjønn.
  • At det er opp til den enkelte menighet å beslutte, om man ønsker å utføre vielser av personer av samme kjønn.
  • At alle straffebestemmelser mot prester, som foretar en vielse av personer av samme kjønn er fjernet.
  • At det ikke lengre vil være mulig for lokale kirker å forlate Metodistkirken og ta kirkebygningen, annen eiendom og formue med seg.

 

Nye Globale Sosiale Prinsipper

Generalkonferansen har godkjent nye globale sosiale prinsipper, som har blitt til etter omfattende globale konsultasjoner med flere tusen deltagere. Likeledes har ledere og teologer fra hele verden vært involverte i arbeidet. De nye globale sosiale prinsipper er kortere, tydeligere og utformet med et tydelig bibelsk grunnlag.

 

Den vanskelige setningen

Siden setningen i de sosiale prinsipper ”Metodistkirken godtar ikke homoseksuell praksis og betrakter slik praksis som uforenlig med den kristne lære” i 1972 ble innført i kirkeordningen, har den vært omdiskutert. Setningen har dannet bakgrunn for annen lovgivning om vielse og ordinasjon, og den har vært en torn i øyet på mange.  Med vedtaket om nye global sosiale prinsipper, er setningen ikke lenge en del av kirkeordningen.
Det er vesentlig å bemerke, at endringer i kirkeordningen først trer i kraft den 3. mai 2025, hvilket er et år etter generalkonferansens avslutning.

 

Økonomi

På tross av, at omkring 25% av menighetene i USA har forlatt Metodistkirken med derav følgende økonomiske utfordringer, søker og finner generalkonferansen gode og ansvarsfulle løsninger, korrigerer sitt budsjett og orienterer seg mot fremtiden.
Denne generalkonferanse skaper grobunn for en spennende og fruktbar fremtid for den globale Metodistkirke.

 

Øyvind Helliesen har blitt gjenvalgt til Juridisk råd for 4 år

Det Juridiske råd er kirkens høyeste domstol. Det avgjør konstitusjonaliteten og lovligheten av vedtak, handlinger eller forslag til vedtak fra generalkonferansen, jurisdiksjonskonferansene, sentralkonferansene og årskonferansene på grunnlag av kirkens konstitusjon og andre deler av Kirkeordningen.

 

Alle valg til internasjonale oppgaver

Generalkonferansen har valgt følgende personer til internasjonale oppgaver:

Øyvind Helliesen, Norge er gjenvalgt til Juridisk Råd for 4 år
Følgende er valgt som medlemmer av «Standing committee on central conference matters»: Prest, Jørgen Thaarup, Danmark. Legmedlem, Inara Aventina, Latvia. Bishop Christian Alsted, inntil en annen biskop er valgt.
Helen Byholt Lovelace, Norge, er valgt som medlem av “General Commission on the Status and Role of Women”.
Veli Loponen, Finland F, er valgt som medlem av «Commission on General Conference».
Karl Anders Ellingsen, Norge, er valgt som medlem av «General Commission of Communication».