Våre verdier

Verdigrunnlag

Metodistkirkens Misjonsselskap er en del av Metodistkirken i Norge. Sammen forstår vi kirken som misjonal, og misjon som en helhetlig tjeneste for mennesker i hele verden. Det betyr at misjon er knyttet både til det globale og det lokale, og både til forkynnelse og diakoni. I tråd med dette grunnleggende syn, vil Metodistkirkens misjonsselskap legge til rette for misjonsengasjement både lokalt og globalt. Misjon har sitt utspring i den treenige Guds hjerte, og kjærligheten som holder den hellige treenighet sammen flommer over til hele menneskeheten og skaperverket. Metodistkirkens Misjonsselskap arbeider etter prinsippet om partnerskap gjennom Partnership in Development (PID). Se Visjons-, verdi og strategidokumentet under.

Metodistkirken har alltid vært opptatt av at vår tro skal vise seg gjennom måten vi lever på. Paulus sine ord om «tro virksom i kjærlighet» gir derfor mening også i dag, og gjennom vårt arbeid.

Vi kan med stolthet si at Metodistkirkens Misjonsselskap, og hele Metodistkirken i Norge bidrar til varige endringer, lokalt eierskap og bærekraftig utvikling i samarbeidslandene våre, i tett samarbeid og partnerskap med våre lokale partnere i sør og lokalbefolkningen i prosjektlandsbyene!

Fokusområder

Metodistkirkens Misjonsselskap, som en del av den globale The United Methodist Church, deler også kirkens misjonale fokusområder:
1. Vi vil være med og bekjempe fattigdom og ta diakonalt og sosialt ansvar for mennesker i nød.
2. Vi vil arbeide for å gi mennesker bedre helse og livsvilkår, og bekjempe globale dødelige
sykdommer som særlig rammer de fattige.
3. Vi vil skape nye trosfellesskap og arbeide for å fornye våre menigheter
4. Vi vil utvikle kristne ledere som kan være med og fornye og omskape kirken og verden

Bærekraftsmålene

Flere av punktene i vårt Visjons-, verdi og strategidokument er konkret knyttet til bærekraftsmålene, og vi legger spesielt vekt på mål 17: Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodistkirkens Misjonsselskaps visjoner, verdier og strategi blir ivaretatt gjennom vårt Partnership in Development arbeid, og våre fire misjonale fokusområder og bærekraftsmålene kan konkretiseres på følgende måter:

1. I samarbeid med våre partnerkirker vil vi være med og bekjempe fattigdom og ta diakonalt og sosialt ansvar i relasjon til mennesker i nød, ved å:
- støtte globale og lokale tiltak for et mer bærekraftig jordbruk
- støtte bygging av skoler
- myndiggjøre kvinner til å delta i praktiske og politiske prosesser
Bærekraftsmål 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16

2. I samarbeid med våre partnerkirker vil vi arbeide for å gi mennesker bedre helse og livsvilkår, og bekjempe dødelige sykdommer som særlig rammer de fattige, ved å:
- støtte bygging av lokale klinikker
- støtte boring av brønner som gir rent vann
- bedre infrastruktur
- fokusere på sammenhengen mellom globalt og nasjonalt miljøvernarbeid
Bærekraftsmål 1, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 15

3. I samarbeid med våre partnerkirker vil vi arbeide for å skape nye trosfellesskap og fornye våre menigheter, ved å:
- støtte evangelisering og nyplanting av menigheter
- legge til rette for at norske menigheter får et globalt engasjement, og gjennom det oppleve mening og glede i sin misjonale tjeneste
- la oss inspirere og lære av det våre partnerkirker gjør for å bygge Guds rike.
- oppmuntre til etablering av vennskapsmenigheter
Bærekraftsmål 16, 17

4. I samarbeid med våre partnerkirker vil vi arbeide for å utvikle kristne ledere som kan være med å fornye og omskape kirken og verden, ved å:
- inkludere lederutvikling som en del av vårt partnerskap
- avholde felles kurs for alle som er en del av partnerskapet
- støtte utdanning av ledere for kirke og samfunn.
Bærekraftsmål 17

 

Verdi-visjon og strategidokument