img_2022050-hjemmesiden
Illustrasjonsfoto. Kvinnene på bildet er ikke en del av prosjektene.

Sammen i kampen mot kjønnsbasert vold

Gjennom holdningsendring ønsker vi å være med og bekjempe kjønnsbasert vold, som ofte blir forsvart med kulturelle- og religiøse regler og tradisjoner. Holdningsendringer kan skje gjennom opplæring, bevisstgjøring, og eksponering for ulike perspektiver og erfaringer, som vil føre til at folk endrer forståelse og oppførsel.

Vold mot kvinner og jenter er et av de mest utbredte, vedvarende og ødeleggende menneskerettighetsbruddene i verden i dag. Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og bremser utviklingen av alle samfunn. En av tre kvinner i verden har vært utsatt for fysisk eller seksuell vold minst en gang etter fylte 15 år. 

Kjønnsbasert vold tar ikke hensyn til sosiale, økonomiske eller nasjonale grenser, og øker drastisk i konflikter og andre humanitære kriser. Koronapandemien har påvirket arbeidet med likestilling negativt. Jenter og kvinner har vært mer utsatt for barneekteskap, tvangsekteskap og vold som følge av pandemien. Ofte blir utdannelse nedprioritert, og særlig for jenter. For å spare på utgiftene må de heller være hjemme og ta seg av husarbeid og jordbruk.

Sammen med partnerne våre i Sierra Leone og Zimbabwe skal vi nå jobbe med holdningsendringer, for å få til en sosial endring i utvalgte prosjektlandsbyer, hvor kjønnsbasert vold er et stort problem. Digni, som er vår paraplyorganisasjon opp mot Norad, har godkjent støtte til 3-årige prosjekter i Moyamba i Sierra Leone og Chimanimani i Zimbabwe. Våre partnere har jobbet i begge disse distriktene tidligere, og de er godt kjent med problemene der. Når befolkningen i prosjektlandsbyene har blitt spurt om hva de ønsker hjelp til, har kjønnsbasert vold vært det temaet de har løftet fram.

Gjennom holdningsendring ønsker vi å være med og bekjempe kjønnsbasert vold, som ofte blir forsvart med kulturelle- og religiøse regler og tradisjoner. Holdningsendringer kan skje gjennom opplæring, bevisstgjøring, og eksponering for ulike perspektiver og erfaringer, som vil føre til at folk endrer forståelse og oppførsel.

For å øke bevisstheten rundt kjønnsbasert vold i prosjektlandsbyene vil det bli holdt samtalegrupper med myndighetspersoner på nasjonalt, distrikts-, menighets- og landsbynivå på såkalte «samtale-kaféer», og med prosjektdeltakere gjennom møter i lokalsamfunnet og i de lokale kirkene.

Etter hvert vil også radioprogram og «roadshows» være aktiviteter som skal bidra til å øke bevisstheten og kunnskapen om kjønnsbasert vold.

Målet er at det skal bli større samfunnsengasjement på landsby- og ledernivå rundt kjønnsbasert vold, og hvorfor det skjer. Da er det viktig å identifisere og korrigere oppfatninger og handlinger som opprettholder volden. Hvis disse oppfatninger blir korrigert, spesielt hos menn og gutter, vil flere menn og gutter bli talsmenn for å bekjempe kjønnsbasert vold i lokalsamfunnene. På denne måten vil menn og gutter være med på å fremme likestilling og kvinners rettigheter, og stå opp mot kjønnsbasert vold. Da blir det også lettere for kvinner å si i fra når de blir utsatt for voldelige handlinger.

En viktig del av prosjektene er å ha institusjoner og kvalifiserte mennesker som tar imot de kvinnene som tar mot til seg og kommer med sine historier. Våre partnere vil derfor jobbe med organisasjoner som allerede er engasjert i dette arbeidet, og som samarbeider med psykologer, sykepleiere, leger og politi.  

Det at mennesker i vår egen nærhet og rundt om i verden lever under vilkår som bryter med deres verdighet og grunnleggende menneskerettigheter, bryter med vårt menneskesyn og vår tro. Vi ønsker å være med å belyse uretten og ulikhetene og fremme respekt, likeverd og mer bærekraftige måter å leve på, for alle.