1img_2418

Den nye kirken fyller 100 år

Den første metodistkirken i Stavanger ble stod ferdig i 1875 og var bygget i tre. 

Utover på begynnelsen av 1900-tallet var denne blitt for liten, og det oppstod et behov for en utvidelse av kirkebygget for å få en større kirke og smårom til syforeninger, komitemøter og øvelser. 

Under årskonferansen i 1916 tok daværende biskop opp behovet for ny kirke. Dette sammen med søndagsskolens vekst, gjorde at det ble satt ned en utredelseskomite i 1917. 

Dyrtiden etter 1. verdenstid gjorde imidlertid at planene måtte utsettes og byggearbeidet kunne først starte opp i november 1922. Byggeleder var arkitekt Gustav Helland. Menighetens pastor Trygve Wahlstrøm, satt også i byggekomiteen. Den nye kirken ble oppført som et murbygg. 

Siste gudstjeneste i den gamle kirken ble avholdt 10. juni 1923. 

Den nye kirken ble tatt i bruk i slutten av januar 1924. Høytideligheten ble åpent med en menighetsfest 25.januar. Da var menigheten samlet for å prise Herren for første gang, og bygget ble overlevert fra byggekomiteen til kirkevergene. Daværende biskop Bast talte over salme 84.  

Selve innvielsen fant sted søndag 27.januar og ble en stor høytidsdag. Gudstjenesten begynte 10.30, men kirken var sprengt og dørene måtte stenges lenge før. Gudstjenesten ble innledet med prosesjon, og biskopen holdt en tale med utgangspunkt i Johs. 17.22. 

Kl. 14.00 var kirken igjen fylt til barnegudstjeneste, og kl. 17.00 var det festgudstjeneste for innbudte gjester, bl.a. fylkesmannen, byens autoriteter, geistligheten og bystyret m fl. 

Om kvelden var det evangelisk møte, og det var det også resten av uka med taler av forskjellige predikanter. 

At kirken ble ferdig så snart fikk byggekomiteens formann Peder Olsen æren for, sammen med arkitekt Helland og kasserer Arne Michaelsen. 

Det ble gitt en gave til altertavlen fra norsk-amerikanske metodister i Brooklyn. Denne er malt av Eilif Petersen. 

Kirken ble ansett for å være både vakker og på alle måter praktisk innredet. 

På denne tiden var det ikke vanlig at kirkene inneholdt rom for praktiske aktiviteter, og den ble dermed Stavangers første moderne arbeidskirke.