wedding-rings-3611277_1280
Illustrasjonsbilde fra Pixbay.

Vigsler vil nok bli ettergodkjent av statsforvalteren om det er nødvendig

Både Metodistkirken og Statsforvalteren i Oslo og Viken har handlet raskt etter at det ble kjent at mindre endringer i vigselsritualene ikke var godkjent mellom 1991 og 2023.

Endringene i vigselsritualene er omtalt i en tidligere artikkel her på nettsiden. Metodistkirken har svart Statsforvalteren blant annet følgende:

«Det er korrekt at reviderte vigselsliturgier kom i 1991, 2009 og 2019. Endringene i 2019 innebar å oppdatere bibeltekstene i liturgien til Bibelselskapets nye bibeloversettelse. Vi regnet dermed ikke dette som mer enn en mindre språklig endring som ikke trengte ny godkjennelse. Revisjonene i 1991 og 2009 har også vært revisjoner som har vært å anse som mindre. I 1991 kom liturgiene i ringperm tilpasset de nye liturgiske draktene, men også med oppdatert språk. I 2009 kom liturgiene elektronisk og med større valgmuligheter i hvilke bibeltekster, bønner og andre ledd som kan brukes i vigselen. Men ekteskapserklæringen har ingen valgmuligheter, den står fast. Vi beklager på det sterkeste at disse ikke har vært sendt inn på korrekt vis slik det ble gjort med vår siste revisjon i 2023. Liturgiene fra 1991, 2009 og 2019 ligger vedlagt.»

I et brev fra Statsforvalteren til Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skriver statsforvalteren blant annet:

«Siden disse sakene er underlagt direktoratets myndighet, ber vi om en skriftlig bekreftelse på at Metodistkirken i Norge ikke hatt et godkjent vigselsritual fra 1991 til 30.06.23 og at alle vigsler som er foretatt i denne perioden følgelig er ugyldige.

Statsforvalteren fikk 17.06 2016 delegert myndighet til å behandle søknader om etterfølgende godkjenning av en ugyldig vigsel, etter ekteskapsloven § 16. Med mindre direktoratet er av en annen oppfatning anser vi at Statsforvalteren vil være rette instans til å behandle søknader basert på vigsler som også er inngått før delegeringen.»


Både media og Metodistkirken tolker dette dit at statsforvalteren ber om myndighet til å ettergodkjenne vigslene fra denne perioden under ett, om det er nødvendig.


Professor John Asland ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo sa nylig til Vårt Land at ekteskapene ikke nødvendigvis er ugyldige.

Han mener alle versjonene av Metodistkirkens vigselsliturgi inneholder de kravene som ekteskapsloven stiller.


Daglig leder ved Metodistkirkens hovedkontor Emil Skartveit understreker at Metodistkirken tar denne saken med det største alvor og beklager på det sterkeste at endringene ikke ble sendt inn til godkjennelse, slik en gjorde med endringene i 2023.


Rektor ved Metodistkirkens teologiske seminar Hilde Marie Movafagh forteller at hun har blitt kontaktet av mange som er berørt av saken.

- De aller fleste tar dette med stor ro, og til og med en stor dose humor. Men det ligger en uro under for hva det vil bety om ekteskapet deres er ugyldig. For noen har det også tatt nattesøvnen. Jeg har formidlet at jeg har stor tillit til at det ved en eventuell feil, vil være Metodistkirkens som får en reaksjon, og ikke det enkelte ektepar.

 

Karl Anders Ellingsen