ak-samisk2
Metodistkirken i Trondheim, der det første landsmøtet for samene ble avholdt i den gamle kirkebygningen. Plaketten til høyre er reist til minne om møtet og dets historiske betydning.

Vindmøllene på Fosen

Metodistkirken krever respekt for høyesteretts avgjørelse og det samiske folks rettigheter.

«Folkegrupper og nasjoner kjenner seg trygge i verdenssamfunnet når lov, orden og menneskerettigheter respekteres og opprettholdes»*. Det gjelder også i saken om konsesjonen til vindmølleparken på Fosen.

Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjon derfor er ugyldige. Dette må få konsekvenser for hva som praktisk skjer på Fosen og i hvilke signaler som gis til det samiske folk og storsamfunnet.

Norges historie tilsier at vi har et spesielt ansvar for å ikke gjenta fortidens feilgrep og overgrep mot det samiske folk. Metodistkirken krever derfor at myndighetene tar høyesteretts dom til etterretning og følger den opp. De signalene som gis i dag inngir ikke tillitt til at dommen og det samiske folkets rettigheter vil bli respektert.

Metodistkirken mener at Norge har et særlig ansvar for å vise i handling og ord at vi respekterer det samiske folks rett til sin kultur, åndelighet, språk, tradisjoner, organisasjoner, kunnskap og intellektuelle rettigheter. Retten til landet og deres tradisjonelle beitemarker er en svært viktig del av dette.

Ingull Grefslie, tilsynsprest nordre og vestre distrikt
Knut Refsdal, tilsynsprest østre distrikt

 

* Fra Metodistkirkens sosiale prinsipper.

 

Denne uttalelsen er sendt media og til Norske Samers Riksforbund.