webinar_generell

Webinar om forslagene til årskonferansen

Tirsdag 20. juni kl 19.00-20.00 avholdes det et webinar der forslagene til Årskonferansen vedrørende kirkens framtid presenteres.

Webinaret ledes av tilsynsprest Ingull Grefslie. Tilsynsprest Knut Refsdal presenterer de tre forslagene og konferanselekleder/HS-leder Martin Vestøl presenterer Hovedstyrets innstilling.

 

Det åpnes for spørsmål og kommentarer.

 

Link til webinaret: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVmZmQwYmEtMDVmMS00MmQyLThlMGQtZjBkMWNkZGE3YmE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227cf2e543-7a93-46e8-96aa-58b5a9b0d618%22%2c%22Oid%22%3a%221353ad26-469d-4b70-981c-3ad099c2f48c%22%7d