En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>"Gud med oss"

"Gud med oss"

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
16.06.2015
Tilsynsmennenes rapport til Årskonferansen i Halden 2015.
"Gud med oss"Tilsynsmann Steinar Hjerpseth, biskop Christian Alsted, tilsynsmann Øyvind Helliesen og tilsynsmann Svein J. Veland.


INNLEDNING

Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel
– det betyr: Gud med oss. (Matteus 1.23)

«Gud med oss» er tema for årets Årskonferanse. Det er et naturlig valg ettersom Halden by, som har teksten «Gud med oss» i sitt byvåpen, i år feirer sitt 350 års jubileum. Det var Kong Fredrik 3 av Danmark-Norge som gav byen «Fredrikshald» kjøpstadsprivilegier i 1665 som takk for forsvar av landet, og i byvåpenet ble teksten «Gud med oss» skrevet inn.
«Det beste av alt er at Gud er med oss» er også et av de mer kjente sitat av vår kirkefar John Wesley.  Han var overbevist om at den metodistiske vekkelsen var villet av Gud, og at den forandring som skjedde med mennesker og samfunn var et resultat av Guds velsignelse.

«Gud med oss» er samtidig et motto som ikke bare vekker gode assosiasjoner. Det har gjennom historien, og helt til i dag- blitt misbrukt av personer og bevegelser som har tatt Gud til inntekt for sine egne meninger og handlinger, og dermed rettferdiggjort maktmisbruk og undertrykking av andre. I år, når vi feirer 70 års jubileet for frigjøringen, så husker mange at nazistene og den tyske okkupasjonsmakten brukte «Gott mit uns» som et slagord og for å gi legitimitet til sine handlinger.

For oss er det derfor viktig å si: «Gud med oss» handler ikke om at vi tror at Gud er mer med oss enn med andre mennesker. «Gud med oss» handler om at vi setter vårt håp til Jesus fra Nasaret, han som også bar navnet «Immanuel-Gud med oss».  Hos ham er det ikke plass for elitetenking eller maktmisbruk. Det var han som sa «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» (Markus 2.17) Når mennesker lyttet til hans forkynnelse om Guds nærvær, når de med egne øyne så at forkrøplede mennesker rettet ryggen og at Immanuel våget å røre ved smittede og spedalske, når de så at demoner som hadde holdt sitt grep om folk i årevis ble drevet bort, jo mer gikk det opp for dem: Guds rike er ikke bare for de fromme, ryddige og filosofisk begavede. Himmelen har landet midt blant Galileas snekkerverksteder og fiskehavner.   «I Immanuels land møtes ikke bare himmelen og jorda, men også menneske og menneske – til og med dødsfiender. Guds rike er ikke bare en ny «pakt» mellom Gud og mennesker, men også en freds- og forsoningsbevegelse blant mennesker. Immanuel – Gud med oss- er nemlig Skaperen selv som har gjort sin entre’ for å gjøre sitt sårede skaperverk helt igjen. Han begynner innenfra og nedenfra – der skaden er størst» (Harry  Månsus: Et hjem i kosmos. 1989.)

Tenk om mottoet til denne årskonferansen kunne utfordre til å tenke nytt om hvordan vi kan formidle budskapet om «Gud med oss». Hva betyr det i møte med vår tids fattige, i møte med mennesker på flukt, i møte med alle dem som på ulike måter opplever å falle utenfor i vårt vellykkede samfunn.

Konferansens motto har også daglige undertema: Første dag er det «Rundt bordet». Det knytter an til det nattverdsmåltidet, og til ønske om at hele denne konferansen må være preget av nådemiddelet «Den kristne samtalen» (John Wesleys forståelse av «Christian Conferencing» som et nådemiddel).  Derfor er også alteret dekket midt i konferansesalen. Som oppfølging til vår rapport vil vi med utgangspunkt i kirkens visjon, misjon, mål og strategiplan invitere dere til en samtale om hva som er våre viktigste utfordringer i tiden som kommer.

STRATEGISK ARBEID

Kirkens nåværende strategiplan ble presentert for og vedtatt av Årskonferansen i 2012.  Den bygget på en analyse av kirkens situasjon gjort av kabinettet i 2009-2010, og på et forberedelsesarbeid gjort av hovedstyret og kabinett i løpet av 2011.

Planen tar utgangspunkt i kirkens visjon som er:  

Metodistkirken – mennesker med åpne hjerter, åpne sinn, åpne dører! ”En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere”

Visjonen tar utgangspunkt i at kirken er et fellesskap av mennesker som tror på Jesus. Den løfter også fram 4 viktige dimensjoner i kirkens liv: «Vi kommer FRA noe, vi er en del av den kristne kirken, og vi er en del av Metodistkirken. Den løfter fram at vi er til for andre og på veien INN i fellesskapet, den understreker betydningen av å ha et fokus OPP mot Gud i tro og tilbedelse, og at kirken/menighetene er et sted der vi utrustes for å sendes UT.

Deretter kommer oppdraget ”Forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres”

Hovedmålet med strategiplanen er å: Snu utviklingen og vitalisere kirken slik at den kommer til å vokse i kvalitet og størrelse
Planen beskriver også kirkens 4 fokusområder, 6 ulike delmål, og tiltakene for å nå disse målene. Hele planen, som finnes på vår hjemmeside, har til nå vært sammenfattet i følgende avsnitt: «Vi vil innen 2016 styrke minst halvdelen av våre menigheter åndelig og misjonalt, øke antallet av nye medlemmer til 320 årlig, øke det gjennomsnittlige gudstjenestebesøket med 20%, øke den årlige tilgangen av prester og diakoner til 5, samt starte 3 nye menigheter. Dette gjør vi gjennom tilbud om veiledning, coaching og trening av lokale ledere, prioritering og tilførsel av ressurser dit hvor potensiale er størst, vesentlig styrking av intern og ekstern informasjon og bedre utnyttelse av kirkens felles ressurser.»

Er det mulig allerede nå å si noe om vi har oppnådd å nå de målene vi har satt oss. Svaret er vel både ja og nei. Vi har enda ikke nådd målet om 320 nye og døpte medlemmer årlig. Det høyeste antallet var 254 i 2012, og de to siste årene er tallet 177. Det er gledelig å se at dåpstallene er voksende, og at vi i 2012 og 2013 også hadde en statistisk vekst. Sammenlikner vi de siste 5 årene med perioden 2000-2010 hvor nedgangen var på hele 1710, så ser det nå ut som om vi har stabile medlemstall med en total nedgang på 254 i perioden. Gudstjenestebesøket har vært svakt økende i perioden, men vi er langt unna målet om 20% økning. Antallet nye pastorer og diakoner siden 2010 er 13, og pr. i dag har alle våre 47 menigheter pastoral betjening. 2 nye menigheter er startet og 1 nytt menighetsplantingsprosjekt på Furuset i Oslo er igangsatt.

I året som er gått har vi foretatt noen justeringer av strategiplanen fra 2012. Vi har tydeliggjort og gjort noen presiseringer når det gjelder planens 4 fokusområder. Dette er gjort i samarbeid med kirkens fagråd, og i særlig grad med «misjonen» - slik at det blir enklere å knytte egne strategier til kirkens overordnete strategi.  Fokusområdene er også blitt mer i samsvar med kirkens (UMC) overordnete strategi i hele verden.

De 4 fokusområdene er:

  1. Vi vil være med og bekjempe fattigdom og ta diakonalt og sosialt ansvar i relasjon til mennesker i nød. (FATTIGDOMSBEKJEMPELSE)
  2. Vi vil arbeide for å gi mennesker bedre helse og livsvilkår, og bekjempe globale dødelige sykdommer som særlig rammer de fattige. (HELSE OG LIVSVILKÅR)
  3. Vi vil skape nye trosfellesskap og arbeide for å fornye våre menigheter (MENIGHETSUTVIKLING)
  4. Vi vil utvikle kristne ledere som kan være med og fornye og omskape kirken og verden (LEDERUTVIKLING)

For hvert av disse fokusområdene er det utarbeidet ulike delmål og en rekke tiltak som skal bidra til at vi når målene. Noen av disse kommer vil tilbake til senere i rapporten, og vi henviser også til rapportene fra «Misjonsrådet» og «Nasjonalt arbeid»

Kirkens strategiplan er først og fremst en overordnet strategiplan for Metodistkirkens Årskonferanse, dvs. for Metodistkirken i Norge. Den gir retning og setter prioriteringer for kirkens ledelse, inkludert kabinett (biskop/tilsynsmenn), hovedstyre og hovedutvalg, og hovedkontorets ansatte (årskonferansens administrasjon).

Store deler av strategiplanen handler om å styrke kirkens menigheter, og å tilføre ulike ressurser til menighetene. Den enkelte menighet må allikevel arbeide med og utvikle egne strategiplaner som er lokalt tilpasset, og som samtidig er i samsvar med strategiplanens fokus og hovedmålsettinger. Som tilsynsmenn har vi de siste årene tatt initiativ til en rekke samtaler med menighetenes ledere om dette, og spørsmål om menighetens visjon og planer tas opp i alle medarbeidersamtaler.

Vi har også forsøkt å formulere noen verdier og noen kjennetegn som vi selv vil forplikte oss til å arbeide etter, og som vi håper kan være verdier og kjennetegn som kan prege alt arbeid i kirken.

De sentrale verdier har vi formulert med følgende stikkord:

Kristussentrert,  Ansvarlige og kvalitetsbevisste,  Samarbeidene og teamorienterte,  Ærlige og troverdige, Ydmyke og lyttende.

De 5 kjennetegnene handler om vår praksis, og vi håper de kan utfordre oss som ledere, årskonferanse og menigheter.

Radikal gjestfrihet,  Levende og relevante gudstjenester,  Målrettet trosopplæring,  Modig misjon og tjeneste,  Generøsitet.

Vi vet det er lettere å formulere ord om verdier og praksis, enn det er å leve og handle etter dem. Samtidig mener vi det vi sier at vi vil forplikte oss på verdiene og kjennetegnene, og vi tror det vil skape positive endringer i kirken om vi som enkeltledere, og som en del av kirkens menigheter, styrer, råd og administrasjon, er villig å etterleve dette i vårt daglige arbeid og når beslutninger skal tas.

At kirkens strategiplan er en overordnet plan betyr også at det er mange som arbeider med og utformer konkrete tiltak knyttet til fokusområdene og målene. Vi kan ikke presentere alt dette her, men vil gjerne gi noen glimt av hva som har skjedd i året som gikk, og hva som er prioriteringer i tiden som kommer:

Fokusområdene 1 og 2 (Fattigdomsbekjempelse og Helse) er satt på dagsorden både i kirkens misjonsråd og i vårt råd for nasjonalt arbeid, og gjennom disse er dette videreført i menighetene.

Ebolasituasjonen i Vest-Afrika har engasjert Misjonsrådet mye. Ved siden av sitt ordinære budsjett har de vært i stand til å sende kr 525 700.- ekstraordinært til Liberia og Sierra Leone. De fikk en ekstrabevilgning på kr 150 000.- fra Digni. Resten er innsamlede midler fra kirken og utenfor kirken. De hadde for eksempel en konsert mot ebola i Centralkirken i Oslo sammen med Misjonsalliansen og en vellykket innsamlingsaksjon via Facebook.  Det er flott å se det store og økende engasjementet for misjon rundt om i menighetene. Mange menigheter er så ivrige at de når sine forpliktelser på rekordtid og ringer opp igjen for å få nytt prosjekt. Siden prosjektene er så konkrete ser det ut til at engasjement og iver er lett å tenne i menighetene, de gjenoppliver den gamle dugnadsånden og utfolder en utrolig flott kreativitet for å samle inn penger til sine partnere.  Partnerskapstanken vekker på sin side begeistring hos våre partnere i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe. Biskop Innis og biskop Yambasu som nylig besøkte Norge understreket at avtalen de hadde med kirken i Norge var noe av det beste de hadde i kirken. De legger vekt på at empowerment er noe annet enn ren donasjon. Det kjente bildet ble også brukt som et bilde på vår avtale: Når du gir en mann en fisk hjelper du han med middag den dagen. Når du lærer en mann å fiske hjelper du ham å brødfø sin familie resten av livet. Empowerment - myndiggjøring er altså stikkordet.

Nasjonalt arbeid har i sin strategiplan, under stikkordet «Diakoni» tatt ansvar for oppfølging av diakoniplanen og videreutvikling av det diakonale arbeidet i menighetene. Her løftes frem arbeid blant innvandrere, fattigdomsbekjempelse og sosialt arbeid for mennesker i nød, avhengighetsforebyggende arbeid og Treffpunkt Recovery.

Det har vært spennende og følge Misjonsrådets og «Nasjonalt arbeids» dialog omkring det å være en misjonal kirke, og om hvordan man sammen kan arbeide med strategiplanens utfordringer, noe som bla kom til utrykk gjennom Diakonikonferansen som ble gjennomført i mars.

Se for øvrig deres egne rapporter til konferansen om dette.

Fra kabinettets side vil vi foreslå at 1 av målene knyttet til Fokusområde 1 og 2 må være at «Alle våre menigheter innen 2017 skal ha et bevisst lokalt arbeid med mennesker i nød.»

Vi ser allerede flere gode eksempler på dette. I Hvittingfoss har man startet opp med «klesbank for fattige», i Trondheim drives arbeid blant Romfolket, på Grünerløkka når man ut til «gatas folk» gjennom «Åpen kirke» og måltider på dagtid, i Larvik arrangeres leir for barn fra fattige familier, og i Sarpsborg er de sterkt engasjert i å støtte innvandrerungdom som sliter med å takle hverdagen. Her har også presten gått ut i dagspressen med bekymring over fattigdommen i kirkens nærområde. Flere menigheter har også opprettet «fond» som brukes for at barn og unge fra familier med svak økonomi skal kunne delta på konfirmantleirer, ungdoms-  og speiderleirer.

Fokusområdene 3 (Menighetsutvikling) og 4. (Lederutvikling) er de to områdene som det til nå har vært arbeidet mest med i strategiplanen. Det var også disse områdene som den tidligere nevnte analysen fra 2009-10 viste vi hadde de største utforingene.

Fokusområde 3 Menighetsutvikling, har nå følgende 4 målområder:

Mål 1. Utfordre og inspirere minst 15 menigheter som er motivert for forandring til å sette mål og ta bevisste steg for å utvikle seg videre.

Et viktig tiltak for å oppnå dette har vært å gjøre konkrete avtaler med menighetene som gjensidig forplikter menighetene og Metodistkirken i Norge. I disse avtalene inngår tilbud om veiledning/rådgivning, en prosess for evaluering og det kan også gjøres avtaler om økonomisk støtte. Til nå er det gjort slike konkrete avtaler med menighetene i Halden, Horten og Flekkefjord, det er også avsatt utviklingsmidler til økte pastorstillinger i Hammerfest, Sandnes, Sotra, IMCO og Mysen.

Tilsynsmennene har også hatt en rekke møter med menigheter som ønsker å inngå avtaler.  Hovedårsaken til at vi ikke har inngått flere har vært mangelen på veiledere/rådgivere som kan følge opp avtalene med menighetene. Derfor startet vi våren 2015, i samarbeid med Nasjonalt Arbeid, en utdanning av frivillige menighetsrådgivere. 4-5 rådgivere vil være klar for tjeneste i løpet av høsten 2015. I tillegg utnevner vi Jon Løvland som inspirator og menighetsutvikler i en 100 % stilling – denne stillingen vil i 60 % være knyttet til menighetene i Haugesund og Trondheim, og de resterende 40% er knyttet til tjeneste i Norge. Vi utnevner også Tom G. Johnsen og Leif Jacobsen i 2 mindre stillinger for å arbeide med menighetsrådgiving og menighetsplanting. Alle disse tiltakene er i tråd med tidligere vedtatte tiltak i strategiplanen.

I løpet av våren er det også tatt initiativ til et samarbeid med Agenda 1, et menighetsutviklingsprosjekt/nettverk startet av IMI kirken i Stavanger.  Flekkefjord Menighet er den første som har knyttet seg til dette nettverket.

Gjennom ekspansjonsmidlene som forvaltes av Najonalt Arbeid er det også gitt støtte til flere enkeltprosjekt i menighetene.

Fresh expression

I september 2014 var kabinettet på en studietur til England for å få innblikk og høste erfaringer fra den prosessen som kirkene, og spesielt Metodistkirken, har stått i de siste årene.  Fresh expression er et samlende begrep for en bevegelse som rommer mange ulike elementer.  Bakgrunnen er at de tradisjonelle kirkene har hatt en kollosal reduksjon av antall medlemmer gjennom ganske mange år.  Ikke minst Metodistkirken har fått et svært redusert  medlemstall.  Dette har frembrakt en misjonal prosess hvor man søker  muligheter for å nå fram til sekulariserte mennesker, som har liten erfaring av den kristne tro.  En svært stor del av den tradisjonelle menighetsvirksomheten er borte eller i ferd med å avta.  Det som så har vokst fram er en bevegelse med mange ulike former og uttrykk, men som samtidig har en klar grunnleggende bevissthet om at man ønsker å bygge trosfellesskap.  Det handler om å søke etter veier til å elske og tjene mennesker i samfunnet,  noe som gjerne kommer til uttrykk i nye og annerledes fellesskap.  Det handler om å samle venner og bekjente i interessefellesskap som også utvikles som trosfellesskap. Den grunnleggende felles interessen kan være sportslig, innenfor håndarbeid, formingsaktivitet, mekanikk, matlaging, selvhjelpsgrupper etc.  Den grunnleggende tanken er at to eller noen få danner basis for en gruppe hvor flere inviteres med, og hvor også trosdimensjonen får en sentral plass. Begrepet Fresh expression rommer også menighetsfellesskap av mer tradisjonell karakter som møtes på nye måter og for eksempel har gudstjenester på puber/restauranter og andre utesteder/aktivitetslokaler, da ofte med moderne musikalsk uttrykk og med en enkel struktur.

I England har arbeidet med Fresh expression fått en sterk økumenisk karakter, og støttes økonomisk av de etablerte kirkene.  
De tankene vi ble presentert for under vårt besøk, er et uttrykk for at det er mulig å tenke kirke også utover våre tradisjonsmønstre. Vi trenger å bli utfordret på hvordan vi kan være kirke for mennesker som lever i vår tid. Kabinettet er i gang med å vurdere og overveie hvordan vi best kan implementere disse erfaringene i en norsk kontekst.

Menighetsutviklingsskolen

i Tallin i september er også et viktig tiltak som vi regner med at alle menighetene prioriterer å sende deltakere til. Vi har høstet gode erfaringer med de tidligere skolene og har stor tro på at også årets skole skal bære frukt og bli til stor inspirasjon. Ikke minst ser vi at det å reise som et team er svært verdifullt. Det å gjøre felles erfaringer er berikende for en gruppe av ledere fra samme menighet, og gjør det svært mye enklere å ta erfaringene med seg og implementere det man har lært i sitt videre arbeid. Vi vil også understreke at årets skole vil inneholde mange inspirende tracks og workshops med dyktige ledere fra hele biskopsområde, også flere fra Norge.  Som hovedtalere får vi besøk av Martyn Layzell fra Holy Trinity Brompton Church i London, ved siden av vår egen Biskop Christian Alsted.

Mål 2: Igangsette 6 menighetsplantingsprosjekter, hvorav minst 3 utvikler seg til selvstendige menigheter innen 2017

Nye menigheter er i perioden startet på Sotra og i Oslo (IMCO), og et menighetsplanternettverk/gruppe er etablert.  For neste år avsettes midler til å arbeide videre med en mulig menighetsplanting på Furuset i Oslo. Dette arbeidet har utgangspunkt i Grünerløkka menighet og ledes av Terje Nilsen. I løpet av våren 2015 er det også, med utgangspunkt i Larvik menighet, etablert et nytt internasjonalt fellesskap i Tønsberg. Dette fellesskapet leier Solvang kirke til gudstjenester og har navnet «Heavenly International Fellowship».

Kabinettet har også sendt en henvendelse til alle menigheter i «Stor- Oslo» om et prosjekt knyttet til etablering av «nye trosfellesskap» i det området av landet hvor befolkningen vokser raskest, og vi ønsker at en av menighetsrådgiverne skal ha et særlig fokus på dette.

Metodistkirkens fremgang i Norge handlet om å engasjere seg i mennesker. Vi ønsker å utfordre hverandre til nettopp det, og gjøre som tidligere og åpne hjemmene våre og kunne bruke også dem som en base. Våre medlemmer har naboer, venner, omgangskrets som kanskje er langt borte fra kirker og bedehus, men som er nær Guds Rike. Vi tror at vi med en enkel strategi for å nå disse, og med hjemmene som samlingssted, vil kunne hjelpe mennesker til å oppleve Guds kjærlighet og nåde.

Vi tror at det i våre menigheter er personer som vil la seg mobilisere til å være med i et planmessig arbeid for å utvide kirkens kontaktflate og derigjennom nå nye mennesker med evangeliet. Det vil ikke være snakk om å starte en ny arbeidsgren i menighetene som det så skal rekrutteres medarbeidere til, men å utfordre oss og de som kanskje allerede går med tanker om et slikt utadrettet arbeid

Hva er målet og hensikten? Først og fremst å nå flere mennesker med evangeliet. Vi vil kanskje se at det utvikler seg hus-fellesskap som blir et utadrettet arbeid for de menighetene initiativtakerne kommer fra. Eller vi vil se at det etableres hus-menigheter som er knyttet til kirken. Kanskje får vi se et nettverk av hus-menigheter. Eller til og med at det plantes «vanlige» menigheter i nye bydeler.

Mål 3. Gudstjenestedeltakelsen øker med 10 % i gjennomsnitt i perioden 2015-2016 og 2016-2017 med 20%.

Hittil har vi ikke nådd disse målene. Gudstjenestebesøket er svakt økende i gjennomsnitt, og det finnes enkelte eksempler på menigheter som har økt gudstjenestebesøket betydelig. Vi har fremdeles tro på de tiltak som beskrives i strategiplanen. Relevante gudstjenester som kommuniserer også med unge mennesker. Betydningen av gudstjenesteteam, og å prioritere arbeidet med gudstjenestene, samt å arbeide med å utvikle sangen og musikken i menighetens gudstjenester. Når det gjelder sang og musikklivet så håper vi at «Sangfestene» med Jon Løvland, Tore Aas og Ruth og Emanuel Waldron har fått og vil få betydning – og vi får alle en smakebit av dette arbeidet under denne Årskonferansen. Ansettelsen av Jon Løvland er også i tråd med de tiltak som strategiplanen beskriver.

Fra kabinettets side vil vi fortsatt ha et sterkt fokus på dette, og vi vil samarbeide med menigheter, fagråd og kirkens administrasjon om nye tiltak. I handlingsplanen til Nasjonalt Arbeid er «Sang og musikk» og Ressurser til gudstjenesten prioritert.

Mål 4. Årlig antall døpte og bekjennende medlemmer økes fra ca. 180 årlig i 2013 til 320 årlig i 2017 Minst 2 årlige faste dager for medlemsopptakelse.

I de to siste årene har vi kunnet rapportere om en kirke som statistisk er i vekst. Tallene for 2014 viste derimot en svak tilbakegang. De økende dåpstallene sist år er forhåpentligvis et tegn på at flere unge familier finner sin plass i menighetene. Vi ønsker å holde fast med målene vi har satt oss, og vi erfarer at det er en stor bevissthet i menighetene om å nå ut til nye mennesker og å inkludere dem i menighetens fellesskap. Flere menigheter forteller at det å ha faste datoer for medlemsopptakelse, med undervisning i forkant, har vært positivt. Profilering av kirken og metodistisk identitetsbygging en prioritert satsning for neste år og følges bla. opp av Nasjonalt Arbeid og Metodistkirkens Teologiske Seminar. Sistnevnte starter i høst et nytt «Lokalpredikantkurs» på Østlandet med Metodistkirkens Tro og Lære som tema.  Her oppmuntrer vi alle som vil lære mer om kirken til å delta.

Fokusområdet 4  Lederutvikling, har nå følgende mål definert:

Styrke tilgangen til diakon- og prestetjenesten. Vårt mål er at 2-3 personer under 30 år starter på presteutdannelse årlig, samt en årlig tilgang på 2-3 lokalpastorer.

Behovet for nye prester og diakoner er fortsatt stort, og vi vet at ca 50 % av de aktive prestene/diakonene vil være pensjonert i løpet av få år.  For øyeblikket har vi allikevel ingen stor «prestekrise» og alle menigheter har utnevnt prest. Det teologiske Seminaret, Tjenesterådet, Hovedstyret og Kabinettet har stort fokus på dette, og følger opp de tiltak som er nevnt i strategiplanen.

Rekruttering til prestetjeneste handler også om at våre ansatte opplever at arbeidet er meningsfylt og at vi kan tilby gode lønns og arbeidsvilkår. Signalene som kom til kirken gjennom fjorårets rapport om utnevnelsessystemet er derfor viktige å følge opp. Kabinettet arbeider kontinuerlig for å forbedre vårt eget arbeid, og vedlagt sakspapirene til denne konferansen vedlegges dokumenter som beskriver våre nåværende rutiner.  Vi er også positive til intensjonene i fjorårets forslag om «større stabsenheter», og vil ta initiativ for å se om det er interesse for å forsøke dette for noen menigheter.

Samtidig som vi skal holde fokus på rekruttering av prester og diakoner, så tror vi også det er viktig å legge til rette for at menigheter kan betjenes og ledes av legfolk i større eller mindre stillinger. I år ansetter vi derfor vår første såkalte «Certified Lay Minister»(Menighetsleder) (BOD §271) ved å utnevne Ingerid Marie Hoggen til Trondheim, og på Finnsnes utnevnes Roy-Frode Løvland som Daglig leder.  Fra tidligere har vi legfolk som er utnevnt til daglige ledere i Kongsberg og Kongsvinger.

Fokusområdet lederutvikling handler samtidig om mer en bare utdanning og rekruttering av prester og diakoner.

Utdanning av menighetsveiledere er nevnt, Lederkurset Timoteus er viktig, Samuel- ettårsarbeidertjenesten er en del av dette,  2 prester (Dag Martin Østevold og Per Bradley) deltar i det 3-årige lederkurset «Arrow», og det holdes en rekke kurs og seminaret både i regi av Metodistkirken og våre samarbeidspartnere. I alle medarbeidersamtaler stilles det spørsmål om hvordan vi kan legge til rette for kompetanseutvikling. Kirken har også avsatt penger til kompetanseutvikling/lederutvikling for både prester og legfolk. I høst gir vi økonomisk støtte til deltakerne på menighetsutviklingsskolen.

Et spennende initiativ kommer fra misjonsrådet som har lagt til rette for at 2 ungdommer, Bjørn Martin Broback og Marianne Munz,  har fått et 5 måneders  opphold på misjonsstasjonen Old Mutare i Zimbabwe. De har først og fremst arbeidet ved barnehjemmet Fairfield Children`s Home. Samtidig har de vært studenter ved Africa University. Dette er også lederutvikling.

UMEIT

UMEIT betyr United Methodist Ecumenical and Interreligious Training og ble i desember avholdt for første gang i Norge. Initiativet til denne ledertreningen kom fra kabinettet.  Unge ledere, hovedsakelig i alderen 20-40 år, ble invitert til en helg med undervisning, samtaler, møter med annerledes troende og refleksjon, der metodistiske innfallsvinkler til økumenikk og interreligiøse relasjoner stod i fokus. Treningen ble støttet av Office of Christian Unity and Interreligious Relations, og deres generalsekretær Steve Sidorak var med og underviste. Et av høydepunktene under helgen var møte med unge muslimer fra Tauheed moskeen i Oslo.  Vi tror det er viktig at vi som kirke også på denne måten forbereder de som er og som skal være kirkens ledere.

PERSONALARBEID

I forrige avsnitt nevnte vi de dokumenter som er sendt ut vedrørende kabinettets rutiner ved utnevnelser. Blant dokumentene finnes også den medarbeidersamtalen som årlig gjennomføres med kirkens utnevnte medarbeidere. Denne samtalen ble revidert i året som gikk, og det er innarbeidet spørsmål knyttet til menighetenes strategiarbeid og om kompetanseutvikling slik konferansen har bedt om. Vi har også sendt ut en oversikt over noen av de tiltak som gjøres for å sikre tilsynsmennenes nødvendige kompetanse. (Grunnkurs og årlige kurs)

Vi har også på bakgrunn av samtalen i fjorårets konferanse gitt tilbud om samtale til alle i såkalt «særlig utnevnelse». Disse ble gjennomført i løpet av konferanseåret 2014/2015 og vil være et årlig tilbud.

Gjennom avtale med Den norske kirke så får de fleste av kirkens pastorer tilbud om arbeidsveiledning. Vi legger også til rette for individuell veiledning når dette er ønskelig/nødvendig.

Flere problemstillinger er knyttet til at arbeidsgiveransvaret utøves på ulike nivå i kirken. Noe er delegert til menighetene, noe er knyttet til tilsynsmannens tjeneste, og noe ivaretas av kirkens administrasjon/hovedkontoret. Det er viktig at arbeidsgiveransvaret utøves korrekt både i forhold til norske lover og regler, i forhold til kirkeordningens bestemmelser, og i henhold til de avtaler som er gjort gjennom «Basisavtalen».  Ansvaret for en videreføring av disse forholdene ligger nå på hovedstyrets bord, og kabinettet vil være en pådriver for at dette arbeidet kan styrkes og klargjøres. Det vil her også være behov for en god dialog med menighetene og våre utnevnte/ansatte medarbeidere.

HOMOFILI

Metodistkirkens sosiale prinsipper slår fast at alle mennesker har visse grunnleggende friheter og menneskerettigheter.  Det gjelder uavhengig av seksuell legning og øvrige ulikheter.  Etter vår kirkeordning har også alle mennesker en rett til å bli medlem og være med å ta ansvar i et menighetsfellesskap gjennom de spørsmål man besvarer og bekrefter ved opptagelsen.  Samtidig har den kristne kirke lang tradisjon for ikke å anerkjenne samkjønnet ekteskap.   Dette er fastslått i vår Kirkeordning.  Vi kan heller ikke ordinere personer som lever i homofilt samliv.

Mange, også i vår kirke, arbeider for at dette bør endres. Dette spørsmålet har en tendens til å polarisere en debatt. Det investeres betydelige ressurser fra ulike hold for å endre eller fastholde kirkens posisjon.  Dette skjer i en slik grad at det nesten oppstår fiendebilder av de som har et motsatt synspunkt. Det er vår oppfattelse, at de mange aktive deltagere i debatten både i Norge og i Metodistkirken globalt, er oppriktige kristne som elsker Gud og sine medmennesker, og som ønsker å være trofast i forhold til kirkens bekjennelse, kall og misjon.

Vi ønsker å fremholde betydningen av at kirken er en enhet, og at vi fremdeles kan stå sammen som en global kirke.   Vi opplever at det ville være en stor tragedie om kirken vår skulle bli splittet opp.  Vi tror at det vil være mulig å finne løsninger som er til å leve med, om vi alle er innstilt på at samholdet i kirken har avgjørende betydning.   Vi vil derfor på det sterkeste anmode om at videre samtaler og behandling av disse spørsmål finner sted i den største respekt og anerkjennelse for hverandre, slik at vi sammen kan finne veien videre for kirken.

VERDEN I DAG

Forfølgelse og flukt er to ting som er fremtredende i vårt samfunn, Flyktninghjelpen har laget et «flyktningregnskap» som de sier er et røntgenbilde av vår internasjonale politikk, konfliktløsningsevne og solidaritet. Dette røntgenbildet viser at verdenssamfunnet har en voksende masseflukt av desperate medmennesker. Det er en kreftsvulst i vår globale sivilisasjon. Minst 51,2 millioner mennesker var på flukt i 2014.  Syria, som er den største humanitære katastrofen i vår generasjon, står for den brorparten av den dramatiske økningen. I tillegg er stadig flere mennesker på flukt i andre og mindre omtalte konflikter, uten å få den hjelpen og beskyttelsen de har krav på. Økning i menneskehandel og antallet båtflyktninger i verden forteller om den ekstreme sårbarheten mennesker som mister sine hjem og er på flukt opplever. Vi vil utfordre oss alle til å bidra og til å møte disse desperate menneskene slik det er mulig. Vi vil utfordre de politiske myndighetene til å velge rett og vise en politisk vilje til å motta flere flyktninger og at barn som er født i Norge får oppholdstillatelse.  Norge kan være med å forebygge nye katastrofer, og vi kan i fellesskap hjelpe de 51,2 millionene på flukt til en bedre fremtid.   I tillegg i kjølevannet av dette sier konservative anslag fra FN at det til enhver tid er rundt 2,5 millioner ofre for menneskehandel. Handelen genererer årlig titalls milliarder dollar i profitt. Mange av ofrene er migranter og flyktninger. Statistikk viser at mye av menneskehandelen handler om seksuell utbytting av kvinner og jenter. Menneskehandel omfatter imidlertid mye mer, blant annet tvangsarbeid.  Også varer som sjokolade og billige klær er ofte produkter av tvangsarbeid. Menneskehandel er også med på å dekke den store etterspørselen etter hushjelp. De som utnyttes av menneskesmuglere omfatter både de som flykter fra krig og brudd på menneskerettighetene, og de som ønsker seg vekk fra fattigdom og vanskelige levekår i hjemlandet. For begge gruppene er menneskesmuglere eneste alternativ for å komme seg til andre land. Når folk reiser ulovlig over landegrenser, er de i en sårbar posisjon og smugling kan gli over i menneskehandel. Menneskehandlerne har stor makt over sine ofre fordi de som smugles oppholder seg ulovlig i det nye landet og derfor ikke går til myndighetene. Mange holdes også i tvangsarbeid gjennom gjelden de skylder menneskesmuglerne for transporten.  Menneskehandel eller slavehandel er ikke nytt. I mange, mange år kjempet William Wilberforce i det britiske parlamentet for å få avskaffet slaveri og slavehandel. Det hendte minst én gang at han mistet motet og var i ferd med å gi opp. Men hans eldre venn John Wesley hørte om dette, og mens Wesley på den tiden lå alvorlig syk, ba han om å få en penn og et papir. Med skjelvende hånd skrev Wesley:  «Hvis ikke Gud har oppreist deg for nettopp dette, så vil du bli utslitt av motstanden fra mennesker og djevler. Men hvis Gud er for deg, hvem kan da være imot deg? Er de alle sterkere enn Gud? … Bli ikke trett av å gjøre det gode. Gå på i Guds navn og i kraften fra hans makt, helt til slaveriet må gi etter for den.»  Wesley var opptatt av menneskers rettigheter og frihet. Derfor støtter vi også arrangementet «EN DAG» som finner sted på Bislett Station 1.august i år.  Målsettingen er å sette fokus på og øke bevisstheten på slavehandelen i Norge.

Jødeforfølgelse

Det var flott å se tiltaket om å danne en fredsring rundt synagogen i Oslo,  som muslimske ungdommer tok etter massakren i Frankrike og angrepet mot jøder i København.  Overrabbiner Michael Melchior sa i sin avsluttende takketale til de muslimske ungdommene: « Ved å danne en ring har dere brutt en ring. Ved å danne ring av vennskap, av solidaritet, har dere brutt en ring av frykt, av hat og av mismot.»

Vår kirke sendte også en hilsen til dem hvor vi uttrykte følgende: « Angrepene på debattmøtet og synagogen var mer enn bare kriminalitet. Det var angrep på vår mulighet til å leve i et fritt, trygt og demokratisk samfunn, derfor var det ikke bare et angrep på ytringsfriheten, men også på forsamlingsfriheten og religionsfriheten. Vi deler sorgen og smerten over det som hendte sammen med dere, og vi forstår også den frykt og uro som følgende av denne hendelsen skaper for jødene i Norge. Vi vil derfor forsikre dere om at vi i Metodistkirken i Norge står sammen med dere, og at vi har dere, de berørtes familier og venner, og hele det mosaiske fellesskapet i Norden med i våre tanker og bønner.»

Jødehat er et stort problem i verden, i Donesk må nå jødene registrere seg og vi har sett tendenser her også.  Derfor er det viktig at vi fremelsker vår tro på brobygging og trosfrihet, noe som har vært vår kampsak i Norge så lenge vi har vært her.

Forfølgelse av kristne

Vi ser med stor uro på den sterke forfølgelsen av kristne i verden. «Åpne dører»`s topp 50-liste fra 2014, over land som forfølger kristne, er dyster.  Selv om voldelig islamsk jihadisme i Midtøsten har dominert verdens nyhetsoverskrifter i 2014 og 2015, så er klatringen av afrikanske land på listen til Åpne dørers «World Watch List» mest påfallende. – Forfølgelsen av kristne har generelt sett økt i 2014, sier Ron Boyd-McMillan. Han regnes for å være blant Åpne Dørers fremste eksperter innen kristenforfølgelse.   Han sier at selv om volden har økt, peker han på at den tydeligste forverringen er kulturelt basert. Kristne skvises ut av samfunnet. De kastes ut av familien, de mister jobbene sine, de mister alt. I de fleste av disse topp 50-landene er hverdagen for de kristne blitt vanskeligere og vanskeligere.

Den økende volden er likevel ganske åpenbar. I fjor ble det drept desidert flest i Nigeria med nesten 2500 mennesker. Deretter kommer Den sentralafrikanske republikk med litt over tusen. I Syria er 271 registrert døde, men her har det vært spesielt vanskelig å få registrert drepte.  Totalt er 4344 kristne registrert drept grunnet sin tro i 2014.

Når det kommer til kirkeødeleggelse må vi bevege oss østover for å finne verstingene. Kina dominerer på topp. De rev 258 kirker. Vietnam, Nigeria og Syria følger på med 116, 108 og 107 kirker.

Totalt er 1062 kirker registrert ødelagt.

De negative trendene Ron Boyd-McMillan ser fra 2014 er disse:

  • Det raskest voksende området av forfølgelse er landene i Afrika, spesielt sør for Sahara.
  • Asia har hardnet til etter å ha beveget seg noen år i positiv retning.
  • I Latin-Amerika har kristne i flere tilfeller havnet i kryssilden mellom svake stater og narkotikatrafikk.
  • Islamistisk ekstremisme er den desidert verste pådriver for forfølgelse av kristne.
  • Islamismen har fått sterkere fotfeste i en rekke land.

Følgende land befinner seg øverst på rangeringen fra Åpne dører. Nord-Korea, Somalia, Irak, Syria, Afghanistan, Sudan, Iran, Pakistan, Eritrea, Nigeria, Maldivene, Saudi-Arabia, Libya, Jemen.

 

AKTUELLE SAMFUNNSSPØRSMÅL

Medlemsregistrering

Sett i lys av sakene som har vært i forbindelse med medlemsregistrering er det viktig for oss å fortelle at Metodistkirken har et meget godt system, men vi har fortsatt flere dobbeltregistreringer.   Derfor vil vi minne om viktigheten av en nøyaktig rapportering av utmeldte, døpte og innmeldte medlemmer.  Det er også slik at de to lovene som regulerer kirketilhørighet ved fødsel er forskjellig.  I «Lov om trudomssamfunn og ymist anna» sier loven at barnet følger kirketilhørigheten til moren, men i Kirkeloven sier den at den følger en av foreldrene.  Derfor er det viktig at vi passer på at foreldre med ulik kirketilhørighet gir melding til kirkesamfunnet barnet ikke skal tilhøre.  Dette må vi leve med frem til januar 2017 da Den Norske Kirke blir et eget rettssubjekt og fra den datoen skal begge lovene harmoniseres.   I tillegg er det viktig at nye medlemmer i vår kirke fremviser utmelding fra sitt tidligere kirkesamfunn.

Søndag som hviledag

Det er viktig at vi i samfunnet har en dag i uken for å hvile og være fri fra kjøpepress.  Derfor støtter vi ikke regjeringen som ønsker søndagsåpne butikker, men vi oppfordrer til å sette av en dag til rekreasjon og hvile. Vi vil oppmuntre til:

SØNDAGEN SOM HVILEDAG.

Vi er takknemlige for de som arbeider skift i samfunnsviktige funksjoner. De utfører livsviktige oppgaver. Vi støtter oppfordringen fra Metodistkirkens Hovedstyre om at medlemmene i vår kirke unngår å handle på søndager. De sier: Metodistkirkens Hovedstyre ser ingen behov som krever en generell åpning for søndagsåpne butikker. Tvert i mot anser vi at det siste vårt samfunn trenger er mer kjøpepress. Vi oppfordrer politikere til å stå imot presset fra regjeringen, og lytte til fagbevegelsen og flertallet i folket. Si nei til regjeringens forslag, la søndagen fortsette som hviledag!

Vi oppfordrer også alle metodister til å delta aktivt for å stanse denne lovendringen.

Klima/Miljø

Klimapilegrim 2015 er en tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet. Gjennom gudstjenestefeiringer, pilegrimsvandringer og markeringer over hele landet vil kirkene løfte fram kallet til å ta vare på jorda vår og vår avhengighet av og takknemlighet til skaperverket og Skaperen.  Menigheter i hele Norge vil gå pilegrimsvandringer i solidaritet med verdens fattige, - de som rammes først og hardest av klimaendringene. Klimapilegrim 2015 oppfordrer deg til å ta beina fatt og gå en pilegrimsvandring for klimarettferdighet. Pilegrimsreisen går gjennom hele Norge. Startsteget gikk på Skaperverkets dag 7. juni.

- Gjennom pilegrimsvandring vil vi i sommer og høst vise at vi ønsker en rettferdig internasjonal klimaavtale på klima-toppmøtet i Paris kommende vinter. Kampanjen er en del av en tverrkirkelig, internasjonal kampanje, sier Per Ivar Våje.

Vann til Paris

Under Klimapilegrim 2015 samler deltakerne inn vann. Dette er et symbol på hvor avhengige vi er av balansen i naturen. En flaske med vann brukes som en "stafettpinne". Flasken begynner sin vandring på Svalbard og blir med gjennom hele Norge og hele veien til klimatoppmøtet i Paris.
Klimapilegrim 2015 begynte på Svalbard/Kirkenes/Selje 7. juni og beveger seg gjennom Nord-Norge via Trondheim under Olavsfestdagene 27. juli-1. august og når Oslo 16. august. Det vil også være flere reiseruter som går langs kysten. Underveis vil det bli ulike arrangement for å løfte frem behovet for en rettferdig klimapolitikk.
Se www.klimapilegrim.no for mer informasjon om Klimapilegrim 2015.
Kontakt: post@klimapilegrim.no

Klimapilegrimens bønn

Gode Gud, du som er Skaperen av alle ting, vi ber deg: hjelp oss å se vår neste og ditt skaperverk med dine øyne. Vi har sviktet deg og forvalteransvaret du ga oss. Mange får sine levekår ødelagt fordi vi driver rovdrift på jordas ressurser. Vi vet at de som har minst skyld i klimaendringene, er de som lider mest. Hjelp oss til å høre det rop du har hørt, å se den nød du har sett, og å elske vår neste som oss selv.
Gud, du som har gitt oss løftet om at ditt rike skal komme til jorden, send din livgivende Ånd og gi oss nyskapende krefter. Hjelp oss til å dele håpet om rettferdighet. Se i nåde til og styrk alle som arbeider for rettferdighet. Vi ber særlig for klimatoppmøtet i Paris: Gi verdens ledere visdom, omtanke og mot til å verne jorden for kommende generasjoner. Vis oss at vi alle kan gjøre en forskjell der vi er og gi oss kraft til å gjøre ord om til handling.
Amen

Religionsdialog

Flere steder er vi som kirke med i religionsdialog, bl. annet i Sarpsbog og  nasjonalt i STL(Samarbeidsrådet for tros- og livssyn).  I Drammen er metodistpresten leder for Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL), et lokallag for STL I tett samarbeid med byens ledere blir menneskers livssyn løftet fram som svært viktig når en skal utvikle en by. Mennesker trenger møteplasser for å øke sin forståelse for hverandre. I Drammen drives noe som kalles livsdialog, hvor mennesker sitter og lytter til hverandres tanker om ulike temaer koplet opp mot ens livssyn. På Jesu tid var det de religiøse lederne som ikke så Gud da Han viste seg fram. Vi trenger alle å møte mennesker med annet livssyn for å se Gud når Han prøver å vise seg fram. Mye livssynsdialog er ren diakoni, hvor vi har Jesus som forbilde i det å være opptatt av ”å gjøre godt”. At det også kan være med på å redde verdensfreden, er ingen ulempe.

 
BETANIEN

Betaniensaken har preget oss de siste årene og det var både triste og meget alvorlige opplysninger som kom fram i forbindelse med rettssaken mot en av kirkens tidligere prester Are Blomhoff. Det er en stor og alvorlig personlig tragedie, for familien, for ansatte på Betanien Bergen, og adskillige andre er sterkt påvirket. Det vil fortsatt i lang tid være et stort behov for oppmerksomhet og ivaretagelse av alle som er berørt av denne saken.

Are Blomhoff har betydd mye for utviklingen av Betanien Bergen, og virksomheten ville neppe hatt dagens omfang og kvalitet uten hans lederskap – det skal ikke tas fra ham. Samtidig tar vi sterk avstand fra den adferd som ble beskrevet i forbindelse med rettssaken. Underslaget, og livsførselen i forbindelse med forbruket av midlene, har foregått i den tiden Are Blomhoff var prest i kirken.  Det er fullstendig i motstrid med den etikk og livsførsel som forventes av en prest i Metodistkirken.

Vi kan ikke garantere oss mot at medarbeidere utvikler en feil livsstil eller begår kriminelle handlinger.  Det vi kan og skal er å bli bedre til å være oppmerksomme og å utfordre en problematisk livsstil også hos personer i lederposisjoner.

AVSLUTNING

På Årskonferansen i år samles vi rundt bordene.  Som en oppfølging av denne rapporten ønsker vi å utfordre til en samtale rundt bordene om de temaer som er berørt, og det som dere som kirkens kvinner og menn opplever som aktuelle og utfordrende for oss som kirke i dag.  Som det har kommet fram flere steder i rapporten så tror vi på en utvikling av de små og nære fellesskapene for at vår kirke kan vokse og utvikle seg på en sunn og god måte.  Enten det handler om tradisjonelle aktiviteter i menighetene våre, husfellesskap eller interessefellesskap.  Det å dele tro og liv i trygge og livsnære sammenhenger er ikke et behov samfunnet rundt oss uten videre dekker.  Her har vi som kirke en stor mulighet til å møte mennesker med nærhet og varme relasjoner.  Det å bygge fellesskap hvor fokus både er mellom mennesker, mellom mennesker og Gud og samtidig utad mot samfunnet vi lever, -det  tror vi er en nøkkel for at vi som kirke kan oppleves aktuell for mennesker i vår tid.

La oss fortsatt inspireres av den første kristne menigheten som vi kan lese om i Apostelgjerningene 2, de holdt trofast sammen og delte med hverandre på alle livets områder.


Østre distrikt – Årskonferansen 2015
Tilsynsmann Øyvind Helliesen


Det arbeides jevnt og godt i menighetene på østre distrikt, og det er en stor glede å få være tilsynsmann på distriktet.  Samarbeidet med de mange frivillige og ansatte medarbeiderne gir inspirasjon og fortsatt tro på en positiv utvikling for kirken.

Tall og statistikk

Antallet bekjennende medlemmer på distriktet er 2491, og det totale antallet døpte og bekjennende medlemmer er 6615. Antallet menigheter er 26.  Det ble tatt opp 66 nye bekjennende medlemmer, og antall døpte var 40. IMCO med sine 18 bekjennende medlemmer er fortsatt den som tar opp flest, deretter følger Horten med 10 og Halden, Oslo C og Skien med 5. 8 menigheter har statistisk vekst i medlemstallet. Høyeste antall dåp finner vi på Grünerløkka med 7. I år er det ingen menigheter som kan melde om et årlig gjennomsnittlig gudstjenestebesøk på over 100, men vi gleder oss over at 7 menigheter har en økning i besøkstallene. Det ble ikke dannet noen nye menigheter i løpet av konferanseåret, men en gruppe med utgangspunkt i Grünerløkka arbeider med et prosjekt på Furuset, og en gruppe fra Larvik har startet et internasjonalt gudstjenestefelleskap i Tønsberg.

Personal: Personalsituasjonen er tilfredsstillendende, og alle menighetene har pastoral betjening. Samtidig ser vi at ved lengre sykemeldinger/permisjoner så er vi sårbare- og det er ikke enkelt å finne vikarer. Heldigvis har vi gode frivillige medarbeidere og pensjonerte prester/diakoner som stiller opp.

Eiendommene: Hovedinntrykket er at kirkebyggene blir vedlikeholdt.  Samtidig vet vi at en del kirkebygg vil ha behov for omfattende restaurering i årene som kommer. Tilsynsmannen vil kommende år be om en rapport fra menighetene som beskriver behovene og planene for vedlikehold de kommende årene.


Glimt fra menighetene

Opplysningene i oversikten nedenfor kommer hovedsakelig fra rapportene til menighetskonferansene. Tallene i parentes er hentet fra statistisk rapport 2014 og viser til (Bekjennende Medlemmer/Total metodistbefolkning/ gjennomsnittlig gudstjenestebesøk )

DRAMMEN (106/289/42): Menigheten er en samfunnsengasjert, økumenisk og diakonal menighet. De gleder seg over at konferansekoret fra sist årskonferanse nå har blitt menighetskor. 2 nye medlemmer ble tatt opp og 2 barn ble døpt.  Arbeider etter prinsippene i Naturlig Menighetsutvikling. Har nå startet diakoniprosjekt primært rettet mot menighetens nabolag som bla omfatter Sinnsrogudstjeneste, Hjemmebesøk og utendørs gudstjeneste på Bangeløkka. Har en aktiv speidergruppe. Misjonsprosjekt i Litauen. Pastor i 100 % stilling.
ELVERUM (9/25/17) I februar var det 100 år siden «Elim», kirken på Elverum ble innviet. Jubileet ble feiret i en fullsatt kirke. Distriktets minste menighet har bare 9 medlemmer, men erfarer ofte at gudstjenestebesøket er både dobbelt og tredobbelt så høyt som medlemstallet. Menigheten har god økonomi og et velholdt kirkebygg. Pastor som lønnes etter honorar.
FREDRIKSTAD (161/516/62) Menigheten arbeider fremdeles jevnt og godt. Har dette året hatt 2 store innsamlingsaksjoner til nytt flygel og nye møbler, og har pusset opp menighetsalen.  Menigheten ønsker å være et møtested mellom Gud og mennesker hvor tro, nestekjærlighet og samfunnsansvar utvikles. Menighetens pastor og ledere er opptatt av hvordan denne visjonen kan virkeliggjøres og hvordan menighetens utvikling kan snus slik at den begynner å vokse igjen. Har en solid speidergruppe som betyr mye for byen og menigheten. Misjonsprosjekt i Sierra Leone og Zimbabwe. Pastor i 100 % stilling.
HALDEN (96/282/47) Årets konferansevert gleder seg over en positiv utvikling. De ti siste årene er 27 nye bekjennende medlemmer kommet til, 6 av dem i 2014. Menigheten kan glede seg over mange barn og unge.  Arbeider etter prinsippene i Naturlig Menighetsutvikling, og er en av de menighetene som har inngått avtale om menighetsutvikling med Metodistkirken i Norge (Strategiplanen). Har arbeidet mye med gudstjenesteutvikling, men har ikke klart å nå de målene for gudstjenestedeltakelse som de har håpet på. Er opptatt av å bety noe for byen og har startet diakoniprosjektet «Etter skoletid» og har innledet samarbeid med Røde Kors om matservering til rusmisbrukere. Misjonsprosjekt i Sierra Leone, Zimbabwe og Litauen. Har pastor i 100 % stilling og ungdomsarbeider i 50%.Er bevilget 150.000 kr i utviklingsmidler for 2015.
HAMAR (33/91/22) Menigheten er liten og har mange eldre medlemmer. Samtidig er den opptatt av å fremme Guds rike og å nå nye mennesker, og menighetsmiljøet er preget av velvilje og raushet. Har arbeidet mye med å utrede kirkebyggets fremtid og har prøvd å finne samarbeidspartnere/utbyggere. For øyeblikket ser det ut til at prosjektet er vanskelig å realisere. Har pastor i 30 % stilling.
HORTEN (128/318/54) Menigheten vil være en åpen kirke i byen, og opplever at enkeltmennesker jevnt og trutt legges til menigheten.  For øyeblikket er det den menigheten på distriktet som vokser mest, og 10 nye bekjennende medlemmer kom til i 2014. Menigheten er en «myndiggjort» menighet, hvor den enkelte tar ansvar og er med å virkeliggjøre menighetens oppdrag. Søndagsskolen og barnas plass i menigheten har et særlig fokus for øyeblikket, og menigheten gleder seg over et fint ungdomsarbeid og en solid speidergruppe. Har menighetsutviklingsavtale med Metodistkirken i Norge.  Pastor i 100 % stilling og menighets/musikkmedarbeider i 20%. Er bevilget 120.000 kr i utviklingsmidler for 2015.
HVITTINGFOSS (45/119/39) Menighetens pastor gjennom 15 år pensjoneres denne sommeren, og stafettpinnen overlates til ny pastor. Kirken på Hvittingfoss er viktig for «hele bygda», og når langt flere mennesker enn medlemstallet skulle tilsi, og kirkebygget er viktig for hele samfunnet. Samarbeider med Den Norske Kirke om ungdoms og konfirmantarbeid. Har startet et spennende diakonalt tiltak med «klesbank» for fattige. Tok opp 1 nytt medlem. Misjonsprosjekt i Sierra Leone. Pastor i 80% stilling og ungdomsarbeider i 25 %.
HØNEFOSS (68/145/46) Menigheten fikk ny pastor dette året og er optimistisk med tanke på fremtiden. Samtidig har også dette året vært preget av sorg fordi sentrale medlemmer har blitt rammet av sykdom og død. Menigheten arbeider etter prinsippene i Naturlig Menighetsutvikling. Pastor i 60 % stilling. Er bevilget 80.000 kr i felleskassetilskudd for 2015, men tilbakebetalte hele tilskuddet i 2014.
KJØLBERG (177/626/97) Petrikirken er en stor menighet, med mange aktiviteter og med mange mennesker som fyller kirkebygget hver dag. Har arbeidet mye med gudstjenestene, og har positive erfaringer med gudstjenesteteam hvor flere involveres. Gjennomførte Alphakurs med 36 deltakere, og starter nytt kurs til høsten. Tok opp 2 nye medlemmer. Har fremtidsutfordringer knyttet til «livsnære grupper», utvikle nye møteplasser som møter dagens behov, og å utvikle et diakonalt arbeid i kirkens nærmiljø. Har en av landets største speidergrupper. Misjonsprosjekt i Zimbabwe. 2 pastorer, hver i 50 % stilling, ungdomsarbeider, musikkmedarbeider og utnevnt frivillig diakon.
KONGSBERG (23/135/16) Menigheten fikk ny prest dette året, og han forteller om en menighet med trofasthet og engasjement. Gudstjenestene og familiesamlingene er de to viktigste møtepunktene. I høst fikk menigheten ny lokalpredikant, Mike Lewis som er bosatt på Rjukan, så nå har menigheten 3 aktive lokalpredikanter. Kirkebygget holdes vedlike, men det er krevende med et stort og gammelt bygg. Misjonsprosjekt i Sierra Leone. Menigheten har pastor i 25 % stilling og Daglig Leder i 20 %. Er bevilget 70.000 kr i felleskassetilskudd for 2015.
KONGSVINGER (22/52/15).For en liten menighet som Kongsvinger er det stort å kunne rapportere om 2 nye bekjennende medlemmer og økt gudstjenestebesøk.  Utvisningen av familien Eni fra Nigeria har engasjert mye, og en lokal støttegruppe er opprettet. I skrivende stund ser det ut til at man har lykkes i å få saken gjenopptatt, til stor glede i menigheten. Det store kirkebygget og parkering gir gode leieinntekter, men utgiftene til vedlikehold er også store.  Daglig leder i 14,9 % stilling og prest i 15 %. Er bevilget 65000 kr i felleskassetilskudd i 2015.
KRAGERØ OG BAMBLE (57/112/32) Menigheten arbeider målbevisst og kan glede seg over 4 nye medlemmer og 2 nye menighetsbarn sist år.  Har utviklet et eget kurs om «Livsviktige relasjoner, som følges opp gjennom gudstjenestene, cellegruppene og et andaktshefte til personlig lesning.  Et nytt møtepunkt har vært «Spillekveld», hvor 23 personer fra 3 nasjoner deltok.  Bønn, forbønn, og lovsang er viktig i menighetens liv.  Har misjonsprosjekt i Litauen og støtter Timoteus i Litauen økonomisk.  Er for øyeblikket i dialog om å inngå utviklingsavtale med kirken. Pastor i 70 % stilling og menighetsarbeider/daglig leder i 20%.
LARVIK (197/458/86) Menighetens prest gjennom 7 år flytter denne sommeren, og ny prest overtar. Arbeidet i menigheten er målbevisst, og har hatt særlig fokus på blant barn og med musikk. Innvandrerarbeidet er i vekst, og nå leies også et kirkebygg i Tønsberg hvor man har startet gudstjenestefelleskapet «Heavenly International Fellowship». Arrangerer i samarbeid med kommunen sommerleir for barn som ellers ikke ville ha økonomi til ferie.  Menigheten har 10 cellegrupper. Misjonsprosjekt i Sierra Leone. Har pastor i 100 % stilling og barne- og musikkmedarbeider i 50 % stilling.
LILLESTRØM (102/233/43) Menigheten arbeider jevnt, godt og målbevisst og kan glede seg over 3 nye bekjennende medlemmer siste år. Det store rehabiliteringsprosjektet av kirkebygget er i ferd med å avsluttes med flott resultat. Til høsten startes nytt prosjektkor. Pastor i 50 % og frivillig diakon er utnevnt til menigheten.
MOSS (73/195/37) Menigheten gleder seg over 3 døpte og 1 nytt medlem. Gudstjenesten er ukas høydepunkt, og menigheten gleder seg over å ha et flott sangkor. Er sterkt engasjert i byens økumenisk liv. Barnearbeidet har prioritet. 18 mai kl. 18.14 til 20.14 arrangerte menigheten gudstjeneste i forbindelse med grunnlovsjubileet. Misjonsprosjekt i Sierra Leone. Pastor i 80 % stilling.
MYSEN (18/80/24) Menigheten har i 2014 hatt er særlig fokus på barn og ungdom, har startet søndagsskole og engasjert de unge i gudstjenesten, til å bygge ungdomsrom og bli med i menighetsrådet. Familiegudstjenestene er viktige. Opplever det vanskelig å nå nye mennesker som vil bli en del av menigheten. Er innvilget 200.000 kr i felleskassetilskudd og 300.000 kr i utviklingsmidler for 2015. Pastor i 100% stilling som reduseres til 80% fra høsten.
OSLO CENTRALKIRKEN (302/615/90) Menigheten arbeider jevnt og målbevisst. Legger vekt på inspirerende gudstjenesteliv, et inkluderende og diakonalt fellesskap, satser på barn og unge og på å være en misjonal kirke. Tok opp 5 nye bekjennende medlemmer. Hver tirsdag er det yrende liv i kirken, da samles ungdommer, studenter, og unge voksne til middag, konfirmantsamling, bibelgrupper og sosialt samvær. Flere misjonsprosjekt, særlig i Liberia. Har pastor i 100 % stilling, diakon i 50 %, musikkmedarbeider og 2 barne- og ungdomsarbeidere, pluss kontormedarbeider.
OSLO GRÛNERLØKKA (126/361/38) Menigheten på Grünerløkka feiret i år sitt 150 års jubileum. De beskriver seg selv som et fellesskap som gir åndelig vekst og med en menighetskultur preget av omgjengelighet og godt humør. De er også villige til å gå nye veier, noe som bla viser seg i det nære samarbeidet med IMCO, i satsingen på ny menighet på Furuset, og åpen lunsj for «gatas folk» en mandag i måneden. Var den menigheten som hadde flest dåp med 7. Samarbeidet med Betanien om «Kirkesenteret» avsluttes nå, og arbeidet om mulig felles pastorat med Bjølsen er skrinlagt. Har speidergruppe som i 2015 er 70 år.  Pastor i 100 som blir redusert til 60% stilling, hvorav 10 % blir knyttet til Furuset.
OSLO INTERNATIONAL METHODIST CHURCH (IMCO) (88/107/50) Det var med stor sorg at menigheten mottok meldingen om at menighetens første pastor nå flytter til USA. Samtidig er menigheten nå kommet over etableringsfasen og har stabilt gudstjenestebesøk, har etablert søndagsskole og sangkor, fått fast pianist, og et solid lederskap. Økonomien er i vekst.  En stor ressurs er de mange afrikanske pastorene som er nyttet til menigheten. Tok opp 18 nye bekjennende medlemmer. Pastor i 100 % stilling, men ved ny utnevnelse blir denne redusert til 40 %, samtidig som det arbeides med å få på plass andre typer stillinger.
OSLO BJØLSEN (121/267/49) Menigheten vokser både i medlemstall og i gudstjenestebesøk.  Dette skyldes bla. medlemmenes evne til å bygge relasjoner og se nye mennesker, fokus på barnearbeidet og det musikalske. Kirkebygget (Bergensgt.12) er vedtatt solgt, men menigheten skal fortsatt ha sitt tilhold her. Arbeidet om felles pastorat med Grünerløkka er avsluttet og fokuset er nå å være en lokalmenighet på Bjølsen.  Diakon/menighetsleder i 50% stilling, og barne- og ungdomsarbeider i en mindre stilling. Det arbeides nå med å styrke og utvide staben, særlig for å styrke det musikalske arbeidet og arbeidet blant barn og unge.
PORSGRUNN (189/577/70) «Vi bryr oss – fordi Kristi kjærlighet utfordrer oss til tjeneste» er menighetens visjon, og menigheten har utviklet en tydelig handlingsplan som gir retning for arbeidet. Menighetsarbeidet er solid og involverer mange mennesker. Ønsker å være en flergenerasjonsmenighet, men mangler et godt tilbud til barna. Har faste Sinnsrogudstjenenester som fungerer godt. Misjonsprosjekt i Liberia. Pastor i 100 % stilling
SARPSBORG (134/405/62) «Vi ønsker at alle mennesker skal føle seg velkommen uansett klasse, rase, kjønn, legning eller personlighet» skiver pastor i sin rapport. Dette er også en god beskrivelse av menigheten som kjennetegnes av et sterkt diakonalt engasjement, særlig rettet mot ungdom. Gudstjenestefeiringen er «nerven» og høydepunktet i menighetens arbeid, et solid sangkor betyr mye, og menigheten er flernasjonal. Menigheten er også sterkt involvert i byens økumeniske og interreligiøse arbeid. Har speidergruppe. Pastor i 100 % stilling.
SKIEN (75/302/34) Menighetsutvikling er et viktig stikkord i Skien. Selv om menigheten i sin egenvurdering sier de er i moderat tilbakegang, er det tegn som tyder på at utviklingen er i ferd med å snu. 5 nye medlemmer og 1 dåp er tegn på det, og menigheten har satt klare mål for fremtiden. Er i dialog med kirken om å bli utviklingsmenighet. Har sangkor og en solid speidergruppe. Har hatt pastor i 25%, i forbindelse med pastorskifte i sommer blir dette økt til 50%
TISTEDAL (73/166/31) Hvor går «Veien videre» har vært et spørsmål menigheten har arbeidet mye med. Arbeidet drives jevnt og godt, men ønsker å utvikles videre og er særlig opptatt av hvordan nå menneskene i nærmiljøet rundt kirken. Onsdagsklubben for barn og unge betyr mye i denne sammenheng. Sangkor og cellegruppene er viktige. Pastor i 50 % stilling.
ØSTÅSEN (68/139/41) er den menigheten på distriktet som har størst økning i gudstjenestebesøket. Bytte av pastor har gått fint, og menigheten preges av optimisme og fremtidstro. Arbeider etter prinsippene fra Naturlig Menighetsutvikling. Gudstjenestene er menighetens hovedsamling, og arbeidet med Sinnsrogudstjenesten fortsetter sin gode utvikling. Har 4 aktive smågrupper. «Kunsten å leve» samlingene når mennesker langt utenfor menighetens egne rekker. Har misjonsprosjekt. Pastor i 100% og utnevnt frivillig diakon.
BETANIEN OSLO OG BETANIEN SKIEN: Det henvises til egne rapporter til årskonferansen.
METODISTKIRKENS TEOLOGISKE SEMINAR, OSLO: Det henvises til egen rapport til Årskonferansen.

Øvrig tjeneste:
Kontor: Jeg deler kontorsted mellom mitt kontor i Fredrikstad og Hovedkontoret i Oslo.
Menighetene: Alle menigheter har i løpet av året hatt 1-2 besøk, og noen steder har jeg vært flere ganger. Jeg har fortsatt å prioritere møter med menighetsråd/ledelse hvor strategi har stått på dagsorden. Jeg har talt ved gudstjenester i Petrikirken, Grünerløkka, IMCO, Porsgrunn, Stavanger, Elverum, Horten, Strømmen og i Havanna, Cuba. Å være predikant er for meg viktig, og jeg deltar gjerne på gudstjenester når tiden tillater det. I løpet av min tilsynsmannstid har jeg fått tale i 23 av distriktets 25 menigheter.
Ansatte: Medarbeidersamtaler gjennomføres primært på vårhalvåret.  Vi har hatt 2 fagdager for kirkens ansatte på distriktet, og jeg har gitt tilbud om samtale til alle i «Særlige utnevninger».
Styrer og råd:
I stillings medfør: Metodistkirkens Hovedstyret og Arbeidsutvalg, Misjonsrådet, Det teologiske seminaret, Betanien Oslo og Skien, Betanien Diakoniråd, Rådet for Ordinert Tjeneste.
Økumenisk: Norges Kristne Råd, Rådsmøte for Norges Kristne Råd, Bibelselskapets representantskap og samarbeidsgruppen Nådens Fellesskap.
Internasjonalt: Styringsgruppen for World Methodist Council, Metodistkirkens Europaråd, Sentralkonferansens Råd/Biskopskomite og Areakabinett. Jeg er varamann til UMC Judicial Council, og har deltatt i samtaler mellom UMC og Equmeniakyrkan.
Representasjon: Bispeinnvielse i Tønsberg. Pinsevennenes LED konferanse. Møte med ukrainske og russiske kirkeledere. Reise med Bibelselskapet til Cuba.
Undervisning: Jeg har undervist i Lære og Kirkeordning ved Det Teologiske Seminaret.
Annet
Tilsynsmannskomiteen har hatt 1 møte.
Jeg deltok på Økumenisk Misjonskonferanse i Stavanger og på seminar om Agenda 1 samme sted.
Etterutdanning: Jeg har selv ikke tatt noen etterutdanning dette året, bortsett fra obligatorisk fagutvikling og profesjonalisering gjennom deltakelse i «veiledningsgruppe for veiledere»
Arbeidsveiledning: Som ansvarlig for arbeidsveiledningen i Metodistkirken har jeg deltatt på landskonferansen for ABV.  Vi har avtale med Den Norske Kirke om at våre ansatte kan delta i deres ABV grupper. Jeg er engasjert som veileder for en gruppe ansatte i Stavanger Bispedømme og for prostene i Møre bispedømme. Jeg mottar selv fast individuell veiledning i tjenesten, samt deltar i veiledningsgruppe for frikirkeledere.

 

Sør Vestre distrikt
Tilsynsmann Svein J. Veland

 

Jeg er imponert over det arbeidet våre ansatte utfører og av våre frivillige medarbeidere og ledere som uke etter uke gjør en fantastisk flott jobb.  Flott er det også å se misjonsengasjementet til alle menighetene.  Det er fint å oppleve den positiviteten som er tilstede og det engasjementet som vises. Betaniensaken har preget menighetene lokalt og ikke minst de som er ansatt på Betanien.  Derfor er det godt å oppleve den omsorgen man har for hverandre og hvordan de ansatte på Betanien håndterer hverdagen.

Tall og statistikk

Alle menighetene på distriktet arbeider målbevisst og godt.  Flere menigheter har et fokus på det å være misjonal, med et tydelig utfokus. Det er inspirerende både å se å høre om arbeidet og hva hver enkel menighet prioriterer og om alle de menneskene de får en relasjon til. Den nystartede menigheten på Sotra har i løpet av perioden doblet antall medlemmer fra den startet.  Spennende å følge når noe nytt gror fram.  På distriktet tar de fleste menigheten opp nye medlemmer, totalt 30, kun 3 menigheter tok ikke opp noen nye bekjennende, eller noen ny i det hele tatt (bekjennende/døpte).  Gudstjenestebesøket er størst i Flekkefjord (98). Det er ca. halvparten av menighetene som har et gjennomsnitt på over 50 gudstjenestedeltagere. Det er et stort potensiale til å endre dette og alt det arbeidet som drives vil bidra til å nye mennesker

Personal og eiendom

Personal: Personalsituasjonen er tilfredsstillende, og alle menighetene har pastoral betjening, men vi er sårbare ettersom flere av pastorene betjener flere menigheter.  Takk til alle frivillige som stiller opp ved bl. annet sykdom.

Eiendommene: Menighetene er flinke til å holde regelmessig vedlikehold, men vi har en gammel bygningsmasse så det vil måtte komme flere omfattende restaureringer i årene som kommer.  Kommende år vil vi be om en rapport fra menighetene som beskriver behovene og planene for vedlikehold de kommende årene.  Dette året har Centralkirken i Bergen og menigheten i Kristiansand hatt store investeringer i vedlikehold og rehabilitering.


Menighetene

(Utdrag/stikkord hentet fra rapportene til menighetskonferansene. Tallene i parentes er hentet fra statistisk rapport 2014 og viser til bekjennende medlemmer/total metodistbefolkning/ gjennomsnittlig gudstjenestebesøk)
FØRSTE METODISTKIRKE I BERGEN (151/516/40)
I sin rapport til årsmøtet sier menigheten at 2014 har vært et turbulent arbeidsår, men at de ser at de ser fremover med håp om en menighet som skal komme videre. Menigheten har tatt opp  3 nye medlemmer og døpt 3 barn. Ved slutten av dette arbeidsåret avsluttes avtalen med Betanien og menigheten vil da stå på egne ben.  Menigheten er tydelig på at de skal være en åpen kirke og tilgjengelig, noe de føler de er på god vei til å oppfylle.  Har prest i 100% stilling
CENTRALKIRKEN I BERGEN (291/1132/85)
Menigheten er den største på distriktet, driver et målrettet arbeid, både blant barn, unge og voksen. De har sterkt fokus på gudstjenesten og smågrupper. Det kommer stadig nye til og de tok opp 10 nye medlemmer og døpte 6.  Menigheten har følgende fokus på arbeidet sitt: Nå ut (en kirke som tjener) – Inkludere (en kirke med en åpen dør) – Vokse (en disippelgjørende kirke – Sende (en kirke som vinner flere). Menigheten har 2 pastorer, hver i 50 % stilling og en diakon.
SOTRA (18/37/67)
Menigheten er den nyeste i vår kirke, den ble etablert 2. påskedag 2013. Den feirer fortsatt gudstjeneste hver 14. dag med en god deltagelse, mange flere enn de som er medlemmer. Det kommer stadig nye til og de tok opp 3 nye medlemmer og døpte 3. Smågrupper er viktig for menigheten og de deltar aktivt i det tverrkirkelige, «Hallo venn» og fra i år, med på «Godhets» uken. I løpet av året har flere knyttet seg til menigheten og blitt medlemmer. Har prest i 50% stilling
HAUGESUND  ( 75/303/34)
Menigheten fortsetter arbeidet sitt med Gudstjeneste, familiespeiding og internasjonal kvinnegruppe som fokusområder. Menigheten hadde en dåp. Menigheten opplever nå at flere av kvinnene blir med på kveldsbønnen som avslutter samlingen.  De ønsker å utvikle dette enda mere. Misjonsengasjementet er stort i menigheten.   Har prest i 100% stilling.
 STAVANGER  ( 276/966/75)    
Menigheten driver et variert arbeid med et tydelig fokus. De ønsker at mennesker skal engasjere seg, som ledere, frivillige som tar ansvar og i gudstjenestefeiringen noe som er en utfordring for menigheten.  De føler de står overfor store utfordringer med å bli kjent i sitt nærmiljø.  Menigheten har tatt opp 2 nye medlemmer og døpt 3 barn. Menigheten har feiret 140 år jubileum i år. Det hele startet med at 27 voksene personer tok sitt kall på alvor. Det ble vekst. Menighetens motto fremover er «VI ER TIL FOR (HVER-) ANDRE. Menigheten vil i år bli enda tydeligere på at de er til «for andre «Har prest i 100 % stilling og ungdomspastor i 50%.

SANDNES ( 71/207/37)    
Menigheten har det siste året arbeidet med strategi og veien videre. Ut i fra dette arbeidet er det igangsatt flere typer aktiviteter, slik som familiegudstjenester, bokutdeling til barn mellom 1-11 år, Gatefest i samarbeid med speiderne, juleverksted og påskeverksted og tilslutt kreativ kafé. De har hatt 3 barnedåper. Menigheten mener det krever både tid og ressurser å bygge menighet, så det er et langt prosjekt menigheten har foran seg. Har prest i 100 % stilling.
EGERSUND (32/74/25)  
Menigheten er optimistisk for framtiden.  De opplever at det er flere som kommer til de regelmessige møteplassene som, gudstjenestene, åpen kirke, «møteplassen», bibelundervisningen og bibel-/husfelleskaps gruppa.  Menigheten favner mange og ulike mennesker/nasjonaliteter. De har også startet «møteplassen» et tilbud for de som er alene på lørdagskvelden. Menigheten har tatt opp 1 nytt medlem.  Har prest i 25 % stilling.
FLEKKEFJORD (227/469/98) Visjon til menigheten er : vi skal være ” en relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet”  Menigheten er et fyrtårn i lokalsamfunnet, den har en stor kontaktflate hvor man når mange av byens befolkning. Menigheten tok opp 8 nye medlemmer og døpte 1.  Menigheten satser bl. annet på sangfesten og Soul children.  Fra september har menigheten engasjert profesjonelle musikere for å utvikle dette, noe som også kommer til nytte for hele Metodistkirken. Har prest i 60% stilling, barne- og ungdoms menighetsarbeider i 100%, sang og musikk medarbeidere i 150%.
LISTA  (6/22/75) Fra dette konferanseåret er de en egen menighet. Antallet medlemmer er få, men fredagsmøtene samler fulle hus, i tillegg er det blitt startet et tilbud på onsdagene som også er godt besøkt. Har prest i 15%.
KRISTIANSAND  ( 49/178/17) Mange nye mennesker fra forskjellige nasjonaliteter kommer til kirken, men det er få som blir medlemmer, det er noe de arbeider med og som gir resultater. Menigheten tok opp 2 nye medlemmer og døpte 3. Den aktive medlemskjernen er sårbar og det er en utfordring. Menigheten har fortsatt et flott arbeid med norskundervisning av flyktninger, et arbeid som er populært. Nå i mars startet dei med kvinnemøter som er åpne for både kristne og muslimske kvinner.  Det er fellesskap og samtale, litt mat og undervisning.  Menigheten har også måttet skifte taket på kiren, en krevende sak ettersom kirken ligger i «Posebyen» Har prest i 50% stilling.

ARENDAL (126,350,76)
Menigheten har vært inne i en krevende og utfordrende tid. Nå er det meste på plass for at de kan begynne å bygge ny kirke.  Den nye kirken vil ligge i et boligområde som er veldig gunstig.  Det arbeides nå godt med menighetens strategi for å være forberedt når de flytter inn i nye lokaler.  Det er imponerende hvordan de som menighet opprettholder menighetens aktiviteter og gudstjenesteliv. Menigheten tok opp 1 nye medlemmer og døpte 7.  Har to prester, hver i 25% stilling.
BETANIEN BERGEN OG METODISKIRKENS ALDERS OG SYKEHJEM: Det henvises til egne rapporter til årskonferansen.

Øvrig tjeneste:

Menighetene: Alle menigheter har i løpet av året hatt 2 besøk, og noen steder har jeg vært flere ganger. Jeg har prioritert møter med menighetsråd/ledelse hvor strategi har stått på dagsorden.
Ansatte: Medarbeidersamtaler er gjennomført, også med de som er ansatt i særstillinger.  Vi har hatt 2 fagdager for kirkens ansatte på distriktet.

Styrer og råd: Jeg har sete i følgende styrer og råd:
Metodistkirken i Norge: Hovedstyret, Diakoni og evangeliseringsrådet, Kontakt for kirkens menighetsplantingsutvalg, Betanien Bergen, Metodistkirkens Alders og Sykehjem, Betanien Diakoniråd,   
Økumenisk: Norges Kristne Råd - religionspolitiske utvalg, vært leder av valgkomiteen i Bibelselskapet.
Internasjonalt: Areakabinett.
Utvalgsarbeid: Tilsynsmannskomiteen har hatt 2 møter. Jeg er med i utredningsgruppa for Soltuns økonomi og framtid.
Representasjon: Jeg deltok på Baptistenes årskonferanse sommeren 2014. LED konferansen til Pinsevennene i februar 2014.

Jeg deltok på Økumenisk Misjonskonferanse i Stavanger og på seminar om Agenda 1 samme sted.
Arbeidsveiledning: Jeg har avtale om individuell veiledning i tjenesten, samt deltar i veiledningsgruppe for frikirkeledere

 


Nordre distrikt
Tilsynsmann Steinar Hjerpseth


Den generelle situasjonen på nordre distrikt er nå preget av lav pastoral betjening.  Fra høsten av vil det bare være en pastor i full stilling på distriktet.  Samtidig holdes arbeidet i gang takket være stor trofasthet og innsatsvilje fra alle frivillige.  Mange steder er det få å dele ansvaret på, og slik sett er situasjonen ofte sårbar.  Flere steder er det også en positiv utvikling, og engasjementet til å satse på fellesskapet er god.  Situasjonen med liten pastoral betjening har imidlertid også medført at vi har kunnet tilby stilling til lekpersoner flere steder, henholdsvis som daglig leder og menighetsleder.  Det blir en ny og spennende situasjon flere steder som vi også har positive forventninger til.

Nord-Norgeskonferansen er en viktig samling for opplevelsen av samhørighet for menighetene i nord.   I år var det Finnsnes menighet som hadde ansvaret.  Tema var «Inspirert til gudstjeneste».  Vi hadde gode samlinger hvor vi fikk dele både erfaringer og inspirasjon.  Spesiell takk til Ommund Rolfsen.  Diakoni-og evangeliseringsrådet hadde også lagt sitt møte til Soltun denne helga, og deltok til gjensidig glede.

HAMMERFEST  (49,91,36)                                                                                                                                                           Menigheten har en trofast flokk som uttrykker stor glede og takknemlighet over fellesskapet i menigheten.  Samtidig har menigheten opplevd at flere sentrale personer har flyttet og det gir ekstra utfordringer for de som er tilbake.  Samholdet og innsatsviljen er stor, men en krevende hverdag for mange gjør også at arbeidet må legges opp etter forholdene.  Menigheten har pastor i full stilling og det er en stor styrke.  Gudstjenesten er det naturlige samlingspunktet for alle aldre, samtidig som Formiddagstreffet samler mange også utenfor menighetens kjerne.  Menigheten preges av et sterkt bønnefellesskap. Tilskudd på 133.000 fra Felleskassen.  Kr 100.000,- til utvikling.
TROMSØ (37,109,14)                                                                                                                                                                    Menigheten har også det siste året hatt jevnlig gudstjenesteaktivitet.  Kjernen av de aktive er likevel liten og det blir et stort ansvar som hviler på få hender.  Pastor Ole Jakob Vestvik besøker menigheten jevnlig og spesielt sinnsrogudstjenestene har samlet mennesker også utenfra menighetens egne.  Situasjonen med kirkehuset er uavklart, men i prosess.
FINNSNES (106,213,85)                                                                                                                                                                    Menigheten driver et stort og godt arbeid spesielt med henblikk på barn og ungdom, noe som også er ressurskrevende i forhold til lederansvar.  Prosjektet med egen musikkmedarbeider videreføres og er av stor betydning.  Sang og musikklivet er en viktig del av menighetens virksomhet, og ulike sang og musikkgrupper er med og inspirerer gudstjenestelivet for både unge og voksne.  Kommende år blir det en ny situasjon for menigheten da det ikke blir pastor bosatt på stedet.  Roy-Frode Løvland er ansatt som daglig leder i 75% stilling, noe som gjør at det daglige arbeidet vil bli godt ivaretatt.  Pastor vil betjene menigheten i 20% stilling.  Tilskudd fra Felleskassen på 40.000,- kr.
HARSTAD/NARVIK (32,116,32) Menigheten driver et aktivt og godt arbeid og har økende gudstjenestebesøk.  Ikke minst sinnsrogudstjenestene har bidratt til mange nye kontakter for fellesskapet.  Alpha-kurs og oppfølging av disse står også sentralt.  Menigheten har pusset opp og malt kirken både utvendig og innvendig slik at den nå fremstår som et meget flott kirkehjem.  Fellesskapet preges av en veldig positiv utvikling og menigheten har mange tanker og planer for framtiden.  Pastor i 15% stilling.       
SKÅNLAND   (12,15,23) Menighetens arbeid er preget av trofasthet og stabilitet.  Husfellesskapet er den bærende samlingen samtidig som det regelmessig feires gudstjeneste. Fellesskapet preges fortsatt av et sterkt økumenisk samhold.  Samarbeidet med DnK om ungdomsklubb har også dette året vært videreført.  Fra kommende år vil den pastorale betjeningen være på timebasis.               
SVOLVÆR  (16,32,28) Menigheten har opprettholdt gudstjenesteaktiviteten hver 14.dag.  Det arrangeres også kveldssamlinger.  Det er en trofast gruppe som støtter opp om menighetens virksomhet, men det er relativt få å fordele ansvaret på. Lokalpastor i ulønnet stilling, som utgjør en bærebjelke i virksomheten.
BODØ (25,68,15) Menigheten samles til gudstjeneste med nattverd en gang i måneden, og en søndag kveld pr mnd hvor medlemmene har fordelt ansvaret seg imellom.  Formiddagstreffet driver godt og samler en trofast flokk.  Det har vært forsøkt med noen få familiesamlinger.  For kommende år vil pastoral betjening være på timebasis.    Felleskassetilskudd:  kr 106.000.
TRONDHEIM  (119,326,34) Menigheten driver et aktivt arbeid.  En lengre sykmelding har gitt utfordringer over tid i fordeling av større ansvar.  Speiderarbeid, søndagsskole og formiddagstreff står fortsatt sentralt i menighetens liv ved siden av gudstjenesten.  Arbeidet knyttet opp mot romfolket i Trondheim videreføres. Menigheten arrangerte også høsten 2014 et romseminar, som var svært vellykket.  Fra kommende år vil den daglige ledelsen bli ivaretatt av Ingerid Marie L. Hoggen som er utnevnt som menighetsleder i 20% stilling.  I tillegg vil Jon Løvland være engasjert i 30% stilling i menigheten, og med pastoral betjening på timebasis.

MOLDE  (60,159,40)  Menigheten har en trofast kjerne som holder virksomheten i gang, med gudstjeneste annenhver uke.  Soul Children utgjør en viktig del av menighetens utadrettede arbeid, og når fram til barn og unge i byen.  De er nå i prosess med ansettelse av ny dirigent.  Menigheten har også et ønske om å få til en søndagsskole.  Pastor i 50% stilling.  
ÅLESUND (21,135, -) Menigheten har ikke hatt fast aktivitet det siste året, utover en misjonsgruppe som samles i hjemmene.  Det pågår forhandlinger om salg av kirkebygget.  Tilsynsmannen er pastoralt ansvarlig.

Representasjon og annen deltakelse

-    Landssamling for prester og diakoner

Valgte tillitsverv:

-    Styremedlem: Metodistkirkens Personalkasse
-    Styremedlem: Senralkonferansens juridiske råd

I stillings medfør:

-    Metodistkirkens Hovedstyre
-    Landsstyret i Metodistkirkens Barne-og ungdomsforbund
-    Styret for stiftelsen Soltun Folkehøgskole
-    Utredningsgruppa for Soltuns økonomi og framtid
-    Areakabinett
-    Tilsynsmannskomite
-    Regelmessig arbeidsveiledning

 

 

Øyvind Helliesen                                      Svein J. Veland                                     Steinar Hjerpseth

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone