En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Følg oss gjennom fredagen

Følg oss gjennom fredagen

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
19.06.2015
Denne artikkelen blir oppdatert med hva som skjer på konferansen fredag 19. juni.
Følg oss gjennom fredagenKvinneforbundets leder Tove Synnøve Tveit innleder om Kvinneforbundets arbeid før påvirkningstorget fredag.

Etter et vakkert åpningsord med musikk, sang Ordet og bønn, er vi klare til å starte forhandlingene.

 

Første post på programmet er Påvirkningstorget. Her er det følgende stasjoner:

•    Misjon.  
Hvordan driver menighetene misjonalt arbeid? Erfaringer og forbedringer.
Fagperson: Aart Huurnink
Ordstyrer: Øystein Olsen
•    Hovedstyret.
Hvordan bedre kommunikasjonen fra Hovedstyret til menighetene?  
Fagperson: Per Endre Bjørnevik
Ordstyrer: Kjell Werner Rødder
•    Betanien Diakonirådet.  
Hva kan Betanien og Metodistkirken være for hverandre når Betaniens vedtekter må endres?
Fagperson: Lasse Nordby
Ordstyrer: Arne G. Ellingsen
•    MNA:
Menighetsplanting – kun for de spesielt interesserte?
Fagperson: Leif Jacobsen
Ordstyrer: Forslag Ivar Granum
•    Kvinneforbundet.
Er Metodistkirken i Norge en flerkulturell møteplass– hvordan tilpasser vi oss?
Fagperson: Tove Synnøve Tveit
Ordstyrer: Tove Odland

•    Speiderkorpset

Fagperson: Frank Botnevik..

•    Klimapilgrim

Fagperson Elin Finnseth Svæerås.

Da har delegatene gått til de stasjonene som de ønsker å si noe om.

Det ble et livlig påvirkningstorg der mange tok ordet. Gledelig å se så mange lekfolk engasjere seg.

 

Det ble lest opp et kondolansebrev til Mother Emanuel African Methodist Episcopal Church.

 

Det ble lest opp en hilsen fra HM kong Harald. Forsamlingen reiste seg og sang to vers av kongesangen.

 

Så er det valg til Generalkonferansen. Nomineringsrundens resultat ble opplest og det ble avklart hvem som er villige til å reise og delta. Det endelige valget blir gjennomført i kun en valgomgang. Den som får flest stemmer, blir valgt.

De nominerte er:

Pastorale
Vidar S. Bjerkseth
Hilde Sanden-Bjønness
Liv Berit Carlsen
Ingull Grefslie
Frøydis Grinna (valgt)
Kari Hay
Øyvind Helliesen
Leif Jacobsen
Tom Jognsen
Andreas Kjernald
Helle Marie Woldstad
Dag Martin Østevold

Lekfolk
Ole Einar Andreasen
Per-Endre Bjørnevik
Jan Magne Linnsund
Jon Løvland
Lisa Kristin Kielsen
Audun Westad  (valgt)

 

Hovedstyrets rapport, sak 10 A.

Kapittel 1 orienteringer ble mottatt.

Kapittel 2 Oppfølging av vedtak i konferansen. Det kom et spørsmål om arbeidet med Åpne prosesser. Tilsynsmann Svein J. Veland mener prosessene er så åpne som de kan få blitt når det er snakk om prestebytte. Vi anonserer ikke, men forsøker å orientere oss bredt. Dette er en prosess som tilsynet vil arbeide videre med.

Kapittel 3 Punkt 1 Vedlikehold kirkebygg og 2 Støtte til MBU-prest, ble mottatt.

KAP. 4 FORSLAG TIL ÅRSKONFERANSEN FRA HOVEDSTYRET

Jfr. Kap. 2 sak 24
Forslag:
1. Christian Conferencing gjennomføres etter følgende 7 punkt:

1.    På grunn av utviklingen i årene etter 2007 er det behov for nye samtaler, etter modell av Christian Conferencing.
2.    Utgangspunktet for samtalene er Metodistkirkens Kirkeordning og at en aksepterer at det finnes ulike meninger og holdninger til ulike ståsteder innenfor Metodistkirken i Norge.
3.    Utgangspunktet er at to personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap.
4.    Utgangspunktet for samtalene er at alle deltagere er medlemmer i Metodistkirken i Norge.
5.    Informasjonsmateriell og forarbeidet gjort av The United Methodist Church anbefales brukt aktivt.
6.    Samtalene bør gjøres under veiledning/ledelse av personer som kjenner Christian Conferencing.
7.    På årskonferansen 2016 vil det bli satt av tid til en samtale etter modell av Christian Conferencing.

2. Den praktiske gjennomføringen av samtaler legges til rette av hovedkontorets leder, og det utarbeides egen sak til Hovedstyrets møte i september 2015.

Det ble en debatt med to innlegg for og to innlegg mot. Øyvind Aske ba om skriftlig avstemning.

Forslaget vedtatt med 91 stemmer for og 32 stemmer mot.

 

Valg til Sentralkonferansen. Da er det nominasjon til Sentralkonferansen. Her skal det velges åtte delegater fra de pastorale og åtte delegater fra lekfolket. Valget avgjøres i en valgomgang. De som får flest stemmer, er valgt. Stemmetallet avgjør vararekkefølgen, både til Sentral- og Generalkonferansen.

De nominerte er:

Pastoral sesjon
Øyvind Aske
Vidar S. Bjerkseth
Hilde Sanden-Bjønness 28
Per Bradley 30
Jon Erik Bråthen 24
Liv Berit Carlsen 25
Ingull Grefslie
Kari Hay
Øyvind Helliesen 29
Steinar Hjerpset 26
Leif Jacobsen 25
Tom Johnsen
Andreas Kjernald
Hilde Marie Movafagh 29
Lars Erik Nordby
Svein Veland 24
Helle Maria Woldstad
Dag Martin Østevold

Legfolk
Ole Einar Andersen
Hege Bergjord
Per-Endre Bjørnevik
Ingerid Hoggen 44
Maia Blomhoff Holm 34
Anders Isnes 30
Jon Løvland 46
Lisa Kristin Nielsen 30
Ole Jakob Pettersen
Karen Kristine Rasmussen
Anne Karin Rolfsen 32
Camilla Gaarn Røed 31
Tove Synnøve Tveit 34
Berit Westad 32

 

Konfernsen bryter av for lunsj. Da er vi tilbake.

 

Det er stemmelikhet blant noen av kandidtene kandidatene. Det gjelder rekkefølgen som kandidatene er valgt. Rekkefølgen skal avgjøres ved loddtrekning. Det blir omvalg mellom:

Jon Erik Bråthen (valgt) og Svein Veland (1. vara)

Anders Isnes (valgt) og Lisa Kristin Nielsen (1. vara)

 

Øyvind Aske foreslo at det avholdes en egen konferanse der Metodistkirkens bibelsyn er i sentrum. Forslaget ble nedstemt.

 

Soltun Folkehøgskole:

Skolen sliter med økonomien og lave elevtall. Det er søkt en avtale om at Norges KFUM/KFUK trer inn i Metodistkirkens plass i styret for stiftelsen. Det er ingen avklart avtale som foreligger. Hovedstyret ber konferansen om fullmakt til å gjøre de nødvendige tiltak for å endre Metodistkirkens forhold til stiftelsen. Vedtatt, mot en avholden stemme.

 

Stiftelsen Betanien Bergen:

Per Endre Bjørnevik gjennomgikk Hovedstyrets behandling av saken. Han understreket at det ikke er noen forskjeller mellom konklusjonene i den fullstendige og i den reviderte og anonymiserte rapporten fra BDO. Hovedstyret har stilt seg bak den kritikken som BDO og Stiftelsestilsynet har reist mot styrets behandling av saken.

Christian Hysing-Dahl tok ordet og påpekte en feil i sitatet fra BDOs rapport i sakspapirene.

Det ble stilt spørsmål om Hovedstyrets leder er for tett på prosessen til å ha rekruttert nye styremedlemmer. Det ble understreket at det ble benyttet uavhengig profesjonell rådgivning i rekrutteringsprosessen.

Det ble stilt spørsmål om tilsynsmannen i styret er ansvarlig ovenfor styret eller konferansen? Kabinettet har i år klargjort at dersom det er en tilsynsmann i styret og en prest utnevnt til en stilling i stiftelsen, skal tilsynsmannen rapportere til biskopen. Dette informeres styrene om.

Christian Hysing-Dahl understreket at han som leder holdt fast ved tilsynsmannens taushetsplikt til styret i denne saken.

Det ble tatt opp at vi har behov for et AKAN-medlemsskap for kirken. Dette ble vedtatt oversendt hovedstyret.

Vi bør ha retningslinjer for hvordan prester og diakoner kan opptre i det offentlige rom. Biskopen informerte om at det finnes slike regler. De krever de høyeste etiske standarder i de ordinertes liv.

Per Endre Bjørnevik sa at brevene som har kommet til Hovedstyret har vært verdifulle bidrag til prosessen i Hovedstyret.

Christian Hysing-Dahl informerte om hvordan han har opplevd denne saken.

Det ble stilt spørsmål om det er uro på Betanien Bergen. Dette besvarte direktør Knut Rasmussen.

Biskop Christian Alsted understreket at han var takkenmmelig for det arbeidet som er nedlagt av tilsynsmannen for Vestre distrikt og at han har full tillit til Svein J. Veland.

Biskopen avsluttet saken med å invitere konferansen til å stille de spørsmålene de har til saken. Det var ingen flere spørsmål.

Rapporten ble mottatt av konferansen.

Saken ble avsluttet med bønn.

 

Resten av  hovedstyrets rapport kapittel 3 og 4 ble mottatt.

 

Nå blir inntrykk og resultater fra påvirkningstorget til misjonen delt av pensjonert biskop Øystein Olsen.

Aart Huurnink presenterte rapporten. Rapporten ble mottatt.

 

Egil Westad foreslo at det oversendes en oppfordring til at vi melder oss inn i AKAN til hovedstyret. Det ble vedtatt.

 

Leif S. Jacobsen og Ivar Granum tok frem flere punkter fra påvirkningstorget til MNA og fra rapporten til MNA. Det ble stilt spørsmål ved hvorfor lekfolk ikke kan forrette nattverd. Det er snart ikke prester ikke igjen i Nord-Norge. Det er en utfordring. Biskop Alsted informerte at Agape-måltidet går tilbake til kirkens tidligste tid. Det skjer et måltid. John Wesley løftet det inn i kirken. Selve nattverden er knyttet til selve tjenesten som prest. En prest er utnevnt til et omeråde, og forvalter sakramentene der. Geografien i Norge gir noen utfordringer. På Nordre distrikt vil leke medlemmer få fullmakt til å forrette natverden. Her vil det være en pragmatisk tilnærming.

En kom med en kommentar om at betegnelsen Nasjonalt utvalg ikke klinger så godt. Leif S. Jacobsen sa seg enig i at navnet ikke er en innertier, og etterlyste gode ideer. Men det står ikke på dagsorden å skifte navn igjen nå.

Rapporten ble mottatt.

 

Sak nr. 18 Soltun Folkehøgskole. Paul Dahlø informerte om at skolen hadde 33 elever i fjor. Skolen er dimensjonert for det dobbelte antallet elever. Dette er en stor utfordring, særlig fordi utgiftene er nesten like store med halvparten av elevtallet. Økonomien har vært anstrengt i lang tid. Det er kun fordi kirkens hovedstyre har gitt likviditetslån til stiftelsen, at det er drift på skolen fortsatt.

Neste skoleår vil det bli 33 elever pluss ti flyktninger betalt av kommunen.

Det arbeides aktivt med å finne nye samarbeidspartnere for stiftelsen. En digital kopi av revisorrapporten ble forelagt dirigentbordet. Rapporten ble mottatt.

 

Kapittel 6 Regnskap 2014

Ragnar Falch presenterte regnskapene.

Det var ingen spørsmål til Fellesskassens regnskap.

Det var ingen spørsmål til Reisekassens regnskap.

Det var ingen spørsmål til misjonens regnskap.

Det var ingen spørsmål til regnskapet for kommunal refusjon.

Det var ingen spørsmål til Fellesregnskapet.

Regnskapene er mottatt og oversendes desisjonskomiteen.

Vidar S. Bjerkseth presenterte regnskapet og årsrapporten. Det var ingen spørsmål til Personalkassens regnskap.

Årsrapporten ble mottatt. Regnskapet ble mottatt og oversendes desisjonskomiteen.

 

Sak 13 Årsmøte for det Teologiske Seminaret.

Øyvind Helliesen ledet årsmøtet. Lars-Erik Nordby informerte.

Årsrapport, regnskap, budsjett, visjon, mål og arbeidsplaner 2015-2016 godkjennes. Årsmøtet er avsluttet.

 

Hovedstyrets rapport kap. 7 Budsjett

Felleskassens reviderte budsjett 2015
Felleskassens budsjett 2016
Misjonsrådets budsjett 2016

Konferansen samlet seg i bønn.

Budssjettene ble mottatt.

 

Påvirkningstorget Hovedstyret og kommunikasjonen i kirken

Kjell Werner Rødder presenterte innspillene. Hovedstyret blir for ofte assosiert med økonomi, skjeldnere med programdelen. Kan en få til flere møtepunkter mellom hovedstyret og menighetene? Kan det informeres bedre om hva hovedstyret arbeider med? Hvilke platformer benytter man? Facebook, SMS osv. Bør vi vurdere andre kanaler siden Brobyggeren kommer skjeldnere? Kan det lages et nyhetsbrev? Protokollene blir lagt ut på nettet, men først etter at de er godkjent møtet etter. Denne godkjenningen bør skje raskere. Hovedstyret og daglig leder må være tydligere ledere. Hva med kommunikasjonen når et behov nedenfra ikke kan bli møtt? Det krever mye av kommunikasjonen. Per Endre Bjørnevik takket for alle innspillene og vil arbeide videre med dem, innenfor de rammene en har.

 

Hovedstyrets rapport Kap. 8 Innstillinger

Innstillingene og valg av revisor vedtatt.

 

Da er det kaffepause før inspirasjonsseminaret. Det markerer slutten på dagens forhandlinger.

 

 

 

 

 

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone