En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Protokoll fra fredagen

Protokoll fra fredagen

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
19.06.2015
Da er protokollen for forhandlingene fredag klar.
Protokoll fra fredagenKjell Werner Rødder, Henning Paulsen og Ivar Granum avgir sine stemmer under fredagens forhandlinger.

Protokoll fra forhandlingene fredag 19. juni

 

Sak 5. Navneopprop
Følgende ble innvilget talerett i Årskonferansen:
Fra Misjonskontoret: Anne Ng Forster.

Sak 6 og 7. Hilsener og Presentasjon av gjester.
Hilsen var sendt til og ble mottatt fra Hans Majestet Kongen. Kongesangen ble sunget.
Elin Sæverås presenterte noe av Norges Kristne Råds arbeid og inviterte til standen.

Påvirkningstorg.
Aart Huurnink gav en kort presentasjon av Misjonsrådets arbeid.
Tema i påvirkningstorget er:
•    Hva betyr det å være partnere?
•    Hvordan driver vi misjonalt arbeid?
Leif S. Jacobsen gav en kort presentasjon av Nasjonalt arbeid (MNA).
Tema i påvirkningstorget er:
•    Menighetsplanting – kun for de spesielt interesserte?
Per-Endre Bjørnevik gav en kort info fra Hovedstyret
Tema i påvirkningstorget er:
•    Hvordan bedre kommunikasjonen fra Hovedstyret til menighetene og den andre veien.
Lars-Erik Nordby redegjorde for Betanien Diakoniråd, inkl. vedtaksendringer i Betanien-institusjonene.
Tema i påvirkningstorget er:
•    Hva kan Betanien og Metodistkirken være for hverandre når Betaniens vedtekter må endres?
Tove Synnøve Tveit gav en kort presentasjon av Kvinneforbundet.
Tema i påvirkningstorget er:
•    Er Metodistkirken i Norge en flerkulturell møteplass – hvordan tilpasser vi oss?
Frank Botnevik gav en kort presentasjon av Speiderkorpset
Tema i påvirkningstorget er:
•    Hvordan kan speiderens samfunnsansvar og Metodistkirken kombineres på en bedre måte?

Sak 10. Hovedstyret
    10.1 Hovedstyrets rapport.
    10.2 Hovedstyrets tilleggsrapport.

KAP. 1 OPPFØLGING AV VEDTAK I ÅRSKONFERANSEN.
Sakene i kapittel 1 har følgende forslag til vedtak: Orientering mottatt.

For samtlige saker: ORIENTERING MOTTATT.


KAP. 2 OPPFØLGING AV OVERSENDTE SAKER FRA ÅRSKONFERANSEN
Sakene i kapittel 2 følgende forslagstekst: Orientering mottatt.

For samtlige saker: ORIENTERING MOTTATT.


KAP. 3 ORIENTERINGSSAKER FRA HOVEDSTYRET
Sakene i kapittel 3 følgende forslagstekst: Orientering mottatt.

3. Stiftelsen Soltun Folkehøgskole

Hovedstyret ber årskonferansen om fullmakter til håndtering av Soltun saken.
VEDTATT. 1 avstod fra å stemme.
Forhandlinger pågår, men beslutning fra Norges KFUK/KFUM kan tidligst komme i deres forbundsstyremøte 25. september 2015. Hovedstyret ber derfor om fullmakt til å gjøre de beslutninger og valg som må gjøres i forbindelse med en avtale med Norges KFUK/KFUM.

4. Betanien, Bergen
Hovedstyrets leder underrettet konferansen at Hovedstyret også har samtalt om at våre etiske prinsipper.
Christian Hysing-Dahl takket for den støtte han hadde mottatt og gav komplementerende opplysninger, bl.a. om at det var flere aspekt som var med i BDO sitt mandat, enn de som Hovedstyret hadde med i sin rapport, nemlig:
•    Undersøke og vurdere stiftelsens internkontrollsystemer, da særlig for kontrollen med daglig leder
•    Undersøke og vurdere styrets håndtering av saken
•    Undersøke og vurdere styrets sikring av krav mot daglig leder
•    Undersøke og vurdere om det er foretatt straffbare og eller erstatningsbetingede handlinger av stiftelsens ansatte eller tillitspersoner
I denne saken var det fem som ønsket ordet, 3 menn og 2 kvinner, 3 pastorale og 2 lege.
Direktør Knut Rasmussen hjalp også til med å svare på spørsmål.

Kari Westad Hauge og Egil Westad fremmet følgende oversendelsesforslag til Hovedstyret:
Vi foreslår at Metodistkirken i Norge melder seg inn i AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk).
VEDTATT. 1 avstod fra å stemme.

5. Stillingsendring
a)    Vigdis-Merete Rønning sluttet som konsulent ved Hovedkontoret 30. oktober.
b)    Camilla Gaarn Røed gikk 1. september over fra MBU-konsulent til tre-årig prosjektstilling i 100 % som Barne- og Ungdomskonsulent. Christel Otterlei ble fra samme dato ansatt som MBU-konsulent i full stilling.
c)    Kabinettet økte stillingene for tilsynsmenn fra 1,9 til 2 stillinger fra oktober 2014.
d)    IT-personal ble økt fra 15 til 25 % stilling fra januar 2015, fordelt på Jo Lyshoel i 20 % og David Sommerseth i 5 %. IT-stillingene deles med Stiftelsen Betanien Oslo.
e)    Ny leder ved hovedkontoret Johanna Lundereng tiltrådte 23. mars. Administrerende leder Gunnar Bradley ble fra samme dag seniorkonsulent i 100 % stilling.

7. ØKONOMI
A.    Eiendommer
-    Stiftelsen Betanien Oslo kjøpte eiendommen Furuhuset til en pris av 15 mill. kr. Kjøpet fullfinansieres med lån fra kirken i 3 år.
-    Arendal. Kirkebygget i sentrum er solgt. Det er kjøpt en ny bygning som kan ombygges til gagnlig kirkebygg.
-    Ålesund. Kirkebygget legges ut for salg.

For øvrige saker i kapittel 3: ORIENTERING MOTTATT.


KAP. 4 FORSLAG TIL ÅRSKONFERANSEN FRA HOVEDSTYRET

Fra kap. 2, Sak 24 Eventuelt
Oversendelsesforslag fra Liv Berit Carlsen: Hovedstyret vurderer å igangsette samtale etter modell av Christian Conferencing om Metodistkirken i Norge sin relasjon til likekjønnede par.

Forslag:
1. Christian Conferencing gjennomføres etter følgende 7 punkt:
1.    På grunn av utviklingen i årene etter 2007 er det behov for nye samtaler, etter modell av Christian Conferencing.
2.    Utgangspunktet for samtalene er Metodistkirkens Kirkeordning og at en aksepterer at det finnes ulike meninger og holdninger til ulike ståsteder innenfor Metodistkirken i Norge.
3.    Utgangspunktet er at to personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. (Det refereres til norsk lov).
4.    Utgangspunktet for samtalene er at alle deltagere er medlemmer i Metodistkirken i Norge.
5.    Informasjonsmateriell og forarbeidet gjort av The United Methodist Church anbefales brukt aktivt.
6.    Samtalene bør gjøres under veiledning/ledelse av personer som kjenner Christian Conferencing.
7.    På årskonferansen 2016 vil det bli satt av tid til en samtale etter modell av Christian Conferencing.
2.     Den praktiske gjennomføringen av samtaler legges til rette av hovedkontorets leder, og det utarbeides egen sak til Hovedstyrets møte i september 2015.

Det ble krevd skriftlig avstemming.
VEDTATT

Øyvind Aske reiste følgende forslag:
1. Forslaget fra Hovedstyret avvises. Årskonferansen kan ikke bruke tid og energi på dette og risikere splittelse i en kritisk tid hvor kirken trenger å fokusere på enhet og vekst. Vi slutter opp om uttalelsene som ble gjort på Årskonferansen i Porsgrunn i 2007.
FORSLAGET FALT I OG MED AT HOVEDSTYRETS FORSLAG BLE VEDTATT.

2. Årskonferansen legger til rette for en diskusjon om Guds Ords autoritet i Metodistkirken i Norge i vår tid der vi legger Wesleys kvadrilateral til grunn. Vi inviterer en teolog fra en av våre samarbeidskirker i Afrika til å delta i diskusjonen.
FORSLAGET BLE NEDSTEMT.

 

KAP. 5 RAPPORT FRA HOVEDSTYRETS FAGRÅD

1. Misjonsrådet.
    Rapport fra påvirkningstorget ble kort oppsummert.
Rapporten ble MOTTATT

2. Nasjonalt Arbeid (MNA).
    Rapport fra påvirkningstorget ble kort oppsummert.
Seks personer gav innspill/kommentarer til rapporten, 4 menn og 2 kvinner, 5 pastorale og 1 leg.
Rapporten ble MOTTATT

KAP. 6 REGNSKAP 2014
Regnskapene ble oversendt Desisjonskomiteen.
1. Felleskassens regnskap
2. Regnskap for Årskonferansens Reisekasse
3. Regnskap for Metodistkirkens Personalkasse
a)    Personalkassens regnskap
b)    Reguleringskassens regnskap
4. Regnskap for Misjonsrådet
Regnskapene 1-4 ble oversendt Desisjonskomiteen.
5. Regnskap for Kommunal Refusjon
6. Fellesregnskap for Metodistkirken i Norge
Regnskapet omfatter en sammenstilling av regnskapene over (6.1 – 6.4).
VEDTAK: Regnskapsoppsettet Kommunal Refusjon og Fellesregnskapet mottatt til orientering.

Etter Desisjonskomiteens gjennomgang ble regnskapene 1-4 godkjent.


KAP. 7 BUDSJETT
1. Felleskassens reviderte budsjett 2015. MOTTATT
2. Felleskassens budsjett 2016. VEDTATT
2. Misjonsrådets budsjett 2016. MOTTATT


KAP. 8 INNSTILLINGER
1. DAGER
Diakoniens dag: Søndag 4. oktober 2015
Offer til lokalt utadrettet arbeid i menigheten
MBU-dagen: Søndag 15. november 2015
Misjonsdag: Søndag 7. februar 2016
Evangeliseringens dag: Søndag 6. mars 2016
Offer til MNA for å styrke trosopplæringen.
Pinsestevne 1. pinsedag, IMCO 15. mai 2016
MOTTATT

2. REVISOR
Forslag: RevisorGruppen Mæland & Østbye AS gjenvelges som kirkens revisor. VEDTATT

    Rapport fra påvirkningstorget ble kort oppsummert.
Rapporten fra påvirkningstorget ble mottatt.


Sak 11 Personalkassens rapport.
    VEDTAK: Rapporten mottatt.

Sak 13 Metodistkirkens Teologiske Seminar
Årsmøte ble holdt.
Saksliste:
1.    Konstituering: Øyvind Helliesen ble valgt til ordstyrer. Gunnar Bradley ble valgt som sekretær.
-    Stemmeberettigede medlemmer. Representantene fra menighetene.
-    Deltagere med talerett. Alle øvrige delegater.
2.    Årsrapport. Mottatt.
3.    Regnskap. Regnskapet godkjent og revisjonsrapporten mottatt under forutsetning av at Desisjonskomiteen godkjenner regnskapet.
4.    Budsjett. Mottatt.
5.    Visjon, mål og arbeidsplaner 2015-2016. Mottatt.
6.    Valg av medlemmer til styret årsklasse 2015-2018:
-    Forslag fremmes av Metodistkirkens Årskonferanses Forslagskomite

Det ble vedtatt at det for framtiden vil fremmes regnskap og revisjonsrapport gjennom Desisjonskomiteen, og valg gjennom Metodistkirkens valgkomite.

Forslag til vedtak: Årsrapport, budsjett, visjon, mål og arbeidsplaner 2015-2016 godkjennes. Regnskap godkjent under forutsetning av at Desisjonskomiteen godkjenner det.
VEDTATT


Sak 18 Stiftelsen Soltun Folkehøgskole.
Paul Dahlø la fram rapporten.
    VEDTAK: Rapporten mottatt. Regnskapet er oversendt Desisjonskomiteen.


Sak 23A Valg til General- og Sentralkonferansen
Generalkonferansen. Metodistkirken i Norge skal velge 1 pastoral og 1 leg person til Generalkonferansen 2016.

Sentralkonferansen. Metodistkirken i Norge skal velge 9 pastorale og 9 lege personer til Sentralkonferansen. Valgte delegater til Generalkonferansen er gruppeledere for delegasjonen og inngår i tallet på valgte.

14.    Delegater til Generalkonferansen
Årsklasse 2016-2019: Pastoral: Frøydis Grinna         Leg: Audun Westad

15.    Delegater til Sentralkonferansen
Årsklasse 2016-2019
PASTORALE: Per Bradley
Hilde Marie Movafagh
Øyvind Helliesen
Hilde Sanden-Bjønness
Steinar Hjerpseth
Liv Berit Carlsen
Leif S. Jacobsen
Jon-Erik Bråthen
VARA:
Svein J. Veland
Lars-Erik Nordby
    
LEGE: Jon løvland
Ingerid Hoggen
Tove Synnøve Tveit
Maia Blomhoff Holm
Anne Karin Rolfsen
Berit Westad
Camilla Gaarn Røed
Anders Isnes
VARA:
Lisa K. Nielsen
Per-Endre Bjørnevik
Hege Bergjord
Ole Jacob Pettersen
Karin Kristine Rasmussen
Ole Einar Andersen

Sak 24 Eventuelt
Biskopen møtte ungdom under 30 år til samtale under lunsjen fredag.
Ole Martin Andreassen fremmet et oversendelsesforslag til Hovedstyret: (ordlyden i forslaget mottas seinere)
FORSLAGET FIKK STØTTE.

 

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone