En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Følg oss gjennom lørdagen

Følg oss gjennom lørdagen

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
20.06.2015
Her kan du følge forhandlingene gjennom konferansens siste forhandlingsdag.
Følg oss gjennom lørdagenFra forhandlingssalen fredag.

Trykk F5 for å sikre at du har siste versjon!

 

Det kom et forslag fra Metodistkirken på Bjølsen i Oslo om å se på tittelen "tilsynsmann" igjen. Det har kun vært en kvinnelig tilsynsmann, og tittelen er ikke særlig innkluderende for kvinner. Forslaget ble vedtatt oversendt hovedstyret.

 

Hovedstyrets rapport Kapitel 9 Statistikk (Se også tilleggsrapporten)

Ragnar Falch presenterte tallene gjennom sentrale uttrekk og bilder. Total metodistbefolkning er fortsatt i en liten tilbakegang. Men det er ingen tilbakegang i gudstjenestebesøk de ti siste årene. Rapporten ble ttt i mot med applaus.

 

Kvinneforbundet og påvirkningstorget

Tove Odland gjenga noen av innspillene som kom på påvirkningstorget. Tove S. Tveit la frem Kvinneforbundets rapport og et forslag fra Haugesund menighet om flyktningers situasjon i Europa og Norge. Resulosjonen ble vedtatt og vil bli lagt ut på nettsiden.

 

MBU

Audun Westad la frem barne- og ungdomsforbundet sin rapport. Han la vekt på leirarbeidet og de unge lederne som trenes i MBU.

Frank Botnevik presenterte speiderns arbeid. Det ble stilt spørsmål ved den store nedgangen i registrert aktivitet i barne og ungdomsarbeidet i menighetene. Det er nå mindre enn halvparten av menighetene som har barne- og ungdomsarbeid. MBU viser til at det er noen menigheter som ikke vil registrere barne- og ungdomsarbeidet sitt.

Det blir en ny runde med ledertreningskurset Timoteus til høsten.

Rapportene og regnskapene ble mottatt.

 

Sak 15 Sentralkonferansen

Hilde Marie Movafagh la frem rapporten. Rapporten ble mottatt.

 

Sak 23 B Valg

Leif S. Jacobsen ble gjenvalgt som leder av MNA, og dermed som styremedlem i hovedstyret ved akklamasjon.

Pastoralt medlem Hovedstyret:
Skriftlig valg mellom:

Anne Grete Spæren Rørvik - valgt

Dag Martin Østevold - vara

Hilde Augensen
 

Legt medlem Hovedstyret

Skriftlig valg mellom:

Ingerid Hoggen - valgt

Kari Westad Hauge

Lisa Kristin Nielsen - vara
 

Pastoralt medlem – MNA

Skriftlig valg mellom:

Vetle Karlsen Eide - valgt

Ole Martin Andreassen

Ingull Grefslie

 

Leg kvinne MNA

Hilde Lindaas Ekroll

Esther Christine Rolfsen - valgt

 

Leg mann MNA

Jan Erik Nordheim - vakanse

Arne Helge Hansen - valgt

 

Hilsen fra Den norske kirke ved biskop Atle Sommerfeldt.

 

Sak 14 Metodisme-Historisk selskap

Tor Bernard Tobiasen pressenterte rapporten og ledet konferansen i et øyeblikks stillhet i takknemlighet for det store arbeidet som avdøde Nils Hetmann har utført. Konferansen reiste seg.

Rapporten mottatt.

 

Koret Gledessprederne sang for konferansen.

 

Kaffepause.

 

Sak 23 B Valg Fortsetter

04 Betanien diakoniråd tatt imot som melding.

05 Styret for Stiftelsen Betanien Oslo

Ingen valg. Informasjon mottatt.

06 Styret for Stiftelsen Betanien Bergen

Diakonirådets forslag ble vedtatt mot en stemme.

 

Personalkassen

Personalkassen har mistet sin leder og har en vakanse å fylle. Nominasjonskomiteen får fullmakt til å arbeide med kandidater og Hovedstyret får fullmakt til å velge ny leder og vara.

 

12. Metodisme-Historisk Selskap

Årsklasse 2015-2019 a) Leder:  Thor Bernhard Tobiassen  

b) Styremedlemmer:  Lars Erik Nordby, Ragnar Falch, Jens-Christian Strandos, Øystein Lillås, Eystein Andersen, Jorunn Wendel, Gustav Søiland.

Valgt.

 

16. Tilsynsmannskomitéer

Årsklasse 2016-2018  
Østre Distrikt: Anne Grete Spæren Rørvik, Marthe Odén Hval og Torbjørn Ribe.
Sør-Vestre Distrikt: Leif S. Jacobsen, Solveig Barmen Johnsen og Christian Hysing Dahl. Nordre Distrikt: Per Bradley, Arne Helge Hansen og Anne Karin Rolfsen.

 Valgt


24. Innstilt til valg til Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund

Årsklasse 2016-2018:  
Styremedlemmer: Stephanie Buadu, Magnus Skånlund Vara: Cathrine Johnsen.

Valgt

 

Betanien Diakoniråd

Arne G. Ellingsen gjennomgikk responsen på påvirkningstorget. Mange positive innspill. Ti overlevert sekreteriatet.

Lars-Erik Nordby takket for engasjementet og leverte frem rapportene en for en.

Stiftelsen Betanien Oslo ble mottatt.

Stiftelsen Betanien Bergen. Hva er skolens fremtid? Knut Rasmussen informerte om at Hospitalet Betanien ble avviklet i 2014, og delt i virksomhetene Betanien Sykehus og Betanien rehabilitering og sykehjem. Fundacion Betanien er lagt under Betanien rehabilitering og sykehjem. Når det gjelder skolen, er det et skolelandskap i sterk endring. Endringer i statens regelverk presser frem færre og større enheter. SBB har en klar visjon med skolen sin. Det ser stiftelsen at de kan best oppnå ved å slå seg sammen med andre høyskoler med samme høye idealer og en verdibasert forankring i kirkene. Arbeidet har kommet langt og det tas sikte på en nydannelse i januar 2016. Stiftelsen ser den regionale og kirkelige forankringen til Metodistkirken. Høyskolen Betanien er den minste enheten, men vil ha mye å bidra med inn i fellesskapet.

Det kom svært positiv tilbakemeldingen til prosessen fra Liv Berit Carlsen. Einar Christian Drange nevnte personlige erfaringer på god samarbeidsevne med en av partnerne i denne prosessen.

Rapporten mottatt.

Stiftelsen Betanien Skien. Rapporten ble mottat.

 

Betanien Diakoniråd. Omfattende vedtektsendringer for de tre stiftelsene var lagt frem. Svein Winge ønsket at det ikke bør spesifiseres hvilket distrikt tilsynsmannen kommer fra. I dag sies det at det er distriktets tilsynsmann som har sete. Hensikten er at biskopen skal stå fritt til å velge den tilsynsmann som han mener er best egnet til vervet. Forslaget fikk flertall og oversendes til Diakonirådet. Rapporten ble mottatt.

 

Metodistkirkens Alders- og Sykehjem

Liv Berit Bilskog takket for det gode samarbeidet med distriktets tilsynsmenn. Takket også for samarbeidet med Dag Martin Østevold og Helle Maria Wollstad for det arbeidet de gjør. Diakoniplanen ble mottatt med glede og har dannet utgangspunktet for utarbeidelsen av et eget diakonalt verdidokument for institusjonen. Savner et engasjement for posisjonen til de private, idielle institusjonene. Dette er et arbeid som må gjøres sentralt mot myndighetene.

Vi savner at metodister søker på lederstillinger ved alders- og sykehjemmet. Rapporten ble mottatt.

 

Desisjonskomiteen

Egil Westad presenterte rapporten. 18 regnskap er gjennomgått under konferansen. Det kom frem bemerkninger ved to regnskap, Stiftelsen Betanien Bergen og Stiftelsen Soltun Folkehøgskole.Kommenterne er besvart og alle regnskapene anbefales godkjent.

Desisjonskomiteens rapport ble mottatt.

 

Sak 22 Innkomne forslag

 

Fra Ole Einar Andersen

 Valg av delegater til framtidige Generalkonferanser.

 "Årskonferansens valg av delegater til Generalkonferansen skal fra og med valget til GK2020 skje etter forhåndsnominasjon/forslag på valgbare kandidater.  
Det utarbeides et presentasjons/spørreskjema som hver kandidat må fylle ut. Her presenteres kandiatens kirkelige og sivile cv, og deres svar på aktuelle teologiske og kirkepolitiske spørsmål. Denne presentasjonen av kandidatene sendes ut som del av konferansepapirene i god tid før konferansen.
Før delegat valget, og  ved evt behov mellom stemmerundene, skal årskonferansens medlemmer ha mulighet til å stille kandidatene utfyllende spørsmål. Spørrerunden skal ikke ha preg av debatt, men oppklaring av kandidatenes synspunkt.
"

To delegater talte mot forslaget.

Forslaget falt.

Alternativt forslag fra Ole Einar Andersen.

"Årskonferansen ber Hovedstyret utarbeide nye retningslinjer for valg av delegater til Generalkonferansen. Den nye valgordningen må innebære at årskonferansen i god tid før det  stemmes skal være kjent med de aktuelle kandidatene og deres syn på aktuelle teologiske og kirkepolitiske spørsmål innen UMC."

To delegater talte for forslaget. En delegat talte for et endringsforslag ang. siste setning. "Forhåndsnominerte kandidater til generalkonferansen presenteres skriftlig med en sivil og kirkelig CV."

Det ble påpekt at vi ikke forhåndsnominerer kandidter til generalforsamlingen.

Det kom et forslag om at hovedstyret vurderer å la delegater til generalkonferansen forhåndsnomineres fra menighetene. Det er avhengig av at 2 B godkjennes.

Forslag 2 B ble godkjent. Oversendelsesforslaget ble godkjent. SE PROTOKOLLEN FOR ENDELIG TEKST .

 

 Ole Martin Andreassen fremmer to forslag.


Forslag 1 gjelder digitalisering av Årbok
Forslag: Årboken for Metodistkirken Norge gjøres digital!
Begrunnelse: Vi lever i et digitalt samfunn, hvor mesteparten av våre ressurser er digitale. Digitale ressurser er miljøvennlige og koster ingenting å trykke eller sende ut.  
I en digital årbok kan man også samle alt materiale rundt en årskonferanse, sakspapapirer, bakgrunnsinfo m.m En digital årbok kan også inneholde flere bilder i farger, og linker til for eksempel videoer, taler, sanger m.m
Digitalt materiale er søkbart. Årboken er og skal være et oppslagsverk for kirkens tillitsvalgte, å kunne søke etter det man leter etter. I dag man ofte lete i flere bøker for å finne det man leter etter. Er årboken digital kan man også lett bruke på ulike nettbrett som er et viktig arbeidsverktøy i dag. Som kirke har vi også et miljøansvar og med en digital årbok vil Metodistkirken i Norge være med være et miljøbevisst kirkesamfunn.  

En delegat støttet forslaget.

Forslaget ble godkjent.

 

Forslag 2 gjelder godkjenning av BASIS-avtale.
Forslag: Godkjennelsen av basisavtalen mellom prester/diakoner og hovedstyret løftes ut av årskonferansen!
Avtalens punkt 1.21 og 1.22 om partenes fullmakter forandres:
1.21 Arbeidstakerpart har fullmakt fra arbeidstakerne, slik disse er definert i § 1.11.
1.22 Arbeidsgiverpart har fullmakt fra Hovedstyret.
Bakgrunn: Basisavtalen har en lang historie i årskonferansen. I mange år kunne årskonferansen justere innholdet i avtalen, men de siste årene har årskonferansen kun hatt mulighet til å stemme ja  eller nei til avtalen. Avtalen skal stemmes over i pastoral sesjon og i legfolkets sesjon. Så skal svarene legges frem i fellessesjon som en orientering til konferansen. I avtalen i dag står det:
Partenes fullmakter.
1.21 Arbeidstakerpart har betinget fullmakt fra arbeidstakerne, slik disse er definert i § 1.11.  
(§1.11 lyder: Basisavtalen gjelder for pastorer og diakoner utnevnt av biskopen til lønnet menighetstjeneste. Heretter kalt arbeidstakerne.)
1.22 Arbeidsgiverpart har betinget fullmakt fra Hovedstyret.
Under årskonferansen i 2014 ble basisavtalen mellom hovedstyret og de ansatte på hovedkontoret tatt ut av konferansen. Dette vil også være en naturlig fremgangsmåte for Basisavtalen mellom prester/diakoner slik at vi har samme praksis for begge avtalene. Hovedstyret har signalisert at legfolkets sesjon er på vei ut av årskonferansen og det vil gjøre det mer komplisert å få stemt over avtalen. Vi ser også at svært mange av medlemmene i pastoral sesjon ikke omfattes av avtalen og derfor er det unaturlig at avtalen blir stemt over i sesjonen der. Avtalen blir gyldig når de som har fullmakt til å forhandle blir enige og skriver under avtalen.

Tre talte i mot forslaget. Forslaget falt.

 

 Rolf Undal fremmer ett forslag.


Forslaget gjelder medlemskap i organisasjonen Hjelp Jødene Hjem.
Forslag: Metodistkirken i Norge gjenopptar sitt medlemskap i Hjelp Jødene Hjem.
Bakgrunn: Ved Årskonferansen i Flekkefjord 2002 ble det vedtatt et benkeforslag om å melde Metodistkirken i Norge ut av HJH. Begrunnelsen var at bevegelsen frontet politiske standpunkter ved sin daværende formann. Det ble korrekt påpekt at forslaget ikke var lovlig fremmet siden det ikke var skriftlig – og at dette var et forslag av vidtgående betydning. Årskonferansen vedtok å undersøke dette. Ved neste års konferanse i Fredrikstad ble det bekreftet at forslaget ikke var korrekt fremmet – men det ble vedtatt å opprettholde vedtaket likevel.
Den skremmende antisemittismen som viser seg både i Norge,Sverige,Danmark,og Frankrike– burde forferde også norske metodister Jeg vil bl.a nevne spesielt Øst Ukraina hvor flyktningstrømmen til Israel bare øker. Franske jøder opplever mord og trakassering – og en antar at 15000 franske jøder vil emigrere i nær fremtid. Uroen vokser også blant engelske jøder.Dette er illevarslende tegn for våre demokratiske land.
HJH er en organisasjon på rent humanitært grunnlag, og som prøver – sammen med en rekke andre organisasjoner –å gi støtte til de mange nye immigrantene. Det er et faktum at forskjellen mellom fattig og rik øker i Israel. Dette gjør HJH’s arbeide desto viktigere ettersom innvandringen til landet stadig øker.
Konklusjon: Metodistkirken i Norge vedtar å gjeninntre som medlem i Hjelp Jødene Hjem.

To delegater talte for forslaget. To delegater talte mot forslaget.

Forslaget falt.

 

Ove Braathen fremmer to forslag.


Forslag 1 gjelder menighetsmøter. Forslag:  

1.    I arbeidsåret 2015/2016 skal det gjennomføres jevnlige menighetsmøter i alle våre menigheter (og de som allerede er i gang må gjerne beholde navnet de alt bruker.)
Det første møtet ledes av Tilsynsmannen.
2.    Under Årskonferansen 2016 settes det av minimum 1 dag til åpne samtaler. Dersom Biskopen og Tilsynsmennene finner det nødvendig, kan det innkalles til en ekstraordinær Årskonferanse i løpet av arbeidsåret. De setter også temaoverskrift og innhold for samtaledagen.

Bakgrunn:
Taushetens og fortielsens kirke
Vi liker godt å beskrive Metodistkirken som en åpen kirke. En kirke med stor takhøyde, der ulike meninger brytes og der det er akseptert å stille spørsmål og være underveis.
Noen av oss har opplevd kirkens virksomhet så lenge at vi husker skarpe menings-utvekslinger og intense debatter både i årskonferanser og årsmøter i menighetene. Samtidig minnes vi et sterkt samhold og en dyp kjærlighet til hverandre og vårt fellesskap, spesielt hos dem som kunne stå langt fra hverandre i saklige debatter.
Det er blitt trangere etter hvert. Det skjer mye i de lukkede rom, og den åpenhet vi påberoper oss virker å være mer og mer fraværende. Det gjelder både i Årskonferansen og i flere av våre menigheter.  
Vi er en kirke med mange hemmeligheter. Nå bør det jo være slik at ikke alt skal ut i det offentlige rom. Men vi har utviklet en skremmende evne til å skjule alt som ikke er til kirkens fordel. Jeg er bedrøvet over den grenseoverskridende utlevering av enkelt-personers fall vi nå ser ut til å praktisere. Å legge sten til byrden for den som ligger nede tjener ingen til ære. Og den som selv er uten skyld kan få kaste den første stenen.  
Samtidig ser vi i flere saker at tausheten og fortielsen skal råde for å berge kirkens rykte. Vi har mye å svare for.

For noen år siden ble det under Årskonferansens forhandlinger gitt en nyttig påminnelse om at ”alle våre møter er åpne”  -  med noen ytterst få unntak. Personlig setter jeg stor pris på dette prinsippet i kirken om åpenhet og mulighet til å følge med, selv om jeg i liten grad har benyttet det. Og det ville nok også ha utløst en viss bestyrtelse om jeg møtte opp hos Hovedstyret eller på et komitemøte uten å være invitert.
Det kan da ikke være slik at vi må sette opp tilhørertribuner for dem som vil følge med, enten det gjelder møter i menighetsråd eller hovedstyre? Og skal menighetens medlemmer kun være tilhørere?
Om vi har en viss realisme i opplevelsen av kirkens situasjon bør vi innse at det er på høy tid med en åpen og grundig samtale om hva, hvem og hvor vi er og hvor vi skal videre. Situasjonen i våre  menigheter er svært varierende. Det er ikke så lett å skulle stå opp i Årskonferansen og si at hos oss står det ikke så bra til når andre beskriver sin vekst og fremgang og løftes fram.
Jeg er klar over at enkelte ønsker slike samtaler med relativt begrenset omfang i tema, det er definitivt ikke mitt anliggende.
Min mening er at vi behøver menighetsmøter der vi kan dele hva vi har på hjertet i åpenhet med hverandre og sammen finne en vei videre.  
Noen menigheter har allerede slike samlinger, og det er godt. La flere få del i denne velsignelsen.
Jeg ønsker derfor et felles initiativ for å gjennomføre åpne menighetsmøter i alle våre menigheter kommende arbeidsår.
Årskonferansen er i særskilt behov av en åpen og fri samtale om hvem vi er og hvor vi skal. Det er underlig at Årskonferansen i så liten grad utnytter tiden den er samlet, og til og med har problemer med å bruke den fullt ut. Om ikke Årskonferansen nå  omprioriterer sin tidsbruk og våger å møte hverandre går Metodistkirkens tid i Norge sakte men sikkert mot slutten. Våre gamle bygninger og tungrodde organisasjon er i ferd med å ta livet av oss. Jeg er usikker på om vi vil bli savnet av andre enn oss selv.
Det har vært planer og strategier og vedtak i alle tenkelige varianter gjennom mange år. Nok til å fylle flere skrivebordsskuffer, og det er vel stort sett der de ligger  -  og hører hjemme. Dette dreier seg om noe helt annet enn nye ”metoder”.

To delegater talte i mot forslag.

Forslaget falt.

 

Forslag 2 gjelder statistikk.
Forslag:  1.    I løpet av 2015 foretas en gjennomgang av medlemsregisteret i samtlige menigheter slik at medlemsstatistikk pr 01.01.2016 er mest mulig korrekt. Alle medlemslister oppdateres så langt det er mulig med kontaktinformasjon til det enkelte medlem.
2.    Hovedstyret sørger for at det utarbeides gode rutiner for årlig samkjøring av menighetenes medlemsregister og sentralregisteret.

Bakgrunn:
Korreksjon av medlemstall for Metodistkirken i Norge
I følge statistisk rapport i Årboken er det totale medlemstallet for Metodistkirken i Norge pr 1. jan 2014: 12 214 medlemmer.
I følge offisielle tall fra Statistisk sentralbyrå var medlemstallet i Metodistkirken i Norge pr 1. jan 2014: 10 684 medlemmer.
(SSB-tall innbefatter kun de medlemmer som det mottas offentlig støtte for).  
Det utgjør en differanse på 1 530 medlemmer, eller i prosent at kirkens tall ligger 14 % over de offisielle tallene fra Statistisk sentralbyrå.

 Nå har det seg slik at kirken også har medlemmer som ikke utløser offentlig støtte, slik at tallet som innrapporteres for 2014 er lavere enn 12 214. Og det er jo bra at vi holder orden på det. Så strykes det ytterligere et antall medlemmer i søknadsprosessen før man for 01.01. 2014 kom frem til 10 684 tilskuddsberettigede medlemmer. Vårt virkelige medlemstall ligger ganske sikkert et sted mellom disse ytterpunktene.
Avviket mellom våre egne ”skrytetall” og de offisielle tallene på tilskuddsberettigede medlemmer har gjennom flere år vært økende og skyldes nok en blanding av manglende rutiner og et ønske om å framstå som en kirke i vekst.
Dersom vi skal kunne foreta en reel vurdering av kirkens arbeid er vi avhengige av korrekt informasjon om dagens situasjon. Det snakkes om vekst og framgang, men mange menigheter opplever det ikke slik. Heller ikke alle de der det hevdes at vekst finner sted.
I en kirke som har drevet sitt arbeid i dette landet gjennom svært mange år er det naturlig og udramatisk at det med noen års mellomrom er nødvendig å foreta en opprydding i medlemsregisteret. Statistisk rapport gjennom flere år viser tydelig at det er svært sjelden rubrikken ”strøket” benyttes. Det betyr at vi over tid operer med et for høyt medlemstall.
Jeg mener tiden er moden for opprydding og realitetsorientering.

Statistisk sekretær talte mot forslaget. En delegat talte mot forslaget.

Delegaten fra Skien leverte et endringsforslag om at det sentrale medlemsregisteret sendes automatisk til alle menighetene så snart det er klart.

Ove Braaten trakk da sitt forslag og ga sin tilslutning til endringsforslaget. To talte for forslaget. En talte i mot forslaget.

Forslaget falt.

 

Eventuelt

Harald Olsen inviterte til 24 timer bønn og lovsang i Kragerø.

En resolusjon angående miljøet ble vedtatt oversendt til hovedstyret.

Det ble oppfordret til å sende inn arrangementer til kalenderen på nettsiden.

 

Neste årskonferanse

Stavanger og Sandnes inviterer sammen til konferanse i 2016. Det ble tatt imot med applaus.

 

Da er årets forhandlinger avsluttet og vi går til høytidssesjonene.

 

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone