En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Protokoll fra lørdagen

Protokoll fra lørdagen

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
21.06.2015
Her er den offisielle protokollen fra lørdagens forhandlinger og høytidssesjon.
Protokoll fra lørdagenArne G. Ellingsen la frem innspillene på påvirkningstorget og Lars-Erik Nordby presenterte sakene fra Betanien Diakoniråd.

Protokoll fra forhandlingene lørdag og søndag

 

Sak 6 og 7. Hilsener og Presentasjon av gjester.
Biskop Atle Sommerfeldt hilste konferansen.

Sak 10. Hovedstyret
    10.1 Hovedstyrets rapport.
    10.2 Hovedstyrets tilleggsrapport.

KAP. 9 STATISTISK RAPPORT

Forslag til vedtak: Informasjon mottatt.

HELE HOVEDSTYRETS RAPPORT OG HOVEDSTYRETS TILLEGGSRAPPORT BLE MOTTATT.


Sak 12 Rapport fra særforbund og særforbundenes mål og planer
12A Metodistkirkens Kvinneforbund.
    Rapport fra påvirkningstorget ble kort oppsummert.

Foreslått uttalelse:
Uttalelse fra Metodistkirken i Norge
Metodistkirken i Norge mener at alle mennesker er likeverdige i Guds øyne og elsket av ham. Vi har også som medmennesker en ufravikelig plikt til å hjelpe de som trenger vår hjelp.
Vi ønsker derfor at vi som samfunn må vise mer solidaritet med flyktningene rundt Middelhavet, og krever at våre politikere må gå foran og vise handlekraft.
Verden står overfor en katastrofal flyktningkrise. Ikke siden andre verdenskrig har vi sett flere mennesker på flukt. Over 52 millioner mennesker er nå på flukt fra krig og konflikter.
Den ekstreme situasjonen til båtflyktningene i Middelhavet og flyktningene fra Syria er en grufull påminnelse om verdens urettferdighet, og krever ekstraordinære humanitære tiltak.
Metodistkirken ønsker ikke at vi skal være en generasjon som gjorde nestekjærlighet om til en debatt om budsjett og politiske spill. Vi ønsker at vårt Norge skal huskes for sin radikale
nestekjærlighet, og vi utfordrer oss alle til å åpne våre hjem.

METODISTKIRKEN I NORGE BER DERFOR NORSKE MYNDIGHETER OM Å:
•    Øke innsatsen i Middelhavet så raskt som mulig.
•    Øke økonomisk støtte til søke- og redningsoperasjoner.
•    Øke økonomisk støtte til mottak av flyktninger og bosetting i kommunene.
•    Ta imot flest mulig flyktninger samt hjelpe dem som er i flyktningleirer.
•    Kreve at flyktningenes menneskerettigheter ivaretas hvor retten til liv er det mest grunnleggende.
•    Gå foran og søke å oppnå en mer balansert og rettferdig fordeling av ansvar mellom de europeiske landene.

VEDTATT. Resolusjonen sendes også til den norske regjering.

12B Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund.
        Metodistkirkens Speiderkorps.
    Rapport fra påvirkningstorget ble kort oppsummert.

VEDTAK: Rapportene mottatt og regnskapene oversendt Desisjonskomiteen.

Sak 14 Metodisme-Historisk Selskap
Årskonferansen minnet tidligere leder Nils Hetmann med ett minutts stillhet.
    VEDTAK: Rapporten mottatt. Regnskapet er oversendt Desisjonskomiteen.

Sak 15 Sentralkonferansens råd- og biskopskomité
    Regnskap fra Sentralkonferansens råd
    Biskopskassen
    Areakassen
    Sentralkonferansekassen
    Nordiske utdanningsmidler
    VEDTAK: Rapporten mottatt. Regnskapene er tatt til orientering og oversendt     Desisjonskomiteen.

Sak 16 Betanien Diakoniinstitusjoner
    Rapport fra påvirkningstorget ble kort oppsummert.
VEDTAK: Rapportene mottatt og lagt til protokollen. Regnskapene er oversendt Desisjonskomiteen.
Årskonferansen ble bedt om å gi sin støtte til forslaget fra Betanien Diakoniråd om vedtektsendringer for alle tre Betanien-institusjonene.

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN BETANIEN BERGEN
§ 1 Formål
Stiftelsen Betanien Bergen er en av Betanien Diakoniinstitusjoner som har som formål på kristen grunn å drive institusjonsvirksomhet etter gjeldende norsk lov, samt utøve og støtte diakonal og kirkelig virksomhet herunder å utdanne helsepersonell,

§ 2 Konstitusjon
Stiftelsen Betanien Bergen, opprettet av Metodistkirken i Norge, er en selvstendig og selveiende stiftelse.

§ 3 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er på kr. 1 million.

§ 4 Styrets sammensetning
Stiftelsen ledes av et styre på 7 medlemmer. Styret har denne sammensetning:
a)    4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av Metodistkirkens Årskonferanse etter innstilling fra styret og med godkjenning av Diakonirådet. Mellom årskonferansene tilligger retten å utnevne styremedlemmer Metodistkirkens Hovedstyre.
Valgene skjer for 4 år om gangen. Halve styret velges annen hvert år. Styremedlemmene kan gjenvelges to ganger. Ytterligere gjenvalg kan foretas etter innstilling fra styret og med godkjenning av Diakonirådet.
b)    1 medlem m/varamedlem velges av Betanien Diakonifelleskap.
c)    1 medlem m/ to varamedlemmer - hvorav 1. vara er fast møtende, velges blant de ansatte. Jfr. stiftelsesloven § 41, kfr. aksjeloven § 6-4 (3).
d)    I stillings medfør har Metodistkirkens tilsynsmann for distriktet sete i styret med stemmerett.

Styret konstituerer seg selv for hele valgperioden. Leder og nestleder kan ikke velges fra de ansatte.

§ 5 Styrets mandat
Styret handler på stiftelsens vegne og er dens lovlige representant utad.
Stiftelsen forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap eller daglig leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Ved avstemming gjelder alminnelig flertall. Lederens stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Det føres protokoll som skal undertegnes av alle tilstedeværende medlemmer.

§ 6 Styrets oppgaver
a)     Styret er stiftelsens øverste organ og er ansvarlig for den totale forvaltning av stiftelsen.
b)     Styret foretar ansettelse av direktør for stiftelsen.
c)     Styret velger revisor.
d)     Styret oppnevner medlemmene av styret for Høgskolen Betanien AS.
e)     Styret mottar og godkjenner regnskap og årsmelding fra Høgskolen Betanien AS, samt forslag om eventuelle nye tiltak når det gjelder utvidelser og nyanlegg.
f)     Styret har ansvar for å ivareta institusjonens diakonale profil.
g)     Styremedlemmene har taushetsplikt om det som de blir kjent med under utøvelse av sine funksjoner.

§ 7 Ledelse
Daglig leder av stiftelsen er ansvarlig for stiftelsens drift og økonomi. Daglig leder utnevnes av Metodistkirkens biskop etter innstilling av styret dersom daglig leder er ordinert prest.

§ 8 Eiendommer
Kjøp, salg og pantsetting av fast eiendom skal vedtas av styret med 2/3 flertall. Alle hjemmelsdokumenter utstedes til Stiftelsen Betanien Bergen. Overskudd og egenkapital kan bare disponeres i overensstemmelse med stiftelsens formål i henhold til vedtektenes §1.

§ 9 Endringer. Oppløsning
Betanien Diakoniråd kan vedta endringer av vedtektene eller oppløsning av stiftelsen dersom styret for Stiftelsen Betanien Bergen med 2/3 flertall foreslår det. Er oppløsning besluttet, skal Diakonirådet legge fram forslag for Lotteri- og stiftelsestilsynet til et avviklingsstyre på minst 3 medlemmer.
Et eventuelt likvidasjonsutbytte anvendes etter forslag fra Diakonirådet til formål som ligger innenfor stiftelsens formål. Metodistkirken i Norge skal gis anledning til å uttale seg før endelig vedtak fattes.

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN BETANIEN OSLO 2015
§ 1 Formål
Stiftelsen Betanien Oslo er en av Betanien Diakoniinstitusjoner som har som formål på kristen grunn å utøve og støtte diakonal og kirkelig virksomhet.

§ 2 Konstitusjon
Stiftelsen Betanien Oslo, opprettet av Metodistkirken i Norge, er en selvstendig og selveiende stiftelse.

§ 3 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er på kr. 5 millioner

§ 4 Styrets sammensetning
Stiftelsen ledes av et styre på 7-8 medlemmer. Styret har denne sammensetning:
5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av Metodistkirkens Årskonferanse.
Valgene skjer for 4 år om gangen. Tre medlemmer henholdsvis to medlemmer velges annet hvert år.
Styremedlemmene kan gjenvelges to ganger. Ytterligere gjenvalg kan foretas etter innstilling fra styret og med godkjennelse av Diakonirådet.
1 medlem m/varamedlem velges av Betanien Diakonifellesskap.
I stillings medfør har disse sete i styret med stemmerett:
Metodistkirkens tilsynsmann for Østre distrikt.
Stiftelsens daglige leder.
Styret konstituerer seg med leder og nestleder for hele valgperioden. Leder og nestleder kan ikke velges fra de ansatte. Daglig leder er styrets sekretær.
Styrets funksjonstid regnes fra 1. august til 31. juli.

§ 5 Styrets mandat
Styret handler på stiftelsens vegne og er dens lovlige representant utad.
Stiftelsen forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er tilstede. Ved avstemming gjelder alminnelig flertall. Lederens stemme er avgjørende ved stemmelikhet. Det føres protokoll som skal undertegnes av alle tilstedeværende medlemmer.

§ 6 Styrets oppgaver
a)     Styret er stiftelsens øverste organ og er ansvarlig for den totale forvaltning av stiftelsen.
b)     Styret velger revisor.
c)     Styret har ansvar for en forsvarlig forvaltning av stiftelsens eiendommer og andre verdier.
d)     Styret fremmer overfor Diakonirådet forslag på styremedlemmer.
e)     Styret har ansvar for å ivareta institusjonens diakonale profil.
f)     Styremedlemmene har taushetsplikt om det som de blir kjent med under utøvelsen av sine funksjoner.
g)     Styret ansetter daglig leder av stiftelsen.

§ 7 Ledelse
Daglig leder av stiftelsen er ansvarlig for stiftelsens drift og økonomi. Daglig leder utnevnes av Metodistkirkens biskop etter innstilling av styret dersom daglig leder er ordinert prest

§ 8 Eiendommer
Kjøp, salg og pantsetting av fast eiendom skal vedtas av styret med 2/3 flertall. Alle hjemmelsdokumenter utstedes til Stiftelsen Betanien Oslo. Overskudd og egenkapital kan bare disponeres i overensstemmelse med stiftelsens formål i henhold til vedtektenes Kap. II - A §1.

§ 9 Endringer. Oppløsning
Betanien Diakoniråd kan vedta endringer av vedtektene eller oppløsning av stiftelsen dersom styret for Stiftelsen Betanien Oslo med 2/3 flertall foreslår det. Er oppløsning besluttet, skal Diakonirådet legge fram forslag for Lotteri- og stiftelsestilsynet til et avviklingsstyre på minst 3 medlemmer.
Et eventuelt likvidasjonsutbytte anvendes etter forslag fra Diakonirådet til formål som ligger innenfor stiftelsens formål. Metodistkirken i Norge skal gis anledning til å uttale seg før endelig vedtak fattes.


VEDTEKTER FOR STIFTELSEN BETANIEN HOSPITAL, SKIEN
§ 1 Formål
Stiftelsen Betanien Hospital, Skien er en av Betanien Diakoniinstitusjoner som har som formål på kristen grunn å drive sykehus etter gjeldende norsk lov, samt utøve og støtte diakonal og kirkelig virksomhet, herunder utdanning av helsepersonell.

§ 2 Konstitusjon
Stiftelsen Betanien Hospital, Skien, opprettet av Metodistkirken i Norge, er en selvstendig og selveiende stiftelse.

§ 3 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er kr. 500.000,-

§ 4 Målsetting og oppgaver
Sykehusets målsetting og oppgaver er å:
a)    gi behandling, hjelp og pleie etter medisinske og kristne prinsipper
b)    møte pasientens behov fysisk, psykisk, sosialt og åndelig
c)    gi undervisning og praktisk veiledning til sykepleierstudenter, medisinsk og annet personell
d)    skape miljø, samarbeid og trivsel slik at sykehuset kan yte en fullverdig helsetjeneste.

§ 5 Styret
Stiftelsen ledes av et styre på 7 medlemmer. Styret har denne sammensetning:
a)    4 medlemmer og 1 varamedlem velges av Metodistkirkens Årskonferanse.
Valgene skjer for 4 år om gangen. Halve styret velges annet hvert år. I stillings medfør har Metodistkirkens tilsynsmann for Østre distrikt sete i styret med stemmerett.
b)    1 medlem velges av Betanien Diakonifellesskap.
c)    1 medlem m/varamedlem velges av og blant de ansatte for 4 år om gangen. Disse kan ikke være medlem av direktørens ledergruppe. Varamedlem møter fast i styremøter. Ansattes representant og vararepresentant velges hvert annet år.
d)    Styremedlemmene kan gjenvelges to ganger. Ytterligere gjenvalg av representanter valgt av Metodistkirkens Årskonferanse kan foretas etter innstilling fra styret og med godkjennelse av Diakonirådet.
e)    I stillings medfør har direktøren og sjefssykepleier sete i styret uten stemmerett.
f)    Styret konstituerer seg med leder og nestleder for hele valgperioden. Leder og nestleder kan ikke velges fra de ansatte.
g)    Styret er beslutningsdyktige når minst 4 medlemmer er til stede.
h)    Ved avstemning gjelder alminnelig flertall. Lederens stemme er avgjørende ved stemmelikhet.
i)    Direktøren er styrets sekretær.
j)    Styrets funksjonstid regnes fra 1. august til 31. juli.

§ 6 Styrets mandat og oppgaver
a)    Styret er stiftelsens øverste organ og er ansvarlig for den totale forvaltningen av stiftelsen.
b)    Styret handler på sykehusets vegne og er den lovlige representant utad. Stiftelsen forpliktes ved underskrift av styrets leder og direktør i fellesskap.
c)    Styret skal føre tilsyn med sykehusets medisinske og økonomiske drift, og har ansvar for at regnskap føres, avsluttes og behandles i overensstemmelse med norsk lov. Styret har ansvar for en forsvarlig forvaltning av stiftelsens eiendeler, eiendommer og andre verdier. Styret har ansvar for at det hvert år utarbeides en årsmelding som sendes helsemyndighetene og Betaniens organer.
d)    Styret har ansvar for å ivareta institusjonenes diakonale profil.
e)    Styret velger revisor
f)    Styret fremmer overfor Diakonirådet forslag på styremedlemmer.
g)    Styret foretar ansettelse av direktør og sjefsykepleier.

§ 7 Daglig leder
Direktøren har det daglige ansvar for driften av Stiftelsen Betanien Hospital.
    
§ 8 Eiendommer og disposisjoner.
Stiftelsen Betanien Hospital, Skien eier de eiendommer som disponeres av stiftelsens virksomheter til de formål som er fastsatt i vedtektene. Kjøp og salg av fast eiendom skal vedtas av styret med 2/3 flertall.
Overskudd og egenkapital kan bare disponeres i overensstemmelse med stiftelsens formål i henhold til vedtektenes § 1.

§ 9 Endringer
Betanien Diakoniråd kan vedta endringer av vedtektene eller oppløsning av stiftelsen dersom styret for Stiftelsen Betanien Hospital, Skien med 2/3 flertall foreslår det. Er oppløsning besluttet, skal Diakonirådet legge fram forslag for Lotteri- og stiftelsestilsynet til et avviklingsstyre på minst 3 medlemmer.
Et eventuelt likvidasjonsutbytte anvendes etter forslag fra Diakonirådet til formål som ligger innfor stiftelsens formål. Metodistkirken i Norge skal gis anledning til å uttale seg før endelig vedtak fattes.

VEDTAK: Vedtektsendringene for Betanien-institusjonene ble vedtatt.

Henstilling til Betanien Diakoniråd fra Svein Winge:
- § 4, pkt. d) i forslaget vedtekter for Stiftelsen Betanien Bergen endres til: I stillings medfør har en av Metodistkirkens tilsynsmenn sete i styret med stemmerett.

- § 4 i forslaget vedtekter for Stiftelsen Betanien Oslo endres til: I stillings medfør har disse sete i styret med stemmerett: En av Metodistkirkens tilsynsmenn.

- § 4, pkt. a) siste ledd, i forslaget vedtekter for Stiftelsen Betanien Hospital, Skien, endres til: I stillings medfør har en av Metodistkirkens tilsynsmenn sete i styret med stemmerett.

STØTTET

Sak 17 Stiftelsen Metodistkirkens Alders- og Sykehjem, Bergen.
    VEDTAK: Rapporten mottatt. Regnskapet er oversendt Desisjonskomiteen.

Sak 20 Pastoral sesjon
    Pastoral sesjon ble ledet av biskop Christian Alsted.
    Tjenesterådet la fram sin rapport.
    Konferansens Årsrapport 17-59 og 76-84 ble besvart.
    Konferansens Årsrapport tas inn i Årboken.

Sak 21 Rapport fra Desisjonskomiteen.
Egil Westad la fram Desisjonskomiteens rapport.
VEDTAK: Rapporten mottatt og lagt til protokollen.

Sak 22 Innkomne forslag til Årskonferansen
2. Fra Ole Einar Andersen: Valg av delegater til framtidige Generalkonferanser.
"Årskonferansens valg av delegater til Generalkonferansen skal fra og med valget til GK2020 skje etter forhåndsnominasjon/forslag på valgbare kandidater.
Det utarbeides et presentasjons/spørreskjema som hver kandidat må fylle ut. Her presenteres kandidatens kirkelige og sivile cv, og deres svar på aktuelle teologiske og kirkepolitiske spørsmål. Denne presentasjonen av kandidatene sendes ut som del av konferansepapirene i god tid før konferansen.
Før delegat valget, og ved evt. behov mellom stemmerundene, skal årskonferansens medlemmer ha mulighet til å stille kandidatene utfyllende spørsmål. Spørrerunden skal ikke ha preg av debatt, men oppklaring av kandidatenes synspunkt. "
VEDTAKET FALT

2b: alternativt, og kun dersom forslag 2 faller, foreslår Ole Einar Andersen at:
"Årskonferansen ber Hovedstyret utarbeide nye retningslinjer for valg av delegater til Generalkonferansen. Den nye valgordningen må innebære at årskonferansen i god tid før det stemmes skal være kjent med de aktuelle kandidatene og deres syn på aktuelle teologiske og kirkepolitiske spørsmål innen UMC."
VEDTATT
Oversendelsesforslag til hovedstyret: Valg av lege delegater til General- og Sentralkonferansen skal skje ved forhåndsnominasjon fra menighetene. STØTTET.

3. Fra Ole Martin Andreassen: Digitalisering av Årbok
Ved presentasjon av forslaget ble det nevnt at Årboken også kunne komme i trykket form.
Forslag: Årboken for Metodistkirken Norge gjøres digital!
VEDTATT

4. Fra Ole Martin Andreassen: Godkjenning av BASIS-avtale.
Forslag: Godkjennelsen av basisavtalen mellom prester/diakoner og hovedstyret løftes ut av årskonferansen!
FORSLAGET FALT

5. Fra Rolf Undal: Gjelder medlemskap i organisasjonen Hjelp Jødene Hjem.
Forslag: Metodistkirken i Norge gjenopptar sitt medlemskap i Hjelp Jødene Hjem.
FORSLAGET FALT

6. Fra Ove Braaten: Gjelder menighetsmøter.
Forslag:
1.    I arbeidsåret 2015/2016 skal det gjennomføres jevnlige menighetsmøter i alle våre menigheter (og de som allerede er i gang må gjerne beholde navnet de alt bruker.)
Det første møtet ledes av Tilsynsmannen.

2.    Under Årskonferansen 2016 settes det av minimum 1 dag til åpne samtaler. Dersom Biskopen og Tilsynsmennene finner det nødvendig, kan det innkalles til en ekstraordinær Årskonferanse i løpet av arbeidsåret. De setter også temaoverskrift og innhold for samtaledagen.
FORSLAGET FALT

7. Fra Ove Braaten: Gjelder statistikk.
Forslag:
1.    I løpet av 2015 foretas en gjennomgang av medlemsregisteret i samtlige menigheter slik at medlemsstatistikk pr 01.01.2016 er mest mulig korrekt. Alle medlemslister oppdateres så langt det er mulig med kontaktinformasjon til det enkelte medlem.

2.    Hovedstyret sørger for at det utarbeides gode rutiner for årlig samkjøring av menighetenes medlemsregister og sentralregisteret.
FORSLAGET BLE TRUKKET AV FORSLAGSSTILLER DA INTENSJONEN IVARETAS

Endringsforslag fra Eystein Andersen, Skien: Hovedstyret sørger for at sentralregisteret som rutine sendes menighetene automatisk når de er klare, slik at menighetene slipper å etterspørre dem.
FORSLAGET FALT

Sak 23B VALG PÅ ÅRSKONFERANSEN 2015

A. STYRER, KOMITÉER OG REPRESENTANTER
01.    Hovedstyret
c) Årsklasse 2015-17:
    Leder Nasjonalt Arbeid: Leif S. Jacobsen     Vara: Nestleder i MNA
e) Årsklasse 2015-2017:
        Pastoral:  Anne Grete Spæren Rørvik    Vara: Dag Martin Østevold
        Lek:         Ingerid Hoggen                Vara: Lisa Nielsen
02.    Nasjonalt Arbeid
a)    Leder 2015-17:
b)    Årsklasse:    2015-2019
    Lek kvinne:    Esther Christine Rolfsen    
        Lek mann:         Arne Helge Hansen
        Pastoral:        Vetle Karlsen Eide            
    Vara 2013-2017: Lek:    Jan Erik Norheim        

04.    Betanien Diakoniråd
a) Leder:     Lars-Erik Nordby
b) Nestleder:     Knut Rasmussen
c) Sekretær:     Elisabeth K. Sagafos
e) Valgt av Betanien Diakonifelleskap:
    Fra Oslo:     velges til høsten    Varamedlem: velges til høsten
    Fra Bergen:     velges til høsten    Varamedlem: velges til høsten
    Fra Skien:     Tove Baklie Jensen        Varamedlem: Hege Torunn Hvalen
f) Faste medlemmer:
    Fra Stiftelsen Betanien Oslo: Styrets leder, forstander.
    Fra Stiftelsen Betanien Bergen: Styrets leder, Adm. direktør for Stiftelsen.
     Fra Betanien Diakonihøgskole: Rektor
    Fra Stiftelsen Betanien Skien: Representantskapets leder, hospitalets direktør,     sjefssykepleier.
    Fra Årskonferansen: Kirkens tilsynsmenn som er representert i stiftelsenes styrer.
    Fra Betanien Diakonifellesskap: Styrets leder.
    Fra Metodistkirken, Nasjonalt Arbeid: Leder.
    Betanien Diakoniråds repr. i Nasjonalt Arbeid: Knut Rasmussen.

05.    Styret for Stiftelsen Betanien Oslo
Styremedlemmer i Stiftelsen (Jfr. Vedtektene kapittel 1 § 6d)
4 medlemmer og 2 varamedlemmer er valgt av Metodistkirkens Årskonferanse:
2014 - 2018: Irene Lindhom, Jan M<e Linnsund, Hilde Kristin Ellingsen
Varamedlem: Kjersti Marie Kristiansen
2012 – 2016: Anders Isnes, Christina Solli Ektvedt.
Varamedlem: Inge Waage
Tilsynsmann for Østre Distrikt: Øyvind Helliesen
Stiftelsens daglige leder/forstander: Lars-Erik Nordby
1 medlem med varamedlem valgt av Betanien Diakonifellesskap:
Medlem: Grethe Brynildsen (01.09.14 – 31.08.16)
Varamedlem: Elisabeth Sagafos (01.09.14 – 31.08.18)
1 medlem velges av Betanien Diakonifellesskap (2016 – 2020):
Medlem:         ……………….. (velges av Landsmøtet Betanien Diakonifellesskap 2015)
Varamedlem: …………… (velges av Landsmøtet Betanien Diakonifellesskap 2017)    

06.    Styret for Stiftelsen Betanien Bergen
Styremedlemmer i Stiftelsen (Jfr. Vedtektene kapittel 1 § 6d)
4 medlemmer og 2 varamedlemmer forelsås valgt av Metodistkirkens Årskonferanse:
2015 – 2019:    Filip Rygg, Ann Kathrine Skjørshammer
                Dag Moster (varamedlem)
2015 – 2017:    Eystein Hauge, Katarina Kaarbøe
Ingebjørg Myklebust (varamedlem)
Tilsynsmann for Vestre Distrikt: Svein Jacobsen Veland
Stiftelsens daglige leder: Knut Rasmussen (uten stemmerett)
1 medlem med varamedlem valgt av Betanien Diakonifellesskap:
Medlem: Kari Berland (01.09.14 – 31.08.16)
    Varamedlem: Wenche Hjelmeland (01.09.14 – 31.08.18)
1 medlem med varamedlem velges av Betanien Diakonifellesskap (2016 – 2020):
Medlem:         …………………… (velges av Landsmøtet Betanien Diakonifellesskap 2015)
    Varamedlem: ………………. (velges av Landsmøtet Betanien Diakonifellesskap 2017)

07.    Representantskapet for Stiftelsen Betanien Skien
    Årsklasse 2011-2015
a) Medlemmer: Trine Bjørntvedt, Vidar Sten Bjerkseth, Elisabeth Skreosen, Thomas     
        Rolfsen. Vara: Trond Rossvang, Leif Refsdal.
b) Andre: Tilsynsmann for distriktet, Hospitalets direktør, Hospitalets sjefssykepleier.
c) Valgt av Betanien Diakonifelleskap (2014-2018):
Medlem: Elisabeth Moland (01.09.14 – 31.08.18)
Vara: Tove Baklie Jensen (01.09.14 – 31.08.18)

Medlemmer valgt for perioden 01.08.11 – 31.07.15 (Jfr. Vedtektene kapittel 1, § 6d.). Diakonirådet foreslår at representantskapet forsetter til og med 31.07.2016 på grunn av omlegging av vedtektene. Dette må bekreftes av årskonferansen. BEKREFTET

08.    Styret for Metodistkirken i Norge - Det teologiske seminaret
Styrets leder (2014-2017): Reidun Larsen
Årsklasse 2014 – 2017:    Karin Randsborg Thompson        Vara: Vigdis-Merete Rønning
Årsklasse 2015 – 2018:    Ola Westad        Vara: Vidar Sten Bjerkseth
Andre: Tilsynsmann Øyvind Helliesen og tjenesterådets representant Hilde Tveter.
Rektor Lars-Erik Nordby er medlem uten stemmerett.

10.    Styret for Metodistkirkens Personalkasse
Styret velger selv sin leder.
a) Valgt blant medlemmene:    2014-2016:    Steinar Hjerpseth
        2015-2017:    Gunnar Bradley
        2015-2017:    Vara: Anne Ng Forster
b) Valgt av Årskonferansen:     2014-2016:    …………………………
        2015-2017:     Torfinn Lundblad
        2014-2016:    Vara: ………………….
Forslag: Forslagskomiteen jobber videre med nominering. Det gis fullmakt til Hovedstyret å foreta valget. VEDTATT.

12.    Metodisme-Historisk Selskap
Årsklasse 2015-2019
a) Leder:     Thor Bernhard Tobiassen
b) Styremedlemmer:     Lars Erik Nordby, Ragnar Falch, Jens-Christian Strandos,
        Øystein Lillås, Eystein Andersen, Jorunn Wendel, Gustav Søiland

16.    Tilsynsmannskomitéer
Årsklasse 2016-2018
Østre Distrikt: Anne Grete Spæren Rørvik, Marthe Odén Hval og Torbjørn Ribe.
Sør-Vestre Distrikt: Leif S. Jacobsen, Solveig Barmen Johnsen og Christian Hysing-Dahl.
Nordre Distrikt: Per Bradley, Arne Helge Hansen og Anne Karin Rolfsen.

24.    Innstilt til valg til Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund
Årsklasse 2016-2018:
Styremedlemmer: Stephanie Buadu, Magnus Skånlund
Vara: Cathrine Johnsen.

B. KONFERANSEKOMITÉER
33.    Årskonferansens Desisjonskomité
2014-2017:     Egil Westad (leder i 2016)
2015-2017:    Kristian Ramsrud
2016-2019:    Helle Maria Wolstad.

34.    Forslagskomitéen
a)     Leder     2015-2016: Helle Maria Wolstad
b)     Årsklasser:    2015-2018    
        Pastoral:    Andreas Kjernald            
        Lek:    Ommund Rolfsen    
            Vara: Pastoral: Einar Chr. Drange, Leg: Lisa Nielsen.

35.    Ansvarlig for minneord ved Årskonferansen
Årsklasse 2016-2019: Hilde Sanden-Bjønness

36.    Årskonferansens Justeringskomité
Årsklasse 2016-2019: Christina Thaarup, Håkon Nordal og Rune Joar Larsen.

C. MELDINGER - VALG FORETATT AV ANDRE ORGANER
41.    Stiftelsen Metodistkirkens Alders- og Sykehjem i Bergen, 2014-2018
a)    Fra Centralkirken: Atle Halvorsen, Hans Kristian Rygg.
        Vara: Ole Jørgen Fæø, Kari Fjørtoft.
b)    Fra Første kirke: Øistein Fotland, Nils Eivind Holmedal.
        Vara: Karen Bødtker, Sire Meyer.
c)    Beboer- pårørenderepr.: Britt Eide Knutsen.
        Vara: Mette Gjerde, Tor Magne Madland.
d)    Ansattes representanter: Pål Kristoffer Nielsen, Zoyola Fretheim.
        Vara: Solfrid Yndesdal.
    I stillings medfør har tilsynsmann for distriktet sete i styret med stemmerett.
Adm. leder ved Alders- og Sykehjemmet, Liv Berit Pilskog og pastorene Helle Maria Wolstad og Roald Zweidorff har møte og talerett.


Sak 24 Eventuelt
•    Harald Olsen informerte om Bønn- og fastehelg i Kragerø.
•    Biskopen redegjorde for lokaliserte presters rolle og status.
•    Oversendelsesforslag til Hovedstyret fra Ole Martin Andreassen: Hjelp til å utvikle gode regnskapsrutiner i menighetene. (ikke stemt over)
•    Haugesund har sendt en uttalelse om klima og miljø. Uttalelsen videresendes til Hovedstyret for eventuell redigering før
•    Karl Anders Ellingsen viste ny funksjon på kirkens hjemmeside.

Sak 25 Konferansens Årsrapport (The Business and The Annual Conference)
Spørsmålene 1-16 besvares i Årboken av administrativ leder.
Spørsmålene 17-59 og 76-84 er besvart i pastoral sesjon
Spørsmål 85: Hvor skal neste Årskonferanse holdes?
Årskonferansen 2015 holdes i uke 25 i Stavanger og Sandnes. VEDTATT

Sak 26 Høytidssesjon
Pensjonering
Michael John Davey, Kjell Rolf Pedersen og Jorunn Wendel ble innvilget pensjonering og overrakt pensjonistnålen av biskopen.

Presentasjon av pensjonerte pastorer, ektefeller og enker etter pastorer.
I konferansens høytidssesjon ble følgende presentert: Arne G. Ellingsen, Gerd og Eldar Karlsen, Tore Markman, Henning Poulsen, Liv Forsberg og Harald Larsen, Åse Ingebretsen, Toril og Øystein Olsen, Målfrid Brakvatne, Torhild og Yngvar Ruud, Anne Lise og Michael John Davey, Inger Marit og Kjell Rolf Pedersen, Kjell Werner Rødder, Peder Borgen, Ivar Granum, Yngvar Sæll og Jorunn Wendel.
Menigheten overrakte gave.

Opptakelse, fullt medlemskap i Årskonferansen
Opptatt som eldste: Ingull Grefslie.
Bekreftet opptatt som diakon: Anne-Linda Bratsberg Thorsen

Sak 27 Andre presentasjoner
Legfolk utnevnt til tjeneste: Roy Frode Løvland, Jon Løvland og Ingerid Hoggen.

Innviet som prøvemedlemmer: Victor Sekyere, Kenneth Kiambarua, Helene Benedikte Granum.

Sak 28 Kallspreken
I kallsgudstjenesten talte Albert Andersen Gjøstøl.

Sak 29 Takkeresolusjonen
Takkeresolusjonen ble holdt av konferanselekleder Per-Endre Bjørnevik.

Sak 30 Ansettelsene leses
Gudstjenesten søndag formiddag ble feiret i Immanuel kirke. Gudstjenesten ble ledet av Hilde Kristin Hannestad Tveter. Biskop Christian Alsted talte. Ansettelsene for 2015-2016 ble lest.

 

Lignende artikler
Husk at også de som blir med via Temas må melde seg på. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone