En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken?

24.09.2012
Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Det er hovedproblemstillingen i masteroppgaven til Marit Kristine Hanssen.
Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken?

Marit Kristine Hanssen har skrevet en masteroppgave. Her er et sammendrag av problemstillingene og metodene:

Problemstillingen i denne oppgaven er: Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken?Bakgrunnen for at denne problemstillingen kunne bli interessant å se på, var at Metodistkirken i Norge har laget en diakoniplan som ble distribuert til menighetene i Norge i 2010. Videre var det interessant å finne ut hvor bevisste menighetene var i sine diakonale handlinger og utøvelse av diakoni overfor barn og unge. Metodistkirkens teologi omhandler mye diakoni, og det kunne bli interessant å se hvordan menighetene var seg bevisst sitt diakonale ståsted.

Metoden som ble brukt var primært litteraturstudie med en kvantitativ spørreundersøkelse til de fleste metodistmenigheter i Norge. Disse dataene og litteraturen har vært grunnlaget for drøftingsdelen.

Det var interessant å se hvordan menighetene jobbet og hva de hadde fokus på. Mange jobber i tråd med diakoni og diakoniplan, selv om ikke alle er seg like bevisste at man skal ha diakoniplanen som et arbeidsredskap innen menighetens ulike underaktiviteter. Mange menigheter har jobbet med diakoniplanen, men ikke blant barnelederne, heller på et mer overordnet plan som lederskapet innen menigheten.

Det man muligens bør ha litt fokus på er: snakke om, drøfte og undervise i diakoniplanen for alle ledere innen menighetene, slik at alle får et forhold til planen og blir seg mer bevisst det diakonalt rettede arbeidet.

Dette er en oppgave som det absolutt er mulighet til å videreutvikle ved å dykke enda tettere inn i enkelte områder. Jeg måtte plukke ut noe, og mitt ønske er at menighetene kan bruke denne oppgaven som en inspirasjon til å se videre på dette arbeidet individuelt tilpasset hver enkelt menighet.

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone