En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Innvandrerkvinners møte med Metodistkirken

Innvandrerkvinners møte med Metodistkirken

20.10.2015
Pastor Ingull Grefslie har skrevet en masteroppgave om et spennende og tidsrelevant emne.
Innvandrerkvinners møte med Metodistkirken

«I kirken er jeg ikke fremmed, men hjemme» sa en innvandrerkvinne. Denne avhandlingen handler om innvandrerkvinners møte med Metodistkirken. Bakgrunnen for dette tema er at jeg over tid har registrer et økende innslag av innvandrere i våre menigheter. Dette er ingen enhetlig gruppe, men enkeltmennesker med sin egen livserfaring, bakgrunn og kultur fra alle kanter av verden. De som søker våre kirker er hovedsakelig kristne fra før, men ikke alle, ei heller alle har bakgrunn fra, eller er kjent med Metodistkirken. Det spenner fra assyriske kristne, eritreisk ortodokse, katolikker og pentakostale afrikanere til metodister. Mitt eget engasjement i forhold til tema, har sin bakgrunn i møte med innvandrerkvinner i Metodistkirken over flere år. Innvandrerkvinners møte med MetodistkirkenPastor Ingull Grefslie

I noen menigheter er det egne tilbud for innvandrere, i andre er de en inkludert del av menigheten, og man har en tredje og fjerde variant hvor kristne innvandrere danner sin egen metodistmenighet eller «låner» kirken for egne konfesjonelle samlinger. Jeg har erfaring fra noen slike menigheter og personlige 5 møter med denne gruppen. Mitt eget engasjement i forhold til tema, har derfor sin bakgrunn i møte med innvandrerkvinner i Metodistkirken. Først som vanlig medlem i kirken og senere som pastor. Jeg har gjort meg egne erfaringer gjennom disse møtene og relasjonene. For meg har møtet med asylanter, flyktninger og innvandrere først og fremst vært en berikelse, men også en utfordring. Utfordringene har i hovedsak bestått av språklige og kulturelle forskjeller. Jeg har møtt dem i sjelesorg og veiledning, i hverdagsliv og i kirkelige sammenhenger. Det er derfor mitt eget engasjement og erfaring som er bakgrunn for oppgavens tema. Jeg erfarer at menigheter har måttet tilrettelegge og tilpasse seg disse endringene. Imidlertid vet man lite om innvandrernes egne erfaringer i møte med Metodistkirkens gudstjenestelige og diakonale virksomhet. Det er skrevet lite om dette i norsk metodistisk sammenheng, noe som gjorde meg nysgjerrig og var en motiverende faktor for å jobbe med avhandlingen.

I avhandlingens problemstilling ønsket jeg å få fram kvinnenes subjektive opplevelse og erfaring i forbindelse med deres møte med Metodistkirken. Problemstillingen ble derfor formulert slik: Hva kjennetegner innvandrerkvinners møte med Metodistkirkens gudstjenestelig og diakonal virksomhet i relasjon til deres egen identitet?

 

Last ned oppgaven HER

 

 

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone