En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>En utfordrende dialog

En utfordrende dialog

29.01.2007
Metodistkirkens syn på og anbefalinger i forhold til homoseksuelt samliv ble en viktig del av Årskonferansen i Sarpsborg, og vil dukke opp igjen. Nå forsøker Hovedstyret å gå nye veier for å unngå polarisering og kampvotering.
En utfordrende dialog

Under Årskonferansen i Sarpsborg tok homofilisaken stor oppmerksomhet og dukket også opp i bakgrunnen for andre saker.
Det forelå et resolusjonsforslag til konferansen om åpenhet og dialog i homofilisaken. Den utfordret ikke kirkens syn direkte, men understreket vilje til respekt for medlemmer av kirken med ulikt syn på saken. Det ble brukt mye tid på debatt om hvorvidt vi skulle ha en debatt, og hvordan den eventuelt skulle foregå. I tillegg var det noen sterke innlegg for de ulike syn på selve saken.

Det ble tilslutt gjort følgende vedtak:
1. Hilde Marie Øgreids forslag til resolusjon om homofilisaken bordlegges uten videre forføyning.
2. Vår kirkes syn på homofili, trykt i vår "lære og kirkeordning", kopieres og sendes ut til alle pastorer og til ledere og medlemmer av kirkens råd og institusjoner for nærmere studium".
Forslaget fra Peder Borgen ble vedtatt med 70 for, 42 mot og 3 blanke stemmer. Dette betyr at saken tas opp på nytt ved ÅK 2007, og at saken utredes.
Forslag fra Ola Westad til utvalg som skal arbeide med dette: "Hovedstyret får mandat til å danne et bredt sammensatt utvalg til å jobbe med homofilispørsmålet. Utvalget får i oppgave å lage et bakgrunnsdokument for en bredere debatt om homofili under Årskonferansen neste år. Hilde Marie Øgreid og Charles Jourdans forslag knyttet til homofili under årets Årskonferanse oversendes utvalget." Dette ble enstemmig vedtatt.

Evaluering
I Hovedstyret ble denne saken grundig drøftet når Hovedstyret evaluerte Årskonferansen i høst. Det var en generell enighet om at denne saken får mer plass enn den bør ha i konferansen. I Metodistkirken endres ikke læreordningen i Årskonferansene, det skjer kun i Generalkonferansen. Ingen vedtak som Metodist-kirken i Norge gjør i sin konferanse vil kunne bryte med Generalkonferansens vedtak.
Dette er også en sak som ser ut til i særlig grad å invitere til polarisering og fraksjonering av konferansen. Dette bekymrer Hovedstyret og fikk frem et ønske om å finne en annen vei for å behandle saken på Årskonferansen.

Den kristne samtalen
Tilsynsmann Øyvind Helliesen har skrevet en masteroppgave om temaet "Christian Conferencing" (Den kristne samtalen). Den kristen samtalen er en arv fra John Wesley, og blir av kirken definert som et nådemiddel. Metodistkirken tror at Jesus Kristus er til stede ved sin Ånd og leder oss når vi som kristne samles til konferanse og samtaler og reflekterer over kirkens teologi og praksis.

I USA har en slik tilnærming gitt spennende resultater. I 1997 og 1998 samlet 23 metodister seg til to 48-timers samtaler om homofilispørsmålet. Samtalene søkte å finne hva det har vært som har skapt enhet i Metodistkirken i fortiden, og hva som nå truet enheten. Gruppen forsøkte så å finne hva som måtte til for å unngå splittelse og bevare kirkens enhet. I tilleg arbeidet gruppen frem noen retningslinjer og råd for det videre arbeidet med emnet i kirken.
Et gjennomgående særtrekk ved samtalene var den tiden som var avsatt til å bli kjent, feire gudstjeneste og nattverd sammen og bønnefellesskap.
Samtalen ledet til dokumentet "I søken etter enhet".

Norsk samtalegruppe
Hovedstyret har invitert en gruppe med legdelegater og prester til å delta i en samtale som vil strekke seg over to helger, og som vil legge frem et samtaledokument for Årskonferansen. Dette dokumentet vil være utgangspunkt for en samtale i konferansen.
Hovedstyret tror dette vil gi mulighet for en dypere samtale som kan bygge broer, fremfor å forsterke uenigheter. Det ble derfor vedtatt en betydelig satsing på prosjektet med både menneskelige og økonomiske ressurser.
Gruppen har allerede vært samlet til sin første samling, og skal ha en til i slutten av februar.
Etter hva Brobyggeren har hørt har det til tider vært en meget utfordrende prosess, men det er optimisme for at en skal kunne få et godt grunnlagsdokument for den videre samtalen i Årskonferansen.

Artikkelen er hentet fra Brobyggeren nr. 1, 2007.

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone