En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Innvielsen av lesbisk biskop i strid med kirkeordning

Innvielsen av lesbisk biskop i strid med kirkeordning

02.05.2017
Biskop Christian Alsted kommenterer kjennelsen i Det juridiske råd.
Innvielsen av lesbisk biskop i strid med kirkeordningBiskop Christian Alsted taler på Generalkonferansen 2016.

Metodistkirkens Juridiske Råd offentliggjorde sin avgjørelse 29. april, at innvielsen av biskop Karen Oliveto er i strid med Metodistkirkens kirkeordning. Karen Oliveto fortsetter som biskop mens en tjenestesak mot henne blir behandlet.

Bakgrunnen for saken er at Karen Oliveto, som offentlig har erklært seg som lesbisk og lever i ekteskap med en annen kvinne, ble valgt som biskop og innviet i den vestlige jurisdiksjon i USA sommeren 2016. Hun har siden vært biskop i Mountain Sky området, som omfatter Colorado, Montana, Utah og Wyoming.

Umiddelbart etter valget av Karen Oliveto anmodet den Sydlige Centrale Jurisdiksjon i USA det Juridiske Råd om en såkalt klargjørende beslutning om lovligheten av nomineringen, valget, innvielsen og utnevnelsen.

Det juridiske råd har gjort et særdeles grundig og samvittighetsfullt arbeide, hvor de har lyttet til saksfremstillinger og argumenter i en offentlig høring, og nøye vurdert spørsmålet i forhold til kirkens orden og lovgivning. Den 19 sider lange saksfremstilling, argumentasjon og konklusjon er tydelig og samtidig komplisert og med mange fasetter. Det er dessuten minoritetsuttalelser, som presenterer ytterligere argumentasjon.

Essensen i det Juridiske Råds avgjørelse er følgende:
•    At Det Juridiske Råd har forholdt seg til lovligheten av innvielsen av en biskop, fordi biskoper innvies til å gjøre tjeneste i hele kirken. Derimot anser rådet at nominering, valg og utnevnelse utelukkende er et regionalt anliggende, som andre regioner ikke kan blande seg i, og som det Juridiske Råd derfor ikke skal vurdere.
•    At innvielsen av en offentlig erklært homoseksuell prest til biskop er i strid med kirkens lovgivning.
•    At det gjennom ekteskap med en annen kvinne er offentlig at Karen Oliveto lever som en lesbisk kvinne, hvilket er i strid med kirkens syn på homoseksualitet.
•    At kirkens ordning foreskriver at prester skal vie seg til de høyeste idealer for det kristne liv, hvilket inkluderer å følge kirkens ordning også når det gjelder kirkens holdning til det å leve ut sin homoseksualitet.
•    At det vil være opp til biskopskollegiet i den Vestlige Jurisdiksjon i USA å føre en tjenestesak, som vil avgjøre om Karen Oliveto kan forbli biskop.

Den fulle teksten i det Juridiske Råds avgjørelse kan leses på http://www.umc.org/decisions/71953

Avgjørelsen fra Det Juridiske Råd minsker ikke den spenning, smerte og frustrasjon i kirken, som knytter seg til spørsmålet om den menneskelige seksualitet og til den konkrete sak. Avgjørelsen endrer heller ikke på kirkeordningen. Det juridiske råd tar kun stilling til konkrete saker og bedømmer deres forfatningsmessighet og lovlighet. Biskopene utøver det åndelige og timelige tilsyn med kirken og leder den i sin misjon. Mens Generalkonferansen er den instans, som har myndighet til å endre på kirkeordningen.

Biskopsrådet har på anmodning av Generalkonferansen i 2016 nedsatt en kommisjon ”Commision on a Way Forward”, som skal hjelpe kirken med å finne en felles vei inn i fremtiden og bygge bro over det som truer med å skille. Biskopsrådet er forpliktet på kirkens enhet og på kirkens misjon å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler for gjennom det å forandre verden. Vår sentralkonferanse uttrykte sin tydelige støtte til biskopenes bestrebelser på å bevare kirkens enhet og på å støtte kommisjonens arbeide frem mot en ekstraordinær Generalkonferanse i februar 2019.

Jesus ba: Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.  (Joh. 17:20-23)

Det er ingen tvil om at Metodistkirken er i en meget vanskelig situasjon som truer vår enhet. Den enhet Jesus ber om og kaller oss til, er ingen selvfølge. Den er rotfestet i vår relasjon til ham, og den fordrer at vi i alle sammenhenger aktivt bygger gode relasjoner til hverandre, verdsetter hverandre, tillegger hverandre gode motiver og snakker godt om og med hverandre, også når vi er uenige.
 
Hele kirken, kirkens ledere og ikke minst ”kommisjonen for en vei fremover” har behov for forbønn. Derfor vil jeg også inntrengende oppfordre til bønn for kirkens enhet og misjon, både personlig og i fellesskap ved gudstjenester, i smågrupper og andre samlinger.

Som sentralkonferansens resolusjon sier: Vi tror, at alt er mulig gjennom kristen samtale og i Helligåndens kraft.  

Christian Alsted

 


FAKTA
Det er forskjellige instanser i kirken med hver sin funksjon. Generalkonferansen gjør beslutninger om endringer i kirkens lovgivning og kirkens orden, og den uttaler seg på hele kirkens vegne. Biskopsrådet utøver tilsyn og leder kirken i dens misjon. Det Juridiske Råd tar avgjørelser vedrørende forfatningsmessigheten og lovligheten av biskopenes offisielle tolkninger av kirkeordningen, likeledes kan de bli bedt om å bedømme forfatningsmessigheten og lovligheten av beslutninger truffet av kirkens konferanser eller fremlegge en klargjørende beslutning i forhold til et komplekst spørsmål vedrørende kirkeordningen. I dette tilfelle har Det Juridiske Råd på anmodning vurdert beslutninger truffet i en Jurisdiksjonal konferanse.  
Det Juridiske Råd gir en endelig tolkning, som forventes å være upartisk og bygge på rådets forståelse og tolkning av kirkeordningen. Rådet består av ni medlemmer fra hele verden, blant dem er Øyvind Helliesen, prest og tilsynsmann i den norske konferansen.

 

 

Lignende artikler
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Kirkens biskop og tilsynsprester har sendt ut informasjon til alle menighetene om hva som skjer fremover med mulige vedtak i generalkonferansen og her hjemme. Du kan lese hele dokumentet her. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone