En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- Legfolkets rolle i kirken er viktig, ja helt avgjørende!

- Legfolkets rolle i kirken er viktig, ja helt avgjørende!

20.06.2017
I sin rapport til konferansen tar konferanselegleder Per-Endre Bjørnevik opp flere utfordringer for kirken.
- Legfolkets rolle i kirken er viktig, ja helt avgjørende!Dirigentbordet ved årskonferansen 2017. Fra venstre: Konferanselegleder Per-Endre Bjørnevik, biskop Christian Alsted og tilsynsmann Øyvind Helliesen.

Konferanselegleders rapport til årskonferansen 2017

 

Kjære årskonferansedelegat

Temaet for årets konferanse er: En kirke for alle. Og dagstema for torsdagen: I tjeneste med fattige-fordi han var Guds sønn og en av våre. Dette er både spennende og krevende. Det utfordrer oss til å tenke nytt og slippe både nye mennesker, tanker og prioriteringer til i vår kirke. Kan vi klare å la dette temaet prege konferansen og bli virkeliggjort i vår kirke i kommende arbeidsår?

Jeg avsluttet fjorårets rapport med følgende avsnitt: «I vårt samfunn er sosialt arbeid tilrettelagt godt gjennom NAV og de sosiale ordningene vi har i Norge. Men må vi revurdere deler av vårt arbeid i Norge? Må vi som menigheter engasjere oss sterkere i sosialt arbeid og fattigdomsbekjempelse? Vil dette bidra til å øke vårt engasjement både i det evangeliske arbeidet i Norge og i misjonsarbeidet og hjelpe oss til å se vår nestes nød?
Jeg ønsker med dette å bidra til en debatt om vi skal tenke nytt om vårt sosiale og diakonale arbeid.
«
I dette konferanseåret er dette blitt fulgt opp.


Arbeid blant fattige og marginaliserte

I desember arrangerte MNA sammen med vår menighet i Drammen et seminar i Drammen om arbeid blant flyktninger og innvandrere. Temaet var «Er det håp for diakonien i Metodistkirken?

Vi fikk høre om en rekke eksempler på at det skjer mye arbeid blant og for våre nye landsmenn, enten de er her for en kortere tid eller permanent. Denne situasjonen utfordrer oss og får oss til å tenke gjennom saker på nytt.

Metodistkirkens strategiplan har vært arbeidet med også gjennom det siste året. Den siste versjonen som jeg mottok for noen dager siden sier på en av de siste sidene:

Vi vil frem mot 2020 fortsette med å forandre og utvikle våre menigheter åndelig og misjonalt gjennom:

  • Et tydelig utadrettet fokus – særlig på marginaliserte og medmennesker i en vanskelig livssituasjon.
  • En bevisstgjøring om å hjelpe mennesker til tro og livslang vekst og utvikling i det kristne livet»

Strategiplanen bruker også ord som «Radikal gjestfrihet» og setter som ett av fire hovedmål:

«Vi vil være med og bekjempe fattigdom og ta diakonalt og sosialt ansvar i relasjon til mennesker i nød.» og «Alle menigheter har et lokalt arbeid for flyktninger og andre mennesker i nød.»

Dette er utfordrende og krevende. Men vi vet at i mange av våre menigheter er dette allerede på gang. Mennesker fra ulike nasjoner og etniske grupper blir integrert i menighetens arbeid og finner sin plass.

Jeg er takknemlig og glad for det arbeid som gjøres i våre menigheter og har forventning om at dette skal være med på å tenne engasjementet og gleden over å ha tatt imot et kall til tjeneste.

Ny kirke i Arendal

Min rolle som konferanselegleder er nært knyttet opp til ledelse av hovedstyret og mitt engasjement og mitt arbeid er hovedsakelig fokusert på de oppgavene hovedstyret arbeider med. Møtene i Hovedstyret skjer hovedsakelig i Oslo, med unntak av møter der Årskonferansen holdes. Så en gang i året kommer Hovedstyret ut og får oppleve forskjellige menigheters arbeid på nært hold. - Legfolkets rolle i kirken er viktig, ja helt avgjørende!Per-Endre Bjørnevik

Dette konferanseåret har vi hatt en meget flott opplevelse i forbindelse med innvielsen av nytt kirkebygg for Arendal Metodistmenighet. Det gamle kirkebygget i Arendal var preget av elde og forfall og noe måtte gjøres.
Menigheten valgte å kvitte seg med den gamle kirken og satse på et nybygg. Hovedstyrets møte i februar 2017 ble derfor lagt til Arendal og i innvielseshelgen kom vi til en menighet som var full av entusiasme og glede
over sitt nye kirkehjem og som virkelig satset. Vi opplevde glede over det arbeidet som var nedlagt, både av menighetens lege medlemmer og av pastorene. Og de så fremover og ventet store resultater av nysatsingen. I
min hilsen til menigheten på gudstjenesten sa jeg at Metodistkirken i Arendal er ikke lenger en sentrumskirke, men en kirke i sentrum for menneskers liv.

Den nye kirken ligger inntil et boligområde og har nå alle muligheter til å treffe og inkludere nye mennesker i sin tjeneste. Jeg ønsker Arendal menighet alt godt og Guds velsignelse i sitt arbeid.

Min tjeneste

Jeg er aktiv i min lokalmenighet og i tillegg til Hovedstyret møter jeg også i Sentralkonferansens råd og er nylig valgt til leder av biskopskomiteen. Der deltar jeg i drøftelser vedrørende utviklingen av Metodistkirken i
Nord-Europa, Baltikum og Eurasia. I tillegg har jeg vervet som Europas medlem i GCFA, Metodistkirkens globale finans- og administrasjonsstyre. Dette er en meningsfull oppgave der jeg får inspirasjon fra våre
søsterkirker i ulike deler av verden. Jeg får god innsikt i det store arbeide som United Methodist Church utfører i verden gjennom menigheter, organisasjoner og enkeltmennesker.

Dette året har jeg fått gleden av å delta på en reise til Kambodsja og har fått oppleve fremveksten av en ny metodistkirke i dette landet som har lidd så meget. Vi hadde lagt ett av våre styremøter i GCFA dit for å møte
lokale kirkeledere og få innsikt i det arbeidet som drives. Den nye kirken vil trolig bli en metodistkirke som er affiliert med UMC, men ikke en del av UMC. Men oppbyggingen har vært ledet av misjonærer fra UMC og
fra metodistkirken i Sør-Korea. Arbeidet vi så der var for det første preget av at den nye kirken består av flest unge mennesker og for det andre at de hadde et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte.

Soltun

Jeg har vært leder i styret for Stiftelsen Soltun folkehøgskole siden 1999. Disse årene har vært preget av både oppgang og nedgang, men gjennomgående har vært fallende elevtall og stadig mer krevende økonomi. Takket
være likviditetslån og garanti fra Metodistkirken i Norge, har det vært mulig å drive skolen videre, men med vekslende økonomisk resultat. Det har hele tiden vært et mål at det skal drives folkehøgskole på stedet, men
styret i stiftelsen kom etter hvert til den konklusjon at det var nødvendig å finne en samarbeidspartner for den videre driften. Nå har Stiftelsen Soltun Folkehøgskole, Metodistkirken i Norge og Norges KFUK-KFUM
inngått en avtale som sikrer at det skal drives folkehøgskole gjennom Norges KFUK-KFUM. I løpet av kommende konferanseår vil trolig vedtektene bli endret i samsvar med forslaget som i år legges frem for
Årskonferansen og Norges KFUK-KFUM overtar flertallet i styret.

Etter min mening har dette vært en riktig avgjørelse, selv om det for Soltunvennene har vært leit å se at skolen går over på nye hender. Det har jeg forståelse for. Men det viktigste for meg, for styret og hovedstyret har
vært at det fortsatt skal drives folkehøgskole på stedet.

Besøk fra Connectional Table

I dagene 16-21. mai hadde UMC sitt programstyre Connectional Table, styremøte i Oslo. Jeg hadde gleden av å være tilstede alle dagene og Metodistkirken i Norge fikk vist frem sitt arbeid både lokalt, nasjonalt og
internasjonalt. At delegatene i tillegg fikk delta på vår nasjonaldag og være med på den flotte 17. maifesten i Centralkirken, var en opplevelse for oss alle. I tillegg tror jeg at orienteringen om vårt misjonsarbeid og
satsingen på Partnership in Development gjorde et godt inntrykk på våre gjester.

Dette møtet fokuserte også på arbeid blant urfolk og i den presentasjonen ble Samenes Nasjonaldag som ble feiret i bl.a. i Trondheim Metodistkirke 6. februar og arbeidet rettet mot samer fremhevet. Jeg er stolt over å
være med i en kirke som har vært en foregangskirke for urfolks og minoriteters rettigheter og håper at denne tradisjonen blir tatt godt vare på og forsterket i tiden fremover.

Generalkonferansen

I mai 2016 fikk jeg delta som observatør på Generalkonferansen i Portland i Oregon, USA. Konferansen hadde som motto «Therefore go» og var til å begynne med preget av spenning knyttet til hvordan
homofilispørsmålet ville prege konferansen og om resultatet ville bli en splittet kirke. Spenningen ble utløst da biskopene foreslo at det skulle nedsettes en spesiell kommisjon som skulle utrede dette spørsmålet frem til en
ekstraordinær generalkonferanse. Denne blir trolig holdt i 2019.

Som observatør var det spesielt å se den forandringen som skjedde med konferansen da dette vanskelige spørsmålet var lagt bort, i det minste for en tid. Jeg vil ikke bagatellisere uenigheten, men for meg var det en
bekreftelse at de fleste delegatene ønsker en fortsatt forent metodistkirke. Det utsagnet som jeg husker best fra Generalkonferansen i 2004 da samme spørsmål var blitt heftig debattert og splittelse var et tema, er følgende:
As United Methodists, we remain in covenant with one another, even in the midst of disagreement, and affirm our commitment to work together for the common mission of making disciples throughout the world.”

Noen hadde arbeidet gjennom natten til siste dag og sto frem med denne setningen.

Det er mitt håp at også gjennom denne kommisjonens arbeid skal komme frem til fortsatt enighet i det viktigste: Å vinne disipler for Jesus Kristus.

Sentralkonferansen

Metodistkirken i Nord-Europa, Baltikum og Eurasia var samlet til sentralkonferanse i Fredrikstad i oktober 2016 under temaet: "In God we live, move and exist” (Apostlenes gjerninger 17.28) .
Konferansen ble en flott opplevelse som understreket temaet. Alltid interessant og nyttig å møte metodister fra våre naboland og høre om deres erfaringer. Takk til menighetene i Fredrikstad og på Kjølberg som hadde lagt
alt så godt til rette. Særlig takk til dem som åpnet sine hjem for delegatene for middagsservering. Det ble et høydepunkt i konferansen.

Et annet høydepunkt var at Christian Alsted ble gjenvalgt som biskop. Jeg gleder meg til fortsatt samarbeid med ham.

Legfolket i tjeneste

Legfolkets rolle i kirken er viktig, ja helt avgjørende, for at kirken skal kunne fullføre sitt oppdrag. Legfolk har en meget viktig plass både i ledelse av menighet, i menighetens ulike arbeidsgrener, i forkynnelsen og i
kirkens ulike styrer og råd. Vi har behov for å få frem nye krefter som etter hvert kan overta ledelsen.

Også i år har vi kalt Legfolkets sesjon for Legfolkets inspirasjonssamling. Dette året har vi fått med Jon Løvland som har fått menighetsutviklingsprogrammet og aktiviteter rundt omkring i menighetene som tema.

Avslutning

Målet med min tjeneste i kirken er fortsatt: At flere må få høre budskapet om ham som er livets håp og være med på å så budskapet. La mennesker høre Ordet. Jeg er overbevist om at Ordet er virksomt og har påvirkning
på dem som hører det.


Takk for din tjeneste i kirken.
Jeg ønsker deg fortsatt Guds velsignelse i ditt arbeid
Per-Endre Bjørnevik
Konferanselegleder

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone