En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Første sesjon er i gang

Første sesjon er i gang

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
22.06.2017
Da er forhandlingene i gang på årskonferansen.
Første sesjon er i gangGunnar Bradley gjennomfører navneoppropet.

 

Artikkelen oppdateres fortløpende. Oppdater siden for å se nye innlegg.

 

Biskopen åpnet konferansen.

Konferansens lovlighet bekreftet.

Navnopprop.

Varaordfører Marita Moltu (KrF) ønsket velkommen til Bergen.

Prest Kjell Werner Rødder tok ordet om fristen for utgivelse av sakspapirene tre uker før konferansen. De fleste papirene overholdt fristen, men det har vært flere papirer som har kommet i ettertid. For at menighetene skal kunne lese og samtale om alle sakspapirene, ønsker han at alle sakspapirene skal være ute til denne fristen.

Prest Christina Thaarup fremmet forslag om at alle sakspapirene skal være innlevert slik at de kan komme ut tre uker før.

Prest Kjell Werner Rødder stilte et prinsipielt spørsmål ved hovedstyrets myndighet til å avvise forslag fremmet til konferansen. Per-Endre Bjørnevik viste til det hovedstyret allerede skrevet, om det konkrete forslaget. Biskopen bedømmer at årskonferansen kan bestemme at forslag kan behandles. Rødder prøver å være prinsipiell og fremmer ikke noe konkret forslag.

Prest Kjell Werner Rødder stilte spørsmål ved det at saken om tilsynsmennenes tjenestetid, fremmet og vedtatt på sentralkonferansen, ikke er tatt med i sakene. Biskopen mener det er den nåværende ordningen (alternativ A) som gjelder, frem til noe annet forslag fremmes.

Prest Ole Martin Andreassen tok ordet for at det skal snakkes om sentralkonferansen som ble arrangert i Fredrikstad i fjor høst.

Prest Charles Jourdan etterlyste sikkerhetsinfomasjon om rømningsveier.

Prest og generalsekretær Knut Refsdal fra Norges Kristne Råd kom med en hilsen til konferansen. Han understreket økumenikkens store betydning, både mellom kirkene og i samfunnet generelt. Høyrekrefter på fremmars, flyktninger, krig, Trump, baksidene ved globaliseringen er aktuelle problemer. Vi har som kirker et alternativt språk å tilby samfunnet og hverandre. Vi utfordres til en pilgrimsvandring i et forsonende fellesskap. La oss sammen vise at det er mulig å leve sammen i fred. Vi er kalt til å være et enhetstegn. Det finnes en annen vei. Norges Kristne Råd vil være et verktøy i denne prosessen. Vi har mange store utfordringer. Likekjønnet ekteskap utfordrer mellom og i kirkene. Samfunnet sekulariseres og det religiøse uttrykk blir mer flertydig. I dette trenger vi hverandre som kirker og kristne. Metodiskirken er en aktiv deltaker i denne prosessen, i tråd med vårt ideal.

Da er det valg på tellekorps og lignende.

Forhandlingene avbrytes for å spise middag. Forhandlingene gjenopptas kl. 20.15.

Da er vi igang igjen. Nå er det tilsynsmennenes tale. Den er ikke utdelt på forhånd. Se egen artikkel for talen.

Etterpå vil det bli en generaldebatt.

Da er generaldebatten åpnet.

Prest Ole Martin Andreassen stilte to spørsmål.

Hvordan vil arbeidet med menighetsfornyelse prege kabinettets arbeid med utnevnelsene?

Øyvind Helliesen; Vi har sendt ut hvilke prosedyrer kabinettet følger. Det er mange faktorer som fører til en utnevnelse.

Kan vi komme vekk fra ideen om en menighet en prest? Kunne vi ha byttet talestol oftere? Kan vi tenke mer i regioner der vi ordinerte arbeider mer i fellesskap?

Legkvinne Marte Oden Hval er første ikke-ordinert på talerstolen. Det var bra av Marte, men pinlig lenge...

Hun spør om det finnes et system for å ta vare på de nyansatte. I skolen har alle nyansatte en fadder. Og senere har man kolegaer som arbeider tett med en. Har vi i kirken noe slikt system?

Prest Hilde Marie Movafagh skrøt av det veiledersystemet vi har på plass i dag. Øyvind Helliesen utfylte med hvilke ordninger som er på plass. Han trakk også frem ordningen med Modum som en viktig del av oppfølgingen av ordinerte som møter utfordringer.

Prest Christina Thaarup etterlyser mer konkrete utfordringer ut fra de spørsmålene som ble stilt i talen.

Øyvind Helliesen: Ja vi vil gjerne gjøre det, men det er også utfordringer vi må forme i fellesskap.

Prest Hilde Marie Movafagh ønsket å ta opp MBU leders oppfordring til å la ungdommer få lov til å være til stede - uten å bli utbrent på oppgaver. Hun fortalte om egne erfaringer der mange ble utbrent og forsvant. Er vi i ferd med å gjøre samme feil på nytt. Seminaret vil gjerne være til hjelp her.

Prest Hilde Sanden Bjønness takket som de andre for en god og livsnær tale. Hun bet seg merke i hvor ulike mange av historiene var. Vi er ulike som både mennesker og menigheter. Hun understreket betydningen av bønn og det å lytte til Gud for å kjenne når han svarer.

Legkvinne Eili Knudsen Ingnes tok til orde for at vi som kirke kan være til stede for voldsofre og utøvere.

Øyvind Helliesen: Dette er noe som vi som kirke kan bidra langt mer. Diakon Vetle Karlsen Eide nevnte at det er utført et pionerarbeid med dette feltet på Betanien i Bergen.

Prest Torgeir Tveter takket for talen, men etterlyste mer "ut av boksen" tenkning i menighetsarbeidet. Vi må våge å være på gateplanet. Vi møter ungdommer som opplever vold og overgrep. Han ønsket at vi også skal arbeide med visjon og strategi på andre måter. Hva betyr vi for nærmiljøet vårt? Våger vi å gjøre ting som ikke gir menighetsvekst, men som tjener mennesker i samfunnet? Det er ikke alt arbeidet som blir synlig i statistikken. Vi trenger kanskje andre fokus enn statistikken.

Da ble sesjonen avsluttet pga tiden. Generaldebatten fortsetter i morgen.

Da er vi igang igjen!

Prest Øyvind Aske skrøt av rapporten. Men han savnet fokuset på den misjonale kirken. Er det for mye forlangt å ta med en setning om misjonsarbeidet? Både i Afrika og i Litauen. Dette perspektivet er borte fra rapporten. Tjenesten med fattige er midt i arbeidet til misjonen og menighetene. Dette er et arbeid som gir store resultater.

Øyvind Helliesen: Han mener rapporten inneholdt dette internasjonale aspektet. Distriktsoversikten viser også alle menigheten med slik partnerskapsavtale.

Det ble satt strek allerede under Øyvind sitt inlegg. Det er mange på talerlisten.

Legmann Jan Erik Hansen snakket om utbrente legfolk og om utveksling av prester i talerstolen. Han tror de fleste menighetene ønsker å ha en hyrde som både taler og er tilstedeværende.

Prest Roar Fotland takket for rapporten og det tydelige misjonale fokuset. Han støttet savnet etter et litt mer globalt fokus. Han tok også opp bruken av tall i strategiplanen. Han etterlyste en revidering av de måltallene for medlemsøkning som ligger i strategien. Det er en stressfaktor. Det er stort avvik mellom mål og virkelig. La oss legge vekt på prosessen og ikke denne tallfestingen.

Øyvind Helliesen: Vi har snakket mye om måltallene i kabinettet. Vi ønsker ikke å stresse menighetene. Men strategiplanen er først og fremst for kabinettet og hovedstyret. Det er et ledelsesdokument. Vi har behov for noen måleinstrumenter. Disse måltallene har en slik funksjon for ledelsen.

Prest Terje Nilsen tok opp begrepet utadrettet menighet. Hva legger kabinettet i dette uttrykket.

Prest Ray Svanberg sa at rapporten fikk han til å reflektere over egen menighet og var til inspirasjon. Særlig bruken av eksempler fra menighetslivet.

Diakon Kari Hay savnet også det internasjonale perspektivet. Det å være en del av Partnership in Development. Dette gjør noe med menigheten. Men det er en utfordring å være tilstede på samme måte lokalt. De kaller det asfaltdiakoni. Hun etterlyser også en bedre telling av aktivitet enn gudstjenestebesøk. Det skjer så mye gjennom uken og det gir et bedre bilde av menigheten i samfunnet sitt.

Legkvinne Inger Olsen oppfordret til å løfte frem bønnen og de nære samtalene både i konferansen og i menighetene.

 

På grunn av en datafeil forsvant tre innlegg her. Det beklager jeg.

 

Prest Harald Larsen etterlyste mer bruk av internasjonale krefter i menighetene. Han viste til IMCO og de spennende tingene som skjer der. Han tok også opp hyrdefunksjonen ovenfor de som er glemt i menighetene, de som ikke selv klarer å komme til kirken og bryte ut av ensomheten.

Steinar Hjerpseth: Vi arbeider med GBGM for å få et sterkere fokus på migrasjonsarbeid.

Prest Ole-Jacob Vestvik etterspør en klarere tanke om hva metodismen vil i Norge i dag. Vi kan være givere i samfunnet, men vi har også mye å lære. Det gjelder spesielt ovenfor rusavhengige. Vi har en erfaringsteologi som bør prege våre menighetene enda sterkere. Forandring gjennom nåde. Vi er selv fattige i mange av åndens frukter.

 

Svein Veland snakket om det å være en utadrettet menighet og kirke. Har vi venner utenfor kirken? Da kirken vokste, var den tilstede i samfunnet. Fokuset var ut. I dag er vi kanskje redde for å slippe nye inn i vårt fellesskap.

Tilsynsmennenes svar er plassert under spørsmålsstillerene over.

 

Da er generaldebatten avsluttet. Resten av forhandlingene fortsetter i en ny artikkel.

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone