En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Forhandlinger fredag

Forhandlinger fredag

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
23.06.2017
Her kan du følge forhandlingene fredag på årskonferansen.
Forhandlinger fredagForsamlingssalen torsdag.

Avslutningen på generaldebatten ble omtalt i gårsdagens artikkel.

 

Nå er det konferanselegleder Per-Endre Bjørnevik som leser sin rapport. Du finner den i en egen artikkel på forsiden.

 

Prest Hilde Marie Movafagh tok til ordet for at det kan avsettes midler for å kjøpe fri hovedstyrets leder. Det er et svært omfattende verv og skal vanlige folk ha mulighet til å ta noe slikt på seg, trenger vi en lønnskompensasjon.

Biskop Christian Alsted takket menigheten og hovedkontoret for innsatsen før og under sentralkonferansen.

Prest Helle Marie Wolstad viste til at temaene fra sentralkonferansen har blitt tatt opp i årskonferansen. Hun understreket også viktigheten av hvordan vi bruker språket, og at språk kan inkludere eller ekskludere. I tjeneste med fattige - fremfor i tjeneste for fattige. Vi ser noen ganger slikt når sinnsrogudstjenestene samler mange som aldri er i kirken ellers, men menighetens egne holder seg hjemme.

Da er behandlingen av landslegleders rapport avsluttet.

Talertiden redusert til tre minutter og to innlegg for og to inlegg mot.

 

Forslaget fra prest Christina Thaarup om at alle saksvedlegg skal være inne slik at de kan legges ut tre uker før konferansen.

Legmann Per-Endre Bjørnevik påpekte at alle sakspapirer var ute tre uker før, men at det kom mange oppdateringer. Dette mener han er viktig å få med i forkant av konferansen. Han ønsket også at det skal være et unntak for tilsynsmennenes tale og landslegleders rapport.

Det ble en debatt rundt forslaget og om konsekvensene. Særlig om hvordan det kan sette en bom for alle saker som ikke har vært på bordet tre uker før.

Forslaget ble vedtatt.

Konferansen tar pause frem til 11.00.

Forslaget om å lønne hovedstyrets leder ble vedtatt oversendt hovedstyret.

Forslagene som ble innsendt etter tidsfristen ble vedtatt skal behandles.

Nå behandles det prinsippielle ved å avvise og ikke oversende et innsendt forslag til årskonferansen. Biskopen sier at kirkeordningen ikke omtaler dette spørsmålet. Det står kun at konferansen selv kan gi retningslinjer for behandlingen. Det ble så avstemt om forslaget skal tas opp til behandling, uten at konferansen har sett forslaget - kun hovedstyrets begrunnelse for avslaget. Det ble overhveldende flertall for at forslaget ikke skal behandles.

 

Da tar vi opp hovedstyrets rapport til konferansen, sak 10 A.

Prest Ole Martin Andersen etterlyste en liste over alle kassene og hva de omhandler.

Diakon Kary Hay tilbød informasjon om global uke.

Prest Frøydis Grinna tok opp formalisering av arbeidsgiveransvaret. Vi trenger et verneombud eller lignende som er fagpersoner og som kan gå inn i personalsaker.

 

Behandlingen av basis-avtalen for de ordinerte i menighetstjeneste. Det er foreslått å løfte behandlingen av den over til hovedstyret. Saken drøftet i legfolkets sesjon. Der ble det støtte for forslaget, men understreket at setningen om at saken skal rapporteres til konferansen skal oppretholdes. I tillegg skal menighetene informeres før forhandlingene skal startes, slik at menighetene kan uttale seg om ønsker på forhånd.

Prest Terje Nielsen støttet endringen på vegne av de ordinertes representanter.

Det endrede forslaget ble vedtatt med øyeblikkelig virkning. Basis-avtalen vil da ikke bli behandlet i denne konferansen, men oversendes hovedstyret for endelig behandling.

 

Da går vi over til infotorget. Det blir nye oppdateringer senere i dag når infotorget er over og behandlingen i plenum starter.

Vi er i gang med behandlingen av forslag og kommentarer fra infotorget i plenum.

 

Først ute er MBU og det er prest Steinar Hjerpseth som presenterer. Det ble snakket om forholdet mellom speidere og menighet. Mange ungdommer etterlyser (godt) voksne som vil være med på turer og leir.

Noen forslag som kom frem:

Forslag: Forslagene oversendes MBU og korpset og kun til orientering for ÅK (vedtatt):
Prest Helle Maria Wolstad: Kan man oppmuntre godt voksne til å få selvtillit til å være ledere i BUR-arbeid. Er de ønsket mer enn de tror? Er det greit å ikke være kul ungdom i ungdomsarbeidet?      

Prest Christina Thaarup: Kan MBU oppfordre til at man lokalt samles i forkant av en leir for å snakke om forventninger, og i etterkant av leiren og dele erfaringer? Dette for å gjøre opplevelsen mellom leir og lokal virkelighet mindre vanskelig og tung.

Henstillinger: Oversendes til MBU (vedtatt)

•    Ber om at MBU vurderer en ordning med regionalt barne -og ungdomsarbeid for å styrke barne  -og ungdomsarbeidet i menigheten.

Oppsummering/Spørsmål:
•    Speidergruppa på Finnsnes mangler ledere og tar grep ved å legge om driften til «Familiespeiding». Det føles som en god måte å knytte menighet og speidere sammen.
•    Tror avstanden mellom speider – kirke øker pga det er mange speiderledere som ikke er personlig kristne/frelst og ikke tilhører kirken.
•    Har MBU evaluert barne – og ungdomskonsulent stilling? Er man fornøyd med det som ble oppnådd? Ønsker man en ny stilling?

 

Metodistkirkens Kvinner presentert av legkvinne Mona Trømborg:

Forslag:
Prest Idar Halvorsen: En aksjon mot plast en dag i uka. Gjerne der vi lar plast – og unødig emballasje ligge igjen i butikken, f.eks fredager. Produsere og selge bærenett med Metodistkirkens logo.

Henstillinger:  
Legkvinne Marianne Munz:
•    Produsere infomateriale (ikke avansert) om MK
•    Skape tilhørighet blant kvinner i alle kirker
•    Legge frem relevansen i organisasjonen på en tydelig måte.

Oppsummering:
•    Gjør noe ut av 8.mars
•    Ha et innlegg i hvert nr av Brobyggeren, selv om det er kort. For å være synlig.
•    Hva kan Kvinneforbundet gjøre i samarbeid med kirkens ledelse, når det gjelder likestilling i forhold til tjeneste (alle tjenester og verv) i kirken, nasjonalt og globalt?
•    Bra med gruppe for alle kvinner uansett religion, men kristne innvandrerkvinner trenger egne grupper.
•    Det er ikke nødvendigvis ikke slik at det ikke er diskriminering av kvinner i kirken i dag. Det er bare mer skjult i vakre taler, men maktspråket er der. Det kan også være en grunn til at 2 kvinnelige prester forsvinner ut av tjenesten kommende konferanseår. PS! Kvinner som påpeker disse skjevhetene blir ofte utsatt for mistenkeliggjøring og maktspråk.
•    Løft frem andre sosiale oppgaver som gjøres og ikke «bare navn»
•    Arbeides det for kvinner fra andre land? Det kan vises til hvor godt vi kvinner har det i Norge.
•    Fredrikke Nielsens historie – en inspirasjon.

 

Betanienstiftelsene presentert av diakon Vetle Karlsen Eide:

Forslag: Forslagene oversendes til Betanien og er kun til orientering for ÅK (vedtatt):
•    Finne prosjekter som kan åpne stillinger for nye diakoner som både Betanien og kirken har nytte av.
•    Vurdere ordningen med Stadteilsmutten fra Berlin.
•    Barn og unge – fattige, sosialt åndelig og økonomisk. «Shelter» for barn og unge som sliter i samfunnet.
•    Presentere Åsta Marie Olafssons masteroppgave
•    Til Betanien Skien: gjøre noe med venterommet – lesestoff osv. Hva gjøres med ventelister. Stort sykefravær i 2016? Når kommer Sjøgrens skolen? Tilbakemeldinger fra sykehuset er ikke det beste.
Spørsmål
•    Kan Betaniens undervisningsopplegg og kompetanse tilføres menighetene?
•    Diakonale institusjoner skal fusjonere – Hva om de diakonale stiftelser går mer sammen? Betanien går nå inn i VID.
•    Hva kan Betanien eventuelt i samarbeid med MNA gjør for overgripere og deres pårørende?
•    Overføringsverdi: Må prosjektene kobles opp mot norske helse- og sosialpolitikk?
•    Hva gjøres for å skolere ledere i Betanien i forhold til diakoni/verdibevissthet og kunnskap om historien om Metodistkirken?
•    Hvordan være en diakonal institusjon i fremtiden? Viktig fokusområde.
•    Hva blir gjort konkret for å ivareta båndene mellom Metodistkirken og Betanien. Ikke bare nå, men forpliktende i fremtiden.
Kommentarer
•    Jeg mener at prestetjenester er viktig for å kvalitetssikre behandling på sykehus og aldershjem. Min erfaring som prest er at åndelige spørsmål blir svært aktuelt for mennesker som blir syk og eldre. Jeg tror også prestenes erfaring, kompetanse, innsikt kan ha betydning for selve pleien og omsorg på sykehus og sykehjem, hovedvirksomheten på sykehuset og aldershjemmet.

 

Misjonsrådet presentert av diakon Tove Odland:

Samarbeid/samhandling med muslimer. Kan gode samarbeids erfaringer fra Sierra Leone og Liberia  overføres til Norge?
I Liberia og i enda større grad i Sierra Leone har de felles bønnesamlinger/samarbeidsgrupper, invitere til hverandres spesielle arrangement. Uvurderlig og viktig i forbindelse med borgerkrigene og Ebola epedimien.
I SL ikke uvanlig med giftermål på tvers av religionsgrenser Er vi åpne for å lære fra dem fra disse landene om hvordan de lever og forholder seg!

Hvor åpne er vi for folk fra andre land og kulturer til å være deltakende og ansvarlige i våre menigheter? Er de f.eks. Med i våre Misjonsutvalg i menighetene?
Oppfordring til bruke prester og andre fra IMCO i våre gudstjenester og andre arrangement.
Ellers utfordring når det gjelder pastor/menighetsråd/kirke ansettelser om man ikke kan snakke norsk.

Stor tilfredshet med programmet Partnership in Development. Men det ble etterlyst at det arbeides aktivt med misjonens side for å opprettholde og fornye og inspirere til å fortsette.
Noen var vært fornøyd ed informasjon og oppdatering fra Misjonskontoret, andre opplevde de fikk lite og at de kjente at engasjementet dabbet av- at de ikke ble regnet med som de kunne ønske.
Etterspurt direkte kontakt fra Misjonskontoret.

Spørsmål omkring det at det bare er en misjonsgudstjeneste i året. Respons at noen menigheter har flere gudstjenester, noen av misjonsmåned - og at det er opp til hver enkelt menighet å bestemme hyppighet.
Flere delte hvordan de arbeider og inspirerer og lar misjonen være en aktiv del av en levende menighet Understreket hvor viktig det er å ha la barna være sterkt engasjert i misjonen i menigheten, være en del, ha egne prosjekt og program.

Spørsmål om hvordan misjonen arbeider for å nå unådde folkeslag både diakonalt og nasjonalt.
Svar at vi samarbeider tett med biskopene i Zimbabwe, Sierra Leone, Liberia. Misjonen vil samarbeidet med dem angående dette.

Hva gjør vi med tiggerne på kirketrappa?
Flere har erfaringer med hva de gjør med tiggere -invitere inn
- gi mat
-oppsøke
Dette blir overlappende med MNA

Voluntører - i den senere tid har det har vært to ungdomsteam i Zimbabwe. Det arbeides med retningslinjer for å få denne ordningen så god som mulig for alle parter. Viktig å samarbeide med kirkene ute før noen reiser. Programmet vil være tilbud til unge fra hele landet.

Innkomne spørsmål:
Overføringsverdi - av misjonens erfaringer
  Interregiliøst
  Partnership in Development
Hva kan en gjøre for å få ned alderen i misjonsgruppene i menighetene?

 

Det kom opp noen spørsmål om samarbeide med muslimer i plenum.

Biskop Christian Alsted spurte om det ble snakket om misjon rettet mot muslimer. Det ble det ikke gjort ble det sagt.

Prest Roy-Frode Løvland fotalte om en felles samling med alle kristne og muslimer på Finnsnes i forbinnelse med fasten. Det ble anbefalt for å fremme større forståelse.

Prest Øyvind Aske fortalte at misjonen driver med aktiv indirekte misjon rettet mot muslimske barn gjennom skolearbeidet.

Prest Torgeir Tveter fortalte om samarbeidet med muslimer og inter religiøst arbeid i Fredrikstad.

 

MNA Nasjonalt arbeid presentert av prest Vidar Bjerkseth:

Forslag: Forslagene oversendes til  MNA og er kun til orientering for ÅK. Vedtatt.
Hovedstyret bør se på organiseringen av arbeidet i Norge sett i relasjon til strategiplanen.
Det bør være et eget fokusområde for barn og ungdom.
I forbindelse med sinnsro gudstjenesten, hvordan følger vi opp de vi kommer i kontakt med?  Også i forbindelse med flyktningarbeid hvordan følges opp kontakt med det offentlig om nødvendig, som barnevernet?
Rusfri dag. Frelsesarmeen og Actis har innført en rusfri dag med fokus på tema. I år kunne vi koble oss på dette?
MNA koster mye penger og det er penger som er godt brukt. I kommende år kan det bli behov for å redusere kostnadene. Hva med en plan for det?
Samarbeide med frivillighetssentral i forbindelse med flyktningarbeid. Ikke nødvendigvis som kirke, men som enkelt kristent medmenneske.
MNA og MBU må snakke sammen om barnefattigdom i Norge.
Samlingen om arbeid med og for flyktninger også tar med retningslinjer fra NAV og Kommune og slikt så at vi ikke krysser ansvarsområder.
MNA oppfordrer alle menighetene i Metodistkirken i Norge til å sette av tid til markeringer som «Moderne Slaveri» i uke som kirke- Norge ellers har satt av til det. Markeringen kan være stor eller liten, om så en bønn under forbønnshandlinger i gudstjenesten.

Prest Svein Veland foreslo at rådene bør revurderes. Diakoni og Evangelisering ble slått sammen, men det er blitt et svært stort saksområde. Blant annet blir det for lite fokus på religionsdialog og økumenikk. Hovedstyret bes gjennomføre en evaluering av rådsstrukturen. Vedtatt.

 

Tittelen "Tilsynsmann"

Legmann Per-Endre Bjørnevik presenterte saken.

Legkvinne Kirsti Dahl Johansen stilte det opprinnelige forslaget for to år siden. Hun mener at det å beholde tittelen er i strid med vedtaket i fjor. Det er kun tredje alternativ som er gyldig.

Prest Christina Thaarup var enig i at hovedstyrets forslag må forkastes. Kom med tre forslag.

Kandidat Helene Benedikte Granum foreslo tittelen "distriktsforstander".

Prest Jorunn Wendel talte for å beholde "tilsynsmann". Hun har bært tittelen og mener filologisk at "mann" her spiller på menneske. Subsidiært "tilsynsprest".

Diakon Vetle Karlsen Eide talte mot forslaget "tilsynsprest".

 

Det skal stemmes. Skriv intil  to forslag av disse:

1. Beholde tilsynsmann *

2. Tilsynsmann / tilsynskvinne

3. Tilsynsprest *

4. Tilsynsleder

5. Tilsynsansvarlig

6. Tilsynseldste

7. Distriktsforstander

 

Biskopen sier at ingen av disse forslagene strider mot kirkeordningen.

Resultat lenger nede.

 

Retningslinjer for AKAN arbeid i Metodistkirken i Norge

Prest Ole Martin Andreassen tok ordet fordi han var bedt om å fremlegge rapporten fra arbeidet med AKAN. Dette er noe som vi må arbeide med konstant. Det må være på dagsorden i styrer, råd og menighetsråd. Vi kommer så lett i grensesoner. Skal det få effekt må vi snakke om det og arbeide videre med.

Prest Vidar S. Bjerkseth støtter dette og er glad for at dette blir vedtatt. Endringsforslag: Det står at ved representasjon skal ha et forsvarlig forbruk. Dette må strykes. Når en representerer Metodistkirken skal en avholde fra bruk av alkohol. Prest Anne Grete Spæren Rørvik spurte om det også gjalt fritiden? Bjerkseth sa han mente kun ved representasjon, og ikke i fritiden. Selv om han personlig mener alle metodister må være avholds. Andreassen forsvarte ordlyden og at utvalget står på sitt forslag.

Prest Ole Jakob Vestvik spurte om minnet om at han lovte å avstå fra alkohol i ordinasjonen. Biskopen sa at det ikke lenger er en del av ordinasjonsløftet.

Endringsforslaget ble vedtatt.

Prest Kjell Werner Rødder spurte om kostnadene. Det er lagt inn 30.000 kroner i budsjettet opplyste administrasjonen.

Legmann Frank Botnevik mente setningen om spill var for kort til å være meningsbærende.

Prest Dag Martin Østevold foreslår å endre setningen om fritiden til å innkludere for avhold eller moderat forbruk.

Prest Helle Maria Wolstad reagerer på at alle disse forslagene kommer nå og ikke i høringsrundene.

Endringsforslaget til Østevold fikk flertall.

Diakon Tove Odland understreket at det må et redaksjonelt arbeid til når det var vedtatt noen endringsforslag. Det fikk støtte.

Prest Ola Westad foreslo å stryke "Dette gjelder både nasjonalt og lokalt". Støttet.

Hovedforslaget ble vedtatt.

 

Resultatet fra avstemningen på tittelen "tilsynsmann".

Flest stemmer fikk

1. Tilsynsmann

3. Tilsynsprest

Prest Christina Thaarup talte for tilsynsprest.

Legkvinne Lisa Kristin Nielsen talte for tilsynsprest.

Diakon Vetle Karlsen Eide talte mot 3.

Prest Øyvind Helliesen talte for 1.

Debatten er lukket.

Håndsopprekning var så likt at det blir skriftlig avstemning.

 

Vedtektsendringer for Stiftelsen Soltun Folkehøgskole

Legmann Per-Endre Bjørnevik snakket for endringen av vedtektene.

Prest Ivar Granum støttet endringen men ba om at rapporten ble behandlet samtidig for å gi en sammenheng.

Diakon Helen Byholt Lovelace lurte på hvordan forholdet mellom folkehøgskolen og Metodistkirken? Kan vi leie lokaler? Bjørnevik sier at det er mulig. Menigheten har en avtale om leie av kapellet. Prest Steinar Hjerpseth bekreftet at den faste ukentlige driften av menigheten går i henhold til avtalen.

Prest Ole Jakob Vestvik etterlyste klarhet om kravene til stiftelsen.

Legmann Ommund Rolfsen bekreftet at leien av kapellet er i orden, men minnet om at denne avtalen kan endres av stiftelsen.

Rapporten mottatt. Regnskapet mottatt.

Vedtekstendringene.

Prest Vidar Sten Bjerkseth spurte om § 7 og 8. Feil i henvisning.

Vedtektsendringene er vedtatt.

Spesielle dager vedtatt.

 

Regnskap 2016

Økonomisk leder Ragnar Falch presenterte regnskapet.

Diakon Liv Berit Carlsen stilte spørsmål ved å vedta et så stort fast underskudd så mange år fremover. Er det slik at vi satser på noe, mens andre deler av kirken må gå på sparebluss? Per-Endre Bjørnevik bekreftet at dette er en bevist satsning der vi bruker av oppspart kapital for å skape ny vekst i menighetene.

Legmann Trond Egir kommenterte at budsjetteringen med underskudd over lang tid er å spise av "arvesølvet". Hva etterlater vi våre etterkommere? Han savnet en bevisst strategi på det økonomiske siden. Grunnpilaren i vår økonomi, felleskassen, har et betydelig underskudd. Hvilke strategiske valg vil konferansen ta for å snu denne trenden?

Legmann Torfinn Lundblad mener underskuddet må avsettes som en gjeld i regnskapet. Han støttet at det i en periode brukes strategisk økonomiske midler for å styrke menighetene. Fremsatt som forslag. Bjørnevik og Falch var positive til forslaget. Det skal innarbeides i etterkant av konferansen.

Prest Ole Jakob Vestvik tok til orde for en evaluering av satsningen fortløpende.

Prest Per Bradley kommenterte at tilskuddet til Hammerfest er redusert med 45.000 kroner pga overskudd. Han takket for at kirken vil satse på menigheten og sa at dette har gitt store og konkrete resultater.

Prest Øyvind Helliesen minnet oss om strategiplanen og at det er en bevisst satsning. Vi må ikke bli et rikt lik!

Legkvinne Hanne Torgersen støttet bruken av midler på menighetsutvikling.

Legmann Trond Egir understreket at han ikke var mot prosjektene, men at han er bekymret for en langsiktig negativ utvikling. Han etterlyser at vi blir flinkere til også å velge bort ting.

Diakon Tove Odland minnet om et vedtak på 90-tallet der Misjonsrådet ikke fikk lov til å levere budsjetter i underskudd. Dette var vanskelig, selv om behovene for å bruke kapitalen pga krig var store. Men vi har klart det. Hun mener at også felleskassen må få budsjetter og regnskap i balanse.

Regnskapet mottatt til orientering. Godkjenning kommer først etter desisjonskomiteens behandling.

 

Falch kommenterte budsjettet. Iligningene har ikke økt i lang tid og henger langt etter utgiftene.

Budsjettet vedtatt.

 

Orienteringer om økonomiske forhold

Iligningene til Betanienstiftelsene avsluttes. Det arbeides med nye samarbeidsformer mellom stiftelsene og Metodistkirken som er i samsvar med formålene til både stiftelsene og kirken.

 

Legfolkets representasjon i konferansen

Legmann Per-Endre Bjørnevik orienterte om hovedstyrets forslag. Prest Gunnar Bradley kommenterte at forslaget var for å gi rettferdighet i forhold til iligningene. Prest Hilde Marie Movafagh tok til orde for at ikke lege medlemmer av sentralkonferansen fortsatt skal være medlemmer av årskonferansen. Bjørnevik informerte om at legt medlem av generalkonferansen er medlem av årskonferansen, men at det ikke er avsatt midler til reise og deltakelse, og at det er grunnen til at denne personen ikke er invitert eller innkalt. Dette mente Movafagh må gjøres omgående. Dette fikk støtte. Senere tok Bjørnevik ordet og beklaget at delegaten til generalkonferansen ikke har blitt innkalt eller invitert. Det er selvsagt ikke et budsjettspørsmål. Det går ubekreftede rykter om at "noen" har gitt feil beskjed til delegaten om at han ikke har sete.

Det ble stilt en rekke spørsmål om beregningene og representasjonen.

Forslaget kun tatt imot som informasjon og oversendes til hovedstyret for nok en runde. Hovedstyret gitt fullmakt til å avslutte saken med generalkonferansedelegaten innarbeidet.

Som en sluttkommentar nevnte Bjørnevik at det kan bli nødvendig å revurdere årskonferansen for å redusere utgiftene.

 

Tittelen "tilsynsmann"

Det ble flertall 60-57 for "tilsynsprest".

 

Kaffepause. Vi er tilbake.

 

Årsmøte i Metodistkirkens Teologiske Seminar

Årsmelding behandlet. Budsjettet vedtatt. Visjon, mål og arbeidsplaner vedtatt. Styret gjenvalgt.

 

Statistikk

Statistisk sekretær Ragnar Falch fremla statistikken. Statistikken viser en liten tilbakegang på alle felt.

Rapporten mottatt.

 

Valg

Da er vi i gang med valgene. Nominasjonskomiteen leder valget.

 

01. Hovedstyret
c) Årsklasse 201 5-2017:
Leder Nasjonalt Arbeid:

Leif S. Jacobsen (MNA og forslagskomiteen)
Helen B. Lovelace (Centralkirken i Oslo og forslagskomiteen)

Stemmer avgitt. Vi venter på resultatet.

Leif S. Jacobsen er valgt med 64 stemmer.

 

Forslag fra Ole-Einar Andersen om urbefolkningen

Det ble en diskusjon der mange tok ordet. Hovedstyret tok til orde for å oversende forslaget til hovedstyret. Det var kun støtte for forslaget slik det er innsendt.

Forslaget ble stemt over del for del. Hele forslaget ble vedtatt slik det er innsendt.

 

Valg

Hovedstyret Årsklasse 2015-2017:

Pastoral:

TorgeirTveter (forslagskomiteen)
Vetle Karisen Eide (forslagskomiteen)

Leg:

Lisa Kristin Nielsen (forslagskomiteen)
Sven Tore Dreyer Fredriksen (forslagskomiteen)
Trond Egir (Sandnes menighet)

 

Forslag fra Ole-Einar Andersen om infomasjonsflyten i kirken

Prest Ole Martin Andersen støtter forslaget. Han savner mer kommunikasjon fra kirkens ledelse.

Prest Kjell Werner Rødder støtter intensjonene i forslaget. Men er enig i hovedstyrets kommentarer. I et tjenende lederskap må det være rom for disse forslagene. Bør oversendes.

Prest Ivar Granum talte mot forslaget. Han mener det er for vidtrekkende.

Prest Einar Christian Drange talte mot forslaget. Forslaget er så omfattende at det er vanskelig å pålegge ledelsen. Vi får god informasjon i Brobyggeren og på nettsiden i dag.

Prest Roar Fotland foreslo et endringsforslag der kirkens ledelse oppfordres til en mer omfattende informasjon gjennom ulike medier.

Legkvinne Marianne Muntz støtter Fotlands forslag og savnet informsjon om arbeidet i menighetene og i ledelsen, med vekt på sosiale medier.

Prest Dag Martin Østevold støttet forslaget til Fotland, men spurte om en reaksjon fra tilsynsprestene.

Biskop Christian Alsted sier at det pågår et arbeid, men at det er et spørsmål om ressurser. Det er akkurat er startet en Facebook side for biskopsområdet.

Endringsforslaget til Roar Fotland fikk flertall.

 

Valg

03. Misjonsrådet
Vara 2014-2018 Leg: Linn Markussen Pastoral: Tom G. Johnsen
Begge fratrer i perioden fra årskonferansen 2017 ut tiden.
Marianne Muntz som leg vara nominert av Centralkirken i Oslo
Åsta Marie Olafsson som pastoral vara nominert av torslagsskomiten

Begge valgt.

 

Forhandlingene er avsluttet. Vi er tilbake i morgen.

 


 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone