En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Lørdagens forhandlinger

Lørdagens forhandlinger

Skrevet av: Karl Anders Ellingsen
24.06.2017
Her kan du følge lørdagens forhandlinger.
Lørdagens forhandlingerLørdagens tema på årskonferansen.

 

Artikkelen oppdateres fortløpende. Oppdater siden for å få siste versjon.

 

Valg

I valget på pastoralt medlem av hovedstyret fikk

Prest Torgeir Tveter 60 stemmer

Diakon Vetle Karlsen Eide 61 stemmer

1 blank stemme

Det må dermed omvalg til siden det er krav om 50% + 1 stemme for å få et gyldig valg.

 

Forslag

Da er det legmann Ole-Einar Andersens forslag om migranter som er oppe til behandling.

Legmann Per-Endre Bjørnevik presenterte hovedstyrets anbefaling. Det kom tre innlegg som støttet intensjonen i forslaget. Det ble foreslått å stryke delen om økonomisk støtte da det er en for omfattende fullmakt. Det ble vedtatt å stryke garantien om økonomisk støtte og oversende forslaget til sentralkonferansens råd og hovedstyret for vurdering.

 

Valg

Valg til hovedstyre legrepresentant:

Lisa Kristin Nielsen (forslagskomiteen) - Valgt med 64 stemmer
Sven Tore Dreyer Fredriksen (forslagskomiteen)
Trond Egir (Sandnes menighet)

 

Forslag

Legmann Ove Braaten presenterte sitt forslag om å avsette en dag til samtale om barna og ungdommen i kirken. Tilbakegangen krever et sterkt fokus.

Prest Ole Martin Andreassen og prest Ole Christian Drange talte for forslaget.

Legmann Per-Endre Bjørnevik deler Braatens smerte, men sier det allerede er et slikt fokus i strategi og samtaler. Han tok til orde for å oversende forslaget til hovedstyret for vurdering. Man han sier det vil bli i overkant å avsette en hel dag til dette.

Det var ingen som vil snakke mot forslaget. En avstemning viser at det er bred støtte til intensjonen i forslaget. Nå diskuteres om det skal avsettes tid nå, eller om det er hovedstyre som skal avgjøre tidsbruken.

Legkvinne Inger Olsen støttet det å avsette en hel dag til å snakke om barne- og ungdomsarbeidet.

Korpsleder Frank Botnevik mener det viktigste er at det snakkes om barne- og ungdomsarbeidet i menighetene, og ikke her på konferansen.

Prest Anne Grete Spæren Rørvik minnet om ordlyden i forslaget åpner for en generell samtale om fremtiden med en vekt på barne- og ungdomsarbeidet.

Prest Dag Martin Østevold støttet forslaget.

Prest Ivar Granum støtter hovedstyrets forslag. Han tok også til orde for en barne- og ungdomsinstruktør med reise i menighetene.

Ove Braatens forslag fikk flertall.

 

Valg

Valg av vara for leg representant til hovedstyre:

Sven Tore Dreyer Fredriksen valgt med 63 stemmer.

Pastoral vara til hovedstyret: Helen Byholt Lovelace valgt ved akklamasjon.

 

Leg kvinne til MNA - nasjonalt arbeid:

Solveig Barmen-Johansen valgt med 73 stemmer

Lynn Freiligh

Hege Bergjord

 

Leg mann til MNA - nasjonalt arbeid:

Magnus Løvland valgt med 81 stemmer

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Jan Erik Nordheim

 

 

Stiftelsen Betanien Bergen vedtektsendringer

Vedtektsendringene godkjent.

 

 

Valg

Tilsynsprestkomite
Årsklasse 2017-2018:
Vestre og Nordre Distrikt:
Solveig Alice Skaara. Hege Bergjord og Håvard Joranson

Etter en debatt stilte prest Hilde Sanden Bjønnes forslag om å utvide komiteen med en slik at alle landsdelene blir representert.

Prest Steinar Hjerpseth stilte forslag om at Arne Helge Hansen blir valgt.

Legmann Jan-Erik Hansen foreslo å utsette saken til etter pausen. Det fikk flertall.

 

Vara til MNA - nasjonalt arbeid, leg mann og kvinne:

Jan-Erik Fjukstad Hansen valgt

Jan Erik Nordheim

Lynn Freiligh

Hege Bergjord valgt

 

Personalkassen

Nominasjoner av medlemmene: 2017-2020: Svein J. Veland
Vara: 2017-2020: Anne Ng Forster
Nominasjon fra årskonferansen:2017-2020: Bjorn Myhre

Valgt ved akklamasjon.

 

Tjenesterådet

Biskopen nominerer Dag Martin Østevold. Godkjent.

 

Forslagskomitéen

Kun benkeforslag.

Leder velges for ett år:

Elisabeth Moe Skreosen valgt ved akklamasjon.

2017-2020. En prest og en leg person:

Prest Steinar Hjerpseth valgt

Prest Roy Frode Løvland

Legkvinne Inger Aandestad Olsen valgt

Legperson Sven Tore Dreyer Fredriksen

Legkvinne Karen Kristine Rasmussen

 

Biskopens forslag om en kaffepause ble møtt med lett jubel!

 

Forslag

 

Forslag fra diakon Kari Hay om begrepet "de fattige" og hva det betyr å ha et tjenestefellesskap med, og en utfordring til tre menigheter.

Forslaget vedtas og oversendes hovedstyret for videre behandling.

 

Forslag fra diakon Kari Hay og legkvinne Kirsti Dahl Johansen om en "tenke-tank" om hva det vil si å være en kirke i vår moderne hverdag.

(Se side 7 i sak 20)

Legkvinne Kirsti Dahl Johansen presenterte forslaget.

Prest Roy-Frode Løvland snakket for intensjonen i forslaget, men stilte spørsmål ved den brede sammensetningen av tenke-tanken.

Legmann Per-Endre Bjørnevik synes det er et interessant forslag. Han stilte spørsmål ved det at det er en person som skal rekruttere "tenke-tanken" og kostnadene i forslaget. Han foreslår å oversende det tilhovedstyret og MNA.

Prest Christina Thaarup snakket for intensjonen i forslaget, men synes det ble for omfattende. Hun ønsket at vi stemmer for å opprette "tenke-tanken" og oversender resten til hovedstyret og MNA.

Biskopen ber om en diskusjon om intensjonen.

Prest Leif S. Jacobsen snakket for intensjonen.

Legmann Jan-Erik Hansen snakket for intensjonen om å tenke, men stilte spørsmål om dette var den beste måten. Vi har valgt mange som skal tenke, derfor mot intensjonen om å gjøre tenkningen utenfor eksisterende strukturer.

Prest Kjell Werner Rødder snakker for intensjonen. Vi har tradisjon for ad-hoc arbeidsgrupper.

Legmann Torfinn Lundblad snakket for intensjonen. Vi trenger innput også utenfra.

Legkvinne Inger Olsen snakket mot forslaget. Hun ønsker at vi bruker eksisterende strukturer.

Intensjonen i forslaget er vedtatt.

Så er det videre behandling.

Prest Leif S. Jacobsen ønsker å se forslaget i lys av Svein Veland sitt vedtatte forslag fra i går. Han er derfor skeptisk til å utvide MNA sitt arbeidsområde. Det bør oversendes til vurdering i hovedstyret.

Prest Vidar S. Bjerkseth snakket mot forslaget fra Thaarup pga vidtgående økonomiske konsekvenser. Det har vi regler for.

Prest Helle Maria Wolstad snakket mot hovedstyrets forlslag. Hun mener det er behov for å få inn folk utenfor hovedstyrets og MNA til å ta ansvar.

Legmann Per-Endre Bjørnevik støttet forslaget til Leif S. Jacobsen og trakk hovedstyrets forslag.

Prest Ole Martin Andreassen snakket for Leif S. Jacobsen sitt forslag. Han var skeptisk til at enkeltindivider skal utpeke utvalg.

Prest Kjell Werner Rødder snakket for Christina Thaarup sitt forslag.

Diakon Kari Hay svarte på noen av spørsmålene.

Biskop Chrisitan Alsted tolket begge forslagene slik at det ikke er en økonomisk binding i forslagene.

Det hersker stor forvirring om hvor mange forslag vi har og hva de inneholder, samt konsekvensene...

Legmann Per-Endre Bjørnevik sa at 150.000 kroner er mye penger og det betyr at noe annet må nedrioriteres.

Biskopen prøver å klarkjøre ved å si at vi har vedtatt intensjonen. Nå er det de to endringsforslagene fra Thaarup og Jacobsen som behandles.

Da ble det vedtatt at forslaget oversendes til hovedstyret for videre behandling og økonomisk vurdering.

 

Forslag fra legkvinne Berit Westad (side 11 i sak 20)

Prest Torgeir Tveter støttet forslaget.

Prest Helle Maria Wolstad informerte om arbeidet med de nye retningslinjene.

Prest Øyvind Helliesen støttet hovedstyrets kommentar og talte mot forslaget.

Prest Anne Grete Spæren Rørvik talte for forslaget, pga faren for at media vil missforstå et slikt vedtak.

Prest Henning M. Paulsen foreslo å legge forslaget til side da intensjonen er allerede ivaretatt. Det ble vedtatt.

 

Forslag om å innføre verneombud for ordinerte (side 13 i sak 20)

Prest Helle Maria Wolstad presenterte forslaget.

Legmann Per-Endre Bjørnevik reagerer på hentydningen til at hovedstyret unndrar seg lovpålagte regler. Det er ikke tilfelle. Hovedstyret har allerede meldt denne saken i sin rapport. Å vedta dette forslaget vil gripe inn i en allerede igangsatt prosess.

Legkvinne Johanna Lundereng fortalte at det har vært arbeidet med dette siden hun ble ansatt som daglig leder. Saken er omfattende med store konsekvenser og hun fraråder på sdet sterkeste å gjøre et bindende vedtak på dette feltet.

Legmann Per-Endre Bjørnevik foreslår at forslaget utsettes.

Prest Gunnar Bradley viste til andre sider ved lovgivningen. Han støtter intensjonen slik han leser den, men mener dette er ivaretatt i den prosessn som er i gang.

Forslaget om å utsette forslaget ble vedtatt.

 

Forslaget om obligatorisk videreutdannelse for tilsynsmann (side 14, sak 20)

Biskop Christian Alsted slo fast at dette er hans ansvar og myndighetsområde. Han tar gjerne imot oppfordringer og midler for temaet, men det er opp til biskopen å gjennomføre.

Legmann Frank Botnevik beklaget at han går inn i biskopens ansvarsområde, men at dette er et felt som forslagsstillerne mener er svært viktig.

Prest Roar Fotland mener 7,5 studiepoeng er begrenset. Han minner om det arbeidet som er i gang i MNA om ledertrening. Han advarte mot å sette slike krav og ønsker ikke å støtte forslaget.

Prest Ingunn Grefslie mener 7,5 studiepoeng er alt for begrenset. Hun har selv 60 studiepoeng og snakker mot forslaget.

Prest Frøydis Grinna snakker for forslagets intensjon.

Legkvinne Hanne Torgersen talte for forslagets intensjon. Hun mener det er et behov for bedre personalomsorg. Det har vært et gjennomgangstema i konferansen.

Prest Hilde Marie Movafagh foreslår å endre skal til bør for å gi et råd om økt fokus på personalbehandling.

Biskopen sa at siden det er hans ansvar, så er det opprinnelige forslaget å forstå som en oppfordring og ikke som et pålegg. Han kan akseptere en slik oppfordring.

Prest Dag Martin Ødegård oppfordret biskopen til å snakke om dette temaet, la oss ikke være så formelle. Det er din tanke om dette som ligger oss på hjerte.

Østevold fikk applaus for innlegget.

Biskopen fortalte om prosessen han bruker for å velge tilsynsprester, hvilke egenskaper han leter etter. Han snakket også om arbeidet som tilsynsprest. Han fortalte om et utbredt samarbeid på kabinettsnivå i biskopsområdet. Det er viktig med videreutdanning og bred erfaringsdeling og samtaler. Det er en jevnlig prosess i møtene til kabinettet om ulike temaer som er aktuelle for tjenesten. Det er også vanlig at tilsynsprestene tar videreutdannelse under tjenesten. Han skrøt av de nåværende tilsynsprestene sin kompetanse og erfaring. Han trakk spesielt frem Øyvind Helliesen sin videreutdannelse og svært brede erfaring. Han opplevde dette forslaget som en god støtte i et arbeid som han anser som svært viktig. Han trakk videre frem påtroppende tilsynsprest Ingull Grefslie sin kompetanse i ledelse.

Ved avstemningen var det svært likt. Det måtte en ny opprekning til. Biskopen anså det som at forslaget falt.

 

Valg

MNU

e) Nominerte kandidater 2018-2020:

Magnus Skånlund valgt
Marte Kristiansen valgt
Marthe Katrine Larsen valgt som vara
Markus Meyer Tallaksen

Det skal velges to til styre og en vara.

 

Metodisme-Historisk Selskap

Prest Lars Erik Nordby la frem rapporten. Det er samtaler med VID om å overføre deler av arkivet til dem. Det kan få noen økonomiske konsekvenser. Han nevnte også spesielt deltakelsen ved samejubileet.

Rapporten mottatt og lagt til protokollen.

 

Stiftelsen Metodistkirkens Alders- og Sykehjem i Bergen

Legkvinne Liv Berit Pilskog la frem rapporten og fortalte om at det er foreslått et navnskifte til Metodisthjemmet Bergen.

Konferansen takket med applaus og mottok rapporten.

 

Det avbrytes for lunsj. Det blir ekstrasesjon etter lunsj. Vi er i gang igjen!

 

Sak 17 Betanien diakoniråd

Det er gjort endringer i vedtektene. Prest Lars Erik Nordby la frem endringene. Nå endrer de heretter vedtektene selv. Endringer i fremtiden skal kun fremlegges for årskonferansen til informasjon

Legmann Aart Huurnink snakket om prioriteringen ved betanienstiftelsene. Det at Betanien Bergen sier opp prestestillingene er et svært dårlig signal. Hvorfor ha en diakonal institusjon om det ikke er sykehusprester engang? Nordby henviste til økonomien. Når det er trangt økonomisk må de kutte der de må.

Prest Dag Martin Østevold støttet nedskjæringene ved Betanien Bergen. Diakonene vi har arbeider like godt som en prester.

Rapporten tatt til etteretning.

 

Sak 11 Personalkassen

Prest Vidar S. Bjerkseth presenterte rapporten. Prest Charles Jourdan stilte spørsmål ved karakteriseringen av ordningen som "svært god".

Rapporten mottatt.

 

Sak 24 Valg

MBU

Magnus Skånlund valgt
Marte Kristiansen valgt
Marthe Katrine Larsen valgt som vara

 

Tilsynsprestkomite Nord-vestre distrikt

Prest Solveig Skaara er valgt av påtråppende tilsynsprest.

Legmann Kristian Hysing Dahl har fortsatt ett år igjen.

Legmann Arne Helge Hansen har fortsatt ett år igjen.

 

Sak 15 Endringer i kirkeordningen fra generalkonferansen

I    Det er en tilføyelse til en paragraf. Den omtaler innkludering av både menn og kvinner i kirkens arbeid. Den speiler paragrafen om likestilling mellom ulike raser.

II   Gjelder samme problemstilling. Skal sikre likestilling mellom kvinner og menn.

III  Denne skal sikre at delegater skal velges i årskonferansene og ikke kan utpekes av biskopen.

IV Biskopsvalg skal holdes i ordinære sentralkonferanser eller jurdiske konferanser, med mindre det er et uventet avbrudd i biskopens tjeneste.

V  Denne skal gi biskopsrådet muligheten til å holde den enkelte biskop ansvarlig.

 

"A Way Foreward"

Biskopen ga en orientering om arbeidet i kommisjonen og veien frem til den ekstraordinære generalkonferansen i 2019.

Prest Dag Martin Østevold spurte om det var mulig å foreslå et nytt valg på delegater til generalkonferansen. Dette svarte biskopen ja til. Det må innsendes innen fristen før neste årskonferanse.

 

Sak 16 Sentralkonferansens råd

Legmann Per Endre Bjørnevik presenterte rapporten. Det ble bedt for våre russiske og ukrainske søstre og brødre og den konflikten de opplever.

Rapporten mottatt.

Delegatene til sentralkonferansen kom frem og prest Frøydis Grinna introduserte delegatene som fortalte om noe av det som skjedde og gjorde inntrykk på dem på konferansen.

Biskop Christian Alsted fikk stående applaus for gjenvalget.

Biskopskassens regnskap mottatt til informasjon.

 

Desisjonskomiteens rapport

Legmann Trond Egir fremla rapporten. Komiteen har ingen kommentarer til regnskapene eller revisjonsrapportene.

Konferansen tok imot rapporten og godkjente alle regnskapene som krever en godkjennelse.

 

Prest Harald Olsen henstilte til neste årskonferanse. Forsøk å knytte innsendte forslag til strategiplanen, så vi ser hvor det er forankret.

Legmann Ragnar Falch informerte at spørsmålet om underskuddet i balansen er ivaretatt og riktig tatt inn.

Prest Ivar Granum informerte om boken sin"Jordens største under".

Legkvinne Ingerid Hoggen ønsket å takke biskopen for stødig, god og inkluderende ledelse av konferansen. Han fikk stående applaus.

Prest Ole Martin Andreassen og korpsleder Frank Botnevik informerte om speiderleiren.og oppfordret til forbønn.

Legmann Øystein Fotland informerte om praktiske spørsmål.

Legkvinne Stephanie Badue minnet om MBU dagen og etterlyste invitasjoner. De kommer gjerne på besøk.

Biskopen takket sekretæriatet, hovedkontoret og Jo Lyshoel for alt praktisk arbeid før, under og etter konferansen.

 

Da er forhandlingene ved årets konferanse avsluttet. Takk for følget. Det har vært inspirerende å se hvor mange som har vært innom disse "live blogg" artiklene!

 

 

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone