En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Forhandlingene er i gang

Forhandlingene er i gang

21.06.2018
Her kan du følge torsdagens forhandlinger.
Forhandlingene er i gangFra forhandlingene torsdag på årskonferansen 2018.

Sak 3 Forretningsorden

MBU-leder Stephanie Buadu foreslo å redusere taletiden til to minutter pga den reduserte forhandlingstiden.

Jan-Erik Hansen foreslo å redusere antallet innlegg for og imot, istedenfor å redusere taletiden.

Forslaget til Buadu ble vedtatt.

Sak 4 Dagsorden og Sak 5 Delegater gjennomført.

Hilsener:

Det er mottatt hilsener fra årskonferansene i Danmark og Estland, og fra daglig leder Johanna Lundereng og prest Yngvar Ruud. Det ble bedt for dem.

Biskop Stein Reinertsen fra Den Norske kirke hilste konferansen.

 

Valg av bestillingsmenn gjennomført.

 

Endring i desisjonskomiteen Ovar Krogh erstatter Trond Egir, Øystein Fotland erstatter Helle Marie Wolstad, Reidun Larsen erstatter Marit Hetmann.

Valg av tellekorps gjennomført.

 

Sak 20 Innkomne forslag

Det er to forslag om nyvalg av delegater til den ekstraordinære generalkonferansen. Jan-Erik Hansen presenterer sitt forslag.

Hansen ønsker et nyvalg siden det er en spesifik sak som skal diskuteres. Han mener dette ikke er mistillit, siden de har representert oss på den konferansen de ble valgt til. Han ønsker at det skal være en konservativ representant blant de to som reiser. Han ønsket et samarbeid i konferansen så begge syn i konferansen blir representert.

Diakon Tove Odland spurte hvordan det skal være praktisk mulig å velge en med hvert sitt syn.

Prest Ole Martin Andreassen talte mot forslaget. Han viste til at de to representantene har vært involvert i den prosessen med "A Way Foreward" på siste generalkonferanse. De bør fortsette. Vi har heller ikke noen slik tradisjon.

Lekdelegat Inger Olsen støtter forslaget.

Rektor Hilde-Marie Movafagh talte mot forslaget. Vi visste også sist gang at denne saken var på bordet. De kjenner prosessen. Det vil også være svært uheldig for GK om Audun Westad med sin posisjon ikke blir valgt.

Diakon Olav Øgreid talte mot forslaget. Han minnet om all ros som delegatene har fått i årskonferanse og sentralkonferansen.

Prest Andreas Kjernald talte for forslaget. Han sa at vi kjenner deres synspunkter og at denne saken er så viktig for de konservative, at vi må velge på nytt.

Prest Steinar Hjerpseth trakk seg da han ville tale for forslaget.

Prest Per Bradley talte for forslaget. Han mener det nå har tilspisset seg, og at vi trenger et nyvalg.

Hovedstyreleder Per-Endre Bjørnevik ba om skriftlig avstemming. Det ble godkjent. Det stemmes nå Ja/nei til forslaget. Det kan også stemmes blankt. Det kreves 50%+1 av de avlagte stemmene kreves.

 

Generalsekretær Knut Refsdal hilste konferansen på vegne av Norges Kristne Råd for en siste gang. Han er nå på vei inn i tjenesten som tilsynsprest. Han snakket blant annet om Kirkenes Verdensråd og betydningen av at paven deltar på feiringen av 70 år med KV.

 

Stemmetallene er på vei til dirigentbordet! Stemmer ja: 50 Nei: 77. Forslaget til Jan-Erik Hansen har falt.

Centralkirken i Bergen frafalt sitt forslag. Det betyr at delegatene fortsetter sin tjeneste ut kvadrenniet.

 

Konferansen tar pause for middag. Vi fortsetter kl. 2015.

 

Vi er i gang igjen med praktiske opplysninger.

 

Varaordfører Terje Eikin hilste konferansen og pekte på metodistmenighetens plass i byen.

 

Prest Roar Fotland tok ordet for å kommentere resultatet fra valget før pausen. Han opplevde at det er en uro i deler av konferansen og ønsket å forklare hvorfor han stemte nei til forslaget. Et nyvalg ville ikke sikret en fordeling slik forslaget ønsket. Tanken om bundet mandat er ikke i samsvar med metodistisk tradisjon. Han ønsket heller ikke å sette saken på spissen i år. Det trodde han ville skje til neste år.

 

Tilsynsprestenes tale blir nå lest.

Konferanselegleder Per-Endre Bjørnevik løftet frem noen punkter fra sin tale til konferansen. Han pekte på at vi bygger vår kirke på Bibelen, men hvordan vi skal anvende og forkynne Ordet i dagens situasjon er et spørsmål. Fremtidsdagen skal sette fokus på og løfte frem barne- og ungdomsarbeidet i kirken. Per-Endre opplevde generalkonferansen i fjor og følte spenningen og faren for splittelse. Han tror vi kan forbli "United", men det krever at vi viser hverandre respekt. Han er glad vi har på plass forbedrede retningslinjer ved misstanke om overgrep. Han trakk frem lekfolkets plass i kirken og menighetene, og det arbeidet som lekfolket i Arendal har gjort i arbeidet for en ny kirkebygning. Han takket for seg i posisjonen som landslegleder.

Prest Ole Martin Andreassen takket for rapportene og for at de løfter frem ensomhet i tjenesten. Han ønsket å løfte debatten om ansettelser slik at ansettelser ikke bare blir noe for den enkelte menigheten. Han tror storpastorat blir en løsning som må brukes mer. Tilsynsprest Ingull Grefslie sa det er en utfordring å få menighetene med på storpastorat. Menigheter kan være svært ulike. I nord kan menigheter med svært store avstander samarbeide, mens menigheter i for eksempel Østfold kan ha store samarbeidsutfordringer, selv om de ligger svært nærme hverandre.

Diakon Vetle Karlsen Eide takket for grundig rapport. Han la merke til at vi teller gudstjenestebesøk. Vi synliggjør for lite det som skjer fra mandag til lørdag. Kirken er mye mer enn gudstjenesten.

Prest Ivar Granum støttet Eide. Diakonene får ikke oppdrag i menighetene. Han mener menigheter som ligger i nærheten av hverandre burde gå sammen for å benytte de gode diakonene som er på vei inn i tjenesten.

Rektor Hilde-Marie Movafagh likte det ledelsessynet som ble tatt opp i rapporten. Å lede sammen med, fremfor å kun lede er en god modell. Hun ventet på en kirkelig variant av #metoo. Den har ikke kommet. Hun nevnte noen eksempler på uønsket adferd som kvinnelige ordinerte kan møte i menigheten.

Lekmann Jan-Erik Hansen oppfordret prestene til å ta tak i sin egen situasjon og løfte seg ut av ensomhet ved å invitere til selskap. Han mente vi ikke bør endre måletallene da de skal gjenspeile forhold over tid.

Prest Anne Grete Spæren Rørvik anbefalte boken til Hilde Sanden. Sentrerende bønn er noe som vi må løfte frem.

Prest Gunnar Bradley forstod utfordringene med å få gode måletall og ønsket en enda mer detaljert rapport fra tilsynet.

Prest Hilde Sanden snakket om vår søken etter nye former og arbeidsmåter. Hun tror vi også trenger å utvide troen vår. Om Jesus er veien, så er det en bevegelse. Vi må ikke bare klinge oss til et bilde av Jesus.

Lekdelegat Kirsten Eike Amsrud etterspurte strategier for arbeidet med sentrerende bønn.

Diakon Liv Berit Carlsen takket for rapporten, men stilte spørsmål ved beskrivelsen av personalsituasjonen på Østre som tilfredsstillende. Tilsynsprest Øyvind Helliesen svarte at det er en for kort setning. Den sier kun at det er ansettelser i de stillingene vi har. Den sier ikke noe om ytterligere behov for både menigheter og ansatte. Økonomi er blitt en betydelig faktor. Kun omtrent ti menigheter har mulighet til å ansette noen i full stilling.

Prest Frøydis Grinna takket for at tilsynet trakk frem ledelsestrening. Hun bemerket hvor mange av de som har deltatt på Timoteus som har tatt lederverv og gått inn i tjeneste. Hun oppfordret til å oppmuntre og heie frem de unge lederne.

Tilsynsprest Ingull Grefslie sa det er en utfordring for oss alle å utvikle et dypere åndelig liv. Vi må arbeide videre med temaet.

Det ble lagt frem et forslag fra Eide om å utarbeide bedre måletall for aktiviteten i menigheten enn kun gudstjenestebesøk. Lekdelegat Kirsti Dahl Johansen ba oss om å utsettes til etter fremtidsdagen. Dette ble vedtatt.

 

Sak 10.1 Hovedstyrets rapport

Hovedstyrets leder Per-Endre Bjørnevik presenterte rapporten.

Prest Charles Jourdan sa at retningslinjene ved misstanke om seksuelle overgrep var uferdig og skjevt. Han oppfattet det slik at den anklagede ble betegnet som skyldig. Han sa at en ordinert som ble utsatt for falske anklager ble påført økonomiske problemer og skyld. Bjørnevik sa forslaget er vedtatt av hovedstyret, men at det er åpent for innspill. Tilsynsprest Øyvind Helliesen sa dette må være et levende dokument. Det er allerede flere ting som vi må oppdatere. Han oppfordret alle til å sende innspill til hovedstyret. Dette er en prosess som skal videreføres med speiderkorpset og MBU.

Lekdelegat Kirsti Dahl Johansen ba om en bedre begrunnelse for å legge bort forslaget om Tenke-Tank. Bjørnevik sa en allerede er inne i en strategiprosess og en har ikke ressurser til å kjøre en parallell prosess.

Prest Vidar S. Bjerkseth spurte om lekrepresentasjonen er vedtatt, eller om den skal vedtas? Prest Gunnar Bradley sa årskonferansen ga den fullmakten til hovedstyret i fjor.

Orienteringssaker

En rimeligere årskonferanse. Det er et utvalg som arbeider med saken.

Stiftelsen Soltun nærmer seg avslutning og tilbakebetaling av lånet.

 

Diakon Helen Byholt Lovelace fremmet et spørsmål til hovedstyret og stiftelsestyret om fremtiden for menigheten på Skånland. Det er ingen god avtale på plass med folkehøgskolen om bruken av kapellet. Nå skal rektor slutte og en står på bar bakke. Bjørnevik forutsetter at avtalen om å få en avtale på plass er fulgt opp. Prest Ivar Granum opplyste at stiftelsen retreater i nord gikk inn med en kapital ved byggingen av kurssenteret mot bruk av senteret. Dette er nå avvist av folkehøgskolen, uten at de har fått kapitalen tilbake. Tilsynsprest Ingull Grefslie sa at avtalen om bruken av kapellet må gjøres først når den nye rektoren er på plass.

 

Redigering av valgreglene

Prest Gunnar Bradley understreket at det ikke er noen dramatikk i endringene. Det er mye språklig korreksjon og fjerning av utdaterte punkter. Det er rettet opp flere punkter i forhold til Betanien i tilleggsrapporten.

Prest Lars Erik Nordby informerte om at endringene er vedtatt i diakonirådet. De fremlegges nå kun til informasjon i årskonferansen.

Lekdelegat Ane Marte Mortensen etterspørr liket mellom valget av delegater til sentralkonferansen og generalkonferansen. Bradley sa dette er korrigert nå og at det er likt. 50% + 1 stemme nødvendig for valg.

Endringen med de punktene som er kommet i tilleggsrapporten blevedtatt.

 

Reisereglement

Reglementet ble godkjent.

 

Retningslinjer for mottakelse av gaver

Er vedtatt i hovedstyret og tas til etteretning.

Prest Vidar S. Bjerkseth etterlyste at retningslinjene også må gjelde private gaver.

 

Varslingsrutiner for ansatte og frivillige medarbeidere i Metodistkirken i Norge

Tatt til etterettning.

 

Hvordan skrive forslag til årskonferansen

Prest Kjell Werner Rødder takket for forslaget, men var bekymret for at det hever terskelen for deltakelse i det kirkelige demokratiet.

Prest Albert Andersen Gjøstøl ba om at det ble lagt ut på nettsiden.

Tatt til orientering.

 

Basisavtalen

Avtalen er vedtatt av hovedstyret. Hovedpunktene ble gjengitt av Bjørnevik.

Tatt til orientering.

 

Samarbeid om diakonale prosjekt

Idedugnaden er ikke gjennomført.

Tatt til orientering.

 

Prest Kjell Werner Rødder sa han har vært spesielt opptatt av åpenhet i kirken og vært med på flere av hovedstyremøtene. Han var overrasket over antallet B-saker og at behandlingen av dem ikke samsvarte med kirkeordningen. Han var glad for forbedring i den formelle behandlingen av slike saker i møtet før konferansen. Han uttrykte videre forståelse for at det er et behov for å behandle noen saker som B-saker.

 

Forhandlingene ble avsluttet for dagen.

Lignende artikler
Husk at også de som blir med via Temas må melde seg på. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone