En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Følg lørdagens forhandlinger

Følg lørdagens forhandlinger

23.06.2018
Følg lørdagens forhandlingerDirigentbordet med (fra venstre) tilsynsprest Øyvind Helliesen, biskop Christian Alsted og tilsynsprest Ingull Grefslie.

Vi er i gang med lørdagens forhandlinger. Nå skal alt gjøres ferdig på tre og en halv time, så dette vil gå unna!

Valgene vil bli tatt mellom sakene, så vi ikke må vente på opptelling av stemmer.

Det er korrigert en feil i torsdagens protokoll. Stemmetallet for nyvalg var 50-77, ikke 55-77 slik protokollen sa. Det er lagt ut en korrigert versjon.

Det er også lagt ut regnskap for seminaret.

Det ble lest opp en takk fra hovedkontorets daglige leder for blomsterhilsen.

 

Sak 10.2 Regnskap

Økonomileder Ragnar Falck presenterte regnskapet.

Lekdelegat Gerd Helene Røsok stilte spørsmål ved bærekraften i det å operere med så store underskudd.

Prest Ole-Martin Andreassen stilte spørsmål ved plasseringen av hovedkontoret. Hovedstyreleder Per-Endre Bjørnevik sa det var en dialog med Betanien Oslo og at det må følges opp av det nye hovedstyret.

Lekdelegat Ingar Sekkenes stilte spørsmål ved praksisen med å føre verdiøkningen av investeringene som inntekt. Falck sa det var klarert med revisor å føre det slik.

Lekdelegat Ane-Marte Mortensen stilte spørsmål ved en av notene i misjonsregnskapet. Falck bekreftet at det var en skrivefeil. Dette ble senere korrigert. Tallet er riktig.

 

Budsjettet

Det budsjetteres med en økning av iligningen til kr. 50 per medlem. Budsjettet har et underskudd for både 2018 og 2019. Falch sa det er stadig flere menigheter som går med underskudd og det blir synlig her. Det var ingen spørsmålet til budsjettene.

Eiendommer og fond

Bjørnevik orienterte om disse postene. Ingen spørsmål. Mottatt.

 

Statistisk Rapport

Statistisk sekretær Ragnar Falck presenterte tallene. Det har vært en nedgang over de fleste måletallene.

Aldersfordeling: Under 50 år - 30%. Mellom 50 og 70 år - 40%. Over 70 år - 30%.

Total metodistbefolkning gikk ned fra 11 681 til 11 625.

Biskop Alsted trakk frem utviklingen av nye medlemsskap. Det viser en nedadgående tendens over flere år. Dette er alvorlig og et ansvar for den enkelte metodist.

Rapporten mottatt.

 

Misjonsstyrets rapport

Misjonsselskapets leder Aart Huurnink takket for innsatsen til menighetene. Det nærmer seg avslutningen på støtten til noen av prosjektene og det blir en utfordring.

Diakon Tove Odland takket for det gode arbeidet og minnet om at den som laget misjonslogoen, Torbjørn Kristensen, kom her fra Arendal.

Rapporten mottatt.

 

MNA

Styrets leder Leif S. Jacobsen presenterte rapporten. Diakoni. kirke og samfunn ble presentert av diakon Vetle Karlsen Eide. Det blir en konferanse i Bergen 9. november, "Veier til frigjøring". En konferanse om 12 trinn til livsmot og håp.

Det ble vist en video om lokale grupper.

Lekmann Jon Løvland presenterte menighetsveiledningen.

Lekmann Ommund Rolfsen ble takket for sitt arbeid med menighetsutvikling og alle menighetsprestene og diakonene fikk hans nyeste bok.

Lekdelegat Marianne Munz takket for lesebrevet om #metoo. Det er viktig at vi presenterer vår mening i samfunnet.

Prest Anne Grete Spæren Rørvik ba om konsistens i bruken av begreper som fokusområder. La oss bruke like begreper, både sentralt og lokalt.

Rapporten mottat.

Biskop Alsted oppfordret konferansen til å takke for innsatsen til hovedstyret, MNA og misjonen. Det ble gjort ved applaus.

 

Forslaget til diakon Vetle Karlsen Eide om å måle mer enn gudstjenestebesøk ble tatt opp igjen til debatt.

Lekdelegat Kirsti Dahl Johansen snakket for forslaget om å arbeide for å få bedre måletall for aktiviteten. Hun ønsker en mer kvalitativ, enn kvantitativ, telling. Hun ønsker at det nedsettes et arbeidsutvalg der MBU deltar for å få bedre tall. Forslaget ble fremsatt skriftlig.

Diakon Vetle Karlsen Eide talte mot å lage et nytt utvalg. Vi har nok utvalg. Kun oversendelse til hovedstyret. Prest Vidar S. Bjerkseth frafalt med støtte til Eide. Lekdelegat Jan Erik Hansen talte mot forslaget og bekymret seg for kvaliteten i arbeidet vårt. Prest Hilde Marie Movafagh talte for forslaget. Prest Steinar Hjerpseth påpekte at forslaget til Eide faktisk krever et utvalg og han forstår derfor ikke at presiseringen er i strid med forslaget. Prest Anne Grete Rørvik snakket for forslaget.

Tillegsforslaget ble vedtatt.

Det samlede forslaget ble åpnet. Diakon Vetle Karlsen Eide foreslår å stryke "nedsetter et utvalg". Det ble avvist av biskopen da det nettopp ble vedtatt. Prest Dag Martin Østevold snakket om byrden ved å pålegge enda mer registreringer. MBU-leder Stephanie Buadu snakket for forslaget og det gode ved å dele gode ting. Bjørnevik talte mot forslaget. Diakon Liv Berit Carlsen foreslo å endre forslaget til at en gruppe skal forberede saken til hovedstyret. Prest Christina Thaarup sa det var lite klart hvordan forslagene stod.

Forslaget til Carlsen falt. Det opprinnelige forslaget med tillegget til Johansen ble  vedtatt med 59 mot 30.

 

Sak 24 Valg

Hovedstyreleder

Audun Westad og Jan Erik Hansen stiller til valg som leder av hovedstyret. Kravet for å bli valgt er 50% + 1 stemme for å bli valgt.

Aart Huurnink ble valgt ved akklamasjon som leder av Misjonsrådet.

 

Sak 20 Innkomne forslag

Morgenbønn og bønn under forhandlingene skal inngå i årskonferansens offisielle program. Lekdelegat Arne Helge Hansen snakket for forslaget sitt.

Forslaget ble vedtatt.

 

Bønn og faste. Lekdelegat Inger Olsen snakket for forslaget sitt.

Forslaget ble vedtatt.

 

Markeringen av MK søndagen før eller etter 8. mars. Leder av Metodistkirkens Kvinner Helene B. Granum-Aanestad presenterte forslaget. Prest Christina Thaarup snakket for forslaget. Prest Anne Berthling snakket for å ha det på dagen. Prest Torgeir Tveter tok ordet med støtte. Prest Gunnar Bradley talte imot forslaget.

Biskop Alsted tolket det slik at det er uenighet om plassering, og ikke innholdet. Han foreslo det oversendt til hovedstyret. Prest Roar Fotland (som til stor latter presenterte seg som biskop), uttrykte bekymring over å avgi en kollekt fra småmenighetene.

Oversendelsesforslaget ble vedtatt.

 

Resolusjon om diakoners plass i kirken. Leder av Metodistkirkens Kvinner Helene B. Granum-Aanestad presenterte forslaget. Hovedstyrets leder Bjørnevik snakket for hovedstyrets oversendelsesforslag til hovedstyret, kabinettet, seminaret og diakonirådet.

Prest Ole Martin Andreassen støttet forslagene og etterlyste en større samtale om kirkens ansettelser - sett i sammenheng.

Forslaget ble vedtatt.

 

Sak 24 Valg

Hovedstyreleder

Audun Westad fikk 80 stemmer. Jan Erik Hansen fikk 49 stemmer. Audun Westad er valgt.

 

Pastoralt medlem av hovedstyret

Nominert til Årsklasse 2018-2020:
Pastoral:
- Hilde Augensen 23
- Nominert av Forslagskomiteen
- Per Bradley 51
- Nominert av Forslagskomiteen, MNA og MBU
- Christina Thaarup 32
- Nominert av Øståsen og MBU
- Torgeir Tveter 21
- Nominert av Centralkirken, Oslo
Vara: Den som får nest flest stemmer blir vara

Leg:
- Wenche Moe Aasmundtveit - Nominert av Forslagskomiteen 66
- Kari Westad Hauge - Nominert av Centralkirken, Oslo
- Marte Odèn Hval - Nominert av MBU
Vara: Det velges mellom dem som ikke ble valgt til fast plass av de to som var nominert.

 

Sak 15 Generalkonferansen

Den endrede teksten ble gjennomgått. Biskop Alsted ba delegatene se bort fra hans reaksjoner etter at forrige avstemning ble kjent. Han har ikke lov til å påvirke delegatene som biskop. Hadde han kjent til feilen og omvalget, ville han ikke ha kommentert den.

Resultatet vil ikke bli offentliggjort her da det er referatforsbud frem til alle konferansene har avgitt sine stemmer.

 

Ellen Gill Johannessen leste to av sine egne dikt for konferansen. Hun fikk en engasjert applaus som takk.

 

Konferansen mottok en hilsen fra nyvalgt leder av hovedstyret Audun Westad.

 

Wenche Moe Aasmundtveit er valgt til lekt medlem av hovedstyret.

Det ble ikke flertall for noen av de pastorale delegatene. Ny valgomgang gjennomført.

 

Det kommer en egen artikkel med resultatene fra alle valgene. Her refereres de "viktigste" valgene.

 

Sak 17 Betanien diakoniråd

Forstander Lars Erik Nordby presenterte de store endringene i vedtektene og de tre stiftelsenes årsrapporter. De åpnet for spørsmål. Susanna Kralik ble presentert som ny daglig leder for Stiftelsen Betanien Oslo.

Misjonsrådsleder Aart Huurnink mente den diakonale og pastorale kompetansen i stiftelsene blir redusert og mangler. Styreleder Filip Rygg fra Betanien Bergen fortalte om en helt avgjørende økonomisk snuopperasjon for å ikke miste egenkapitalen og risikere videre drift.

Samarbeidsavtalen melleom Betanienstiftelsene og Metodistkirken i Norge ble underskrevet.

 

Pastoralt medlem av hovedstyret

Andre valgomgang:

Nominert til Årsklasse 2018-2020:
Pastoral:
- Hilde Augensen 23, 8
- Nominert av Forslagskomiteen
- Per Bradley 51, 62
- Nominert av Forslagskomiteen, MNA og MBU
- Christina Thaarup 32, 38
- Nominert av Øståsen og MBU
- Torgeir Tveter 21, 16
- Nominert av Centralkirken, Oslo
Vara: Den som får nest flest stemmer blir vara

Per Bradley manglet en stemme for å bli valgt. I tredje runde er det den med flest stemmer som blir valgt.

 

Metodistkirkens Kvinner (MK)

Leder av Metodistkirkens Kvinner Helene B. Granum-Aanestad presenterte rapporten. Rapporten mottatt.

 

Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU)

Leder av MBU Stephanie Buadu presenterte rapporten og trakk frem oppstarten av ledertreningskurset Timoteus.

Leder av speiderkorpset Frank Botnevik takket for seg som leder.

Ungdomsdelegat Bjørn Martin Broback oppfordret menighetene til oppmuntre barne- og ungdomslederne til å delta på landsmøtet.

Prest Ole Martin Andreassen takket Frank Botnevik og oppfordret menighetene til å hjelpe speiderne med praktisk arbeid ved leirene.

Diakon Olav Øgreid oppfordret Centralkirken i Bergen og Sotra til å delta i MBU.

Lekdelegat Ove Braaten sa dette er opp til ungdommene selv og de har valgt å stå utenfor. Han sa at MBU hadde store tekniske problemer.

 

Det teologiske Seminaret

Rektor Hilde Marie Øgreid ga ordet til Lisa Kristin Nielsen. Hun beklaget at hun ikke kunne anbefale andre å ta diakoniutdannelsen til Metodistkirken, ikke på grunn av kvaliteten på utdannelsen, men på grunn av at kirken ikke vil benytte de nyutdannede diakonene. Hun ble avbrutt av dirigentbordet pga tidsfristen, men fikk fullføre sitt innlegg. Prestestudent Kristin Odén Halvorsen uttrykte smerte ved at hun er sikret tjeneste, mens diakonistudentene ikke er det. Hun fortalte videre om studiet.

Diakon Vetle Karlsen Eide takket for det som ble delt av Lisa Kristin Nielsen og Kristin Odén Halvorsen.

Lekdelegat Jon Løvland ga honør til seminarets fleksibilitet i studene.

Styreleder Reidun Larsen presenterte regnskapet.

Rapporten og regnskapet ble godkjent.

 

Metodisme-historisk selskap

Prest Thor Bernhard Tobiassen la frem rapporten. Bjørnevik sa det må en vurdering til i forhold til ressursbruk og areal som er avsatt til arkivene.

Prest Ole Martin Andreassen ba om hjelp for å takle slektsforskere. Han oppfordret også til større grad av digitalisering. Tobiassen svarte at digitaliseringen ikke er tatt tak i enda, men at den er viktig. Kirkebøkene skal oversendes til riksarkivene.

Rapporten ble mottatt.

 

Sak 16 Sentralkonferansensens råd og biskopskomite

Prest Andreas Kjernald takket biskopen for den jobben han gjør både lokalt og globalt. Det ble støttet ved akklamasjon.

Biskop Alsted informerte om den nye hjemmesiden og Facebooksiden for sentralkonferansen www.umc-ne.org. @nbarea på Tvitter.

Rapporten og regnskapet mottat.

 

Sak 18 Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen

Daglig leder Liv Berit Pilskog presenterte rapporten.

Rapporten mottatt.

 

Pastoralt medlem av hovedstyret

Andre valgomgang:

Nominert til Årsklasse 2018-2020:
Pastoral:

Per Bradley ble valgt med 74 stemmer. Christina Thaarup er valgt som vara med 38 stemmer.

 

Lek varadelegat til hovedstyret

Kandidater:

Kari Westad Hauge

Marte Odèn Hval

 

Sak 19 Stiftelsen Soltun Folkehøgskole

Stiftelsens styreleder Bjørnevik presenterte rapporten. Diakon Liv Berit Carlsen spurte om en avklaring av menighetens bruk av kapellet. Bjørnevik bekreftet at dette skal avklares i stiftelsestyret. Diakon Tove Odland spurte om vi kan kreve at kapellet blir stilt til rådighet for menigheten. Diakon Helen B. Lovelace ba om at menigheten blir tatt med på råd. Tilsynsprest Øyvind Helliesen minnet om at bygget er viet som metodistkirke. Prest Ivar Granum minnet om at stiftelsen retreater i nord har bidratt med kapital til studiesentert, men ikke fått tilgang til bygningene. Lekdelegat Jacob Juel Nordby sa det er rektor ved skolen som disponerer bygget. Prest Svein Veland minnet om at det er stiftelsen som disponerer byggene. Vi har derfor ingen innflytelse på rektors beslutninger.

Diakon Kari Hay sa at for oss som bruker kapellet er det svært viktig. Vi har i dag en avtale, men at den er helt avhengig av rektors vilje. Det er for svakt å bare overlate dette til menigheten. Det er ikke gøy å se t kapellet brukes som lager. Biskop Alsted sa dette ikke er en god situasjon. Vi har kanskje ikke en juridisk rett, men at vårt forhold til KFUM KFUK er avhengig av at vi får en god avtale. Prest Anne Grete Spæren Rørvik ba om at det ikke skulle bygges fiendebilder her. Dette er en avtale vi har kjempet frem, da kan vi ikke skylde på KFUM KFUK.

Rapporten mottatt.

 

Rapport fra lekfolkets inspirasjonssamling

Rapporten ble fremlagt muntlig av landslekleder Bjørnevik.

Rapporten mottatt.

 

Rapport fra pastoral sesjon

Prest Gunnar Bradley presenterte rapporten som er betydelig mer omfattende enn før. Det skal heretter gis et skriftlig rapport fra sesjonen. Se eget vedlegg som vil bli lagt ut. Biskop Alsted informerte om at det skal foretas en grundig evaluering av sakene som blir reist, og om de hører hjemme i pastoral sesjon.

Rapporten ble vedtatt.

 

Sak 24 Valg

Det blir foretatt valg til misjonsrådet.

Forslagskomiteen

Det er åpnet for benkeforslag. Forslag på gjenvalg av Elisabeth M. Skreosen. Valgt ved akklamasjon.

Pastoral: Kristin Odén Halvorsen. Valgt ved akklamasjon.

Lekdelegat: Hege Bergjord. Valgt ved akklamasjon.

 

Det er ingen invitasjon til neste årskonferanse. Saken oversendes til hovedstyret.

 

Rapport fra desisjonskomiteen

Lekdelegat Øystein Fotland la frem rapporten.

Lekdelegat Jacob Juel Nordby foreslo en resolusjon der hovedstyret ble bedt om å legge frem en handlingsplan for å fremlegge et regnskap i balanse.

Bjørnevik sa dette er fordi vi har en rekke satsningsområder som er vedtatt her.

Biskop Alsted sa etter en gjentakelse av håndsopprekning at forslaget ikke hadde støtte.

Prest Kjell Werner Rødder ba om å få stemmetallene.

Det sa biskopen var opp til ordstyrers vurdering, med mindre det ble bedt om skriftlig avstemning. Det var det ikke forslag om.

Rapporten ble mottatt.

 

Forhandlingene blir brutt for lunsj. De to siste valgene blir foretatt rett etter kallsgudstjenesten (kl. 13.45).

 

Sak 24 Valg

 

 

Lignende artikler
Husk at også de som blir med via Temas må melde seg på. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone